Ontslag, ken uw rechten!

Ontslag, ken uw rechten! Als u de schok van een ontslag nog aan het verwerken bent krijgt u te maken met de arbeidsovereenkomst, wettelijke regelingen en soms instanties waar u niet eerder van had gehoord. Mogelijk bent u boos op uw werkgever en wilt u het ontslag aanvechten. Misschien bent u zelf die werkgever en vindt u dat u terecht iemand ontslaat. Voor zowel werkgever als werknemer is het nuttig om te weten wat uw rechten en plichten zijn om de vervelende ontslagprocedure tot een bevredigend einde te brengen.

Ontslag tegen uw wens

Op drie manieren kan ontslag dat tegen uw wens is, door de werkgever worden aangevraagd:
 • Aanvraag van een ontslagvergunning via het UWV werkbedrijf
 • Ontbinding van de arbeidsovereenkomst via de kantonrechter
 • Ontslag op staande voet
Opzegging van de arbeidsovereenkomst zonder toestemming van het UWV is in strijd met de wet en is dus juridisch van geen waarde. In dat geval bent u nog steeds in dienst en hebt recht op salaris.

Na aanvraag van de vergunning via het UWV gaat de procedure als volgt:
 • Opgaaf van reden en eventueel bewijzen dat ontslag rechtvaardigt.
 • Hoor en wederverhoor, d.w.z. u en uw werkgever kunnen reageren op elkaars standpunt.
 • Besluit van het UWV over toekenning van de ontslagvergunning.

Een ontslagvergunning wordt gegeven bij de volgende omstandigheden:
 • Ontslag op persoonlijke gronden
 • Ontslag om bedrijfseconomische redenen zoals reorganisatie en bedrijfssluiting
 • Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid of herhaaldelijk ziekteverzuim

Ontslag op persoonlijke gronden

Ontslag op persoonlijke gronden is een breed begrip. Indien uw werkgever vindt dat u niet goed functioneert dan moet hij dat kunnen aantonen, bijvoorbeeld door middel van een dossier waar functioneringsgesprekken in worden vastgelegd. De werknemer echter moet altijd de tijd hebben gekregen om het functioneren te verbeteren. Mocht het toch tot ontslag komen dan kan dit op volgende gronden:
 • Slechte functionering of ongeschiktheid voor het werk, zonder dat dit het gevolg is van ziekte.
 • Verwijtbare handelingen of nalatigheid zoals weigering van medewerking aan maatregelen om weer aan de slag te kunnen.
 • Conflict met werkgever en onmogelijkheid de relatie te herstellen.
 • Ernstige gewetensbezwaren om het werk uit te voeren zonder dat er een andere of aangepaste functie beschikbaar is.

Ontslag om bedrijfseconomische redenen

Is er sprake van een reorganisatie, een bedrijfssluiting, verhuizing of afstoting van een deel van de activiteiten van een onderneming dan is ontslag mogelijk mits er een vergunning tot ontslag wordt aangevraagd bij het UWV en de noodzaak van het ontslag wordt bewezen, vaak door middel van cijfers van de onderneming.

Collectief ontslag
Als er binnen drie maanden twintig of meer werknemers worden ontslagen heet dit collectief ontslag en hiervoor geldt de Wet melding collectief ontslag (WMCO). Melding vindt plaats zowel aan het UWV als aan de vakorganisaties. Onderzoek door het UWV vindt enkel plaats als de vakbonden geen noodzaak vinden voor de ontslagen en toetst in elk geval nog de ontslagvolgorde en beoordeelt de mogelijkheden voor herplaatsing. In veel gevallen wordt er door de werkgever en de vakorganisatie een afvloeiingsregeling opgesteld, een zgn. sociaal plan.
Bij collectief ontslag geldt dat per leeftijdsgroep de laatst aangenomen werknemers als eerste worden ontslagen volgens het principe 'last in, first out'. De ontslagen worden verdeeld over de groepen zodat de leeftijdsopbouw van het personeel na de ontslagronde zoveel mogelijk gelijk blijft als ervoor.
Afwijkingen op dit beginsel gelden eventueel bij de volgende situaties:
 • Werknemer is onmisbaar voor de organisatie.
 • Positie van werknemer op arbeidsmarkt is slechter dan die van collega's die eerder in dienst kwamen.
 • Vervanging werknemer is niet mogelijk, bijv. bij persoonlijke kwaliteiten die van belang kunnen zijn voor opdrachtgevers of evt. gevaar dat vervanging de voortgang van de werkzaamheden bij de opdrachtgever schaadt.
Afwijkende regels met betrekking tot de ontslagvolgorde gelden voor werknemers in ploegendiensten die voor verschillende inleenbedrijven werken, zoals schoonmakers, en voor uitzendkrachten.

Faillissement werkgever
Is uw werkgever door de rechter failliet verklaard of zijn de financiële problemen van zijn onderneming zo groot dat hij uw salaris niet meer kan betalen, dan heeft u recht op een uitkering wegens 'betalingsonmacht'. Dit recht heeft u ook als uw werkgever met de noorderzon is vertrokken, als uw werkgever uitstel van betaling heeft gekregen, het zogeheten 'surseance', of als uw werkgever een regeling heeft gekregen om zijn schulden af te lossen. De uitkering kunt u aanvragen bij het UWV in uw regio.

Ontslag bij arbeidsongeschiktheid en ziekte

Als de werknemer langer dan twee jaar ziek of arbeidsongeschikt is, mag hij worden ontslagen. Bij arbeidsongeschiktheid geldt daarbij wel de voorwaarde dat de werknemer onvoldoende of niet meewerkte aan re-integratie, bijv. door scholing, acceptatie passend werk of meewerken aan een plan van aanpak. Mocht de CAO of publiekrechtelijke regeling voorts een bepaling bevatten waardoor de werknemer binnen twee jaar ziekte/ongeschiktheid toch kan worden ontslagen dan is dit eveneens rechtsgeldig. De werkgever dient in dat geval een verzoek in bij het UWV. Voorwaarden van het UWV zijn:
 • Door ziekte kan de functie niet worden vervuld.
 • Verwachting is dat de werknemer niet binnen 26 weken is hersteld.
 • De werkgever heeft geen aantoonbare alternatieve werkzaamheden, ook niet na het volgen van scholing.
 • De werkgever verplicht zich om binnen het bedrijf van een andere werkgever re-integratie te bevorderen.

Regelmatig ziek
Wie zich regelmatig ziek meldt, loopt de kans ontslagen te worden. De werkgever is bij veelvuldige absentie door ziekte gerechtigd om een ontslagvergunning-verzoek in te dienen bij het UWV. Dit kan gebeuren als het productieproces of de collega's onevenredig onder druk komen te staan. Het UWV kijkt vervolgens naar de gevolgen van het ziekteverzuim voor de organisatie, de hoogte van het ziekteverzuim in de rest van de organisatie, en naar de mogelijkheden om de werkomstandigheden te verbeteren.

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet houdt in dat het dienstverband per direct wordt gestopt. Er is geen toestemming van het UWV nodig en de werkgever mag de loonbetaling beëindigen. De werknemer kan in dit geval geen aanspraak maken op een WW-uitkering. Er zijn uiteraard voorwaarden aan ontslag op staande voet en de reden van het ontslag moeten ook direct aan de werknemer worden medegedeeld. Meent u dat het ontslag onterecht is, dan kunt u terecht bij het UWV en eventueel in beroep gaan bij de kantonrechter.
Redenen voor ontslag op staande voet zijn onder andere:
 • Diefstal
 • Fraude
 • Werkweigering zonder goede reden
 • Dronken op het werk verschijnen

Opzegtermijn

De opzegtermijn voor werknemers ligt altijd op minimaal een maand. De opzegtermijn die voor de werkgever geldt ligt vast in het contract of de cao. Indien dat niet is vastgelegd geldt het volgende:
 • Arbeidsduur korter dan vijf jaar: een maand.
 • Arbeidsduur tussen vijf en tien jaar: twee maanden.
 • Arbeidsduur tussen tien en vijftien jaar: drie maanden.
 • Arbeidsduur tussen vijftien jaar of langer: vier maanden.
 • Was u op 1 januari 1999 ouder dan 45 jaar, dan is het mogelijk dat er een nog langere opzegtermijn geldt.
De opzegtermijn gaat in op het moment dat het UWV instemt met het ontslag en de arbeidsovereenkomst op dat moment mondeling of schriftelijk wordt opgezegd. De werknemer is gerechtigd de vastgestelde opzegtermijn met maximaal een maand te verkorten wegens de tamelijk lange duur van de ontslagprocedure. U kunt bij de kantonrechter aanspraak maken op een schadevergoeding indien de werkgever zich niet houdt aan de geldende opzegtermijn.

