Ondernemingsraad & Wet (WOR)

Ondernemingsraad & Wet (WOR) De Wet op de Ondernemingsraden regelt de medezeggenschap van werknemers in ondernemingen en instellingen. De werkwijze van een OR dient vastgelegd te zijn in een reglement. Bij de SER (Sociaal Economische Raad) is 'n voorbeeld-reglement te verkrijgen. De WOR onderscheidt grote ondernemings-raden voor ondernemingen met meer dan 100 werknemers, kleinere OR raden (35 tot 100) en ondernemingen met minder dan 35 en meer dan 10 werknemers. In dit artikel meer over de OR, rechten en reglementen.

Ondernemingsraad en Wet op de Ondernemingsraden - WOR

WOR. De Wet op de Ondernemingsraden regelt de medezeggenschap van werknemers in ondernemingen en instellingen. De WOR onderscheidt grote ondernemingsraden voor ondernemingen en instellingen met meer dan 100 werknemers en kleinere ondernemingsraden voor ondernemingen en instellingen van 35 tot 100 werknemers.
(Noot: Voor de Overheid en Onderwijs gelden bijzondere medezeggenschapsregels).

Kleine Ondernemingen. Ook ondernemingen en instellingen met minder dan 35, maar meer dan 10 werknemers, kennen een bepaalde mate van inspraak. De onderneming c.q. het bestuur is daar verplicht tenminste twee keer per jaar met het personeel bijeen te komen om het gevoerde en te voeren beleid te bespreken. De werknemers kunnen dan van hun kant voorstellen doen en standpunten kenbaar maken. Voor ondernemingen met minder dan 10 werknemers is geen vorm van overleg verplicht gesteld.

COR. Bij concerns met verschillende ondernemingen komt men soms een centrale ondernemingsraad (COR) tegen. Dit is een soort algemene overkoepelende ondernemingsraad.

OR Ondernemingsraad Reglement

Reglement OR SER. De werkwijze van een OR dient te zijn vastgelegd in een reglement. Een voorbeeldreglement is verkrijgbaar bij de Sociaal Economische Raad (SER), gevestigd in Den Haag. In het reglement staat o.a:
 • het minimaal te houden aantal vergaderingen per jaar
 • het aantal leden op voorstel waarvan een vergadering bijeen geroepen kan worden
 • hoe dit bijeengeroepen dient te worden
 • het aantal leden dat minimaal aanwezig moet zijn om een vergadering te houden
 • hoe en wanneer er gestemd moet worden
 • hoe het opmaken en bekendmaken van de verslagen en het jaarverslag van de ondernemingsraad dient te geschieden

Kiesrecht Ondernemingsraad. De ondernemingsraad wordt in principe voor de duur van 2 jaar door en uit de werknemers gekozen. Een werknemer die tenminste 1 jaar in dienst is, heeft kiesrecht en kan zelf gekozen worden wanneer hij/zij tenminste 3 jaar in dienst is geweest. Bij reglement kan van deze termijnen worden afgeweken. Het aantal leden van een ondernemingsraad is wettelijk vastgesteld. Overleg, scholing en vorming voor de ondernemingsraad geschiedt zo veel mogelijk tijdens de normale arbeidsuren.

Overlegsvergadering OR

Aantal keer overleg OR. De ondernemer c.q. het bestuur (van een kleinere onderneming) dient de ondernemingsraad minimaal twee keer per jaar in te lichten over de werkzaamheden en de gang van zaken. Daarbij moeten ook de toekomst- en investeringsplannen ter sprake komen. Daarnaast moeten elk jaar de balans met winst- en verliesrekening, tezamen met de eventueel aanwezige accountantsverklaring en het sociaal beleid (sociaal jaarverslag) ter sprake worden gebracht.

OR Onderneming > 35 werknemers. In de instellingen met meer dan 35 werknemers dient tenminste zes keer per jaar een overlegsvergadering plaats te vinden. Dit is een vergadering van de ondernemingsraad met de ondernemingsleiding gezamenlijk. Wie die vergadering leidt, wordt in overleg vastgesteld. Indien men het niet eens kan worden, dan wordt de vergadering per toerbeurt voorgezeten door ondernemingsleiding en de voorzitter van de ondernemingsraad.

