Deelneming: uitlokking

Deelneming: uitlokking Uitlokking is de meest onbekende vorm van deelneming aan een strafbaar feit in Nederland. Van uitlokken is sprake als een persoon een ander aanzet om een bepaald strafbaar feit te begaan. Dit is een zeer onwenselijke situatie en daarom heeft de wetgever in art. 47 Sr uitlokking strafbaar gesteld. Sterker nog, de uitlokker wordt met dezelfde straf gestraft als de pleger. De verschillende aspecten van uitlokking zal ik hier ter sprake brengen.

Inleiding

Uitlokken is een vorm van deelneming. De uitlokker is degene die een ander er toe aanzet een strafbaar feit te plegen. Wanneer het strafbare feit daadwerkelijk wordt gepleegd naar aanleiding van gedragingen/uitingen van de uitlokker, is sprake van uitlokking. Art. 47 Sr heeft dit strafbaar gesteld. Uitlokken is een vorm van deelneming omdat er twee mensen in het spel zijn, de uitlokker en de uitgelokte.

Uitlokking kan worden verward met doen plegen. Bij doen plegen zorgt een persoon ervoor dat een andere persoon een bepaalde strafbare handeling verricht. Dit lijkt hetzelfde, echte zijn er verschillen. Bij doen plegen moet degene die de strafbare handeling daadwerkelijk pleegt niet weten dat hij of zij strafbaar handelt. Met andere woorden, als de daadwerkelijke pleger een beroep op afwezigheid van alle schuld toekomt, is de pleger niet strafbaar. Bij uitlokking is de pleger wel strafbaar, hij of zij weet dat er strafbaar wordt gehandeld.

Belangrijk bij uitlokking is om in te zien dat sprake moet zijn van accessoriteit. Met andere woorden: er moet sprake zijn van een gronddelict. Wanneer er bijvoorbeeld wordt uitgelokt tot medeplichtigheid aan uitlokking tot zware mishandeling, valt het geheel in duigen als het gronddelict wegvalt. Als zware mishandeling wegvalt, blijft alleen uitlokking tot medeplichtigheid aan uitlokking over. Dit is niet strafbaar. Wel strafbaar is de poging tot uitlokking, er hoeft dan dus geen gronddelict te zijn, zie art. 46a Sr.

Uitlokking

Een tweetal criteria die vereist zijn voor het aannemen van uitlokking zijn hierboven al besproken: de pleger moet strafbaar zijn en er moet sprake zijn van een gronddelict.

Belangrijk hiernaast is dat de uitlokker opzet moet hebben. Dit opzet moet dubbel zijn, namelijk: gericht op de bestanddelen (objectieve bestanddelen, niet de subjectieve) van de delictsomschrijving en daarnaast op het uitlokken. Ontbreekt het opzet in zijn geheel, dan kan uitlokking niet worden aangenomen. Wat nou echter, als het opzet van de uitlokker uiteenloopt met het opzet van de uitgelokte? Stel: de uitlokker wil dat de uitgelokte iemand mishandelt. Dit doet de uitgelokte, maar deze bedenkt dat het ook een goed idee is om het slachtoffer meteen maar te doden als hij bezig is met de mishandeling. De uitlokker heeft dan opzet op mishandeling, de uitgelokte op doodslag. Art. 47 lid 2 Sr heeft hiervoor een oplossing: ‘ten aanzien van de laatsten (uitlokkers) komen alleen die handelingen in aanmerking die zij opzettelijk hebben uitgelokt, benevens hun gevolgen’. Nu de gevolgen (de dood) bij mishandeling niet door het opzet worden geraakt, wordt de uitlokker vervolgd voor mishandeling de dood ten gevolge hebbende. De uitgelokte wordt gewoon vervolgd voor doodslag. Deze bepaling geldt tot op zekere hoogte ook voor doen plegen en medeplegen.

