Wat is van invloed op de arbeidsmarkt en de werkloosheid

In deze analyse richten wij ons speciaal op de nationale arbeidsmarkt. Wij gaan vooral de beïnvloedende factoren analyseren, die van groot belang zijn op Nederlandse arbeidsmarkt. De belangrijkste invloeden op de arbeidsmarkt, zijn de beroepsbevolking, de werkloosheid, de demografische invloeden, de economie zowel nationaal als internationaal en de ontwikkelingen die op dit moment plaatsvinden op de arbeidsmarkt. De beïnvloedende factoren zorgen ervoor dat er veel werk te vinden is of weinig. Royal Dutch Shell is een aantal keer als voorbeeld gebruikt voor wat een bedrijf tegen een bepaalde ontwikkeling kan doen. Zo kunt u ook verwachten hoe bedrijven zich waarschijnlijk gaan gedragen.

Beroepsbevolking

Eigenlijk is de beroepsbevolking de arbeidsmarkt, want de beroepsbevolking geeft aan hoeveel mensen er langer dan 12 uur willen werken of al werken. De werkloze beroepsbevolking is gelijk aan het aanbod van arbeid. Dat zijn mensen die wel een baan willen, maar die nog geen baan hebben. De potentiële beroepsbevolking is iedereen tussen de 15 en 65 jaar. Van de 11 miljoen potentiële beroepsbevolking werken er 7 miljoen mensen ook daadwerkelijk.

De groei van de beroepsbevolking zal uiteindelijk achterblijven op de groei van het aantal banen. Dit kan ernstige gevolgen hebben op de economie van het land. Het is daarom belangrijk om maatregelen te nemen voor Royale Dutch Shell. Zij kan door deze ontwikkeling veel gaan investeren in kapitaal, zodat Royale Dutch Shell minder werknemers nodig heeft. Die daling van de beroepsbevolking komt door de vergrijzing en de ontgroening van de beroepsbevolking. Er komen steeds minder mensen bij en er gaan steeds meer mensen uit de potentiële beroepsbevolking.
De samenstelling van de beroepsbevolking verandert in de volgende jaren erg. Dit komt vooral doordat de participatie onder vrouwen en ouderen toe neemt. Er zullen over een aantal jaar meer ouderen en vrouwen gaan werken dan nu het geval is. Deze participatie is al een paar jaar bezig, maar om de beroepsbevolking op peil te houden zullen deze groepen nog meer moeten gaan werken. De participatie toe neemt toe onder de ouderen en onder de vrouwen. De participatie graad onder de mannen stijgt ook, dat betekent dat meer procent van de mannelijke potentiële beroepsbevolking gaat werken. De groei in de participatiegraad, zal alleen niet genoeg zijn om de groei van het aantal banen aan te kunnen er moeten andere maatregelen worden genomen door Nederland als samenleving en door de bedrijven in Nederland. De bedrijven kunnen gaan investeren in kapitaal, waardoor er na een tijd minder werknemers nodig zijn, want het kapitaal kan dan de werknemers vervangen. Ook kan Nederland als samenleving meer allochtone mensen naar Nederland laten migreren. Ook is een oplossing om de mensen niet naar Nederland te laten verhuizen maar om de bedrijven naar het buitenland te laten verhuizen, ook wel globalisering genoemd. Dit zal op een gegeven moment minder banen geven of de beroepsbevolking laten stijgen.

Werkloosheid

De werkloosheid is altijd een vervelende variabel geweest. Als hij te laag is, is het niet goed en als hij te hoog is al helemaal niet goed. In de periode van 1996 tot 2000 daalde de werkloosheid in Nederland goed. Maar in de periode daarna steeg hij weer heel erg. Nu is hij weer aan het dalen. Dit geef ik even aan om aan te geven hoe onstabiel werkloosheid is. In het bedrijfsleven zijn ze bang dat de werkloosheid nu zo laag wordt, dat het heel moeilijk zal zijn om een goede werknemer te vinden als je er al een kan vinden.

Ook zal er een soort diploma inflatie plaats vinden. Dat betekent dat er steeds vaker mensen gezocht worden voor een baan met een hogere opleiding. Dit heeft dan grote gevolgen op de samenstelling van het aanbod van arbeid. Er zullen dan nog maar weinig mensen met een HBO of hogere opleiding beschikbaar zijn. Ook is de werkloosheid onder vrouwen groter dan die onder mannen. De participatie graad onder ouderen stijgt, hierdoor stijgt ook het percentage van werkloze onder oudere. Ze willen wel werken, maar vaak willen bedrijven geen oude mensen aan nemen, omdat die vaak ziek zijn en niet lang meer door kunnen werken, omdat de vergrijzing stijgt moeten bedrijven op een moment wel wat oudere mensen aannemen. Dit komt, omdat de werkloosheid daalt en er is een stijging onder de oudere werklozen. De bedrijven kunnen hier wel iets aan doen door maatregelen te nemen. Die het werk makkelijker en minder zwaar maakt voor de ouderen, zodat ze oudere mensen in dienst kunnen nemen.

