Algemene voorwaarden - heb je ze als ondernemer nodig?

Algemene voorwaarden - heb je ze als ondernemer nodig? Misschien sta je op het punt een onderneming te beginnen of heb je die al, maar heb je geen algemene voorwaarden. Dan kan het nuttig zijn je te verdiepen in de vraag of algemene voorwaarden voor jou noodzakelijk zijn om risico's van het ondernemerschap te beperken. Algemene voorwaarden hanteren is niet wettelijk verplicht, maar ze kunnen een hoop problemen voorkomen en je rechtspositie versterken. Bovendien maken ze jouw rechten en plichten en die van je wederpartij die van belang zijn bij de overeenkomst, in een oogopslag overzichtelijk. Zo weet je waar je aan toe bent, wel zo fijn.

Algemene voorwaarden hanteren

Wanneer je zaken doet, doe je dat het liefst zo persoonlijk mogelijk. Meestal doen er zich geen problemen voor, maar wanneer dat wel het geval is ben je vaak maar wat blij wanneer je hebt nagedacht over het hanteren van algemene voorwaarden. Dat je daar vooraf over na denkt is belangrijk. Wanneer er eenmaal een conflict gaande is kun je niet zomaar even algemene voorwaarden opstellen en die van toepassing verklaren.

Het adagium ten aanzien van algemene voorwaarden luidt dan ook: better safe than sorry. Alle spelers op de zakelijke markt lopen nu eenmaal risico's. Het belang van algemene voorwaarden is dat je de risico's kunt beperken, of je nou een groot bedrijf hebt of een kleine zelfstandige bent. Zo kun je bijvoorbeeld voorkomen dat je met een betaling van een klant naast het net vist en kun je ervoor zorgen dat je je aansprakelijkheid beperkt houdt. Geen enkele ondernemer wil toch tot zijn oren in de schadeclaims komen te zitten?

Wat zijn algemene voorwaarden?

In artikel 6:231 BW sub a staan algemene voorwaarden beschreven als:

'Een of meer bedingen die zijn opgesteld teneinde in een aantal overeenkomsten te worden opgenomen, met uitzondering van bedingen die de kern van de prestaties aangeven, voor zover deze laatstgenoemde bedingen duidelijk en begrijpelijk zijn geformuleerd.'

Een of meerdere bedingen

Algemene voorwaarden zijn dus 'bedingen', bepalingen die de gebruiker bij een overeenkomst wil toepassen. Algemene voorwaarden zijn in feite de randvoorwaarden bij een overeenkomst. Deze randvoorwaarden bestaan uit risicobeperking, aansprakelijkheid, garantie termijn, leveringsvoorwaarden, noem maar op. Slechts één beding is al voldoende om als 'algemene voorwaarden' te worden aangemerkt.

Hoeft niet schriftelijk
De voorwaarden hoeven niet per se schriftelijke bedingen te zijn. Met de implementatie van de E-commercerichtlijn 2000/31/EG heeft de wetgever het woordje 'schriftelijk' geschrapt. Hierdoor is het mogelijk geworden om puur mondelinge voorwaarden onder de wettelijke regeling van afdeling 6.5.3 te laten vallen. Bewijstechnisch gezien is het verstandiger om ze wél op schrift te stellen. De bewijslast - wanneer zich een conflict voordoet - ligt namelijk bij de gebruiker. Desalniettemin zijn mondelinge afspraken (ter aanvulling) evengoed van waarde.

Bestemd voor meerdere overeenkomsten

Algemene voorwaarden moeten er op toegespitst zijn om op meer dan één overeenkomst van toepassing te worden verklaard door de gebruiker. Wie dus een set voorwaarden maakt voor een specifieke overeenkomst, voldoet niet aan de eis gesteld in art.6:231 BW(a).
Algemene voorwaarden, de naam zegt het al, moeten een 'algemeen' karakter hebben en dus voor meerdere overeenkomsten bestemd zijn.

Kernbedingen uitgezonderd

Als laatste mogen algemene voorwaarden geen kernbedingen bevatten. Dergelijke bedingen maken een bepaling vernietigbaar en ongeldig. Kernbedingen horen volgens de wetgever niet thuis in algemene voorwaarden, maar in de hoofdovereenkomst zelf. Kernbedingen zijn namelijk geen randvoorwaarden die voor iedere wederpartij gelden en hetzelfde zijn, maar bevatten de kern van de overeenkomst, die per overeenkomst juist kan verschillen.

Een kernbeding is een beding dat van zo wezenlijke betekenis is dat de overeenkomst zonder dit beding niet tot stand zou zijn gekomen. Met andere woorden: voor de wilsovereenstemming bij een overeenkomst is een kernbeding noodzakelijk. Als voorbeelden van kernbedingen worden in de parlementaire geschiedenis onder meer genoemd de door de wederpartij te betalen prijs, de hoeveelheid, het gewicht of de kwaliteit van verkochte zaken.