Naast opzet is er voor het aannemen van uitlokking een wettelijke uitlokkingsmiddel vereist. In art. 47 lid 1 sub 2 Sr worden de uitlokkingsmiddelen genoemd. Allereerst kan er sprake zijn van inlichtingen. De uitlokker geeft dan mededelingen of omstandigheden aan de uitgelokte die voor de uitgelokte het plegen van het feit gemakkelijker maken. Een enkele aansporing tot het plegen van een delict is hierbij onvoldoende. Als tweede kan de uitlokker een belofte of een gift doen. Van een belofte is vaak sprake, als de uitlokker een bepaalde overeenkomst zegt na te komen, een bepaalde afspraak wil maken. Van een gift is sprake als er ook daadwerkelijk iets wordt gegeven voor het plegen van een feit, zoals geld of goederen. Als derde kan worden gesproken over misbruik van gezag. Hierbij wordt gedoeld op de feitelijke gezagsverhoudingen (hiërarchie) tussen personen, zoals werkgever en werknemer. Dit kan ook ontstaan uit een rechtsverhouding. Het vierde middel is geweld. Dit spreekt voor zich. Het vijfde middel is bedreiging. Dit kan bedreiging zijn met geweld, maar ook andere vormen van bedreiging zijn mogelijk, bijvoorbeeld in relaties. De genoemde uitlokkingsmiddelen zijn in beginsel uitputtend.

Een ander belangrijk criterium voor het aannemen van uitlokking is de aanwezigheid van psychische causaliteit. De uitlokker moet de uiteindelijke beslissing van de uitgelokte hebben bepaald. De uitgelokte moet door de aanmoediging/beloftes etc. zijn overgehaald om het betreffende strafbare feit te gaan plegen. Hierbij kan het zijn dat de uitgelokte al wel voorbereidingshandelingen heeft uitgevoerd, maar nog niet zeker was of hij het strafbare feit wel echt zal gaan plegen. De uitlokker moet er dan voor zorgen dat de uitgelokte de handeling wel gaat uitvoeren. Heeft de uitgelokte al besloten om het feit te gaan plegen, dan is er geen sprake van een uitlokking.

Slot

Voor het aannemen van uitlokking zijn de volgende vereisten noodzakelijk: de uitlokker moet opzet hebben op de bestanddelen van het gronddelict en op de uitlokking, er moet sprake zijn van een strafbare pleger, er moet sprake zijn van een gronddelict, er moet sprake zijn van psychische causaliteit en er moet sprake zijn van een wettelijk uitlokkingsmiddel. Ontbreekt één van deze zaken, dan zal er geen sprake zijn van uitlokking. Eventueel kan men dan nog worden aangesproken voor bijvoorbeeld medeplichtigheid of doen plegen.
© 2011 - 2020 Maria_louise91, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Deelneming: medeplichtigheidDeelneming: medeplichtigheidEén van de bekendste vormen van deelneming is wel de medeplichtigheid. Wanneer iemand medeplichtig is aan een bepaald st…
Poging tot het begaan van een strafbaar feitPoging tot het begaan van een strafbaar feitVan een poging in strafrechtelijke zin is sprake als een persoon heeft geprobeerd een strafbaar feit te verrichten, terw…
Deelneming: medeplegenDeelneming: medeplegenIn ons huidige strafrecht wordt niet alleen de pleger van een strafbaar feit gestraft, ook degene die het feit mede plee…
Voorbereiding tot het plegen van een strafbaar feitVoorbereiding tot het plegen van een strafbaar feitIn 1994 heeft de wetgever het voorbereiden van een misdrijf waarvoor een straf van meer dan 8 jaar gevangenis kan worden…

VerbintenissenrechtVerbintenissenrechtBij de codificatie van het burgerlijk recht in het begin van de 19e eeuw, zijn in verschillende wetboeken algemene regel…
Een sommatiebrief schrijvenEen sommatiebrief schrijvenHet komt gelukkig niet vaak voor maar soms gebeurt het dat een afnemer van uw diensten niet betaalt. Wat moet u dan doen…
Bronnen en referenties
  • 'Materieel strafrecht', mr. J. de Hullu, vierde druk.

Reageer op het artikel "Deelneming: uitlokking"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reactie

Peter van der Linden, 28-12-2015 19:37 #1
In het volgende verhaal is ook sprake van uitlokking.
Opzettelijk meer dan 20.000 euro van mij afpakken zodat ik uit eindelijk in handen val
van criminelen. Want zij wisten dat ik me er tegen zou verzetten tegen die verslechtering.

