Curatele, onderbewindstelling en mentorschap

Curatele, onderbewindstelling en mentorschap Bewind: curatele, onderbewindstelling en mentorschap. Wanneer iemand niet goed in staat is om zijn eigen belangen te behartigen kan de kantonrechter deze drie maatregelen nemen. Wat houden deze maatregelen voor een beschermingsbewind eigenlijk in. Wat zijn de tarieven van een curator en bewindvoerder? Wat mogen deze personen onder een dergelijk bewind nog doen en hoe kunt u zo nog veilig zaken doen. Wat is de rol van de curator. Wat is de betekenis van het ouderlijk gezag en de voogdij. Wat is bewindvoering en wie bewindvoerder, ook in een testament. Soms volstaat een budgetcoach.

Beschermingsbewind

Wie achttien jaar of ouder is, is meerderjarig en wordt daarmee geacht handelingsbekwaam te zijn. Dat wil zeggen dat u dat u zelfstandig rechtshandelingen mag verrichten die niet door anderen kunnen worden teruggedraaid. Bent u nog minderjarig dan kunnen uw ouders een rechtshandeling van u terugdraaien of voorkomen. De wet biedt mogelijkheden om voor personen die niet of onvoldoende handelingsbekwaam zijn extra wettelijke maatregelen te treffen die de handelingsbekwaamheid inperken of afnemen. Ook bij een erfenis kan de erflater als voorwaarde hebben dat iemand al dan niet tijdelijk onder bewind wordt gesteld. Deze voorwaarde zal dan in het testament moeten staan. De erflater geeft daarbij ook aan hoe lang het bewind moet duren, welke voorwaarden er gelden en wanneer de bewindvoering eventueel eindigt. In andere gevallen beslist de kantonrechter.

Kantonrechter beslist over curatele, onderbewindstelling en mentorschap

Bewindvoering kan tijdelijk of permanent zijn, beperkt of volledig. Een verzoek tot curatele, onderbewindstelling of mentorschap moet worden gedaan bij de kantonrechter. U hebt hiervoor geen advocaat nodig. Wel moet u bij een dergelijk verzoek griffierechten betalen ter waarde van ruim honderd euro. De maatregel kan ook weer worden opgeheven als betrokkene weer zelf zijn belangen kan behartigen. Ook dit verzoek verloopt via de kantonrechter die ook over de opheffing beslist. Als er grote spoed is kan de kantonrechter tot een voorlopige voorziening besluiten, waarbij een professionele bewindvoerder tijdelijk bepaalde omschreven taken van de onder curatele te stellen persoon waarneemt. Daarna volgt een definitief besluit. Dit definitieve besluit kan er ook toe leiden dat een ondercuratelestelling wordt opgeheven. Een ondercuratelestelling, onderbewindstelling of mentorschap kan ook voor een bepaalde periode worden uitgesproken, waarna de voorziening zonder ingrijpen automatisch vervalt. De drie maatregelen zijn op verschillende situaties van toepassing.

Onder curatele stelling

De onder curatele stelling gaat het verst van de drie maatregelen. Wie onder curatele is gesteld, de curandus, wordt met de onder curatele stelling handelingsonbekwaam. Dat betekent dat hij over bijna niets meer zelfstandig mag beslissen en geen rechtshandelingen mag verrichten zonder de toestemming van de curator. De maatregel is bedoeld voor personen, die zowel hun financiële als ook andere persoonlijke belangen niet meer zelfstandig goed kunnen behartigen. Het gaat om meerderjarigen, die volgens de rechter niet langer de gevolgen van zijn eigen handelen overzien. De wet noemt hierbij als redenen een geestelijke stoornis, overmatige verkwisting, gewoonte van drankmisbruik en verslaving, het herhaaldelijk in het openbaar aanstoot geven of het in gevaar brengen van de eigen veiligheid of die van anderen. Publicatie van een onder curatele stelling vindt plaats in de Staatscourant, twee landelijke dagbladen en het Curatele register. Het zal duidelijk zijn, de curator mag wel heel veel.

Onderbewindstelling, bewindvoerder inschakelen

Bij een bewind of onder bewind stelling blijft betrokkene wel handelingsbekwaam. Het bewind is bedoeld voor personen die niet in staat blijken om hun financiële belangen te behartigen, maar wel andere persoonlijke zaken nog kunnen overzien. Bij een onder bewind stelling wordt vooraf kenbaar gemaakt welke zaken wel en welke niet onder het bewind vallen. De zaken, die onder het bewind vallen, vereisen de medewerking van de bewindvoerder. Vaak mag betrokkene wel zelfstandig een testament laten opstellen en nog allerlei andere zaken regelen. De aangestelde bewindvoerder regelt ook zaken als de belastingaangifte en de aanvraag voor bepaalde toeslagen zoals de huurtoeslag en zorgtoeslag. Van een onder bewind stelling wordt een aantekening gemaakt in de registers waarin de betreffende goederen zijn opgenomen. Ga, als u zaken wilt doen, na welke goederen onder het bewind vallen en welke niet.

Eisen aan een bewindvoerder, curator en mentor

Niet iedereen kan bewindvoerder, curator of mentor zijn. Hier gelden als minimale eisen:
 • Niet zelf onder curatele of bewind staan.
 • Een natuurlijk persoon zijn (geen stichting).
 • Niet zelf verkeren in staat van faillissement en vallen niet onder een schuldsaneringsregeling.

