Ontslag, ken uw rechten!

Ontslag, ken uw rechten! Als u de schok van een ontslag nog aan het verwerken bent krijgt u te maken met de arbeidsovereenkomst, wettelijke regelingen en soms instanties waar u niet eerder van had gehoord. Mogelijk bent u boos op uw werkgever en wilt u het ontslag aanvechten. Misschien bent u zelf die werkgever en vindt u dat u terecht iemand ontslaat. Voor zowel werkgever als werknemer is het nuttig om te weten wat uw rechten en plichten zijn om de vervelende ontslagprocedure tot een bevredigend einde te brengen.

Ontslag tegen uw wens

Op drie manieren kan ontslag dat tegen uw wens is, door de werkgever worden aangevraagd:
 • Aanvraag van een ontslagvergunning via het UWV werkbedrijf
 • Ontbinding van de arbeidsovereenkomst via de kantonrechter
 • Ontslag op staande voet
Opzegging van de arbeidsovereenkomst zonder toestemming van het UWV is in strijd met de wet en is dus juridisch van geen waarde. In dat geval bent u nog steeds in dienst en hebt recht op salaris.

Na aanvraag van de vergunning via het UWV gaat de procedure als volgt:
 • Opgaaf van reden en eventueel bewijzen dat ontslag rechtvaardigt.
 • Hoor en wederverhoor, d.w.z. u en uw werkgever kunnen reageren op elkaars standpunt.
 • Besluit van het UWV over toekenning van de ontslagvergunning.

Een ontslagvergunning wordt gegeven bij de volgende omstandigheden:
 • Ontslag op persoonlijke gronden
 • Ontslag om bedrijfseconomische redenen zoals reorganisatie en bedrijfssluiting
 • Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid of herhaaldelijk ziekteverzuim

Ontslag op persoonlijke gronden

Ontslag op persoonlijke gronden is een breed begrip. Indien uw werkgever vindt dat u niet goed functioneert dan moet hij dat kunnen aantonen, bijvoorbeeld door middel van een dossier waar functioneringsgesprekken in worden vastgelegd. De werknemer echter moet altijd de tijd hebben gekregen om het functioneren te verbeteren. Mocht het toch tot ontslag komen dan kan dit op volgende gronden:
 • Slechte functionering of ongeschiktheid voor het werk, zonder dat dit het gevolg is van ziekte.
 • Verwijtbare handelingen of nalatigheid zoals weigering van medewerking aan maatregelen om weer aan de slag te kunnen.
 • Conflict met werkgever en onmogelijkheid de relatie te herstellen.
 • Ernstige gewetensbezwaren om het werk uit te voeren zonder dat er een andere of aangepaste functie beschikbaar is.

Ontslag om bedrijfseconomische redenen

Is er sprake van een reorganisatie, een bedrijfssluiting, verhuizing of afstoting van een deel van de activiteiten van een onderneming dan is ontslag mogelijk mits er een vergunning tot ontslag wordt aangevraagd bij het UWV en de noodzaak van het ontslag wordt bewezen, vaak door middel van cijfers van de onderneming.

Collectief ontslag
Als er binnen drie maanden twintig of meer werknemers worden ontslagen heet dit collectief ontslag en hiervoor geldt de Wet melding collectief ontslag (WMCO). Melding vindt plaats zowel aan het UWV als aan de vakorganisaties. Onderzoek door het UWV vindt enkel plaats als de vakbonden geen noodzaak vinden voor de ontslagen en toetst in elk geval nog de ontslagvolgorde en beoordeelt de mogelijkheden voor herplaatsing. In veel gevallen wordt er door de werkgever en de vakorganisatie een afvloeiingsregeling opgesteld, een zgn. sociaal plan.
Bij collectief ontslag geldt dat per leeftijdsgroep de laatst aangenomen werknemers als eerste worden ontslagen volgens het principe 'last in, first out'. De ontslagen worden verdeeld over de groepen zodat de leeftijdsopbouw van het personeel na de ontslagronde zoveel mogelijk gelijk blijft als ervoor.
Afwijkingen op dit beginsel gelden eventueel bij de volgende situaties:
 • Werknemer is onmisbaar voor de organisatie.
 • Positie van werknemer op arbeidsmarkt is slechter dan die van collega's die eerder in dienst kwamen.
 • Vervanging werknemer is niet mogelijk, bijv. bij persoonlijke kwaliteiten die van belang kunnen zijn voor opdrachtgevers of evt. gevaar dat vervanging de voortgang van de werkzaamheden bij de opdrachtgever schaadt.
Afwijkende regels met betrekking tot de ontslagvolgorde gelden voor werknemers in ploegendiensten die voor verschillende inleenbedrijven werken, zoals schoonmakers, en voor uitzendkrachten.