Wie kan ik nog vertrouwen. Dag in dag uit word ik geconfronteerd met het conflict met

de gemeente en al de gevolgen daarvan. En
het blijft maar voort duren en het wordt opzettelijk erger en erger gemaakt. Bewust word ik

helemaal kapot gemaakt.

Dat is overduidelijk een misdaad tegen de menselijkheid. Bij deze doe ik aangifte daarvan.

Het is toch te ziek voor woorden om een goede fatsoenlijke hardwerkende Nederlander

opzettelijk kapot te maken.

Is het omdat ik een conflict heb met de gemeente/overheid dat dat als legaal wordt gezien?

Word ik gezien als iemand die staats gevaarlijk is en die geëlimineerd moet worden?

Hoezo dan staats gevaarlijk?

Ik vecht voor mijn rechten. Ik heb ook recht op een goed welvarend en gelukkig leven.

Door het conflict veroorzaakt door de gemeente en hoe het vervolgens op een hele slechte onjuiste

illegale manier wordt opgelost, daardoor wordt mijn leven onmogelijk gemaakt.

Wat doet dat met een mens als opzettelijk van hem meer dan 20.000 euro wordt afgenomen

wat hij had kunnen besteden en/of schulden aflossen.

Ik kom dan met de enige juiste, goede en legale oplossing voor het conflict dat goed is VOOR ONS ALLEMAAL!

Dan word ik belachelijk gemaakt. Door autisme dit en dat, zo wordt er dan gepraat.

In 2010 krijg ik een brief om door te geven of ik een bijbaan heb, want dan kunnen zij bij besluiten

rekening houden met mijn belangen. Nou later zal ik dat wel merken maar niet heus.

Al jaren weet de Weener Groep en het UWV dat ik een reguliere bijbaan heb.

In 2011 krijg ik een beoordelingsgesprek over 2010 met mijn leidinggevende Jan Smets.

Ik kreeg een beoordeling goed en hij was tevreden over mij. Hij zag dat het goed gaat met mij.

Wat wil je! Dankzij mijn inkomsten uit mijn bijbanen heb ik een heel goed totaal inkomen.

Ik had een goede beloning van hem verwacht maar nee hoor. Sterker nog hij straft mij juist daarvoor.

In september 2011 moest ik bij hem op het gesprek komen. Van hem moet ik mijn bijbaan opgeven of

meewerken aan het korten van mijn dienstverband. Voor de schulden moet ik van hem maar in de

schuldsanering. Als hij van mij meer dan 20.000 euro per jaar van mij afpakt dan is hij vanaf dat moment ook

verantwoordelijk voor de gevolgen en de schulden. Zeker als hij dat met pure opzet doet. En dat is overduidelijk

het geval en met de tijd zal het alleen maar duidelijker worden. Ook is zijn oplossing voor het conflict volkomen

niet juist.

Van de schuldsanering moet ik:

- inspannen om mijn inkomen te verhogen, nou dat doe ik overduidelijk.

- inspannen voor een beter betaalde baan, dat doe ik ook.

Zijn voorstellen heb ik daarom afgewezen en toen is er advies gevraagd bij het UWV en dat advies is niet bindend.

Die stelt dat ik door het aanvaarden van mijn regulier dienstverband mijn WSW indicatie kwijt ben geraakt.

Daardoor behoor ik niet meer tot de doelgroep WSW. Volgens de CAO, in dat geval moet de werkgever passende

arbeid onder normale omstandigheden aanbieden. Door fout van de Weener Groep heb ik een WSW indicatie gekregen

en dat had niet gemogen.

Ik had al een conflict met mijn leidinggevende over mijn functie en beloning en dat al jarenlang.

Dat conflict had ik kunnen onderdrukken met de goede verdiensten uit mijn bijbaan. Nu hij dat opzettelijk van mij

heeft afgepakt kan ik dat conflict niet meer onderdrukken.

Dus dan kwam ik samen met mijn juriste met een goede sociale en rechtvaardige oplossing voor zijn conflict.