Moet ik als ondernemer algemene voorwaarden opstellen?

Om te bepalen of je er goed aan doet om algemene voorwaarden onderdeel van je bedrijfsvoering te laten zijn, kunnen de volgende vragen uitsluitsel bieden.

Wie is je wederpartij bij een overeenkomst?

Doe je voornamelijk zaken met consumenten? Dan is het belangrijk om te weten dat aan de consument - anders dan aan bedrijven - extra wettelijke bescherming is geboden door middel van aanvullende regelgeving. In het geval van een conflict met een consument is het handig om je te kunnen beroepen op algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden per doelgroep
Het kan eveneens van belang zijn om je te kunnen beroepen op algemene voorwaarden wanneer je zaken doet met (grotere) bedrijven. Vooral wanneer je (slechts) een kleine zelfstandige bent. In sommige situaties is het niet ongebruikelijk om meerdere sets algemene voorwaarden te hanteren, afhankelijk van wie je wederpartij is bij een overeenkomst. Op die manier kunt je een passende set algemene voorwaarden voorleggen aan de juiste doelgroep.

Hoeveel opdrachtgevers heb je op jaarbasis?

De wet stelt in artikel 6:231 BW dat algemene voorwaarden één of meer bedingen zijn die zijn opgesteld teneinde om in een aantal overeenkomsten te worden opgenomen. Hoeveel overeenkomsten precies, daar zegt de wet niets over. In het zakelijk en juridisch verkeer is echter gebruikelijk dat bij minimaal vier à vijf overeenkomsten per jaar het raadzaam is om algemene voorwaarden op te stellen. Het kan zijn dat je er goed aan doet om bij drie overeenkomsten al algemene voorwaarden te hanteren als dit (middel) grote bedrijven zijn. Belangrijker is in dit perspectief wie je wederpartij is en welke risico's je daarbij loopt.

Sluit je online overeenkomsten?

Wanneer je langs elektronische weg overeenkomsten sluit, doordat je bijv. een webshop of postorderbedrijf runt óf je verkoopt telefonisch producten en hebt daardoor nooit fysiek contact met een klant, dan heb je te maken met de Wet Koop op Afstand. Deze wet geeft consumenten extra aanvullende bescherming. De belangrijkste regelingen zijn het recht op ontbinding binnen 14 dagen ofwel 'herroepingsrecht', met uitzondering van bijv. het kopen van een reis of maatpak. Daarnaast is belangrijk de informatieplicht van de verkoper.

De informatieplicht van de verkoper houdt in dat de consument altijd vooraf voldoende en duidelijk geïnformeerd moet zijn over de te leveren diensten of producten. Hiertoe behoort ook het duidelijk maken van het commercieel oogmerk en het rekening houden met minderjarige klanten.

Informatie die in ieder geval verstrekt moet worden is:
 • Adres en identiteit van de leverancier.
 • De belangrijkste kenmerken van het product of de dienst.
 • Het vermelden van de wettelijke bedenktijd.
 • De prijs van het product of de dienst inclusief belastingen als BTW.
 • Hoe er geleverd, betaald en geretourneerd moet worden en eventuele leveringskosten.
 • De geldigheidsduur van een prijs of aanbieding.

In geval van telefonische overeenkomsten dien je altijd in het telefoongesprek deze informatie kenbaar te maken. Voor een deel van deze informatie geldt dat dit het best kan worden opgenomen in algemene voorwaarden (voor zover het geen kernbeding betreft).

Ben je verkoper van producten?

Een belangrijke regeling voor ondernemers die fysieke producten verkopen is het eigendomsvoorbehoud. In zo'n voorbehoud spreek je af met de koper dat het eigendom van het product pas op de koper overgaat wanneer volledige betaling is voldaan. Dit is relevant voor situaties waarin je onverhoopt te maken krijgt met faillissement van de koper. Doordat je een eigendomsvoorbehoud hanteert, vallen de producten die niet volledig betaald zijn niet onder de inboedel van de koper waardoor je deze kunt opeisen. Je blijft in dat geval buiten de groep van schuldeisers van de zijde van de koper en lijdt geen extra verlies doordat jouw eigendom terug te vorderen is.

Bron: Geralt, PixabayBron: Geralt, Pixabay
Doet je ook zaken met in het buitenland gevestigde bedrijven?
Algemene voorwaarden zijn nagenoeg onmisbaar wanneer je zaken doet met bedrijven die in het buitenland gevestigd zijn. De belangrijkste reden hiertoe is het vastleggen van een forumkeuzebeding. Hierin kun je opnemen dat in geval van een geschil tussen jou en je wederpartij, dit geschil wordt berecht door een rechter in eigen woonplaats en niet een buitenlandse rechter. Dit om ingewikkelde buitenlandse regelgeving te vermijden. De EEX-verordening voor geschillen binnen de EU kan je hierbij helpen.