Faillissement werkgever
Is uw werkgever door de rechter failliet verklaard of zijn de financiële problemen van zijn onderneming zo groot dat hij uw salaris niet meer kan betalen, dan heeft u recht op een uitkering wegens 'betalingsonmacht'. Dit recht heeft u ook als uw werkgever met de noorderzon is vertrokken, als uw werkgever uitstel van betaling heeft gekregen, het zogeheten 'surseance', of als uw werkgever een regeling heeft gekregen om zijn schulden af te lossen. De uitkering kunt u aanvragen bij het UWV in uw regio.

Ontslag bij arbeidsongeschiktheid en ziekte

Als de werknemer langer dan twee jaar ziek of arbeidsongeschikt is, mag hij worden ontslagen. Bij arbeidsongeschiktheid geldt daarbij wel de voorwaarde dat de werknemer onvoldoende of niet meewerkte aan re-integratie, bijv. door scholing, acceptatie passend werk of meewerken aan een plan van aanpak. Mocht de CAO of publiekrechtelijke regeling voorts een bepaling bevatten waardoor de werknemer binnen twee jaar ziekte/ongeschiktheid toch kan worden ontslagen dan is dit eveneens rechtsgeldig. De werkgever dient in dat geval een verzoek in bij het UWV. Voorwaarden van het UWV zijn:
 • Door ziekte kan de functie niet worden vervuld.
 • Verwachting is dat de werknemer niet binnen 26 weken is hersteld.
 • De werkgever heeft geen aantoonbare alternatieve werkzaamheden, ook niet na het volgen van scholing.
 • De werkgever verplicht zich om binnen het bedrijf van een andere werkgever re-integratie te bevorderen.

Regelmatig ziek
Wie zich regelmatig ziek meldt, loopt de kans ontslagen te worden. De werkgever is bij veelvuldige absentie door ziekte gerechtigd om een ontslagvergunning-verzoek in te dienen bij het UWV. Dit kan gebeuren als het productieproces of de collega's onevenredig onder druk komen te staan. Het UWV kijkt vervolgens naar de gevolgen van het ziekteverzuim voor de organisatie, de hoogte van het ziekteverzuim in de rest van de organisatie, en naar de mogelijkheden om de werkomstandigheden te verbeteren.

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet houdt in dat het dienstverband per direct wordt gestopt. Er is geen toestemming van het UWV nodig en de werkgever mag de loonbetaling beëindigen. De werknemer kan in dit geval geen aanspraak maken op een WW-uitkering. Er zijn uiteraard voorwaarden aan ontslag op staande voet en de reden van het ontslag moeten ook direct aan de werknemer worden medegedeeld. Meent u dat het ontslag onterecht is, dan kunt u terecht bij het UWV en eventueel in beroep gaan bij de kantonrechter.
Redenen voor ontslag op staande voet zijn onder andere:
 • Diefstal
 • Fraude
 • Werkweigering zonder goede reden
 • Dronken op het werk verschijnen

Opzegtermijn

De opzegtermijn voor werknemers ligt altijd op minimaal een maand. De opzegtermijn die voor de werkgever geldt ligt vast in het contract of de cao. Indien dat niet is vastgelegd geldt het volgende:
 • Arbeidsduur korter dan vijf jaar: een maand.
 • Arbeidsduur tussen vijf en tien jaar: twee maanden.
 • Arbeidsduur tussen tien en vijftien jaar: drie maanden.
 • Arbeidsduur tussen vijftien jaar of langer: vier maanden.
 • Was u op 1 januari 1999 ouder dan 45 jaar, dan is het mogelijk dat er een nog langere opzegtermijn geldt.
De opzegtermijn gaat in op het moment dat het UWV instemt met het ontslag en de arbeidsovereenkomst op dat moment mondeling of schriftelijk wordt opgezegd. De werknemer is gerechtigd de vastgestelde opzegtermijn met maximaal een maand te verkorten wegens de tamelijk lange duur van de ontslagprocedure. U kunt bij de kantonrechter aanspraak maken op een schadevergoeding indien de werkgever zich niet houdt aan de geldende opzegtermijn.

Bezwaar tegen ontslag

Als het UWV toestemming heeft gegeven u te ontslaan en u vindt dat niet terecht dan kunt u in beroep gaan bij de kantonrechter. Die bepaalt vervolgens of er sprake is van 'kennelijk onredelijk ontslag'. Dit is bijvoorbeeld het geval als u altijd goede beoordelingen heeft gehad maar toch wordt ontslagen op grond van disfunctioneren. In dit geval krijgt u waarschijnlijk uw baan niet terug maar heeft u recht op schadevergoeding, de zogeheten 'gouden handdruk' of 'ontslagvergoeding'. De hoogte van dit bedrag hangt af van uw leeftijd, de duur van het dienstverband en uw persoonlijke omstandigheden.