Ik wil dat het WSW dienstverband aansluitend overgaat in een Ambtelijk dienstverband (eventueel met als tussen

stap Begeleid Werken. Die jurist van hun is zo ook in dienst gekomen en die is ernstiger gehandicapt dan ik en kan

niet alles zelf doen want hij is blind en half doof, zie ook foto)

Daarnaast wil ik best instemmen met korting van mijn dienstverband.

Ik wil een Ambtelijk dienstverband van 30 uren (met 2 uren ATV) per week.

Hoewel ik 10 uren inlever ga ik qua inkomsten niet er op achteruit, want een Ambtelijk dienstverband beloont beter

dan een WSW dienstverband. Met een simpel briefje was dat te regelen en zo zouden zij mij heel veel ellende en heel veel leed kunnen besparen.

Maar niks daarvan het is juist wel de bedoeling dat ik er onder door ga aan hun conflict.

Daarom bleven zij bij hun slechte onjuiste en illegale voorstel.

Van hun behoud ik een WSW dienstverband (hoe kan dat zonder een WSW indicatie!)

En dat dienstverband wordt gekort met al de uren van mijn bijbaan.

Voor schulden moet ik maar in de schuldsanering.

En niks meer en niks beters.

Van de PGB hulpverlener moest ik dat maar accepteren. Die hulpverlener heeft niet mij maar de Weener Groep geholpen.

Later (in 2015) zal de Weener Groep ook heel gewillig hun helpen.

Van de directeur kreeg ik een illegale overeenkomst die door hem getekend is maar nog NOOIT door mij.

En binnen een week moest ik dan beslissen anders krijg ik ontslag.

In maart 2012 nog aangegeven dat ik via Begeleid Werken wil uitstromen naar regulier werk maar tot op de dag van vandaag helemaal niks in die richting. Hun voorstel werd gewoon doorgedrukt. Ik heb daar tegen een bezwaarschrift ingediend maar die werd niet in behandeling genomen. Want ik ben te laat. Zij zijn te laat om pas in 2011 bezwaar te maken over mijn bijbaan en niet in 1999. Of voordat zij mij een WSW contract aanboden dat ik geen bijbaan mag hebben en andere slechte dingen over de WSW, dan had ik dat dienstverband nooit geaccepteerd. Ook nog geprobeerd om full time te blijven werken, maar dat werd mij verboden middels hun dictaat dat ik alleen van 08:00 tot 13:00 uur er mocht zijn. Met de belastingteruggave in dat jaar van meer dan 11.000,00 euro heb ik de inkomstenverlies kunnen opvangen in de hoop dat met de tijd dat conflict als nog volgens mijn voorstel wordt uitgevoerd. Daardoor bleef ik super gemotiveerd. Eind 2012 aanvraag gedaan voor een dure opleiding en tot mijn verbazing kreeg ik dit keer wel toestemming voor een opleiding (maar die zou alleen maar tegen gebruikt worden zal later blijken).

In 2013 kreeg ik een beoordelingsgesprek over 2012 en mijn leidinggevende was enthousiast. Ondanks die verslechtering

van ons ben jij gewoon nog supergemotiveerd gebleven, als beloning krijg jij een eenmalige gratificatie van 150 euro netto.

Nou wat vind jij ervan? Hij pakt van mij meer dan 20.000 euro per jaar af en in ruil daarvoor krijg ik die schandelijke beloning? Daarvoor had ik niet mijn best gedaan. Ik dacht ik laat hem zien dat ik het waard ben om een ambtenaar te

zijn. Maar helemaal niks. Het is overduidelijk dat door mij geen enkel perspectief te bieden en alleen maar alles voor mij

te verslechteren hij maar een doel heeft mij wegkrijgen van de afdeling Financieel Management. Hij ziet dat ik het daar

naar mijn zin heb en dat ik als maar slimmer word en steeds meer kennis op doe. Hij ziet dat als een gevaar.

In tussen ook van alles nog geprobeerd met de hulpverlening Autisme Totaal om de echte noodzakelijke hulp te krijgen.