Bezwaar tegen ontslag

Als het UWV toestemming heeft gegeven u te ontslaan en u vindt dat niet terecht dan kunt u in beroep gaan bij de kantonrechter. Die bepaalt vervolgens of er sprake is van 'kennelijk onredelijk ontslag'. Dit is bijvoorbeeld het geval als u altijd goede beoordelingen heeft gehad maar toch wordt ontslagen op grond van disfunctioneren. In dit geval krijgt u waarschijnlijk uw baan niet terug maar heeft u recht op schadevergoeding, de zogeheten 'gouden handdruk' of 'ontslagvergoeding'. De hoogte van dit bedrag hangt af van uw leeftijd, de duur van het dienstverband en uw persoonlijke omstandigheden.

Kantonrechter

De kantonrechter kan erbij betrokken worden indien er sprake is van een opzegverbod, als de procedure via het UWV onbevredigend is verlopen of als er sprake is van kennelijk onredelijk ontslag. De arbeidsovereenkomst is dan ontbonden wegens gewichtige redenen waaronder onbehoorlijk gedrag of veranderde omstandigheden. Onder onbehoorlijk gedrag wordt bijv. verstaan het vervalsen van diploma's, bedreiging of gevaar toebrengen aan uzelf of anderen of het schaden van een afgesproken geheimhoudingsplicht. De opzegtermijn hoeft bij ontslag via de kantonrechter niet in acht worden genomen. Vaak volgt er een schadevergoeding wegens 'kennelijk onredelijk ontslag', de gouden handdruk.

Ontslagverbod

Ontslagverboden gelden in de volgende gevallen:
 • Op grond van godsdienst, ras, geslacht, leeftijd, handicap.
 • Tijdens de eerste twee jaar dat u ziek of arbeidsongeschikt bent, op bepaalde uitzonderingen na.
 • Bij zwangerschap of bevallingsverlof en de zes weken na dit verlof.
 • Wegens de wens om ouderschapsverlof op te nemen.
 • Wegens gewenste aanpassing van de arbeidsduur, bijv. liever parttime willen werken.
 • Wegens lidmaatschap van de ondernemingsraad of personeelsvereniging.
 • Wegens lidmaatschap van een vakbond of bepaalde politieke organisatie.
 • Bij ernstige gewetensbezwaren tegen uw werk en uw werkgever heeft heeft ander werk voor u.
 • Bij weigering op zondag te werken tenzij dat in de overeenkomst is opgenomen en de aard van het werk dat vereist.
 • Wanneer u als buitenlandse werknemer uw dienstplicht moet vervullen in het land van herkomst.
 • Omdat u werkzaam bent als deskundig werknemer van de Arbeidsomstandighedenwet.

Wilt u zelf weg?

Als u als werknemer zelf uw arbeidscontract opzegt hebt u geen toestemming nodig van het UWV maar moet u wel de geldende opzegtermijn in acht nemen. Binnen uw proeftijd die maximaal twee maanden duurt kunt de arbeidsovereenkomst op elk gewenst moment opzeggen. Dat geldt echter ook voor uw werkgever. Doe de opzegging bij voorkeur schriftelijk. 'Wederzijds goedvinden' geldt indien u samen met de werkgever overeenkomt dat het contract moet worden beëindigd. U stemt dan in feite in met het ontslag en dan is toestemming van het UWV niet nodig.

Tijdelijke contracten

Na een tijdelijk contract volgt dikwijls een automatisch ontslag. Het heet dan dat het contract 'van rechtswege' wordt beëindigd. Zo'n overeenkomst voor bepaalde tijd kunt u tussentijds niet opzeggen tenzij daar afspraken over zijn gemaakt die schriftelijk vastliggen. Soms volgt er na een tijdelijk contract een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd waarvoor dan de betreffende regels gelden.

Werkloosheidsuitkering

Na het ontslag kunt u recht hebben op een tijdelijke overbrugging in de vorm van een WW-uitkering, totdat u nieuw werk hebt gevonden. De eisen waar u aan moet voldoen worden door het UWV bekeken. De reden van het ontslag zijn hierbij doorslaggevend, ongeacht of het ontslag op staande voet was. Hebt u zelf ontslag genomen dan wordt er getoetst of er sprake is van een acute noodzaak. Verweer tegen ontslag is niet langer nodig om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering. Instemming of aanvaarding van het ontslag hebben geen gevolgen voor uw uitkering.

Voor meer informatie over de WW-uitkering kunt u contact opnemen met het UWV, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen in uw regio. Voor hulp bij het zoeken naar nieuw werk kunt u terecht bij het UWV Werkbedrijf bij u in de buurt.

“Get fired, no one will call you a quitter.” ~ Vikrmn

Lees verder

© 2008 - 2020 Astrid-d-g, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Op staande voet ontslagen – Heb ik recht op WW?Op staande voet ontslagen – Heb ik recht op WW?In bepaalde situaties heeft de werkgever de mogelijkheid om een medewerker op staande voet te ontslaan. Bestaat er in da…
Wat moet ik doen bij ontslag op staande voet?Wat moet ik doen bij ontslag op staande voet?Iemand die op staande voet wordt ontslagen doet er verstandig aan om zijn ontslag direct aan te vechten. Er zijn verschi…
Procedure ontslag ambtenaarDe ontslagprocedure in het ambtenarenrecht is gebaseerd op de Algemene wet bestuursrecht. Een ambtenaar is eenzijdig aan…
Wat moet ik doen bij een dreigend ontslag?Bij een dreigend ontslag moet u voorzichtig tewerk gaan. Een verkeerde reactie of actie kan voor u nadelige gevolgen heb…

Glenn Mill SchoolAl een tijdje werkt Amerika met een nieuw systeem om delinquente jongeren weer op het rechte pad te krijgen. Niks lijkt…
Ken het portretrecht voordat je publiceertKen het portretrecht voordat je publiceertWie een portret wil vermenigvuldigen of publiceren, komt automatisch in aanraking met het portretrecht in ons land. Maar…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Geralt, Pixabay
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Reageer op het artikel "Ontslag, ken uw rechten!"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Rina, 10-02-2020 08:23 #64
Ik heb een vast contract werk.Welke rechten heb ik als de werkgever me tegenhoudt?

H. D. van Elburg, 14-01-2020 14:05 #63
Ik ben in juni aan mijn had geopereerd en dit kwam omdat ik op mijn werk als hulp in de huishouding ben gevallen van een huishoudtrapje. 14 okt. werd ik nog eens geopereerd in mijn buik wat veroorzaakt werd door een matje wat in de publiciteit is geweest. Het was een zware operatie.van 6.5 uur en heb 2.5 wk. in het ziekenhuis gelegen. Nu ben ik zover dat ik weer kan en mag werken. Mijn werkgever heeft mij zelfs op 2e kerstdag ingezet en nieuwjaarsdag en nu kreeg ik te horen, je kan wel weer ziek worden naar gelang je leeftijd. Ik ben het hier niet mee eens en vraag U wat zijn mijn mogelijkheden, en te meer dat ze mij nieuwjaarsdag toch hebben ingezet. Ik werk bij twee mensen(dames ) in de huishouding al geruime tijd en zou het prettig vinden om terug te mogen. Wat zijn mijn mogelijkheden?

Andy Panis, 14-03-2018 17:03 #62
Begin januari bij mijn werkgever 96 mensen ontslagen met intentie tot ontslag waaronder ikzelf. Nu na meer dan 2 maanden ben ik als enige op de hoogte gebracht dat ik ineens verplicht wordt om toch te blijven terwijl ik daar absoluut geen zin in heb, na 2 maanden in onzekerheid en reeds goede contacten.
Kan men mij zomaar verplichten om te blijven terwijl ik eigenlijk aangezegd was om ontslagen te worden?

Serg, 01-12-2017 20:45 #61
Mijn werkgever dwingt mij, mijn eigen mobiele telefoon te gebruiken voor dagelijkse werk, bijvoorbeeld - schade en garantieclaims te fotograferen en via whatsapp mededelen. Van de andere kant werd ik aangesproken om gebruik van de mobiele telefoon tot nodige minima te beperken, anders dreigt hij met consequenties. Wat kan ik daartegen doen? Aub HELP!

Dirk, 16-03-2017 23:44 #60
Ik werk deeltijds al § maanden, eerst kreeg ik om de 14 dagen contract dan maandelijks en nu om de 3 maanden; maar op 31 maart is mijn contract beëindigd en heb ander werk van af 29 maart, mag ik zo maar overstappen?