Kantonrechter

De kantonrechter kan erbij betrokken worden indien er sprake is van een opzegverbod, als de procedure via het UWV onbevredigend is verlopen of als er sprake is van kennelijk onredelijk ontslag. De arbeidsovereenkomst is dan ontbonden wegens gewichtige redenen waaronder onbehoorlijk gedrag of veranderde omstandigheden. Onder onbehoorlijk gedrag wordt bijv. verstaan het vervalsen van diploma's, bedreiging of gevaar toebrengen aan uzelf of anderen of het schaden van een afgesproken geheimhoudingsplicht. De opzegtermijn hoeft bij ontslag via de kantonrechter niet in acht worden genomen. Vaak volgt er een schadevergoeding wegens 'kennelijk onredelijk ontslag', de gouden handdruk.

Ontslagverbod

Ontslagverboden gelden in de volgende gevallen:
 • Op grond van godsdienst, ras, geslacht, leeftijd, handicap.
 • Tijdens de eerste twee jaar dat u ziek of arbeidsongeschikt bent, op bepaalde uitzonderingen na.
 • Bij zwangerschap of bevallingsverlof en de zes weken na dit verlof.
 • Wegens de wens om ouderschapsverlof op te nemen.
 • Wegens gewenste aanpassing van de arbeidsduur, bijv. liever parttime willen werken.
 • Wegens lidmaatschap van de ondernemingsraad of personeelsvereniging.
 • Wegens lidmaatschap van een vakbond of bepaalde politieke organisatie.
 • Bij ernstige gewetensbezwaren tegen uw werk en uw werkgever heeft heeft ander werk voor u.
 • Bij weigering op zondag te werken tenzij dat in de overeenkomst is opgenomen en de aard van het werk dat vereist.
 • Wanneer u als buitenlandse werknemer uw dienstplicht moet vervullen in het land van herkomst.
 • Omdat u werkzaam bent als deskundig werknemer van de Arbeidsomstandighedenwet.

Wilt u zelf weg?

Als u als werknemer zelf uw arbeidscontract opzegt hebt u geen toestemming nodig van het UWV maar moet u wel de geldende opzegtermijn in acht nemen. Binnen uw proeftijd die maximaal twee maanden duurt kunt de arbeidsovereenkomst op elk gewenst moment opzeggen. Dat geldt echter ook voor uw werkgever. Doe de opzegging bij voorkeur schriftelijk. 'Wederzijds goedvinden' geldt indien u samen met de werkgever overeenkomt dat het contract moet worden beëindigd. U stemt dan in feite in met het ontslag en dan is toestemming van het UWV niet nodig.

Tijdelijke contracten

Na een tijdelijk contract volgt dikwijls een automatisch ontslag. Het heet dan dat het contract 'van rechtswege' wordt beëindigd. Zo'n overeenkomst voor bepaalde tijd kunt u tussentijds niet opzeggen tenzij daar afspraken over zijn gemaakt die schriftelijk vastliggen. Soms volgt er na een tijdelijk contract een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd waarvoor dan de betreffende regels gelden.

Werkloosheidsuitkering

Na het ontslag kunt u recht hebben op een tijdelijke overbrugging in de vorm van een WW-uitkering, totdat u nieuw werk hebt gevonden. De eisen waar u aan moet voldoen worden door het UWV bekeken. De reden van het ontslag zijn hierbij doorslaggevend, ongeacht of het ontslag op staande voet was. Hebt u zelf ontslag genomen dan wordt er getoetst of er sprake is van een acute noodzaak. Verweer tegen ontslag is niet langer nodig om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering. Instemming of aanvaarding van het ontslag hebben geen gevolgen voor uw uitkering.

Voor meer informatie over de WW-uitkering kunt u contact opnemen met het UWV, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen in uw regio. Voor hulp bij het zoeken naar nieuw werk kunt u terecht bij het UWV Werkbedrijf bij u in de buurt.

“Get fired, no one will call you a quitter.” ~ Vikrmn

Lees verder

© 2008 - 2024 Astrid-d-g, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Op staande voet ontslagen – Heb ik recht op WW?Op staande voet ontslagen – Heb ik recht op WW?In bepaalde situaties heeft de werkgever de mogelijkheid om een medewerker op staande voet te ontslaan. Bestaat er in da…
Wat moet ik doen bij ontslag op staande voet?Wat moet ik doen bij ontslag op staande voet?Iemand die op staande voet wordt ontslagen doet er verstandig aan om zijn ontslag direct aan te vechten. Er zijn verschi…
Procedure ontslag ambtenaarDe ontslagprocedure in het ambtenarenrecht is gebaseerd op de Algemene wet bestuursrecht. Een ambtenaar is eenzijdig aan…
Wat moet ik doen bij een dreigend ontslag?Bij een dreigend ontslag moet u voorzichtig tewerk gaan. Een verkeerde reactie of actie kan voor u nadelige gevolgen heb…