Er zijn ook verschillen in de regio’s van Nederland. In de drukke steden groeit het aantal banen minder snel dan het nationale gemiddelde. In de steden is weinig ruimte om nog banen en bedrijven te creëren. De sterkste banen groei zijn buiten de randstad te vinden, zoals Flevoland, rivierenland, Nijmegen en Noord-Holland noord. Flevoland is een uitschieter met hoge banengroei. Dat komt, omdat ik Flevoland nog veel ruimte is en door de omvangrijke bevolkingsgroei. Veel economische activiteiten zijn bevolkingsvolgend. In de grote steden zal over een aantal jaar een grotere werkloosheid ontstaan dan in de daarbuiten gelegen steden.

Demografische invloeden

Demografische invloeden in Nederland hebben veel invloed op de arbeidsmarkt. Door demografische invloeden veranderd de samenstelling van de beroepsbevolking nog meer. We kunnen door allochtone mensen naar Nederland te halen de arbeidsmarkt een beetje sturen. Dat heeft Nederland al in de jaren 70 gedaan, toen het goed met Nederland ging en we te weinig arbeiders hadden. Nu zitten er veel mensen mee dat er zo veel allochtone in Nederland zijn. Dat is ook niet gek, want er heerste veel werkloosheid dat is gelukkig in de laatste jaren veel minder geworden. Allochtone mensen hebben de arbeidsmarkt wel veranderd. Allochtone mensen zijn vaak goedkoper dan autochtone mensen, maar hebben ook een mindere opleiding. Onder allochtone mensen heerst vaak een grotere werkloosheid dan onder autochtone mensen.

Vergrijzing is ook een groot probleem voor de arbeidsmarkt. De vergrijzing in Nederland neemt elk jaar toe. Dat houdt in dat de gemiddelde leeftijd van de bevolking structureel stijgt. Op dit moment is 14% van de Nederlandse bevolking ouder dan 65 jaar. Verwacht wordt dat in 2040 ongeveer 23% van de Nederlandse bevolking in de leeftijdsklasse 65-plus zal vallen.
Volgens de berekeningen van de Verenigde Naties zijn tussen nu en 2025 zo’n 159 miljoen extra werkkrachten nodig om de verhouding tussen de beroepsbevolking en de gepensioneerde bevolking in Europa op het peil te houden van 1995. Omdat de komende jaren de bevolkingsomvang in Europa licht zal dalen en de bevolking in de derde wereld landen enorm zal stijgen, heeft Europa immigranten uit die landen nodig. Door vergrijzing zal in de komende jaren de werkloosheid dalen. Het kan zelfs voorkomen dat er over een paar jaar nauwelijks meer werklozen zijn. Dan moet Shell zijn arbeiders vervangen of zoals hierboven al genoemd word meer immigranten uit Oost-Europa halen. De arbeiders vervangen is een betere oplossing, omdat dat na een aantal jaar de kosten kan laten dalen. Hierdoor krijgt Shell een betere concurrentie positie. De vergrijzing in Nederland en Europa moet dan ook goed in de gaten gehouden worden. Ook moet Shell onderzoeken in welke landen de lonen laag zijn voor het geval zij niet hun diensten en productie kunnen automatiseren. Ook kan de overheid er iets aan doen, door meer oudere mensen te laten werken. Er is net al gezegd dat er meer en meer oudere mensen op de arbeidsmarkt komen. Dit komt vooral doordat er te veel banen komen in de volgende jaren en te weinig nieuwe mensen in de beroepsbevolking komen.

De arbeidsmarkt kent nog een verandering in de samenstelling van mensen. In de loop van de tijd komen er steeds meer en meer vrouwen op de arbeidsmarkt. Dit komt door de emancipatie die ze ontwikkeld hebben door de jaren heen. De participatiegraad bij vrouwen per jaar is tot 2011 0.9 dubbel zo hoog is als bij de mannen.

Er zullen in de komende jaren meer vrouwen in vergelijking met mannen bij komen. Ook zullen er veel allochtone mensen op de Nederlandse arbeidsmarkt komen. Dit komt, omdat ze nodig zijn om alle banen in te kunnen vullen en om de pensioenen van de 65+ ers te kunnen betalen door middel van belasting te betalen. Ook zullen er meer ouderen moeten gaan werken in de na bij gelegen toekomst. Dit is nodig om de banen in te kunnen vullen en om de belasting laag te houden.