Burgemeester, 12-06-2016 15:05 #59
Mijn dochter (15) heeft een baantje bij kruitvat voor 3 uren per week,
nooit geen problemen gehad, (ze werkt er al 3 maanden) in haar contract staan geen proeftijd (nvt)
nu komt ze afgelopen vrijdag tuis met de mededeling ik ben ontslagen, > ik moet maandag mijn spullen inleveren
en nog iets "Tekenen" de reden was, ik zou donderdags mijn werk taak niet goed hebben uitgevoerd,

donderdag kwam ze tuis met het verhaal dat ze van de werk chef (de nummer 2) iets moest opruimen terwijl ze van chef nummer 1 een taak had gekregen die ze binnen 2 uur gedaan zou moeten hebben. toen ze dit zij tegen de nummer 2
was nummer 2 daar niet blij mee en "volgens mij dochter" keek ze nogal boos en deed degraderend "zo van" je doet het maar gewoon.

er is nimmer wat voorgevallen, en afgesproken was bij problemen of soort men ons "de ouders" zouden worden ingelicht.
dus fijtelijk uit het niets, na blijkbaar 1 taak niet op tijd af te hebben gekregen word ze ontslagen,

dit ruikt een beetje onfris, ook omdat mijn dochter "iets moet tekenen" ik heb gebeld en wilde afspreken samen met mijn dochter lang te komen om het te bespreken en zodat ik kan zien wat mijn dochter moet tekenen., en ik krijg doodleuk te horen dat ik bij dit gesprek NIET welkom ben. ik vind dit vreemd sinds ik toch als voogd toestemming moet geven voor het tekenen. (dit vroegen ze wel door de telefoon) of ik toestemming wilde geven. maar ik krijg geen antwoord wat er getekend moet worden, (eigelijk denk ik dat ze mijn dochter willen ontslaan vanwege gratis stage plekken) (de ironie)
dat die zelfde vrijdag mijn andere dochter van 17 op die zelfde plek een stage plek werd aangeboden,

wat kan/mag ik doen? ik wil gewoon bij het gesprek aanwezig zijn om te zien wat er getekend moet worden.
ze heeft immers nog 3 maanden van haar contract te gaan.

Tine, 15-01-2016 23:07 #58
Een aparte situatie waar ik in zit.
In november 2015 ben ik in dienst gekomen bij mijn werkgever (zorg). Omdat het om een tijdelijk contract ging van een half jaar maakte ik me niet druk om een geplande operatie die ik vanwege een lange wachtlijst pas over een maand of acht kon ondergaan. Het geval was dat ik onverhoopt half november bericht kreeg van het ziekenhuis dat ik eind december voor de operatie in aanmerking kon komen. Eerlijkheidshalve heb ik dit wel mijn werkgever medegedeeld.
Mijn werkgever gaf aan heel tevreden over mij te zijn en mij liever opnieuw terug wilden nemen als de operatie achter de rug zou zijn. Hierdoor zouden ze mij per 1 december ontslaan, om mij 1 februari 2016 weer terug te nemen. Op deze manier hoeven ze geen loon door te betalen vanwege ziekte.
Ik ben er destijds mee akkoord gegaan, omdat ik allang blij was dat ze vooralsnog met mij verder willen, maar nu hoor ik geluiden dat mijn werkgever niet het recht heeft om dit te doen, laat staan dat ze mij na 2 maanden weer opnieuw in dienst nemen. Ik vraag me af hoe dit zit., wie weet dit?

Jacqueline, 07-05-2015 16:11 #57
Hallo,

Mijn wetgever is sinds april failliet verklaard.
Wij worden nu betaald door het UWV de zogenaamde loongarantieregeling.
Wat ik heb begrepen vervallen nu al onze vantieuren omdat het contract beëindigd is.
We moeten wel gewoon werken alleen is het nu zo rustig dat we minder ingezet worden en dus minuren krijgen.
Nu is mij ten öre gekomen dat die minuren staks verrekend worden met ons salaris.
Mag dit want hier kunnen wij niets aan doen.
Dus eerst vervalt alles wat je nog had en vervolgens verrekenen ze ook nog je loon en dat terwijl wij hier niets aan kunnen doen.
Graag hierop uw antwoord.

Jan, 10-12-2014 05:59 #56
Tot een maandag middag niks gehoord te hebben, verplicht langs komen (in je eigen tijd) met alle medewerkers en hoger personeel. Te horen gekregen het gaat slecht dus er is voor 27 mensen al ontslag aangevraagd bij het Uwv. Wij zijn nooit ingelicht voor en tot Maandag 17.00 uur, en zelf niet door de or, die unaniem heeft ingestemd met dit wat nu is gezegd. Opvolgend van dit gesprek zijn er vanaf afgelopen dinsdag begonnen met het de mensen te zeggen jij mag blijven en jij moet weg op basis van? weet niet hoe daar over is gekeken.mijn vraag als ik bij de selectie zit van mensen die weg moeten, mag ik toch weigeren aangezien er nooit een gesprek of evaluatie met het personeel is geweest en ook nooit niet op de hoogte gebracht zijn door de or of op wat voor manier dan ook. Ps ik ben onmisbaar in mijn werk er lopen meer zelfstandigen mensen dan eigen personeel wat volgen het opdracht contract 70% moet zijn met minimaal 2 jaar aantonende ervaring wat niet het geval is.

Marie, 18-09-2014 07:50 #55
Mijn werk is nu 10 minuten van mijn huis, het kantoor wordt verplaatst op 1 uur en 15 minuten reizen. Ben alleenstaande moeder. Kan dit zomaar?

Maria, 07-07-2014 20:28 #54
Mijn contract loopt af in november en wordt niet in onbepaalde tijd omgezet.
nu mijn vraag ik heb nog zo'n 5 weken aan vakantiedagen staan kan mijn baas bepalen hoe ik die op ga nemen bijvoorbeeld met een dag per week minder werken?
Daar ik zelf wil bepalen hoe en wanneer ik mijn eigen vakantiedagen wil opnemen!
zoals eerder weg dus aan het einde van mijn contract.

hartelijk dank

L., 28-06-2014 18:52 #53
Mijn werkgever heeft mijn functie veranderd. Om de reden 'je bent slecht met getallen'… Ook zei hij 'als je het niet accepteert of niet goed doet kun je beter wat anders gaan zoeken'. Mag dit?

Christine, 16-05-2014 18:56 #52
Ik zou graag willen weten of ik recht heb op een uitkering van het arbeidsburau;gedurende 2 jaar heb ik half time gewerkt als arbeider.Ik heb ander werk gevonden als bediende full time.Ik heb mijn C4 gegeven aan mijn arbeiderscontract en ik heb 2 dagen gewerkt als bediende.Na 2 dagen heb ik mijn C4 gekregen van mijn nieuwe werkgever als reden dat ik niet het profiel heb voor dit werk.Heb ik dan recht op uitkering?indien ja wordt het bedrag berekend van mijn half time job of full time?dank u

Joost, 31-03-2014 09:59 #51
Mijn vraag heeft betrekking op het dienstverband:
Ik heb ontslag genomen bij mijn huidige werkgever met een opzegtermijn van 1 maand. Als ik eind maart ontslag neem, wanneer ben ik dan officieel uit dienst? 31 maart of 31 april?

Ik zou dit graag willen weten om te weten of ik mijn bonus over 2013, die in april wordt uitbetaald, nog krijg uitgekeerd.

Aafje, 02-12-2013 14:13 #50
Mijn vraag heeft betrekking op de handelwijze, goedgelovigheid van het UWV,
alsmede op het ontbreken van voldoende ontslagbescherming.

Mijn man, al ruim veertig jaar werkzaam, waarvan al meer dan een decennium bij de huidige werkgever; eerst als lasser, nu als assemblage medewerker in een timmerfabriekje in prefab houtconstructies, kreeg op 30 oktober zijn ontslag schriftelijk aangezegd, opzegtermijn vier weken.

Daaraan is een procedure vooraf gegaan, van verweer, tot drie keer toe, omdat het UWV na twee keer verweer, van zowel werknemers als de werkgever, nog geen besluit kon nemen.

De ontslagvergunning werd uiteindelijk verleend, omdat de werkgever beweerde, geen werk meer te hebben. De praktijk was en is echter dat er meer dan volop werk is. Zo werken er, drie uitzendkrachten / z.z.p-ers.

Het UWV had als voorwaarde in de ontslagvergunning, dat er 26 weken, na het ontslag van de medewerkers, niemand mocht worden te werk gesteld, anders dan weer de ontslagen medewerkers.

Voor mijn man zou vrijdag de laatste werkdag zijn.

De baas wil, dat hij door gaat werken, via een uitzendbureau, waar hij niet in geschreven staat. Dat uitzendbureau is een neven activiteit van het bureau, dat voor de werkgever de salaris administratie verzorgt. Belangenverstrengeling? Elkaar de bal toe spelen over de rug van de werknemers?

Het loon en de arbeidsvoorwaarden zijn slechter!

Graag zou ik willen weten, wat de ontslag bescherming nog voor stelt, wanneer dit allemaal maar mag en wanneer de werknemer op deze wijze wordt overgeleverd aan de wolven. Onze advocaat, via de rechtsbijstandverzekering, zegt, dat deze truc veelvuldig wordt gehanteerd door werkgevers in de bouw en dat er juridisch niks tegen te doen valt.