Glenn Mill SchoolAl een tijdje werkt Amerika met een nieuw systeem om delinquente jongeren weer op het rechte pad te krijgen. Niks lijkt…
Ken het portretrecht voordat je publiceertKen het portretrecht voordat je publiceertWie een portret wil vermenigvuldigen of publiceren, komt automatisch in aanraking met het portretrecht in ons land. Maar…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Geralt, Pixabay
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Reacties

Nick, 20-11-2010
Gisteren is mijn mobiele kraan door mechanische redenen defect geraakt, waarna ik meteen de mechanicer van het bedrijf dat de kraan in bezit heeft gebeld. die zei me te wachten tot hij er was om te kunnen oordelen of er een andere kraan zou moette komen of niet. voor hij er was waren er al wat uren verstreken. in die tussentijd heeft de hoofdaannemer een heel ander kraanverhuurbedrijf gebeld voor een vervangende kraan inc machinist voor de zaterdag en de maandag, zonder dat de mechanicer al was gearriveert. wat ik voor zover allemaal kon begrijpen. nu (zaterdag) net kwam ik (zonder verder weten van omstandigheden op dit moment) mijn urenbriefjes inleveren net als elke zaterdag. maar het is nu zo dat de nieuwe gehuurde kraan en machinist blijven op het werk, en het bedrijf waar ik werk is niet meer nodig op dat werk. mijn baas zegt nu dat ik heb veroorzaakt dat dat werk daar ten einde is door mijn nalatigheid. en dat er geen werk voor mij is, en dat hij mij zal ontslaan. waarna ik meteen de mechanicer heb gebeld en nog een keer vastgesteld kreeg dat het 100% niet aan mij te verwijten is dat de dingen zijn gelopen zoals het gelopen is. ik vrees nu het ergste en weet niet wat ik moet doen. ik heb een jaarcontract waarvan mijn proeftijd al voorbij is wat volgens mij in mijn vooordeel zal werken. wat moet ik nu doen? Reactie infoteur, 22-11-2010
Hi Nick, je moet in verweer. Een contract voor bepaalde tijd kan meestal niet tussentijds beeindigd worden, alleen als beide partijen het daarover eens zijn of als de mogelijkheid het contract voortijdig te beeindigen van tevoren met jou is afgesproken. Dit zou je dan specifiek op papier moeten hebben staan. Houdt je werkgever het op ontslag door jouw schuld, dan moet hij dat aantonen. Maar jouw verhaal wijst er helemaal niet op dat je ook maar enige schuld hebt. Integendeel, juridisch geldt de aantoning dan ook voor ernstige misdragingen. En dan moet hij ook nog een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV, waarbij ook nog eens de opzegtermijn geldt. Na ontvangst van zijn schrijven, kun je schriftelijk aangeven dat je er niet mee akkoord gaat. Weet dat het voor je werkgever in dit geval zeer moeilijk wordt om jou te ontslaan! Lukt het hem toch, dan heb je recht op een schadevergoeding of ontslagvergoeding (als het voor de rechter komt). Succes, A.

Klinkhammer Ludwig, 15-11-2010
Ik word ontslagen wegens diefstal, ik nam alleen soms wat mee wat voor container is bedoeld. Het bedrijf verliest aanstaande maand 1200 klanten wat zijn mijn rechten? Mogen ze mijn loon van vorige maand inhouden? Reactie infoteur, 16-11-2010
Hi Ludwig, je mag blij zijn geen ontslag op staande voet gekregen te hebben. Neem voor details aangaande de uitkering contact op met het UWV in je woonplaats. Uiteraard hoor je alles wat je werkgever beslist, zwart op wit te krijgen. Ben je het er niet mee eens, dan kun je ook nog in verweer, maar veel zin zal dat in dit geval niet hebben. Sterkte, A.

Rayen, 20-04-2010
Door sociale problemen relatie problemen ben ik dakloos geworden.en mijn vaste dienstverband werd per 01-04-2010
beeindigt waar van ik 3mnd loon mee heb gekregen en verder niks meer.hoe nu en wat moet ik doen.ben te depressief
en stress.waardoor ik in de waar bent wie kan mij helpen.grt ray. Reactie infoteur, 21-04-2010
Hi Rayen, ik wil je verwijzen naar een artikel van mijn collega-infoteur op deze site, en dat heet "Dakloos, wat nu?" Het reikt helaas te ver om je ernstige problemen op deze pagina te bespreken omdat mijn artikel enkel gaat over ontslagzaken. Sterkte, A.