Politiek invloeden

Je hebt elk jaar weer veel politieke ontwikkelingen die de arbeidsmarkt beïnvloeden. Hier heeft Royal Dutch Shell ook vaak last van, want de ene keer zijn er veel werkzoekende en de andere keer haast niet. Je hebt in 2006 goede en slechte ontwikkelingen in de politiek gehad. Zo is er ter sprake geweest of kinderopvang gratis moest zijn. Dan was er ook weer onderscheid tussen werkende en werklozen. Het was een grote kwestie in de politiek wie nou wel voor kinderopvang moest betalen en wie niet. Het heeft een grote invloed op de arbeidsmarkt als kinderopvang gratis word. Dan kunnen veel vrouwen aan het werk die normaal op hun kinderen passen. Door gratis kinderopvang kan de arbeidsmarkt gaan groeien. De meerderheid die erbij komt zal wel vrouwelijk zijn.

De politiek zorgt er ook vaak voor dat er minder werkzoekende komen. Dat doen ze, omdat een hoge werkloosheid slecht is voor de economie. Ze creëren dan meer banen door werk te laten doen door bepaalde bedrijven. Dat kan op verschillende manieren zo kan de regering wegen aan laten leggen. Als er heel weinig mensen werkzoekend zijn is arbeid schaars. De regering heeft ook een streng belijd in verband met de werknemers een werkgever. De werkgever mag niet zo maar een werknemer ontslaan. Dit is voor veel bedrijven erg lastig, waardoor ze eerder geneigd zijn om over te gaan naar kapitaal.

De politiek heeft veel regels gemaakt om arbeid heen. Een daarvan is dat een werknemer eerder op pensioen kan. Dit heeft grote gevolgen gehad op de arbeidsparticipatie. Zo waren er 20 jaar geleden veel meer mensen die tot hun 65e werkten. Er werkt nu nog maar tussen de 60 en 65 35% van de totale bevolking tussen de 60 en 65. Dit is veel minder dan 20 jaar geleden. In de regering zijn ze er nu mee bezig om het aan te pakken. Dat minder mensen vroeger op pensioen gaan. Hierdoor zal de arbeidsparticipatie weer groeien onder de 60 tot 65 jarigen. Dit moet wel gebeuren, omdat Nederland heel erg te maken heeft met vergrijzing. Door de vergrijzing moeten mensen langer door werken om de zorg van de 65 plussers te kunnen betalen.

Hieruit kan je opmaken dat politiek de arbeidsmarkt sterk beïnvloedt of kan beïnvloeden. De politiek probeert meestal voor goede invloeden te zorgen, maar wat goed is voor de arbeidsmarkt hoeft nog niet goed te zijn voor Royal Dutch Shell. Daarom is het voor Royal Dutch Shell heel belangrijk om zich goed te verdiepen in de politiek, waardoor zij snel en goed kunnen voorbereiden op de veranderingen die de politiek mee brengt op de arbeidsmarkt.

Economische invloeden

De economie in Nederland groeit meestal. Nederland heeft dan wel een aantal jaar forse daling in haar economie gezien. Dat heeft veel werkloosheid met zich mee gebracht. De economie heeft zich de laatste 2 jaar weer helemaal hersteld en groeit nu als nooit te voren. In 2006 is de hoogste stijging van de Nederlandse economie gerealiseerd in 6 jaar. In 2006 groeide de Nederlandse economie met 2,9 procent. De stijging van Shell was in het 4e kwartaal op de AMX heel hoog wel 21%. In het vierde kwartaal van 2006 daalde de werkloosheid tot onder de 400.000. Dat cijfer is nog wel een stuk hoger dan de 250.000 van vijf jaar geleden. Van de krapte op de arbeidsmarkt van toen is nu nog geen sprake. Er begint wel spanning te komen op de arbeidsmarkt. De werkloosheid ligt nu op 5 procent, tegen 3,4 procent vijf jaar geleden. Het is goed voor de economie dat de werkloosheid weer een stuk is gedaald. Hierdoor kan de economie zich nog beter ontwikkelen tegenover andere landen.