Ik vind dit enorm frustrerend!

N., 26-11-2013 12:33 #49
Vraag: ik ben tot eind sept 2013 in ziekte wet geweest en dat vanaf 15 maart 2012. nu beter gemeld op 17 sept maar het gaat niet. het lukt me niet om goed te functioneren. Ik heb daarom zelf ontslag aangevraagd en op 31-12-2013 loopt het contract af ik ben nu weer ziek tijdens mijn uitwerk periode. Heb ik ergens nog recht op? Ik weet het niet of ik er verstandig aangedaan heb maar ik hield het gewoon niet vol wat nu.

Rene, 08-11-2013 15:02 #48
Hallo, ik ben nu al dertien jaar in trouwe dienst en nou heb ik net te horen gekregen dat ik op 1 januari 2014 geen baan meer heb, dus eigenlijk heb ik anderhalve maand om wat anders te zoeken net zoals mijn andere collega's (4). Mijn baas wil er mee stoppen omdat hij ons niet meer kan betalen maar hij is nog niet failliet en aankomende week wil hij dat ik een brief onderteken zodat mijn uitkering in gang gezet kan worden, wat kan ik het beste doen want volgens mij heb ik meer maanden de tijd en kan dit toch niet zomaar.

Arie, 05-11-2013 15:30 #47
FF een krabbeltje,

'Reorganisatie binnen een schoonmaakbedrijf'. Mijn manager wil me als object leider Ft'er plaatsen in mijn woonachtig regio, maar wel full time de nachten in. Nu rijd ik wel veel in een bedrijfspersonenauto en heb een leidinggevende functie over zuid Oost en Noord Nederland 10 jaar. Snap dat dit wat kost voor de werkgever. Kan ik eisen en weigeren. Sociaal plan is mij niet bekend. Graag zou ik meer willen zeggen maar wacht op uw antwoord.

Beemer, 05-06-2013 20:36 #46
Beste, mijn broer is 2 maanden geleden ontslagen geweest. hij heeft zijne c4 al ontvangen en binnen gedaan in de vakbond. nu hij de achterstallige kosten wil terug vorderen van het tanken (op eigen kosten) van de firmawagen omdat de beloofde tankkaart uitbleef, dreigen ze de reden op zijn ç4 te veranderen. kan dit zo maar?

Mvg

Anoniem, 30-04-2013 19:52 #45
Ik had een jaarcontract waar ik in principe niet onderuit zou kunnen komen.
Maar ik kon de werkdruk en werksfeer met geen mogelijkheid meer aan. Ik heb dit aangeven bij het hoofdbureau maar men wilde mij niet laten gaan. Ik ben vervolgens niet naar mijn werk gegaan omdat ik dit emotioneel niet meer aankon. Nu heb ik mijn ontslag gekregen maar met een enorme schadeclaim eraan vast. Wat moet ik doen.
Ik heb geen geld en geen werk op dit moment. En men dreigt met een recht zaak als ik het bedrag niet voermaak.

Anoniem, 29-03-2013 14:27 #44
Ik ben onlangs op staande voet ontslagen (dit ligt inmiddels bij een advocaat). Tot aan de dag van ontslag heb ik gewoon gewerkt en er staat dus nog een maan salaris van mij. Dan heb ik nog vakantietoeslag opgebouwd over bijna een heel jaar, en heb ikv erschrikkelijk veel openstaande vakantieuren die nog uitbetaald dienen te worden. De dag dat ik normaal gesproken mijn salaris krijg uitbetaald is er echter niets betaald. Met gevolg dat ik nu geen enkel vaste last kan betalen. Kan dit zomaar? tenslotte heb ik in mijn optiek wel gewoon recht op mijn loon tot aan de dag van ontslag. Daarbij vond ik op internet informatie dat een werkgever zoiezo nooit mag verrekenen met de beslagvrije voet (90% van de bijstandsnorm) en dat dit altijd uitbetaald dient te worden. Ik heb een klein kindje en geen financiele backup. Ik ben alleenstaand en vind het echt schandalig dat er dus geen enkel loon is gekomen. Ik weet gewoon niet meer wat ik kan doen. Mijn advocaat is er mee bezig, maar zowel mijn werkgever als hun advocaat geven tot op heden geen gehoor. Ook heb ik zelf helemaal niets meer vernomen van mijn werkgever. Ik vind het allemaal erg vreemd.

Gul, 04-10-2012 13:20 #43
Hallo ik heb een vraag. Mijn man is ontslagen terwijl hij een vast contract heeft en hij werd ook niet deze maand uitbetaald. De baas geeft ook geen schriftelijk bewijs dat hij ontslagen is, wat moet ik gaan doen?

Bas, 19-04-2012 18:41 #42
Hallo ik heb een vraag ik werk nu al een tijd voor een bedrijf. Heb vorig jaar rond deze tijd een jaarcontract gekregen. Tijdje terug kreeg ik t horen dat t niet verlengd word. Ze moeten mij nu onbepaalde tijd geven omdat ik ook al een tijd via een uitzendbureau in hetzelfde bedrijf heb gewerkt. Nu zijn bij mij de omstandigheden veranderd en willen ze mij behouden alleen mogen ze geen vaste contracten geven ofzo. Hoe lang moet ik eerst weg zijn bij dat bedrijf voordat ze me weer aan kunnen nemen?

Nico, 11-03-2012 19:03 #41
Wegens economische rede moest er 60 man bij ons uit dat gebeurde 1- 3-2012.
nu na het uit spitten van internet kom ik een vacature tegen van het zelfde bedrijf waar ik zat. ik heb mij uit laten kopen voor 4 maanden had nog 8 maanden te gaan.
volgens mij mag je na economische reden de eerst 26 weken geen personeel aan nemen of in huren.
wie weet hier meer van, .

Diego, 05-03-2012 14:15 #40
Ik kreeg via aangetekend zenden van mijn werkgever uit het niets de mededeling dat onze arbeidsovereenkomst verbroken werd. ik kon me op dat moment geen reden bedenken. Ik ben daarom naar mijn werkgever gegaan en vroeg hem wat voor reden hij had om mij men ontslag te geven. (Ikzelf ben bouwvakker en werk reeds 3,5 jaar bij deze firma)
Volgens hem kon ik niet langer in zijn firma blijven werken, dit omdat er van de 20 werknemers (bestaande uit 4 ploegen), niemand langer met mij kon samenwerken. Dit tot mijn grote verbazing want na langer dan 3 jaar heb ik toch wel een goede relatie opgebouwd met al men werkmakkers, daarbij werkte ik samen in onze ploeg met mijn 2 beste vrienden waarvan ik de ene reeds van bij ons geboorte ken en de andere ongeveer 10 jaar ken, en tot op vandaag nog steeds goed bevriend mee ben. Na mijn ontslag heb ik nog telefonisch contact gehad met enkele andere collega's die tot hun grote verbazing het nieuws hadden vernomen en zich op dat moment ook niet konden bedenken waarom ik mijn ontslag had gekregen.
Nu 2 weken later heb ik mijn C4 ontvangen en werd er geen reden opgegeven van mijn ontslag. Ze vroegen mij bij het ACV of het ev. mogelijk was om met dit papier terug te gaan naar mijn (ex)werkgever om een reden in te vullen, en deed dit. Als reden werd opgeschreven "Past niet meer binnen het sociale gebeuren in de firma" wat dus eigenlijk wil zeggen dat er geen enkele persoon in de firma nog langer kon samenwerken met mij.
Ik kon er niet veel op zeggen maar probeerde toch de echte reden te vragen, alsnog bleven ze mij deze reden voorleggen.
Ik ben dan teruggegaan met mijn C4 naar het ACV en zij vertelden me dat deze reden geheel ongunstig en volledig in mijn nadeel was. Waarop een medewerkster de firma belde, maar opnieuw dezelfde reden kreeg.
Ikzelf kon er weinig op zeggen want dit is geheel onterrecht en dus een valse reden.
Bij het thuiskomen belde ik opnieuw naar de firma en vroeg hen opnieuw waarom ik mijn ontslag had gekregen, en dat hetgeen ze vermeldde in mijn C4 toch helemaal verzonnen had en dat dit negatieve gevolgen heeft bij het zoeken naar een andere job naar de werkgevers toe. Waarbij de hoorn werd opgelegd. Ik kan dit toch niet zomaar laten gebeuren en vraag me nu af wat ik hiertegen kan doen

Laura, 04-02-2012 15:28 #39
Verhelderend inderdaad. Maar om bij een ontslag zelf bezig te gaan kan ik niemand aanraden. Ik heb wel eerst zelf nog een paar gesprekken gevoerd maar dat is zwaar om te doen. Via een kennis mr. van Dijk van Aanzet Arbeidsrecht ingeschakeld. Die kent het klappen van de zweep. Mijn zaak is een ontbinding bij de kantonrechter geworden waarbij we een betere vergoeding kregen dan mijn werkgever wilde aanbieden van tevoren.