Vaak wordt als bewindvoerder gekozen voor de partner, ouders, kinderen, broers of zussen. De kantonrechter houdt rekening met een door de betrokkene opgegeven voorkeur, zoals bijvoorbeeld aangegeven in een levenstestament. Maar ook een advocaat kan als bewindvoerder optreden

Tarieven curator 2022 en 2023

Als een professionele curator wordt aangesteld bij iemand die onder curatele staat, gelden in 2022 en 2023 de volgende tarieven, inclusief btw, tarieven 2023 zijn gelijk aan die uit 2022:

Tarieven voor professionele curator BPBI in 2022 en 2023

WieJaarbeloningTweepersoonshuishouden
Familiecurator of combinatie bewindvoerder + mentor € 1.217€ 1.757
Familiebewindvoerder€ 675€ 811
Familiementor€ 675€1.217
Combi curator + bewindvoerder€1.217 €1.217
Combi curator + mentor€1.757€ 1.757

De BPBI is de brancheorganisatie professionele bewindvoerders en inkomensbeheerders.

Aandachtspunten tarieven curator

Een paar punten om op te letten zijn:
 • Als een bewindvoerder eerder een beloning heeft gekregen volgens het tarief behandeling schulden uit de LOVCK-aanbevelingen, dan heeft deze bij wijze van overgangsregeling geen recht op de jaarbeloning voor een bewind met problematische schulden.
 • Als het het vermogen van de onder curatele gestelde of het onder bewind gestelde vermogen hoger is dan € 1.000.000, stelt de kantonrechter de jaarbeloning vast op 0,75% van het vermogen.
 • Er komen jaarbeloningen met een onderscheid naar een eenpersoonshuishouden of een twee persoonshuishouden.

Enkele specifieke kosten kunnen zijn:
 • Aanvangswerkzaamheden: € 1.054.
 • Aanvangswerkzaamheden als vooraf budgetbeheer heeft plaatsgevonden: € 923.
 • Kosten verhuizing, verkoop, ontruiming van een woning: € 366.
 • Beheer Persoongebonden Budget PGB: € 549.
 • Het opmaken van een eindrekening plus de verantwoording van werkzaamheden: € 220.

Tarieven bewindvoering 2022 en 2023

In 2022 en 2023 gelden voor een professionele bewindvoering, enkele voorbeelden:

Tarieven voor professionele bewindvoerder in 2022 en 2023

per jaarper maandper uur
Standaard beloning (17 uur)€ 1.245€ 103,82€ 73,25
Bij problematische schulden (22 uur)€ 1.611€ 134.28€ 73,22

Mentorschap

Het mentorschap is bedoeld in situaties waarbij een persoon niet alleen over persoonlijke aangelegenheden kan beslissen. Dit zijn juist zaken, die niet over geld en goed gaan, maar om de keuzes voor de verzorging, verpleging, behandeling of de begeleiding van iemand. Als aan iemand een mentor is toegewezen, mag deze niet meer zelf beslissen over verzorging, verpleging en behandeling. Betrokkene blijft wel handelingsbekwaam en wordt door de mentor begeleid. Mentorschap wordt niet openbaar gemaakt. Voor een mentor kunt u terecht bij het BPBI of het MNN, Mentorschap Netwerk Nederland.

Tarieven Mentorschap Nederland:

 • Eenmalige kosten, griffiekosten: € 86.
 • Jaarlijkse kosten: €1.245 per jaar.

Voogdij en ouderlijk gezag

Het ouderlijk gezag is het gezag dat ouders hebben over een minderjarig kind, waarbij de ouders de besluiten in naam van en ten behoeve van een kind nemen, en zorg dragen voor de opvoeding. Bij een huwelijk, geregistreerde partners, stellen die samenwonen, adoptieouders of een ongehuwde moeder. Bij een echtscheiding blijft het ouderlijk gezag bij beide ouders, tenzij een rechter anders beslist. Pleegouders voeden de kinderen op zonder het juridische gezag over het kind te hebben.

Voogdij is het gezag over een kind in plaats van de ouders. Een voogd wordt door de rechter benoemd wanneer geen van de ouders het gezag kan of wil uitoefenen. Denk aan het overlijden van beide ouders, de situatie waarbij de ouders niet in staat worden geacht het kind naar behoren op te voeden of in geval van mishandeling een kind. Ook de partner van een ouder kan als voogd worden benoemd. Het ouderlijk gezag is het gezag dat ouders hebben over een minderjarig kind.

Slot

Iedere meerderjarige kan tot curator, bewindvoerder of mentor worden benoemd, waarbij de uitdrukkelijke voorkeur van degene voor wie de maatregel is bedoeld, wordt gevolgd als er geen gegronde redenen zijn om die persoon juist niet te benoemen. De kantonrechter mag hiervan afwijken, maar moet de afwijkende keuze desgevraagd dan wel motiveren. Hiervoor geldt een termijn van drie maanden. Het zal duidelijk zijn dat u, als u ook zaken met iemand doet om allerlei nare verrassingen te voorkomen, moet nagaan of betrokkene handelingsbekwaam is en tekenbevoegd is.