Janny, 16-04-2010
Door bezuinigingen in de gehandicaptenzorg door de regering heeft mijn werkgever 7 collega's moeten aanwijzen (waaronder ik zelf) om binnen de stichting te worden hergeplaatst er zullen geen gedwongen ontslagen vallen zegt men.
Wat is mijn recht om een nieuwe werkplek te weigeren als deze mij niets lijkt. en in hoeverre heeft mijn werkgever het recht om mij te laten reizen met openbaar vervoer(ik heb geen auto fiets nu naar mijn werk) ik ben ruim 13 jaar in dienst Reactie infoteur, 19-04-2010
Hi Janny, je kunt passend werk weigeren, maar daar zitten risico's aan. Als het volgens je werkgever namelijk passend is en je weigert, dan kan hij je loon inhouden. Je kunt evt. een deskundigenoordeel aanvragen bij UWV. Een reiskostenvergoeding is normaal maar niet vanzelfsprekend. Veel hangt af van de CAO, het bedrijfsreglement of handboek PZ. Zijn er geen regelingen dan kun je zelf onderhandelen. Gr, A.

Lee-Anne, 29-03-2010
Mijn contract werd per 16 mrt 2010 niet meer verlengt, maar nu heb ik mijn maandelijkse salaris gekregen maar dat is van de mnd febr en moet ik nog 2 weken mrt hebben en mijn vakantie geld… dit willen ze pas uit betalen in april, kan dat?
Ik heb van mensen gehoord dat zodra er ontslag is dat ze dan alles in 1 keer moeten uit betalen…

Gr Lee-anne Viola Reactie infoteur, 31-03-2010
Hi Lee-anne, als op de normale betaaldag het bedrag van het loon nog niet te bepalen is, is de werkgever verplicht tot voldoening van een voorschot ten bedrage van het loon waarop de werknemer gemiddeld per betalingstermijn aanspraak kon maken over de drie maanden voorafgaande aan de betaaldag. Je hebt dus in elk geval nu recht op het loon van die twee weken in maart, het resterende deel zoals de verzorging van het vakantiegeld e.d. kan ook in april. Groetjes, A.

Collie, 11-02-2010
Ik werk 38 uren per werk, na ziekte peride van 1 maand begin ik te werken en s avond word ik op matje geroepen, ik word ontslagen, op staande voet.ze hebben wel iemand anders aangenomen met een kontrakt van 3 maanden.mag dat zo maar? Reactie infoteur, 12-02-2010
Hi Collie, bij ziekte kun je niet worden ontslagen maar jouw werkgever heeft gewacht tot je weer aanwezig was. Lees het artikel onder 'regelmatig ziek' en onder 'ontslag op staande voet'. Of je werkgever een punt heeft kan ik niet beoordelen, maar als je vindt dat het ontslag onterecht is maak je bezwaar bij zowel de werkgever als ook bij het UWV. Laat alles op papier zetten en werk zelf ook schriftelijk in deze kwestie. Ik verdenk je werkgever ervan dat hij liever een tijdelijke kracht heeft dan een vaste, maar zijn argumenten moeten wel heel sterk zijn om je inderdaad 'zomaar' te kunnen ontslaan. Succes, A.

Bart, 26-01-2010
Ik ben momenteel werkzam in de zakelijke dienstverlening.
Het bedrijf waarvoor ik werk heeft mij geplaatst bij één van haar klanten.
Deze klant zegt het contract op met het bedrijf waarvoor ik werk en zei gaan daarop een ontslag vergunning aanvragen voor mij.

Via het bedrijf waarvoor ik werk heeft schriftelijk laten weten vervangend werk voor mij en mijn directe collega's te zoeken.
Indien dit niet optijd lukt zal de aanvraag voor een ontslag vergunning beginnen.

Het bedrijf waarbij ik geplaatst ben heeft mij gevraagd of ik bereid ben om te verhuizen indien er een passende functie is in een andere festiging.
Er werd nadrukkelijk gevraagd of dit ook het geval is wanneer dit in een ander land is.
Op beide vragen heb ik Ja genatwoord.

Ik weet dat onze afdeling vervangen wordt door een afdeling in Duitsland en voor die afdeling staan er nog meerdere vacatures over.
Dit is minimaal gelijk aan het aantal mensen die nu weg moeten.
De werkzaam heden binnen deze nieuwe afdeling is gelijk aan de werkzaam heden die ik nu uitvoer.
Zei hebben mij echter niet gevraagd of ik interesse heb in deze functie.

Mijn vraag is:
Wanneer mij deze possitie niet wordt aangeboden kan dit dan een reden zijn om geen ontslag vergunning te verlenen aan mijn werkgever? Reactie infoteur, 27-01-2010
Hi Bart, als je passend werk krijgt aangeboden - en je hebt al je toestemming gegeven voor eventueel werk in het buitenland - ben je eigenlijk verplicht dit te aanvaarden. Is er binnen het bedrijf en dus ook in het buitenland geen werk voor je (dus als je die positie niet krijgt), dan gelden de normale regels omtrent de aanvraag voor een ontslagvergunning. De werkgever moet dan aantonen waarom hij je niet langer in dienst kan houden. Groetjes, A.