Cosmin, 03-02-2012 13:06 #38
Wat kan ik doen om het geld terug te vorderen als het bedrijf waar ik werk is in staat van faillissement?

Wilma Arts,dijkstra, 01-12-2011 11:50 #37
Ik ben leerling verzorgende IG en werk in een verzorgingshuis. Door priveomstandigheden heb ik in januari een onvoldoende voor de praktijk gekregen. Ik heb mezelf flink verbeterd en in aug. een voldoende gekregen. Nu in nov. weer een onvoldoende met argumenten die neerkomen op een persoonlijk conflict. Er zijn 3 collega's die persoonlijk iets tegen mij hebben, mijn werk doe ik goed als leerling. Hieruit het gevolg dat ik uit de opleiding ben gezet en per 1 januari mijn ontslag. Ze kunnen mij toch niet uit de opleiding zetten door een persoonlijk conflict tegen mij? Ik heb niets tegen hun en laat dat ook niet merken. Ik doe alleen mijn werk.

Eylem, 29-11-2011 12:03 #36
Werk al 7 jaar bij een bedrijf. Heb 2 directueren. Een van mijn directeuren heeft een lange tijd geprobeerd om mij te versieren en ik heb altijd gedaan dat ik het niet zag omdat ik vreesde voor mijn baan. Hij belde in de avonden laat, stond zomaar op de stoep, stuurde emails en sms'sen. Werk al 7 jaar bij deze bedrijf en de laatste 3 jaar heb ik toch de nodige afstand genomen van een van mijn directeuren en toen is alle ellende begonnen. hij maakte mijn iedere werkdag een HEL. Werd er helemaal depressief van, kwam vaak huilend thuis. Toen is er een dag een grote ruzie uitgebarst op werk met mijn direceur, het was zo heftig dat ik met mijn woede bij mijn andere directeur stapte en mondeling ontslag hebt genomen. Nu zit ik er mee. Ik kan niet zo in een keer werk vinden en als ik dan mijn ontslag officieel schriftelijk indien heb ik geen recht op ww uitkering tot dat ik een andere baan hebt gevonden. Wat moet/kan ik doen. Kan iemand mij een goede advies geven A.U.B.

Jan Pool, 28-10-2011 19:20 #35
L.S. Om bedrijfseconomische reden wil mijn bedrijf een aantal (7) mensen ontslaan. Allen hebben een vast contract. Van de overblijvers (±13) hebben de meeste een tijdelijk contract. Mag dat zomaar? Ook worden de principes van het afspiegelingsbeginsel niet gevolgd. Kan dat ook zomaar? Het bedrijf bied een ontslagvergoeding aan van ongeveer de helft van het bedrag dat berekend wordt met de kantonrechterformule.
Gaat het bedrijf in deze 3 punten over de schreef?

Rob, 11-10-2011 12:29 #34
Ik ben in januari 2011 begonnen en heb een contract getekend voor een half jaar.
In het contract heb ik op laten nemen "de intentie tot vast dienstverband" na het verstrijken van het half jaar. Na dit half jaar heeft niemand mij verteld dat het contract al dan niet verlengd zou worden. Navraag gedaan en wat blijkt; men was in de veronderstelling (!) dat ik een jaar contract had gekregen. De financieel directeur is dus niet duidelijk geweest naar mijn manager toe enheeft ook verzuimd een contract op te stellen voor het tweede half jaar. Ik werk nu al 10 maanden waarvan 4 maanden zonder contract. Moet het bedrijf mij nu in vaste dienst nemen?

Marco, 11-10-2011 09:34 #33
Op mijn werk gaat het financieel niet goed waardoor ze vanwege economische redenen mensen moeten ontslaan. Nu willen ze een collega die een vast contract heeft ontslaan en een collega die een jaarcontract heeft en deze binnenkort afloopt, behouden of een nieuw tijdelijk contract geven. Mag dat? Mag je iemand die een vast contact heeft ontslaan en iemand met een tijdelijk contract behouden als het economisch niet goed gaat met een bedrijf? (beide doen hun werk gewoon goed)

Natasja, 06-10-2011 19:13 #32
IK werk bij een bedrijf wat in zeert slecht weer verkeert en heb een vast contract. Echter draait bedrijf zo veel verlies dat zeer duidelijk is dat het failliet gaat met betaalde krachten.
In overleg dus ander werk gezocht en gevonden via een uitzendburo. Heb toen mijn baan per 1-11-2011 opgezegd. Nu komt de opvolgende uitzendbaan ineens in geding. Uitzendburo zegt dat de opdrachtgever het starten heeft uitgesteld tot eind november. Wat kan ik nu doen? WW zal ik niet krijgen van de gemeente omdat Rotterdam daar altijd erg moeilijk over doet en men zou kunnen zeggen dat ik verwijtbaar werkloos ben omdat ik een vaste baan heb opgezegd voor een uitzendbaan. Dat heb ik echter alleen gedaan omdat ik met mijn weinige recente administratieve werkervaring alleen via uitzendwerk aan de slag kom. In een andere winkel geen werken heeft geen enkele zin want met zo een beetje alle winkels gaatr het slecht of men vindt me te oud (bijna 40) Kan ik het uitzendbureau onder druk zetten iets anders voor me te vinden? Ik weet hoe het wettelijk zit maar heeft ook een uitzendbureau niet een zorgplicht? Of zijn er andere mogelijkheden om niet in de ww te komen? Maandje langer bij oude baas zou ik liever niet meer willen. Voel ik me helemaal zo een loser. Liefst pakte ik het uitzendbureau keihard aan wegens het oplichten van mensen

Pistoor, 15-08-2011 06:33 #31
Mijn vrouw heeft een bedrijfsongeval op gelopen waardoor ze niet 100% inzetbaar is en ook nog een operatie moet onder gaan en nu loopt haar contract af in okt. wat nu? mag zij dan ontslagen worden of niet?

Joop Jansen, 15-06-2011 13:23 #30
Even wat anders.Ik zou graag willen hoe mijn vriend verder geholpen kan worden! Zijn baas is 6 wkn geleden plotseling overleden. Geen testament, eenmanszaak, maar de erfgenamen willen hem niet ontslaan. Hij zit nu thuis zonder geld. Heeft 26 jaar voor hem gewerkt! Het UWV kan niets voor hem doen omdat hij niet ontslagen is. Wat een puinhoop!

Sebastiaan Hendriks, 29-05-2011 13:34 #29
Een zeer verhelderend artikel. Persoonlijk mis ik alleen iets over outplacement.
Meer informatie over outplacements is te vinden op www.outplacementsite.nl

Rachel, 27-05-2011 00:43 #28
Ik heb vandaag te horen gekregen dat mijn functie vervallen is dit omdat er geen werk voor mij is, zo is gebleken volgens mij werkgever dat er tijdens mij langdurige ziekteperiode ze het het werk goed hebben kunnen verdelen onderling het bedrijf en dus mijn functie vervalt

Nu mijn vragen

1 ze hebben een een tijdelijke " bijpassende" functie voor me maar is niet wat wil, kan ik dit weigeren en zitten daar concquenties aan vast?

2 mogen ze je salaris inkorten? gezien het om een andere functie gaat?

3 daarnaast ben ik nog ziek en aan het reïntegreren, hoe kan dit beste aanpakken?

Jeremy, 21-03-2011 20:55 #27
Na 2,5 jaar export manager te zijn geweest waarbij ik ca 15 weken per jaar de wereld rond reisde, moet ik nu ineens ca. 40 weken per jaar gaan reizen van onze nieuwe directie. Kan men mij dit verplichten?

Maurice Roos, 10-03-2011 20:17 #26
Mijn werkgever wil reorganiseren en hierdoor verdwijnen er 70 van de 800 banen. Nu is het zo dat ik sinds november 2010 ziek ben en niet in staat ben om te werken, wel was ik bezig op arbeidstherapie 8 uur per week. Mijn revalidatie zal nog wel even duren maar de vooruitzichten zijn goed. Nu wil mijn werkgever mij ontslaan en heeft mij op non-actief gezet, dus mag nu ook geen arbeidstherapie meer voortzetten. Eerst wilde de werkgever een vaststellingsovereenkomst laten tekenen(dit heb ik niet gedaan, aangezien ik dan verwijtbaar ben inzake een uitkering van het UWV). Nu geven ze aan dat zij het ontslag via de rechter willen aanvechten, kan dit zomaar? Er bestaat toch een ontslagverbod? Of kijkt een rechter hier niet naar? En moet het ontslag niet altijd eerst via het UWV goedgekeurd worden? Wie kan me advies geven?