Lees verder

© 2010 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Curator of bewindvoerder wordenCurator of bewindvoerder wordenWanneer iemand op wil treden voor een ander persoon als curator of bewindvoerder, dan moet hij of zij daarvoor door de k…
Wat doet een beschermingsbewindvoerder en voor wie?Wat doet een beschermingsbewindvoerder en voor wie?Om verschillende redenen zijn bepaalde mensen niet (meer) in staat om zelfstandig en op een verantwoorde wijze de financ…
De curator mag wel heel veelDe curator mag wel heel veelWat mag de curator allemaal doen als u in een faillissement bent verwikkeld. Waarover mag u als gefailleerde nog zelf be…
Bewindvoering, schuldhulp, curator?Bewindvoering, schuldhulp, curator?Ik heb schulden en ik kom er alleen niet meer uit. Ik heb hulp nodig. Maar wie moet ik nu benaderen? Wat is het verschil…

Gehandicapten of Wajongers in dienst nemen loontDe overheid geeft bedrijven geld om Wajongers in dienst te nemen. Toch wordt daar nog niet heel veel gebruik van gemaakt…
Ouder personeel in dienst nemen of houden levert geld opHet aannemen van iemand van ouder personeel ( 50 jaar of ouder) of het in dienst houden van mensen van 62 jaar en ouder…
Reacties

Anon, 01-05-2020
Een mevrouw zit sinds augustus 2019 vrijwillig op papier in zorginstelling, ze heeft duidelijk meerdere keren aan mij aangegeven dat ze naar huis wou, heeft alleen mentorschap. Nu laat de zorginstelling en de mentor haar niet gaan en zit ze met zitbroek in rolstoel vast. Een keer toen we weggingen had de man waarmee we op afspraak daar waren de rolstoel ook op de rem gezet. Moet ik nu aangifte doen voor gijzeling, machtsmisbruik en oplichting? Reactie infoteur, 06-05-2020
Beste Anon,
Als de zorginstelling geen opheldering geeft, zou u contact kunnen opnemen met de huisarts en/of politie. Juridisch kan het om gijzeling gaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 16-04-2020
Meerderjarige man heeft bewindvoering, is inmiddels schuldenvrij, krijgt € 60 leefgeld per week. Door verslaving (alcohol, tabak en wiet) blijft er weinig over, hij vraagt regelmatig extra geld aan. Er is een bijstandsuitkering, waar weinig ruimte in zit voor sparen of extra's. Door verslechterende gezondheid zorgt de familie nu tijdelijk voor een dagelijkse warme maaltijd. Persoon heeft reuma maar krijgt vanwege het alcohol gebruik nu alleen een middel tegen de ontstekingen, hij maakt soms geen controle afspraak in het ziekenhuis. De familie denkt dat op enig moment zelfstandig wonen niet meer gaat. De bewindvoerder heeft al diverse malen een mentor aangekaart waar de familie achter staat maar de persoon zelf niet: hij wil niet nog meer de controle over zijn leven verliezen. Mijn vraag: kan de bewindvoerder zelf de rechtbank om een mentor vragen? Kunnen wij als familie dit ook doen (zonder overleg met de bewindvoerder)? Is er nog iets anders mogelijk die niet voor de rest van zijn leven is en via de rechtbank loopt maar die niet vrijblijvend voor hem is? Reactie infoteur, 19-04-2020
Beste Anoniem,
De betrokkene kan om een mentor vragen, maar ook een ander kan dit doen. In dit geval staat de bewindvoerder wellicht het sterkste, omdat die de situatie van nabij meemaakt en gesteund wordt door de familie. Dit kan bij de motivering van het verzoek (aanvraagformulier en bijlagen) allemaal worden aangegeven. De kantonrechter bekijkt dan de situatie, houdt een zitting en geeft bij het besluit tot mentorschap een beschikking af
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hörning, 06-04-2020
Beste administrateur mijn vraag is, mijn zoon wil graag dat ik samen met zijn curator goede beslissingen neem., als hij het zelf niet kan spreken voor zichzelf of eventueel dat een curator met de curandus niet eens is.
Spreek je dan van een wilsverklaring op te maken.
Of heeft hij een mentor nodig die voor hem spreekt in geval van situaties die mijn zoon zelf niet meer kan verwoorden
Mijn zoon heeft een curator maar wil dat ouders er bij betrokken blijft.
Hoe gaat dit in zijn werk.Dit is wel heel belangrijk voor mijn zoon.

Mvg Jane Hörning.
. Reactie infoteur, 08-04-2020
Beste Hörning,
In een wilsverklaring geeft uw zoon zijn wil aan richting een wederpartij. Een wilsverklaring komt bijvoorbeeld vaak voor in de gezondheidszorg, een levenstestament is ook een wilsverklaring. Een curator heeft een andere functie, die is aangesteld door een rechter en krijgt van de rechter een aantal vergaande bevoegdheden mee (wellicht ook zaken waar uw zoon het niet eens mee is). Wellicht kunt u op basis van een wilsverklaring met de curator nadere afspraken maken. Een mentor kan veel ondersteuning bieden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. Geubbels Denissen, 08-03-2020
Vraag;
Moeten alle kinderen tekenen voor goedkeuring als er een de curator of bewindvoerder wordt? Reactie infoteur, 09-03-2020
Beste J. Geubbels Denissen,
Neen, de kantonrechter beslist.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Els van Neer, 29-09-2019
Beste mensen