De rechter over het forumkeuzebeding
Je dient het forumkeuzebeding echter wel uitdrukkelijk te overleggen met je wederpartij. Het verwijzen naar de algemene voorwaarden is niet afdoende. Dit is bepaald door de rechtbank in Den Haag in een uitspraak in 2012. Het stilzwijgend verwijzen naar de algemene voorwaarden waarin een forumkeuzebeding is opgenomen is onvoldoende. Juiste ter hand stelling van de voorwaarden blijft onverminderd noodzakelijk voor de rechtsgeldigheid van algemene voorwaarden.

Hoe laat je je betalen?

Wanneer je jouw wederpartij in de gelegenheid stelt om achteraf te betalen, loop je het risico geld mis te lopen. In algemene voorwaarden kun je hierover regels vastleggen waaronder wie er opdraait voor (buitengerechtelijke) kosten die gemaakt worden om je geld te verhalen. Ook past hier de vraag thuis of je de wederpartij vooraf in gebreke dient te stellen of dat je meteen je geld kunt verhalen. Daarnaast kun je denken aan het al dan niet eisen van eventuele rente.

Welke risico's loopt je bij de uitvoering van je werkzaamheden?

Verschillende werkzaamheden brengen verschillende risico's met zich mee. Schadeclaims kunnen ontzettend hoog oplopen. Ben je wel eens aansprakelijk gesteld of loop je hiertoe een (extra) risico? Niet alleen je wederpartij kan fouten maken, het kan jou ook overkomen. Algemene voorwaarden maken het mogelijk om risico's te beperken en in sommige gevallen zelfs uit te sluiten, voor zover de wet dit toelaat.

Goed voorbereid zaken doen

De keuze ligt bij jou als ondernemer of je algemene voorwaarden wilt hanteren, de wet stelt dit niet verplicht. Desalniettemin is het in bepaalde situaties zeer sterk aan te raden dit wel te doen. Bovenstaande vragen kunnen je helpen de keuze te maken. Voor grote ondernemers is veelal duidelijk dat zij algemene voorwaarden dienen te hanteren, omdat de risico's die ze lopen over het algemeen groter zijn. Desondanks moet niet onderschat worden dat het belang van algemene voorwaarden voor zzp'ers en kleine ondernemers ook erg groot kan zijn. Als zzp'er of kleine ondernemer doe je wellicht zaken met consumenten die wettelijk extra bescherming krijgen of doet je zaken met bedrijven die meer machtsmiddelen hebben, je rechtspositie is daardoor kwetsbaar. Een goed opgezet juridisch raamwerk van algemene voorwaarden kan je ondersteunen bij je werkzaamheden en bieden wettelijke bescherming.
© 2016 - 2024 Epiphany, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Wet koop op afstandDe Wet koop op afstand is een beschermingsmiddel voor de consument bij het doen van aankopen op het internet. Producten…
Algemene voorwaarden bij aankoop van een productDe meeste bedrijven maken gebruik van algemene voorwaarden. Als u met deze bedrijven een overeenkomst sluit, zoals bijvo…
De informatieplicht van ondernemers bij algemene voorwaardenDe informatieplicht van ondernemers bij algemene voorwaardenIedere serieuze ondernemer speelt graag op 'safe' bij het sluiten van overeenkomsten. Algemene voorwaarden vormen een be…
Let op bij gebruiken meerdere sets algemene voorwaardenLet op bij gebruiken meerdere sets algemene voorwaardenNiet voor iedere ondernemer is het gebruiken van één set algemene voorwaarden afdoende. Grote ondernemingen kiezen er va…

De juridische waarde van een disclaimerDe juridische waarde van een disclaimerWie veel op het internet verkeert, zal met enige regelmaat disclaimers tegenkomen. Is het niet in de mailbox, dan is het…
Averij-grosse in het zeevervoerAverij-grosse in het zeevervoerTijdens het zeevervoer kan een schip en haar lading averij oplopen door bijvoorbeeld brand, een zware storm of een stuur…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Geralt, Pixabay
 • Rechtbank Den Haag 29/02/2012, zaaknr 399496.
 • http://dirkzwagerieit.nl/2012/03/13/aandachtspunten-bij-keuze-voor-bepaalde-rechter-forumkeuze-in-algemene-voorwaarden/
 • http://www.iusmentis.com/zakendoen/wetkoopopafstand/
 • http://www.wetrecht.nl/rechten-bij-consumentenkoop/
 • Afbeelding bron 1: Geralt, Pixabay
Epiphany (42 artikelen)
Laatste update: 20-04-2017
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Juridisch
Bronnen en referenties: 6
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.