Li, 31-01-2011 18:49 #25
Ik was na een conflict met mijn baas niet meer welkom op het werk, hij betaalde meerdere (voor zover ik weet iedereen) uit eigen zak met kerst 200euro behalve mij, ik heb een jaar contract maar ben tussentijds wegens zwaar auto ongeluk tijdelijk ziek geweest hierdoor heb ik doelstelling niet gehaald in 2010, nu betaald hij mij tot 31maart, maar ik mag niet meer werken alleen om het feit dat ik vroeg waarom ik als enige niet zo'n envelop heb gehad… mijn contract loopt 31maart af is er iets wat ik hieraan kan doen nog?

Louise, 04-01-2011 15:55 #24
Mijn tijdelijke contract is niet verlengd bij mijn huidige werkgever. Nu weet ik toevallig via via dat hij een nieuw iemand heeft aangenomen en zelfs op zoek is naar nog meer mensen. Kan dat zomaar? Dan zijn de 'bedrijfseconomische redenen" toch de verkeerde redenen? Dit voelt heel vervelend…

Dennis, 13-12-2010 11:21 #23
Ik heb me ziek gemeld 19/11/2010 met een brief aangetekent en telefoon berichtje.
en ik vraag al weken om een arbo art, die krijg ik niet omdat mijn werkgever nergens is aangesloten en niet verzekerd, waarschijnlijk heb ik een burnout. [ heb ik 7 jaar geleden ook gehad].
ik heb 23/11/2010 een ontslag brief terug gehad op staande voet voor diefstal [ is niet waar].
mijn loon van november is niet betaald, en nu zit ik ziek thuis. [ wel gemeld bij uwv].
wat moet ik nu doen

Aline, 06-12-2010 10:46 #22
Ik heb een arbeidscontract van 36 uur en ben sinds 2 jaar gedeeltelijk ziek (ik werk nog 28 uur). Heb per 01-01-2011 een WIA aangevraagd. Mijn contract zal per 01-01-2011 aangepast gaan worden naar 28 uur.
Nu vertelde de persoon bij het UWV dat dit voor mij zeer nadelig is, i.v.m. eventuele toekomstige ziekten. Mijn werkgever hoeft mij dan maar voor 28 uur uit te betalen. Ook ben ik zwanger (3 mnd.) Heeft wijziging van mijn contract nadelige gevolgen voor mijn zwangerschapsuitkering

Nick, 20-11-2010 19:38 #21
Gisteren is mijn mobiele kraan door mechanische redenen defect geraakt, waarna ik meteen de mechanicer van het bedrijf dat de kraan in bezit heeft gebeld. die zei me te wachten tot hij er was om te kunnen oordelen of er een andere kraan zou moette komen of niet. voor hij er was waren er al wat uren verstreken. in die tussentijd heeft de hoofdaannemer een heel ander kraanverhuurbedrijf gebeld voor een vervangende kraan inc machinist voor de zaterdag en de maandag, zonder dat de mechanicer al was gearriveert. wat ik voor zover allemaal kon begrijpen. nu (zaterdag) net kwam ik (zonder verder weten van omstandigheden op dit moment) mijn urenbriefjes inleveren net als elke zaterdag. maar het is nu zo dat de nieuwe gehuurde kraan en machinist blijven op het werk, en het bedrijf waar ik werk is niet meer nodig op dat werk. mijn baas zegt nu dat ik heb veroorzaakt dat dat werk daar ten einde is door mijn nalatigheid. en dat er geen werk voor mij is, en dat hij mij zal ontslaan. waarna ik meteen de mechanicer heb gebeld en nog een keer vastgesteld kreeg dat het 100% niet aan mij te verwijten is dat de dingen zijn gelopen zoals het gelopen is. ik vrees nu het ergste en weet niet wat ik moet doen. ik heb een jaarcontract waarvan mijn proeftijd al voorbij is wat volgens mij in mijn vooordeel zal werken. wat moet ik nu doen? Reactie infoteur, 22-11-2010
Hi Nick, je moet in verweer. Een contract voor bepaalde tijd kan meestal niet tussentijds beeindigd worden, alleen als beide partijen het daarover eens zijn of als de mogelijkheid het contract voortijdig te beeindigen van tevoren met jou is afgesproken. Dit zou je dan specifiek op papier moeten hebben staan. Houdt je werkgever het op ontslag door jouw schuld, dan moet hij dat aantonen. Maar jouw verhaal wijst er helemaal niet op dat je ook maar enige schuld hebt. Integendeel, juridisch geldt de aantoning dan ook voor ernstige misdragingen. En dan moet hij ook nog een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV, waarbij ook nog eens de opzegtermijn geldt. Na ontvangst van zijn schrijven, kun je schriftelijk aangeven dat je er niet mee akkoord gaat. Weet dat het voor je werkgever in dit geval zeer moeilijk wordt om jou te ontslaan! Lukt het hem toch, dan heb je recht op een schadevergoeding of ontslagvergoeding (als het voor de rechter komt). Succes, A.

Klinkhammer Ludwig, 15-11-2010 14:01 #20
Ik word ontslagen wegens diefstal, ik nam alleen soms wat mee wat voor container is bedoeld. Het bedrijf verliest aanstaande maand 1200 klanten wat zijn mijn rechten? Mogen ze mijn loon van vorige maand inhouden? Reactie infoteur, 16-11-2010
Hi Ludwig, je mag blij zijn geen ontslag op staande voet gekregen te hebben. Neem voor details aangaande de uitkering contact op met het UWV in je woonplaats. Uiteraard hoor je alles wat je werkgever beslist, zwart op wit te krijgen. Ben je het er niet mee eens, dan kun je ook nog in verweer, maar veel zin zal dat in dit geval niet hebben. Sterkte, A.

Rayen, 20-04-2010 12:29 #19
Door sociale problemen relatie problemen ben ik dakloos geworden.en mijn vaste dienstverband werd per 01-04-2010
beeindigt waar van ik 3mnd loon mee heb gekregen en verder niks meer.hoe nu en wat moet ik doen.ben te depressief
en stress.waardoor ik in de waar bent wie kan mij helpen.grt ray. Reactie infoteur, 21-04-2010
Hi Rayen, ik wil je verwijzen naar een artikel van mijn collega-infoteur op deze site, en dat heet "Dakloos, wat nu?" Het reikt helaas te ver om je ernstige problemen op deze pagina te bespreken omdat mijn artikel enkel gaat over ontslagzaken. Sterkte, A.

Janny, 16-04-2010 19:53 #18
Door bezuinigingen in de gehandicaptenzorg door de regering heeft mijn werkgever 7 collega's moeten aanwijzen (waaronder ik zelf) om binnen de stichting te worden hergeplaatst er zullen geen gedwongen ontslagen vallen zegt men.
Wat is mijn recht om een nieuwe werkplek te weigeren als deze mij niets lijkt. en in hoeverre heeft mijn werkgever het recht om mij te laten reizen met openbaar vervoer(ik heb geen auto fiets nu naar mijn werk) ik ben ruim 13 jaar in dienst Reactie infoteur, 19-04-2010
Hi Janny, je kunt passend werk weigeren, maar daar zitten risico's aan. Als het volgens je werkgever namelijk passend is en je weigert, dan kan hij je loon inhouden. Je kunt evt. een deskundigenoordeel aanvragen bij UWV. Een reiskostenvergoeding is normaal maar niet vanzelfsprekend. Veel hangt af van de CAO, het bedrijfsreglement of handboek PZ. Zijn er geen regelingen dan kun je zelf onderhandelen. Gr, A.

Lee-Anne, 29-03-2010 11:26 #17
Mijn contract werd per 16 mrt 2010 niet meer verlengt, maar nu heb ik mijn maandelijkse salaris gekregen maar dat is van de mnd febr en moet ik nog 2 weken mrt hebben en mijn vakantie geld… dit willen ze pas uit betalen in april, kan dat?
Ik heb van mensen gehoord dat zodra er ontslag is dat ze dan alles in 1 keer moeten uit betalen…

Gr Lee-anne Viola Reactie infoteur, 31-03-2010
Hi Lee-anne, als op de normale betaaldag het bedrag van het loon nog niet te bepalen is, is de werkgever verplicht tot voldoening van een voorschot ten bedrage van het loon waarop de werknemer gemiddeld per betalingstermijn aanspraak kon maken over de drie maanden voorafgaande aan de betaaldag. Je hebt dus in elk geval nu recht op het loon van die twee weken in maart, het resterende deel zoals de verzorging van het vakantiegeld e.d. kan ook in april. Groetjes, A.