Mijn zoon van 25 jaar met een licht verstandelijke beperking en ADHD en PDD-NOS, heeft een indicatie voor beschermd wonen. En woont in een Woonzorg boerderij onder begeleiding.
Nu is het geval hij heeft een vriendin leren kennen, en wilde gaan samen wonen met haar, er hebben verschillende gesprekken plaatsgevonden, met het advies dat samenwonen veel te snel is na 2 maanden een relatie te hebben. En omdat hij nog niet in staat is voldoende voor zich zelf te zorgen.
Maar zijn vriendin stimuleert hem op allerlei manieren om bij haar en haar kinderen te komen wonen.
Nu is hij 2 weken geleden boos bij zijn woongroep vertrokken en is bij haar gaan wonen en heeft zich van alle zorg ontrokken
Zijn vriendin staat ivm schulden onder bewindstelling. Nu wil hij zelf ook onder bewind. En heeft zijn vriendin de bewindvoerder van haar in kennis gebracht. En zij is een professionele bewindvoerder en wil dat ook voor mijn zoon gaan doen. Nu zijn we bezig om bewind en mentorschap te regelen

Is het verstandig om de zelfde bewindvoerder aan te dragen als nu zijn vriendin heeft?

Ik heb naar reviews van het kantoor waar zij werkt gekeken, de reviews staan niet goed aan geschreven. Maar dat zegt mij niets over de bewindvoerder zelf.
Maar maak mij wel zorgen of het een goede keus is.


Mag je 2 mentoren aandragen, zodat die 2 personen de belangen samen voor mijn zoon behartigen, of kiest de rechter dan een van die 2 personen.
Ik wil ze graag allebei, voor hem omdat ze allebei een goede relatie met mijn zoon

Kun je als je bewind en mentorschap aanvraat of aan gevraagd hebt en het blijkt niet goed te gaan met mijn zoon, als nog onder curatele stelling aanvragen.

Vriendelijke groeten Els van Neer. Reactie infoteur, 30-09-2019
Beste Els van Neer,
1. Zolang het allemaal goed gaat met beiden kan 1 bewindvoerder wel handig zijn (als het een goede bewindvoerder is). Dat kan veranderen als ze weer uit elkaar gaan, want wie komt er dan op voor wie. Voor een wijziging moet u dan weer naar de rechter, dit kost tijd en geld. En de rechter wil dan weer van de hoed en de rand weten.
2. Als u twijfelt over de kwaliteit, kunt u beter uw eigen keuze maken.
3. Twee mentoren voor dezelfde persoon zou op zich kunnen, maar is niet gebruikelijk. Er kan dan snel veel ruis op de lijn zijn, wat onhandig is. Uiteraard moeten dan veel afstemmen en beiden rapporteren. De rechter zal willen weten waarom u er twee wilt.
4. Een onder curatele stelling kan altijd nog als daartoe aanleiding is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sanne, 21-08-2019
Goedendag,
Met mijn meerderjarige zoon wil ik samen mentorschap en bewindvoering aanvragen bij de kantonrechter. Zijn psychiater staat hierachter. Ik als moeder wordt dan zijn mentor én bewindvoerder.
Hij heeft nog een vader in Marokko die al 10 jaar niet meer betrokken is geweest.
Moeten wij zijn vader opsporen om een akkoordverklaring te regelen?
Mvg. Reactie infoteur, 22-08-2019
Beste Sanne,
Iedereen van 18 jaar en ouder die zelf niet onder mentorschap of curatele staat of een strafblad heeft; kan mentor zijn. Dat hoeft geen probleem te zijn, de rechter kan uiteraard wel naar de vader vragen. Ook de bewindvoering kan zonder een akkoord van de vader, uw zoon is meerderjarig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ria C., 17-08-2019
Het volgende wil ik u voorleggen.
Deze persoon staat onder curatele, gaat met haar vaste vriend dagelijks mee naar zijn huis.
Afgesproken regel is avonds op bepaalde tijd weer naar instelling gebracht worden door vriend.
Nu is het zo dat enige weken geleden, de vriend naar de instelling belde met de mededeling dat zij bij hem wil blijven.
Op dat moment is de politie ingeschakeld en is mevrouw uiteindelijk met collega mee naar de instelling gegaan.
Vraag is dus, mag politie haar op dat moment uit het huis van vriend halen? Mogen wij dat als verzorgend personeel doen?
Wat is de precieze juiste procedure in dit geval?
BVD voor uw reactie, vr grtn Ria Reactie infoteur, 20-08-2019
Beste Ria C,
Als iemand onrechtmatig op een bepaalde plek aanwezig is, mag de politie ingrijpen. Als iemand onder curatele is gesteld, kan bijvoorbeeld diens veiligheid in het geding zijn. Anderzijds mag de politie niet zomaar een vreemde woning betreden. Of de bewoner geeft daartoe toestemming of van hoger hand (rechter-commissaris) is toestemming verleend.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rast, 14-08-2019
Goede dag,
Ik heb een vraag.
We hebben een gezin in onze familiekring waarvan de vader onder curatele staat en de moeder onder bewind voering en mentorschap staat. De Curator van de vader is tevens de bewindvoerder en mentor van de moeder. Nu zijn deze twee personen bij ons gekomen omdat ze geen vertrouwen hebben. Wij zijn er achter gekomen dat er ernstig tekort is gekomen door de curator. Nu zijn we naast dat we een verzoek hebben gedaan bij de rechtbank om de curator te wijzigen ook in gesprek met allerlei instanties namens moeder. Nu krijgen we te vaak te horen dat ze een mentor heeft en dat wij geen partij zijn. Klopt dit en mag de moeder niet zelfstandig een klacht of een gesprek of iets dergelijks ingang zetten bij instanties als dit gaat om haar kinderen. Etc. Kortom wat is de beweegruimte voor de moeder om tijdens deze vacuüm te handelen. Ze is handelingsbekwaam en heeft gezag over de kinderen.