Stensel, 21-01-2010
Er hoort een correctie op de website CWI=uwv werkbedrijf

daarbij had ik nog even een vraagje. Als je werkt via een uitzendbureau kun je dan op elk moment door je werkgever ontslagen worden? Hoe zit het dan met uitkeringen en/of afkoopsommen O.I.D.

met vriendelijke groet Reactie infoteur, 22-01-2010
Hi Stensel, genoemd punt is inmiddels aangepast. Als je werkt voor een uitzendbureau dan is deze je werkgever, het bedrijf dat jou inhuurt is inlener. Voor het in dienst nemen van een werknemer die als uitzendkracht werkte geldt vaak een afkoopsom. Voor de rechten en plichten verwijs ik je graag naar de CAO voor uitzendkrachten. Groetjes, A.

Marloes, 19-01-2010
Ik ben momenteel werkzaam in de Horeca. Ik sta voor 10 uur per week op papier maar heb nooit een contract ondertekend. Nu heb ik een contract aangeboden gekregen voor 32 uur per week. Ik ga mijn huidige baan dus opzeggen. Nu is mijn vraag, moet ik ook rekening houden met een opzegtermijn, ondanks het feit dat ik geen contract heb ondertekent. Ik ben op die wijze namelijk nooit een arbeidsovereenkomst aangegaan. Of zie ik dat fout.
Groetjes, Marloes. Reactie infoteur, 20-01-2010
Hi Marloes, de wettelijke opzegtermijn voor de werknemer bedraagt een maand. Het ontvangen van salaris is eigenlijk al 'bewijs' dat je er in dienst was. Je nieuwe werkgever weet dat je je moet houden aan de wettelijke regels. Groetjes, A.

Nikky, 16-01-2010
Beste,
Alvast bedankt voor de goede raad. Ondertussen naar vakbond geweest. Loon van december + eindejaarspremie ontvangen. Nog steeds géén C4, loonfiche december en ook nog géén ontslagvergoeding ontvangen. Zij gingen erop aandringen. Ondertussen wel van verschillende interimbureau's te horen gekregen dat ze héél possitief zijn over mij. Ik denk dat financieele situatie niet goed is van dat bedrijf. Hoe lang kunnen ze maximum uitstellen om mij uit te betalen? Ikzelf ben alleenstaande moeder en als ik voor januari géén vergoeding krijg dan zit ik deze maand zonder inkomen.
Volop aan het solliciteren, maar voordat ik werk heb zal het wel februari zijn. Hoe moet dat dan? Reactie infoteur, 18-01-2010
Hi Nikky, wend je zo snel mogelijk tot het UWV werkbedrijf voor een uitkeringsaanvraag. Succes, A.

Nikky, 11-01-2010
Ik heb tijdens bouwverlof (27dec.) per aangetekend schrijven mijn ontslag gekregen. De C4 zou eerstdaags opgestuurd worden en ik moest niet meer gaan werken men zou mij uitbetalen. Tot op heden heb ik nog niets ontvangen ook géén enkele verklaring voor mijn ontslag. Toen ik mijn bedrijfswagen ed. maandag ben gaan terugbrengen was geen van beide bazen aanwezig. Ik heb navraag gedaan bij personeelschef en hij wilde er zich niet over uitspreken.
We zijn nu inmiddels 2 weken verder en nog steeds niks van uitleg of C4 ontvangen. Nooit heb ik gehoord dat ik mijn job niet goed deed. Ik heb integendeel veel vervangingen gedaan waardoor ik in principe niet op prospectie kon. Toen ik hen daarover aansprak van je gaat me toch niet op mijn cijfer pakken? Zei men nee we zijn zo blij dat je dat allemaal kan oplossen en zo flexibel bent. Personeelschef liet zich ontvallen dat hij had horen waaien in de gangen dat mijn cijfer niet voldoende was. Kan dit allemaal zomaar? Trouwens er staat vacature voor mijn functie op vdab sinds 07.12.09. Heb ik nu ontdekt door zelf in te schrijven. Kan ik schadevergoeding vragen? En kan ik mijn c4 aanvechten indien deze reden erop staat? Ik kan bewijzen dat ik mijn functie nog niet eens deeltijds heb kunnen uitoefenen. Reactie infoteur, 13-01-2010
Hi Nikky, je werkgever hanteert een merkwaardige werkwijze. Het lijkt wel ontslag op staande voet, maar meer duidelijkheid hierover zou schriftelijk moeten komen. Ik neem aan dat je een vaste arbeidsovereenkomst had; uiteraard vecht je dit ontslag aan en schrijf je z.s.m. aangetekend terug dat je met het ontslag niet akkoord gaat. Je werkgever zal een vergunning voor het ontslag moeten aanvragen. Voor details zie het artikel. Ondertussen dien je gewoon salaris te krijgen en je voor werk beschikbaar te stellen. Vraag advies aan de rechtsbijstandverzekeraar (als je die hebt), vakbond of ontslagjurist (advocaat). Succes, A.