Ondernemer en OR. Naast de bovengenoemde verplichte onderwerpen kunnen in overlegvergaderingen ook andere onderwerpen worden besproken. Zo moet de ondernemer een ondernemingsraad om advies vragen in geval van:
 • belangrijke uitbreiding, inkrimping of wijziging van de werkzaamheden
 • belangrijke interne reorganisatie of verhuizing
 • belangrijke investeringen
 • aantrekken van belangrijke kredieten

Grote Ondernemingsraden Rechten

Grote ondernemingsraad. Bij de grote ondernemingsraden heeft de ondernemer ook goedkeuring nodig voor:
 • een arbeidsreglement
 • pensioenverzekeringen, winstdeling- of spaarregelingen
 • werktijden of vakantieregelingen
 • belonings- of functiewaarderings- en personeelsbeoordelingsystemen
 • aanstelling-, ontslag- en promotiebeleid

Andere Bijzondere Rechten OR. Andere bijzondere rechten van de grote ondernemingsraad zijn:
 • het recht om deskundigen, bestuurders en commissarissen uit te nodigen
 • het recht (ad hoc) commissies in te stellen
 • het recht van beroep bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Den Haag, indien de leiding beslissingen neemt die afwijken van de mening van de ondernemingsraad voorzover het aangelegenheden betreft waarover advies is gevraagd of had moeten worden gevraagd. De grondslag voor dit beroep moet steeds liggen in het feit dat de leiding bij afweging van de betrokken belangen in redelijkheid niet tot het besluit had kunnen komen. Hierbij moet het niet zo zeer gaan om de belangen van de individuele werknemer, maar meer om de belangen van alle werknemers of een belangrijke groep hieruit.

Ontslagbescherming Leden OR

Bescherming Ontslag OR Leden. Een lid van de ondernemingsraad geniet een ontslagbescherming, tenzij hij/zij in het ontslag toestemt of het ontslag geschiedt wegens dringende redenen of de werkzaamheden van de onderneming beëindigd worden. Ook de werknemers die lid waren of lid zijn van een commissie of op een kandidaatslijst vermeld stonden, genieten een zekere mate van ontslagbescherming.

Lees verder

© 2007 - 2024 Jvd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Ondernemingsraad en adviesOndernemingsraad en adviesEen ondernemingsraad, ook wel afgekort een OR genoemd, is een inspraak- en medezeggenschapsorgaan binnen een bedrijf. In…
Medezeggenschap: Iets om rekening mee te houden?Medezeggenschap: Iets om rekening mee te houden?In Nederland hecht men veel belang aan medezeggenschap binnen organisaties. Werknemers willen kunnen meedenken over de v…
Wat is een OR (ondernemingsraad) en wat doet een OR?Wat is een OR (ondernemingsraad) en wat doet een OR?Bedrijven of organisaties met vijftig of meer werknemers zijn verplicht om een ondernemingsraad te hebben. Een ondernemi…
Leerlingenraad en medezeggenschapsraad: wat is het verschil?Leerlingen hebben vaak geen idee dat zij inspraak hebben in zaken die de school aangaan, laat staan hoe ze hun stem kunn…

Wat wil een investeerder weten?Wat wil een investeerder weten?Investeerders zijn van groot belang voor ondernemers die kapitaal nodig hebben. De onderhandelingen tussen ondernemer en…
Geef strategische bedrijven niet meer vrij, bescherm zemijn kijk opGeef strategische bedrijven niet meer vrij, bescherm zeBij artikelen over het gouden aandeel en de opmars van het Oosten is nog wel eens de reactie dat opnieuw beschermingscon…
Bronnen en referenties
 • Groenhart et al. Uw advocaat Thuis. Amsterdam: Trendboek
Jvd (613 artikelen)
Laatste update: 09-12-2008
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Onderneming
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.