Met vriendelijke groet,
RAst Reactie infoteur, 15-08-2019
Goede dag Rast,
Iemand die door de rechter een mentor krijgt toegewezen, blijft handelingsbekwaam, mag jullie inschakelen voor extra hulp en ook zelf juridische stappen ondernemen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Thuro1800, 21-05-2019
Goedenavond ik had een vraag
Wanneer men een beschermingsbewind heeft. Kan men dan nog wel volledig als ouders blijven met gezag en met volledige handelingsbevoegdheid? Of is er dan al gauw sprake van een ondertoezichtstelling? Reactie infoteur, 22-05-2019
Goedenavond Thuro1800,
De gevolgen van een beschermingsbewind zijn afhankelijk van de reikwijdte van het bewind. Het bewind kan alleen gaan over de financiën, maar ook meer omvatten. Dit kan van geval tot geval weer anders zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Leny, 27-03-2019
De nieuwe vriend van mijn zus is de boekhouder geworden van mijn moeder. Zij heeft de diagnose dementie gekregen en kan niet zelfstandig bankzaken doen en geld pinnen. Ik heb geen goed contact met mijn moeder en zus. Mijn vader en moeder hebben in 2016 een volmacht geregeld die ook loopt. Daarin moet ik inzage krijgen in de bankzaken van mijn moeder omdat mijn vader in 2016 is overleden. De boekhouder van mijn moeder (vriendje van mijn zus) werken niet mee aan de regels van de volmacht. Nu heb ik bij de bank afschriften gevraagd en ook gekregen en zie allemaal dubieuze overboekingen/schenkingen etc. In de volmacht staat dat die is opgesteld om onderbewindstelling te voorkomen. Nu overweeg ik toch de gang naar de rechtbank om deze misstanden te stoppen en mijn demente moeder te beschermen voor deze diefstal.
wie heeft tips, of ervaring? Reactie infoteur, 28-03-2019
Beste Leny,
Hoe kan de vriend de boekhouder van uw moeder zijn geworden, heeft hij daartoe een volmacht? Zorg dat u de afschriften ook uitprint zodat er ook nog een bewijs is als de rekening (tijdelijk) wordt geblokkeerd of niet beschikbaar is. Bovendien gaan digitale afschriften altijd maar een relatief korte periode in de tijd terug.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marijke, 25-06-2018
Mijn dochter van bijna 18 jaar heeft een verstandelijke beperking en ik wil voor haar bescherming dat ze onder curatele wordt geplaatst. Echter ik ben gescheiden van de vader. Wij kunnen niet door een deur en absoluut niet meer overleggen zonder strijd. Hij vind het in principe oke dat ik curator wordt maar wil niet alle bevoegdheden/rechten uit handen geven. Zeg maar dat ik niet zomaar kan emigreren met onze dochter of haar geld kan gebruiken voor mezelf. Uiteraard kan dat laatste niet want dat wordt door kantonrechter gecontroleerd. Daarbij zal ze Wajong krijgen dus sowieso geen vetpot.
Is het mogelijk om bij curatorschap af te spreken welke dingen overlegd moeten worden en welke niet? Ik wil niet alle dagelijkse dingen verantwoorden of overleggen met de vader. Wel grote beslissingen, zoals van waar ze gaat wonen etc.
Heel graag advies in deze! Reactie infoteur, 26-06-2018
Beste Marijke,
Als jullie het over de voorwaarden eens zijn, kunnen jullie de kantonrechter vragen om deze extra voorwaarden aan het bewind toe te voegen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