Youssef, 06-12-2009
ER dreigt binnenkort ontslag vanwege bedrijfsorganisatie, Ik heb nogal een zwaar beroep waardoor ik nogal veel lichaamelijkeklachten heb wat zijn de mogelijkheden op financieel gebied. Reactie infoteur, 13-01-2010
Hi Youssef, bij ontslag wegens bedrijfsreorganisatie hebt u tijdelijk recht op een werkloosheidsuitkering. Zie het artikel. Groetjes, A.

Jo, 04-11-2009
Ik heb 10 jaar gewerkt met telkens een nieuw contract voor bepaalde tijd elk jaar, zonder tussenpozen. Volgens mij heb ik bij het vierde contact automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Mijn baas zegt nu er is voor mij geen werk meer, en het 10e jaar is mijn laatste contractjaar voor bepaalde tijd en dan sta ik op straat. Het heeft geen zin gezien de omstandigheden om terug te gaan ook al zou ik opgrond van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd weer in dienst kunnen treden. Wat voor bedrag is in zulk geval eerlijk om als schadevergoeding te vragen. Reactie infoteur, 10-11-2009
Hi Jo, het maakt uit wat voor soort contract het is. Is het voor bepaalde tijd, dan sta je eigenlijk machteloos. Een contract voor onbepaalde tijd is wat anders, want dan gaat het in deze om ontslag. En dan gelden de regels zoals hierboven staan beschreven. In een aantal gevallen heb je bij ontslag recht op een schadevergoeding van de werkgever. Je tekent dan schriftelijk protest aan tegen het ontslag en eist een bedrag. In de praktijk wordt vaak de zgn. kantonrechtersformule (een rekenmodule) aangehouden, maar je kunt ook los van dat met de werkgever tot een overeenkomst komen waar beide partijen zich in vinden. Veel zal afhangen van het aantal dienstjaren en natuurlijk het salaris, maar ook is er juridisch gezien een correctiefactor, waarbij wordt gekeken of het ontslag meer aan de werkgever of de werknemer ligt. Al met al nogal veel haken en ogen. Het best is om met de werkgever tot een overeenstemming te komen. Succes, A.

Bennie, 12-10-2009
Nou ik heb vandaag te horen gekregen dat ze mij eruit willen hebben omdat ik zogezegd teveel ziek ben, klop ook wel maar dat zijn persoonlijke omstandigheden en mijn directe chef en zijn leidinggevende chef wisten hiervan, maar puntje bepaald wordt ik op het matje geroepen om 16;00 uur nog half uur tegaan ma ja of ik even wilde tekenen want het ziekteverzuim is te hoog daar en als ik en meer weggaan is het weer normaal, nu heb ik een contract voor onbepaalde tijd sinds 1 jan 2009 ik werk daar al sinds 01-10-2007,nu willen ze me uitbetalen tot de 30e van deze maand en mn rest van mn vakantiegeld, daarna een bruto bedrag van 1.998,- uitbetalen wat is nou wijsheid? wat moet ik doen
ps let nie op mn spelfouten Reactie infoteur, 16-10-2009
Hi Bennie, tijdens ziekte kun je niet worden ontslagen, maar herhaaldelijk ziekteverzuim kan wel tot ontslag leiden. Ben je het oneens met je werkgever dan teken je niets. Hij zal dan een procedure moeten starten om een ontslagvergunning te krijgen, die hij waarschijnlijk ook krijgt. In de praktijk is het helaas zo dat als een werkgever je weg wil hebben, dat goedschiks of kwaadschiks ook lukt. Ik weet niet waarom je zoveel ziek was en kan daarom ook niet bepalen of het de moeite waard is om om voor je baan te vechten of niet. Wil je knokken, toon dan direct aan dat je nooit meer absent bent en ga niet akkoord met de voorgestelde regeling. Krijg je die per brief, reageer dan ook schriftelijk terug. Groet, A.