Maar dat bleef uit. Ik heb hun dan ook niet betaald zeker toen ik merkte dat zij enkel uren willen declareren zonder ook

maar iets zinnigs voor mij te doen. Bij de rechter gaven ze aan dat mijn doelstellingen niet haalbaar waren, terwijl dat juist

wel het geval is en dat juist de doelstellingen van de Weener Groep niet haalbaar zijn. Ook gaf ik aan de rechter door dat ik gestopt was met hun toen ik zag dat het hun alleen te doen was om zoveel en lang mogelijk PGB gelden via mij te incasseren. Maar de rechter ging alleen mee in het verweer van die PGB hulpverlener. Ik dacht toen dan moet de tijd maar uitwijzen dat de doelstellingen van de Weener Groep juist niet haalbaar zijn. Door toedoen van de Weener Groep ben ik

in een slechte ziekmakende negatieve spiraal terecht gekomen. In 2013 heb ik dat aangegeven en ik kon onder die slechte

omstandigheden die opleiding niet doen en ik heb doorgegeven dat ik die opleiding even moet staken. In dat jaar trouwde

ik met mijn huidige vrouw, en door een grote misverstand, dat aangewakkerd werd door anderen, had ik gewacht met de verdere procedure van ons huwelijk. Ik dacht ik moet het via België doen. Van anderen kreeg ik dat ook te horen, daar is het makkelijk om je vrouw te halen, daar betaal je weinig wegenbelasting, daar krijg je veel kinderbijslag, daar is de brandstof goedkoper, daar zijn de ziektekosten veel lager. Zij zouden mij wel helpen. Daardoor bleef ik in het conflict met

de Weener Groep steken. In 2014 kreeg ik een beoordelingsgesprek over 2013. Daar heb ik kritiek gegeven over de hele gang van zaken van de Weener Groep. Maar daar werd helemaal niks positiefs mee gedaan. Ook heb ik aangegeven dat

ik in 2014 schuldenvrij wil zijn. Ik word verwezen naar WMO voor schuld hulpverlening, daar heb ik vernomen dat ik 3 jaar in de schuldsanering zou moeten. Ik heb hun aangetoond dat ik allang schuldenvrij hoor te zijn. Ik dacht ik moet het dan maar voorleggen bij de bedrijfsarts dat ik door het conflict te lang in dat negatief spiraal zit. Toen ik daar kwam was er niks bekend over die afspraak terwijl ik wel degelijk daar een brief van heb. Ik heb een bericht daarover gestuurd aan mijn leidinggevende maar daar heb ik nooit antwoord op teruggekregen. Mijn frustratie werd groter en groter. Anderen hebben daar handig gebruikt van gemaakt. Door het conflict ben ik fout op fout op fout gaan maken met hele kwalijke en rampzalige gevolgen. Na weer een gebeurtenis met Anouar dacht ik het kan zo echt niet verder, het is nu genoeg geweest.

Op 24 december 2014 meld ik me ziek. Ik kreeg de bedrijfsarts Nadire Dogan en zij zou het voor mij het allemaal nog erger maken. Ik heb haar gezegd dat ik te lang in een slechte negatieve ziekmakende spiraal zit en dat het tijd word dat ik daar eruit geholpen word. Ook heb ik haar gezegd dat ik het idee heb dat ik getreiter word door mijn leidinggevende

Jan Smets. Haar advies was als ik vind dat ik getreiter word dan moet ik maar ontslag nemen. Daar voor was ik niet bij haar geweest. Er is sprake van een conflict. Dat conflict wordt door haar opgelost door mij over te plaatsen naar een andere