S. Blankers, 22-04-2018
VRAAG: Ik ben zus en mentor van mijn broer. Daarvoor heeft hij 2 mentoren gehad. Beiden heeft hij bedankt. Nu ben ik zijn mentor. Dat wilde hij graag.
Hij wil dat ik moet doen wat hij wil. Na CVA is hij verlamd en haalt wel eens dingen door elkaar. Hij is erg verslaafd aan roken en heeft ook bewindvoering en €30 leefdgeld. Daar moet hij van rond komen. Ik vermoed dat hij hasj heeft gebruikt gezien zijn gedrag en wijde ogen en hij is gevonden in zijn woning. Hij woont in een zelfstandige woonzorginstelling waar hij weg moet. Indicatie ZZP6
Hij maakt ruzie met mij en wil nu ook van mij af. Hij belt alle afspraken met de ziekenhuizen af en ook fysio weigert hij.
Dat doet hij uit protest tegen mij. Hij ligt 2 jaar op bed. Hij zegt dat hij bepaalt wat hij wil, want hij is wilsbekwaam, terwijl de hele zorg op bed gebeurt. Hij kan niets zelfstandig. Omdat hij wilsbekwaam is en zorg weigert, wordt mijn taak als mentor ondermijnd. Hij wil steeds zelfstandig gaan wonen met zorg van vrienden en PGB, zegt hij. Hij is manipulatief en speelt mensen tegen elkaar uit. Ik ben niet van plan om mijn mentorschap op te geven. Graag advies. Reactie infoteur, 24-04-2018
Beste S. Blankers,
Het lijkt erop dat de ondermijnende activiteiten zullen blijven, die waren er waarschijnlijk voor uw intrede al. Het is erg moeilijk om daarmee goed om te gaan, u wilt immers ook het beste voor uw broer. Wellicht werkt het beter als u iets meer kunt loslaten, zonder alles op zijn beloop te laten. U kent uw broer beter dan wie dan ook. Blijkt uw broer al doende minder wilsbekwaam te zijn dan hij zelf denkt, dan zijn er (zwaardere) vervolgstappen mogelijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. Borsboom, 07-03-2018
Geachte, gaarne zou ik van u willen weten als mijn zus het mentorschap en onderbewindstelling van mijn moeder - die al jaren aan de ziekte alzheimer lijdt - door de kantonrechter toegewezen krijgt - waar ik het overigens niet mee eens ben- of ik dan nog recht heb op inzage in de financiële situatie van mijn moeder. Bijvoorbeeld een jaarlijks overzicht van globaal de inkomsten en uitgaven en het gespaarde geld wat mijn moeder heeft en alleen maar meer zal worden. Ik heb wel begrepen dat zij 1x per jaar de financiële stand van zaken aan de kantonrechter moet voorleggen, maar ik en mijn zus zijn de enige 2 kinderen en ik wil dus weten wat mijn rechten zijn t.a.v mijn moeders financiële situatie in de toekomst, als mijn zus dus het mentorschap en onderbewindstelling toegewezen krijgt. Wie kan mij hier het juiste antwoord op geven? Bij voorbaat mijn dank. Reactie infoteur, 08-03-2018
Beste J. Borsboom,
De kantonrechter bepaalt de rechten en bevoegdheden van de mentor/curator. Geef in dit geval bij de kantonrechter aan dat ook u gedurende het jaar inzicht wilt houden in de inkomsten en uitgaven van moeder. Dat is namelijk geen automatisme.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frodo, 29-01-2018
Kind is meerderjarig en is ivm drugs onder curatele gesteld onder een externe bureau ipv dat ik de moeder die al de financiën behartigde zijn curator werd.
kind woont ook nog bij ons in huis, heeft een hele goede baan, en geen schulden en een mooi spaarbedrag op zijn rekening.

communicatie van curator naar ons toe is dermate slecht, geeft geen antwoorden op vragen die wij ouders hebben.
hoe werkt dit, moet ze vragen beantwoorden of kan ze dit naast haar neerleggen ( ze gaf in een mail aan: ik werk voor uw zoon en niet voor u ) Reactie infoteur, 29-01-2018
Beste Frodo,
Omdat uw zoon meerderjarig is, klopt het dat de curator in feite voor uw zoon werkt. Als uw zoon een goede baan heeft en het goed met hem gaat, kan hij wel proberen om van deze curator af te komen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eva, 18-08-2017
Mijn broer kan niet altijd zelf beslissingen maken over de behandeling en heeft een mentor nodig. Hij wil graag dat mijn vader dat gaat doen. Maar mijn moeder is bang dat ze als ze toestemming geeft, helemaal niets meer in te brengen heeft.
Is het zo dat een mentor bijvoorbeeld na een ongeluk helemaal alleen zou kunnen beslissen over leven en dood? Of blijven dan allebei de ouders wettelijk bevoegd om dit te beslissen.
En wat gebeurd er als ik als zus wel toestemming geef en mijn moeder niet? Kan er dan met handtekeningen van broers en zussen langs de moeder om worden gegaan? Reactie infoteur, 19-08-2017
Beste Eva,
In de beschikking van de kantonrechter wordt geformuleerd welke bevoegdheden de mentor krijgt. In de meeste gevallen is de mentor het enige aanspreekpunt voor medische zorg. Beslissingen over leven en dood vinden altijd plaats in overleg met de betreffende arts. Als de mentor niet met uw moeder hierover communiceert, kunnen onder de supervisie van de mentor inderdaad dingen gebeuren die uw moeder liever anders zou regelen.
Denkbaar voor uw moeder is wellicht een mentorschap waarbij de bevoegdheden van de mentor deels worden ingeperkt en waarbij voorwaarden worden gesteld, maar dat zou dan wel in de beschikking met bevoegdheden moeten staan. Dat zou dan niet een volmondig ja van uw moeder bij de aanstelling van een mentor zijn, maar een ja tenzij. Het is zaak om ook de besluitnemende rechter hiervan vooraf te overtuigen. Anderzijds zal een rechter de bevoegdheden van een mentor nooit zo afzwakken dat er de facto weinig van over blijft.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jantine, 03-08-2017
Graag zou ik het volgende willen voorleggen.
Een minderjarig meisje, thuiswonend, raakt zwanger en bevalt. Vader is niet in beeld.
Het kind wordt onder voogdij geplaatst bij een familielid,
Vervolgens wordt de minderjarige moeder op straat gezet, en vraagt haar famililid beschermingsbewind aan. De minderjarige moeder wordt onder bewind en mentorschap gesteld op haar 18e.
Inmiddels is de minderjarige moeder al enkele jaren meerderjarig en woont zelfstandig met partner. En is zo handelingsbekwaam dat mentorschap van rechtswege niet meer nodig is.
Inmidddels is gebleken dat moeder, die den hechte band heeft met haar kindje, de zorg voor haar kind zelfstandig met partner aan kan, zij het met begeleiding op afstand.
Het kind heeft ondertussen OTS doordat zijn/haar ontwikkeling stagneert bij het familielid met ouderlijke macht.
Moeder heeft een verzoek ingediend voor gedeelde voogdij (voogdij door moeder en gezindvoogd), en haar mentor heeft aan de rechter mondeling aangegeven dat zij het mentorschap wil beeindigen. Echter, heeft deze mentor dit nog niet schriftelijk ingediend bij de kantonrechter.
Hoe groot is de kans dat de, inmiddels meerderjarige moeder, gerechtelijk zeggenschap over haar kindje zal krijgen? Reactie infoteur, 04-08-2017
Beste Jantine,
De rechter zal alle informatie willen hebben om zijn beslissing te kunnen nemen. Ook als er nog geen schriftelijke verklaring is, zal de mentor zeer waarschijnlijk worden opgeroepen door de rechtbank.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sanne, 24-07-2017
Hallo,
Mijn zoon heeft sinds kort een bewindvoerster/curator. Hij is volwassen, heeft beperkingen en niet zelf bekwaam genoeg om te handelen. Sinds kort heeft hij weer dagbesteding. Kreeg laatst een email van de bewindvoerster/curator dat hij vertelt had met een medewerkster van de dagbesteding tijdens het douchen, dit ging over de persoonlijke verzorging. Ze legde maar voor de helft uit waar het over ging en dat er een speciale afdeling is in het ziekenhuis. Daarna kreeg ik ineens een email dat er een afspraak bij de dagbesteding zelf was gemaakt. Als mijn zoon ziek is of als ik hem zelf breng, omdat ik een vraag heb, krijg ik meteen een bericht waarom? Ik heb een email gestuurd naar de dagbesteding, dat ze met mij contact op moeten nemen en niet alles moeten doorgeven, zij zeggen we handelen in opdracht van bewindvoerster/curator en mogen je niet op de hoogte brengen van uw zoon zijn privé zaken. Wat kan ik hier aan doen?