Collie, 11-02-2010 07:34 #16
Ik werk 38 uren per werk, na ziekte peride van 1 maand begin ik te werken en s avond word ik op matje geroepen, ik word ontslagen, op staande voet.ze hebben wel iemand anders aangenomen met een kontrakt van 3 maanden.mag dat zo maar? Reactie infoteur, 12-02-2010
Hi Collie, bij ziekte kun je niet worden ontslagen maar jouw werkgever heeft gewacht tot je weer aanwezig was. Lees het artikel onder 'regelmatig ziek' en onder 'ontslag op staande voet'. Of je werkgever een punt heeft kan ik niet beoordelen, maar als je vindt dat het ontslag onterecht is maak je bezwaar bij zowel de werkgever als ook bij het UWV. Laat alles op papier zetten en werk zelf ook schriftelijk in deze kwestie. Ik verdenk je werkgever ervan dat hij liever een tijdelijke kracht heeft dan een vaste, maar zijn argumenten moeten wel heel sterk zijn om je inderdaad 'zomaar' te kunnen ontslaan. Succes, A.

Bart, 26-01-2010 16:34 #15
Ik ben momenteel werkzam in de zakelijke dienstverlening.
Het bedrijf waarvoor ik werk heeft mij geplaatst bij één van haar klanten.
Deze klant zegt het contract op met het bedrijf waarvoor ik werk en zei gaan daarop een ontslag vergunning aanvragen voor mij.

Via het bedrijf waarvoor ik werk heeft schriftelijk laten weten vervangend werk voor mij en mijn directe collega's te zoeken.
Indien dit niet optijd lukt zal de aanvraag voor een ontslag vergunning beginnen.

Het bedrijf waarbij ik geplaatst ben heeft mij gevraagd of ik bereid ben om te verhuizen indien er een passende functie is in een andere festiging.
Er werd nadrukkelijk gevraagd of dit ook het geval is wanneer dit in een ander land is.
Op beide vragen heb ik Ja genatwoord.

Ik weet dat onze afdeling vervangen wordt door een afdeling in Duitsland en voor die afdeling staan er nog meerdere vacatures over.
Dit is minimaal gelijk aan het aantal mensen die nu weg moeten.
De werkzaam heden binnen deze nieuwe afdeling is gelijk aan de werkzaam heden die ik nu uitvoer.
Zei hebben mij echter niet gevraagd of ik interesse heb in deze functie.

Mijn vraag is:
Wanneer mij deze possitie niet wordt aangeboden kan dit dan een reden zijn om geen ontslag vergunning te verlenen aan mijn werkgever? Reactie infoteur, 27-01-2010
Hi Bart, als je passend werk krijgt aangeboden - en je hebt al je toestemming gegeven voor eventueel werk in het buitenland - ben je eigenlijk verplicht dit te aanvaarden. Is er binnen het bedrijf en dus ook in het buitenland geen werk voor je (dus als je die positie niet krijgt), dan gelden de normale regels omtrent de aanvraag voor een ontslagvergunning. De werkgever moet dan aantonen waarom hij je niet langer in dienst kan houden. Groetjes, A.

Stensel, 21-01-2010 12:48 #14
Er hoort een correctie op de website CWI=uwv werkbedrijf

daarbij had ik nog even een vraagje. Als je werkt via een uitzendbureau kun je dan op elk moment door je werkgever ontslagen worden? Hoe zit het dan met uitkeringen en/of afkoopsommen O.I.D.

met vriendelijke groet Reactie infoteur, 22-01-2010
Hi Stensel, genoemd punt is inmiddels aangepast. Als je werkt voor een uitzendbureau dan is deze je werkgever, het bedrijf dat jou inhuurt is inlener. Voor het in dienst nemen van een werknemer die als uitzendkracht werkte geldt vaak een afkoopsom. Voor de rechten en plichten verwijs ik je graag naar de CAO voor uitzendkrachten. Groetjes, A.

Marloes, 19-01-2010 15:12 #13
Ik ben momenteel werkzaam in de Horeca. Ik sta voor 10 uur per week op papier maar heb nooit een contract ondertekend. Nu heb ik een contract aangeboden gekregen voor 32 uur per week. Ik ga mijn huidige baan dus opzeggen. Nu is mijn vraag, moet ik ook rekening houden met een opzegtermijn, ondanks het feit dat ik geen contract heb ondertekent. Ik ben op die wijze namelijk nooit een arbeidsovereenkomst aangegaan. Of zie ik dat fout.
Groetjes, Marloes. Reactie infoteur, 20-01-2010
Hi Marloes, de wettelijke opzegtermijn voor de werknemer bedraagt een maand. Het ontvangen van salaris is eigenlijk al 'bewijs' dat je er in dienst was. Je nieuwe werkgever weet dat je je moet houden aan de wettelijke regels. Groetjes, A.

Nikky, 16-01-2010 13:23 #12
Beste,
Alvast bedankt voor de goede raad. Ondertussen naar vakbond geweest. Loon van december + eindejaarspremie ontvangen. Nog steeds géén C4, loonfiche december en ook nog géén ontslagvergoeding ontvangen. Zij gingen erop aandringen. Ondertussen wel van verschillende interimbureau's te horen gekregen dat ze héél possitief zijn over mij. Ik denk dat financieele situatie niet goed is van dat bedrijf. Hoe lang kunnen ze maximum uitstellen om mij uit te betalen? Ikzelf ben alleenstaande moeder en als ik voor januari géén vergoeding krijg dan zit ik deze maand zonder inkomen.
Volop aan het solliciteren, maar voordat ik werk heb zal het wel februari zijn. Hoe moet dat dan? Reactie infoteur, 18-01-2010
Hi Nikky, wend je zo snel mogelijk tot het UWV werkbedrijf voor een uitkeringsaanvraag. Succes, A.

Nikky, 11-01-2010 20:42 #11
Ik heb tijdens bouwverlof (27dec.) per aangetekend schrijven mijn ontslag gekregen. De C4 zou eerstdaags opgestuurd worden en ik moest niet meer gaan werken men zou mij uitbetalen. Tot op heden heb ik nog niets ontvangen ook géén enkele verklaring voor mijn ontslag. Toen ik mijn bedrijfswagen ed. maandag ben gaan terugbrengen was geen van beide bazen aanwezig. Ik heb navraag gedaan bij personeelschef en hij wilde er zich niet over uitspreken.
We zijn nu inmiddels 2 weken verder en nog steeds niks van uitleg of C4 ontvangen. Nooit heb ik gehoord dat ik mijn job niet goed deed. Ik heb integendeel veel vervangingen gedaan waardoor ik in principe niet op prospectie kon. Toen ik hen daarover aansprak van je gaat me toch niet op mijn cijfer pakken? Zei men nee we zijn zo blij dat je dat allemaal kan oplossen en zo flexibel bent. Personeelschef liet zich ontvallen dat hij had horen waaien in de gangen dat mijn cijfer niet voldoende was. Kan dit allemaal zomaar? Trouwens er staat vacature voor mijn functie op vdab sinds 07.12.09. Heb ik nu ontdekt door zelf in te schrijven. Kan ik schadevergoeding vragen? En kan ik mijn c4 aanvechten indien deze reden erop staat? Ik kan bewijzen dat ik mijn functie nog niet eens deeltijds heb kunnen uitoefenen. Reactie infoteur, 13-01-2010
Hi Nikky, je werkgever hanteert een merkwaardige werkwijze. Het lijkt wel ontslag op staande voet, maar meer duidelijkheid hierover zou schriftelijk moeten komen. Ik neem aan dat je een vaste arbeidsovereenkomst had; uiteraard vecht je dit ontslag aan en schrijf je z.s.m. aangetekend terug dat je met het ontslag niet akkoord gaat. Je werkgever zal een vergunning voor het ontslag moeten aanvragen. Voor details zie het artikel. Ondertussen dien je gewoon salaris te krijgen en je voor werk beschikbaar te stellen. Vraag advies aan de rechtsbijstandverzekeraar (als je die hebt), vakbond of ontslagjurist (advocaat). Succes, A.

Youssef, 06-12-2009 12:36 #10
ER dreigt binnenkort ontslag vanwege bedrijfsorganisatie, Ik heb nogal een zwaar beroep waardoor ik nogal veel lichaamelijkeklachten heb wat zijn de mogelijkheden op financieel gebied. Reactie infoteur, 13-01-2010
Hi Youssef, bij ontslag wegens bedrijfsreorganisatie hebt u tijdelijk recht op een werkloosheidsuitkering. Zie het artikel. Groetjes, A.