Het is wel duidelijk dat als de economie groeit er meer banen ontstaan, maar waarom is dit het geval. Er zijn voor het aantal groeiende banen een aantal redenen de ene heeft meer invloed dan de ander. Als de economie groeit groeien er een aantal dingen mee dat zijn het bruto binnenlands product (BBP), er gaan meer mensen korter werken ook wel deeltijdarbeid genoemd en er is ook een negatieve invloed op de banen dat is de stijging van de arbeidsproductiviteit. Deze invloeden ontstaan doordat de economie groeit. De groei van het BBP is makkelijk te verklaren. De groei van de economie zorgt er voor dat er meer geproduceerd moet worden voor de hogere welvaart die het land bezit. Hoe meer er geproduceerd moet worden hoe meer werk er is. Dit werk moet ingevuld worden door arbeiders die moeten dan van de arbeidsmarkt worden gehaald. Het is dan ook logisch dat dit de grootste groei van banen geeft, omdat het allemaal om het BBP draait. De groei van banen betekent ook gelijk minder werkloosheid. Hoe meer economische groei hoe meer welvaart er is in een land. Door welvaart wil men minder gaan werken dan ze deden. Dan gaan vaak mensen van een fulltime baan naar een parttime baan of ze een paar uur minder werken per week. Wanneer dit gebeurt is het, het geval dat die uren die de al werkende mensen minder gaan werken weer moeten worden ingevuld. Dit geeft dan ook een stijging in de openstaande banen. Er is ook invloed op de arbeidsmarkt van de stijging van de economie die minder banen creëert. Dit komt door de stijging van de arbeidsproductiviteit. Dit betekent dat 1 werknemer meer kan produceren in 1 uur dan voor de economische groei. De stijging van de arbeidsproductiviteit komt, doordat bedrijven gaan investeren in kapitaal als de economie stijgt.

Als de economie sterk stijgt dan hebben bedrijven meer omzet en daarom meer werk. Ook Shell ziet dit gebeuren in haar bedrijf. Dan moet Shell meer mensen aan gaan nemen of ze moet investeren in kapitaal. Dan moet goed gekeken worden in welke lijn de economie maakt. Als hij blijft stijgen en de werkloosheid daalt dan is het slimmer om kapitaalintensief te gaan werken. Hier is veel geld nodig op korte termijn. Kapitaal intensief is op langer termijn goedkoper als de economie blijft groeien en de werkloosheid minder word. Kapitaal is wel onhandig, omdat het vaak vervangen moet worden. Ook moet het steeds verbeterd worden, daarvoor moet je ook weer veel geld in onderzoeken steken. Dit bedrag kan aardig oplopen. Als de salarissen niet heel sterk stijgen tegenover de economie dan blijven veel bedrijven arbeidsintensief werken.

Ontwikkelingen die nu plaats vinden op de arbeidsmarkt en de invloed die deze ontwikkelingen hebben op de individuele loopbanen.

Er vinden altijd allerlei ontwikkelingen plaats op de arbeidsmarkt. Er werd met de verkiezingen gespeculeerd over gratis kinderopvang en voor wie dat zou gelden. Dit kan veel invloed hebben op individuele loopbanen van vrouwen. Ze krijgen dan meer kans zich beter en verder te ontwikkelen, omdat ze meer tijd voor hun carrière hebben. De VUT heeft ook veel verandering gebracht in de loopbanen van mannen ze werden vaak korter, omdat ze eerder kunnen stoppen met werken. De VUT is dan ook aangepast, omdat het niet meer te betalen was voor de overheid. Nu moeten mensen weer langer door werken en worden de loopbanen weer langer. De overheid zal als het echt nodig mocht zijn de pensioenleeftijd verhogen. De inflatie van diploma’s zorgen er voor dat veel mensen langer door studeren om een beter diploma te kunnen krijgen, hierdoor gaan ze later aan het werk wat weer gevolgen heeft op de beroepsbevolking. Door de groei van de economie willen mensen ook steeds vaker en steeds hogere banen hebben die betere voorwaarden en betere lonen hebben. Dit geeft vaak problemen, want niemand wil slechte banen doen die slecht verdienen. De loopbanen worden steeds langer en steeds beter, omdat iedereen iets leuks wil doen en vaak veel wil verdienen.
© 2008 - 2024 Aron, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Arbeidsovereenkomst opstellen: inhoudArbeidsovereenkomst opstellen: inhoudBij het opstellen van de arbeidsovereenkomst moet de werkgever zich informatie verschaffen aan de werknemer over bijvoor…
Wanneer heeft men recht op een WW-uitkeringTegenwoordig ziet men steeds vaker dat mensen in de WW terecht komen, maar wanneer heeft men recht op WW. In dit artikel…
Beëindigen van de arbeidsovereenkomstWelke onderscheid is er met betrekking tot de arbeidsovereenkomsten, welke rechten en plichten heeft een werknemer en wa…
Verplichtingen WerknemerVerplichtingen WerknemerEen werknemer heeft bepaalde rechten, maar ook een aantal wettelijke verplichtingen. Het Burgerlijk Wetboek regelt de ve…

Loopbaanplanning en loopbaanbegeleidingLoopbaanplanning en loopbaanbegeleidingLoopbaanplanning is een activiteit die geen een bedrijf mag missen, omdat het veel voordelen geeft voor het bedrijf. Loo…
Verhuizen of forensenVerhuizen of forensenDe afstanden die werknemers dagelijks moeten afleggen om op hun werk te komen worden steeds langer. Ze kunnen gaan verhu…
Aron (60 artikelen)
Laatste update: 23-09-2014
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Banen
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.