Met vriendelijke groet,

Sanne Reactie infoteur, 26-07-2017
Hallo Sanne,
Het beste gaat u een persoonlijk gesprek aan met de bewindvoerder. Bent u niet over de bewindvoerder tevreden dan spreekt u de persoon of instelling (rechtbank) aan die de bewindvoerder heeft aangesteld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Claudia, 21-04-2017
De moeder van mijn vriend wil hem onder curatele. Wij hebben samen 2 minderjarige kinderen waar wij beide het gezag over hebben. Wat betekent dit voor de kinderen en voor mij? Wij wonen samen. Reactie infoteur, 22-04-2017
Beste Claudia,
Probeer dat te voorkomen, want dan mag hij geen rechtshandelingen meer verrichten en wordt hij als handelingsonbekwaam gezien. De rechter neemt dan ook een besluit over de kinderen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dilia, 29-01-2017
Ik ben erachter gekomen dat een bewindvoerder geld geleend heeft van de onderbewindgestelde om zijn eigen schulden te betalen. Moet ik iets met deze informatie doen of kan ik iets met deze informatie doen? Reactie infoteur, 30-01-2017
Beste Dilla,
Dat lijkt me onrechtmatig. U kunt zelf in actie komen of een brief sturen aan degene die de bewindvoerder heeft aangesteld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ria, 27-01-2017
Ik ben de mentor van mijn zoon. De rechter heeft de beslissing genomen dat mijn zoon lichamelijk of geestelijk niet in staat is zelf ten volle zijn belangen van niet vermogensrechtelijke aard behoorlijk waar te nemen. Dus nu heb ik de mentorschap, wij willen mijn zoon begeleid te laten wonen, maar hij wil niet. Wat moet ik doen, om hem wel te laten gaan? Moet ik naar de rechter of mag ik het zelf doen? Reactie infoteur, 30-01-2017
Beste Ria,
Als uw zoon niet onder curatele staat, zult u hiervoor weer naar de rechter moeten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anba, 14-12-2016
Ik ben mentor van mijn 26 jarige dochter zij heeft een beperking… maar de instelling doet alles achter mijn rug. en dan liegen ze er ook nog over.

Wat kan ik hier aan die? Ik heb haar begeleidster gemaild de rayon bericht laten doen masr heb totaal nog niks gehoord.