afdeling, precies wat mij leidinggevende had gewild. Doordat mijn ziekmelding wederom niet serieus wordt genomen en niet juist wordt opgelost ben ik in handen gekomen van Mohammed. Door hem raak ik mijn huis kwijt. Dat geef ik door aan die bedrijfsarts. Weer krijg ik geen juiste advies van haar, alleen maar dat ik maar moet gaan re integreren en als ik het daar niet mee eens ben dan moet ik advies aanvragen bij het UWV. Een opzettelijk slecht advies van haar, want zij weet heel goed dat zij en de Weener Groep het UWV naar hun hand kunnen zetten. Dat bleek ook wel. Opzettelijk word ik in een negatief spiraal getrapt met als doel mij arbeidsongeschik te maken voor mijn werk als medewerker Financieel Management. Het UWV beloont de Weener Groep daarvoor door te stellen dat ik wel aangepast werk zou kunnen doen. Nog een ander opzettelijk verkeerde advies van haar. "Ben jij bij jouw andere werkgever ook ziekgemeld, want als de Weener Groep daarachter kom dat jij daar wel gewoon werk dan heb jij een groot probleem" Ik leg dat voor bij Mohammed en die zegt tegen mij dat ik me daar ook ziek moet melden. In eerste instantie lukte dat niet en eigenlijk met pijn in mijn hart deed ik dat, want ik wilde goed blijven met mijn bijbaan. Maar ik was teveel onder invloed van Mohammed terecht gekomen. Dus hij ging mij helpen en toen werd ik wel arbeidsongeschikt verklaard en hij ging mij nog verder aanmoedigen om mij ziek te laten zijn. Jij moet naar GGZ en pillen vragen. Het werd er alleen maar erger door. Het is Nadire Dogan gelukt om mijn reputatie bij mijn bijbaan ernstig te schaden. Het advies van het UWV zou ook slecht voor mij uitpakken. Nu had Nadire Dogan en de Weener Groep alle wapens om genadeloos mij nog verder kapot te kunnen maken.

Er volgde vele berichten van hun, passen loonstop toe, loonkorting en voeren heel gewillig loonbeslag uit. Alles tot doel om

mij genadeloos te breken. Ik heb alleen maar toeschouwers en die bieden Weener Groep zelfs hulp aan.

Op 24 december 2014 had ik me ziekgemeld om uit het slechte negatieve ziekmakende spiraal geholpen te worden. Aan de hulpverlening hulp gevraagd om het conflict en de gevolgen van het conflict op te lossen. Maar wat is het geworden:

1. Werkte ik voor de ziekmelding als medewerker Financieel Management

- Moet ik van die bedrijfsarts nu gaan werken op de afdeling Beschut Werken als washandjesinpakker

2. Voor de ziekmelding had ik nog een hele mooie woning

- Mijn hele mooie woning ben ik kwijt

3. Had ik een hele mooie auto

- Mijn hele mooie auto ben ik kwijt

4. Had ik eerst een inkomen van in totaal 1.700 euro (wordt netto minder door rente van de schulden)

- Heb ik nu een inkomen van minder dan 900 euro (schulden worden hoger en hoger)

5. De schulden, boetes ed door o.a. toedoen van Mohammed nog verder toegenomen

6. Mijn reputatie heeft ernstige schade opgelopen

7. Voor de ziekmelding had ik een hele mooie goede bijbaan

- Mijn hele mooie goede bijbaan ben ik kwijt geraakt.

8. Voor de ziekmelding had ik gunstige omstandigheden om hereniging met mijn vrouw mogelijk te maken

- Nu zijn de omstandigheden zo slecht dat het er naar uit ziet dat ik nooit meer herenigd kan worden met mijn vrouw.

9. Voor de ziekmelding was ik niet in aanraking gekomen met de justitie

- Nu ben ik in aanraking gekomen met de justitie

10. Was ik eerst een eerlijke fatsoenlijke hardwerkende Nederlandse burger

- Nu ben ik een wrakIs het nu duidelijk geworden met welk doel en slechte bedoelingen de Weener Groep hun conflict over mijn bijbaan hebben gemaakt en vervolgens op hun slechte onjuiste en illegale manier hebben opgelost.Wat vinden zij er nu van?

Zij hebben daar lekker schijt aan.

Want zij gaan gewoon vrolijk genadeloos verder tegen mij.

En dan trap ik weer in hun val omdat zij mijn huidige slechte situatie uitbuiten.

Zij zijn flink hoor met zijn alle tegen mij alleen!Mag deze nog in leven zijnde goed mens nu eindelijk een keer echte hulp krijgen?

Het wordt tijd dat er een IJzer sterke hand komt die eindelijk een keer die lafaards stoppen en heel mijn zaak dit keer volledige in mijn voordeel oplost. Mijn vrouw en ik hebben nu wel meer dan genoeg geleden.

Gezien mijn huidige slechte situatie is die hulp heel hard nodig.Willen jullie dat nu eindelijk voor mij mogelijk maken?

Bijvoorbaat dank

Infoteur: Maria_louise91
Gepubliceerd: 26-11-2011
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Juridisch
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 1
Schrijf mee!