R. de Boer, 24-09-2009
Ik heb ontslag op neutrale gronden per 01012010.
Mij is een outplacementtraject aangeboden waarbij ook door de huisadvocaat van de werkgever is ingezet dat als ik voor einde dienstverband een andere baan vind, werkgever toch doorbetaald tot einde dienstverband. Nu heb ik het geluk dat ik inderdaad per 1 november een andere baan heb. Mijn werkgever geeft nu aan dat de passage over doorbetalen nooit de bedoeling is geweest, ze niet snappen wie dat erin gezet heeft, en doen een beroep op mij om ervan af te zien…
Is een dergelijke regeling gebruikelijk bij een outplacementtraject of is dit inderdaad te veel van het goede? Reactie infoteur, 25-09-2009
Bij een outplacementtraject zal er bedoeld zijn dat er wordt doorbetaald totdat u nieuw werk heeft gevonden. Omdat u dit al zo snel heeft gevonden, zelfs voor de eigenlijke ontslagdatum, zou het er om gaan of de overbruggingsperiode u recht geeft op salaris van uw oude werkgever of dat dit komt te vervallen. Het gaat om de preciese formulering in de overeenkomst en in hoeverre deze tot misverstanden kan leiden. U kunt het best advies vragen bij uw rechtsbijstandverzekeraar of anderszins juridisch advies inwinnen over deze specifieke situatie. Succes, A.

Ralph, 09-06-2009
Ik heb gisteren te horen gekregen dat mijn werkgever mij wil ontslaan en hij heeft mij een concept vaststellingovereenkomst toegezonden. Vandaag vertellen ze dat ze denken dat ze fout hebben gemaakt en dat ze mijn ontslag weer in willen trekken. Dit nadat ik aangegeven heb dat ik het niet eens ben met die ene maand die ze bieden maar 4 maanden mee wil. Mijn eerste gedachten zijn dat ze inzien dat ze me dit geld mee moeten geven en dat ze nu het over deze boeg proberen. Ik zie dit echter wel als vertrouwens breuk, temeer omdat ze vorige week ook mijn al goedgekeurde vakantie hebben ingetrokken. Dus samenvattend in 1 week: al goedgekeurde vakantie intrekken, mij ontslaan, mijn ontslag weer intrekken en me weer op vakantie laten gaan. Ik kan dit nergens terug vinden op internet, weet iemand hier iets zinnigs over zeggen? Reactie infoteur, 15-06-2009
Hi Ralph, je hebt niet verteld wat de reden van het 'ontslag' was, en ook niet of je collega's ook de klos zijn of waren. Zo te horen is het persoonsbeleid bij je baas wel een chaos en rommelt hij maar wat aan. Het is moeilijk iets zinnigs te zeggen over iets dat onzinnig is. Ik vrees dat je niet meer kunt doen dan je ongenoegen te uiten en voorlopig te blijven zitten waar je zit. Succes, A.

Erik, 29-03-2009
Ik heb een mondelinge afspraak met mijn baas over mijn ontslag en de daarbij horende vergoeding. Nu ben ik bijna aangenomen bij een andere baas en nu trekt hij het ontslag in kan dat? Reactie infoteur, 03-04-2009
Hi Erik, zonder schriftelijke bewijzen van mondelinge afspraken zijn zaken niet aantoonbaar en komt het aan op vertrouwen. Je baas beschaamt dit vertrouwen door het ontslag ongedaan te maken zodat hij de vergoeding niet meer hoeft te betalen, immers hij heeft je al 'weggewerkt' want je bent al bijna binnen bij een andere baas. Het is een hufter die desondanks en m.i. in zijn recht staat. Wegwezen daar. Succes, A.

Monika, 08-02-2009
Ik heb 1 vraagje
ik kan wegens ziekte van mijn vrouw nachts niet werken
ben vrachtwagenchauffeur
kan ik ontslagen worden Reactie infoteur, 25-05-2010
Hallo Monika, dit valt onder 'werkweigering', weliswaar met m.i. gegronde redenen. Probeer tot een regeling met de werkgever te komen, bijv. tijdelijk beter passend werk. Voor details zie de Arbeidstijdenwet. Het lijkt me niet dat dit reden is voor ontslag, tenzij de werkgever kan aantonen dat je organisatorisch gezien niet gemist kan worden voor de nachtdienst. Succes, A.

H. de Visser, 08-02-2009
Even voor de duidelijkheid: het CWI bestaat niet meer, maar heet tegenwoordig vanaf 1 januari 2009 UWV Werkbedrijf. Reactie infoteur, 12-02-2009
Oh die instanties veranderen om de haverklap. Dank voor de toevoeging. A.

Corrie Leegganger, 08-02-2009
Ik heb heb een vraagje
ik heb door het zware werk wat ik altijd gedaan heb nu een versleten rug
en twee versleten heupen
kan ik het bedrijf nu aanspakelijk stellen Reactie infoteur, 12-02-2009
Hallo Corrie, als een werkgever zich niet aan zijn zorgplicht houdt en de werknemer hierdoor een ongeluk of ziekte krijgt, kan de werkgever inderdaad aansprakelijk worden gesteld. Hij moet dan kunnen aantonen dat hij er alles aan heeft gedaan om de veiligheid van de werkplek te waarborgen. Zie voor details de Arbo-wet. Veel sterkte hiermee, A.

Astrid-d-g (270 artikelen)
Laatste update: 30-05-2018
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Juridisch
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.