Jo, 04-11-2009 21:05 #9
Ik heb 10 jaar gewerkt met telkens een nieuw contract voor bepaalde tijd elk jaar, zonder tussenpozen. Volgens mij heb ik bij het vierde contact automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Mijn baas zegt nu er is voor mij geen werk meer, en het 10e jaar is mijn laatste contractjaar voor bepaalde tijd en dan sta ik op straat. Het heeft geen zin gezien de omstandigheden om terug te gaan ook al zou ik opgrond van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd weer in dienst kunnen treden. Wat voor bedrag is in zulk geval eerlijk om als schadevergoeding te vragen. Reactie infoteur, 10-11-2009
Hi Jo, het maakt uit wat voor soort contract het is. Is het voor bepaalde tijd, dan sta je eigenlijk machteloos. Een contract voor onbepaalde tijd is wat anders, want dan gaat het in deze om ontslag. En dan gelden de regels zoals hierboven staan beschreven. In een aantal gevallen heb je bij ontslag recht op een schadevergoeding van de werkgever. Je tekent dan schriftelijk protest aan tegen het ontslag en eist een bedrag. In de praktijk wordt vaak de zgn. kantonrechtersformule (een rekenmodule) aangehouden, maar je kunt ook los van dat met de werkgever tot een overeenkomst komen waar beide partijen zich in vinden. Veel zal afhangen van het aantal dienstjaren en natuurlijk het salaris, maar ook is er juridisch gezien een correctiefactor, waarbij wordt gekeken of het ontslag meer aan de werkgever of de werknemer ligt. Al met al nogal veel haken en ogen. Het best is om met de werkgever tot een overeenstemming te komen. Succes, A.

Bennie, 12-10-2009 20:39 #8
Nou ik heb vandaag te horen gekregen dat ze mij eruit willen hebben omdat ik zogezegd teveel ziek ben, klop ook wel maar dat zijn persoonlijke omstandigheden en mijn directe chef en zijn leidinggevende chef wisten hiervan, maar puntje bepaald wordt ik op het matje geroepen om 16;00 uur nog half uur tegaan ma ja of ik even wilde tekenen want het ziekteverzuim is te hoog daar en als ik en meer weggaan is het weer normaal, nu heb ik een contract voor onbepaalde tijd sinds 1 jan 2009 ik werk daar al sinds 01-10-2007,nu willen ze me uitbetalen tot de 30e van deze maand en mn rest van mn vakantiegeld, daarna een bruto bedrag van 1.998,- uitbetalen wat is nou wijsheid? wat moet ik doen
ps let nie op mn spelfouten Reactie infoteur, 16-10-2009
Hi Bennie, tijdens ziekte kun je niet worden ontslagen, maar herhaaldelijk ziekteverzuim kan wel tot ontslag leiden. Ben je het oneens met je werkgever dan teken je niets. Hij zal dan een procedure moeten starten om een ontslagvergunning te krijgen, die hij waarschijnlijk ook krijgt. In de praktijk is het helaas zo dat als een werkgever je weg wil hebben, dat goedschiks of kwaadschiks ook lukt. Ik weet niet waarom je zoveel ziek was en kan daarom ook niet bepalen of het de moeite waard is om om voor je baan te vechten of niet. Wil je knokken, toon dan direct aan dat je nooit meer absent bent en ga niet akkoord met de voorgestelde regeling. Krijg je die per brief, reageer dan ook schriftelijk terug. Groet, A.

R. de Boer, 24-09-2009 12:16 #7
Ik heb ontslag op neutrale gronden per 01012010.
Mij is een outplacementtraject aangeboden waarbij ook door de huisadvocaat van de werkgever is ingezet dat als ik voor einde dienstverband een andere baan vind, werkgever toch doorbetaald tot einde dienstverband. Nu heb ik het geluk dat ik inderdaad per 1 november een andere baan heb. Mijn werkgever geeft nu aan dat de passage over doorbetalen nooit de bedoeling is geweest, ze niet snappen wie dat erin gezet heeft, en doen een beroep op mij om ervan af te zien…
Is een dergelijke regeling gebruikelijk bij een outplacementtraject of is dit inderdaad te veel van het goede? Reactie infoteur, 25-09-2009
Bij een outplacementtraject zal er bedoeld zijn dat er wordt doorbetaald totdat u nieuw werk heeft gevonden. Omdat u dit al zo snel heeft gevonden, zelfs voor de eigenlijke ontslagdatum, zou het er om gaan of de overbruggingsperiode u recht geeft op salaris van uw oude werkgever of dat dit komt te vervallen. Het gaat om de preciese formulering in de overeenkomst en in hoeverre deze tot misverstanden kan leiden. U kunt het best advies vragen bij uw rechtsbijstandverzekeraar of anderszins juridisch advies inwinnen over deze specifieke situatie. Succes, A.

Ralph, 09-06-2009 20:58 #6
Ik heb gisteren te horen gekregen dat mijn werkgever mij wil ontslaan en hij heeft mij een concept vaststellingovereenkomst toegezonden. Vandaag vertellen ze dat ze denken dat ze fout hebben gemaakt en dat ze mijn ontslag weer in willen trekken. Dit nadat ik aangegeven heb dat ik het niet eens ben met die ene maand die ze bieden maar 4 maanden mee wil. Mijn eerste gedachten zijn dat ze inzien dat ze me dit geld mee moeten geven en dat ze nu het over deze boeg proberen. Ik zie dit echter wel als vertrouwens breuk, temeer omdat ze vorige week ook mijn al goedgekeurde vakantie hebben ingetrokken. Dus samenvattend in 1 week: al goedgekeurde vakantie intrekken, mij ontslaan, mijn ontslag weer intrekken en me weer op vakantie laten gaan. Ik kan dit nergens terug vinden op internet, weet iemand hier iets zinnigs over zeggen? Reactie infoteur, 15-06-2009
Hi Ralph, je hebt niet verteld wat de reden van het 'ontslag' was, en ook niet of je collega's ook de klos zijn of waren. Zo te horen is het persoonsbeleid bij je baas wel een chaos en rommelt hij maar wat aan. Het is moeilijk iets zinnigs te zeggen over iets dat onzinnig is. Ik vrees dat je niet meer kunt doen dan je ongenoegen te uiten en voorlopig te blijven zitten waar je zit. Succes, A.

Erik, 17-04-2009 19:21 #5
Hartelijk dank voor het antwoord.ondertussen heb ik alles op papier en ga er van uit dat het goedkomt.1 mei begin ik bij nieuwe baas en ben ik daar weg. nogmaals bedankt

Erik, 29-03-2009 11:25 #4
Ik heb een mondelinge afspraak met mijn baas over mijn ontslag en de daarbij horende vergoeding. Nu ben ik bijna aangenomen bij een andere baas en nu trekt hij het ontslag in kan dat? Reactie infoteur, 03-04-2009
Hi Erik, zonder schriftelijke bewijzen van mondelinge afspraken zijn zaken niet aantoonbaar en komt het aan op vertrouwen. Je baas beschaamt dit vertrouwen door het ontslag ongedaan te maken zodat hij de vergoeding niet meer hoeft te betalen, immers hij heeft je al 'weggewerkt' want je bent al bijna binnen bij een andere baas. Het is een hufter die desondanks en m.i. in zijn recht staat. Wegwezen daar. Succes, A.

Monika, 08-02-2009 11:30 #3
Ik heb 1 vraagje
ik kan wegens ziekte van mijn vrouw nachts niet werken
ben vrachtwagenchauffeur
kan ik ontslagen worden Reactie infoteur, 25-05-2010
Hallo Monika, dit valt onder 'werkweigering', weliswaar met m.i. gegronde redenen. Probeer tot een regeling met de werkgever te komen, bijv. tijdelijk beter passend werk. Voor details zie de Arbeidstijdenwet. Het lijkt me niet dat dit reden is voor ontslag, tenzij de werkgever kan aantonen dat je organisatorisch gezien niet gemist kan worden voor de nachtdienst. Succes, A.

H. de Visser, 08-02-2009 11:05 #2
Even voor de duidelijkheid: het CWI bestaat niet meer, maar heet tegenwoordig vanaf 1 januari 2009 UWV Werkbedrijf. Reactie infoteur, 12-02-2009
Oh die instanties veranderen om de haverklap. Dank voor de toevoeging. A.

Corrie Leegganger, 08-02-2009 07:53 #1
Ik heb heb een vraagje
ik heb door het zware werk wat ik altijd gedaan heb nu een versleten rug
en twee versleten heupen
kan ik het bedrijf nu aanspakelijk stellen Reactie infoteur, 12-02-2009
Hallo Corrie, als een werkgever zich niet aan zijn zorgplicht houdt en de werknemer hierdoor een ongeluk of ziekte krijgt, kan de werkgever inderdaad aansprakelijk worden gesteld. Hij moet dan kunnen aantonen dat hij er alles aan heeft gedaan om de veiligheid van de werkplek te waarborgen. Zie voor details de Arbo-wet. Veel sterkte hiermee, A.

Infoteur: Astrid-d-g
Laatste update: 30-05-2018
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Juridisch
Special: Werk Informatie
Bronnen en referenties: 2
Reacties: 64
Schrijf mee!