Groetjes uit Heerenveen Reactie infoteur, 15-12-2016
Beste Anba,
Regelmatig is het zo dat een begeleider niet goed zijn werk kan doen als er steeds teruggekoppeld moet worden, vaak gaat dit ook goed. Maar als u vindt dat er zaken niet goed gaan, neemt u het beste contact op met de directeur of directrice van de zorginstelling.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Paula, 13-10-2016
Hallo
Mijn dochter staat onder bewind. Nu heeft ze doorgegeven aan haar bewindvoerder dat ze ging verhuizen zodat ze dit aan rechtbank kan voorleggen en goedkeuring om geld van haar spaarrekening mag halen. Omdat mijn dochter per 1 september zou verhuizen en de goedkeuring niet voor deze datum, heb ik in overleg met bewindvoering het bedrag voorgeschoten. Nu inmiddels 2 maanden later nog niet rond, kan iemand mij vertellen hoelang dit kan duren? Reactie infoteur, 13-10-2016
Hallo Paula,
Hoe lang het duurt, hangt helemaal van de drukte bij de rechtbank af.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ans, 04-10-2016
Mijn vriend en zijn ex hebben een gehandicapte dochter zij wordt in januari 18. Mijn vriend wil graag haar mentor worden omdat zijn ex totaal niet met geld kan omgaan. Door haar toedoen zijn ze al twee keer onze schulden beland. Papieren zijn naar de rechtbank gestuurd maar nu staan ze erop dat de moeder van het meisje toestemming verleend. Nu zal zij dat nooit doen omdat ze zelf dat geld het liefste wil gebruiken voor haar luxe leventje. Is er een manier om dit zonder haar toestemming voor elkaar te krijgen? Reactie infoteur, 04-10-2016
Beste Ans,
Mentorschap gaat juist over zaken die niet met geld an sich te maken hebben, maar met zorg, begeleiding of verpleging. Als het vooral om het geld gaat, kunt u denken aan een onder curatele stelling of bewindvoering. Dan zal ook aan de orde zijn wie hiervoor het beste geschikt is en kunt u aanvoeren waarom de ex hiervoor niet de juiste persoon is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nancy, 31-07-2016
Mijn broer woont bij onze moeder thuis maar moeder heeft stemmingswisselingen en is zijn bewindvoerder, de financiële zaken worden gedaan door een aangestelde advocaat van de rechtbank. De financiële zaken vind ik goed dat dit wordt gedaan door een advocaat, dan kan er ook geen ruzie komen tussen zijn andere 2 zussen. Wat moet ik doen dat hij bij mij kan wonen, naar de rechtbank gaan? Reactie infoteur, 01-08-2016
Beste Nancy,
Als uw moeder geen toestemming geeft, kunt u naar de rechtbank gaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Soufian, 29-06-2016
Hoi,

Mag een meerderjarige moeder die onder bewindvoering staat, het gezag over haar kind krijgen? Reactie infoteur, 30-06-2016
Hoi Soufian,
Onder bewindvoering betreft meestal het bewind over bepaalde goederen en financiën, niet het gezag over een kind. Dat wordt weer anders bij een onder curatele stelling.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

C. Bax, 11-05-2016
Ik wil weten of mijn broer en zus ook moeten tekenen als ik mijn zus onder bewind wil stellen? Reactie infoteur, 11-05-2016
Beste C. Bax,
U kunt uw zus niet onder bewind stellen, een rechter doet dat. De rechter bepaalt vervolgens wie de bewindvoerder wordt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 12-12-2015
Hallo,

Ik merk dat ik nergens antwoord kan vinden op de volgende vraag,

Ik laat mij geheel vrijwillig onder bewind stellen, Ik ben 30 jaar.
Om bepaalde reden wil ik niet dat mijn ouders dit komen te weten, Kan de rechter mij dwingen tot contact met mijn ouders te zoeken?Ik heb zelf heel erg goed contact met mijn ouders, Toch wil ik dit voorlopig niet vertellen.

Groetjes Reactie infoteur, 13-12-2015
Hallo Anoniem,
Op uw leeftijd mag u zelf kiezen, maar kies hier alleen voor als u dit ook echt wilt en niet onder dwang van een ander. Als u niet meer bij uw ouders woont, zal de rechter hen hierover niet inlichten als u dat vraagt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anja Goutziers, 09-11-2015
Mijn zoon van 20 jaar staat onder curatele. Mag de curator het verblijfplaats van zoon verzwijgen? Reactie infoteur, 10-11-2015
Beste Anja Goutziers,
Een kind ouder dan 18 jaar hoeft zijn ouders niet te laten weten waar het verblijft en de curator daarom ook niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Liesbeth, 04-11-2015
Vraagje: mijn meerderjarige zoon heeft bewindvoering aangevraagd i.v.m. schulden. Nu krijg ik het verzoek om snel een papier te ondertekenen dat ik akkoord ga. Maar… Ik heb geen idee wat dit inhoudt, wat de consequenties voor mij zijn. Ik heb tijden niks van hem gehoord en krijg nu ineens een papier gemaild.
Kunt u mij zeggen of ik dit moet ondertekenen of dat ik mag weigeren? En wat in beide gevallen de consequenties zijn? Reactie infoteur, 05-11-2015
Beste Liesbeth,
U mag weigeren. De rechter bepaalt hoe ver de bewindvoering gaat en wie de bewindvoerder zal zijn. Dat kan een familielid zijn maar dat hoeft niet. Hoeveel kopzorgen een bewindvoering geeft, hangt af van de situatie waarin uw zoon zich bevindt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Teun, 29-10-2015
Sinds enkele jaren zijn mijn vrouw en ik bewindvoerder en mentor van haar broer. Hij woont in een instelling. We kwamen per toeval erachter dat hij nog een bankrekening heeft bij Bank X. Nadat we alle gegevens hebben toegestuurd zegt de bank dat we daar een rekening moeten openen. Is dit noodzakelijk of kunnen we ook de bankrekening gewoon opzeggen en alle tegoed naar zijn huidige bank laten overmaken? Reactie infoteur, 31-10-2015
Beste Teun,
Als er nog een bankrekening is, kan die worden gebruikt om geld naar een andere bank over te boeken. Als de rekening wordt opgezegd, moet het tegoed ook elders worden gestort.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cecile, 04-10-2015
Al ruim 9 jaar vechten wij als tegen drugsverslaving van onze dochter. Gevolg is dat ze in de afgelopen weken haar leven meerdere malen op het spel heeft gezet door een buitenbaarmoederlijke zwangerschap (maar net op tijd ontdekt), een overdosis slaapmedicatie en op dit moment een longembolie. In alle gevallen dus ook nu, stopt ze voortijdig de behandeling van de artsen in het ziekenhuis, ook weigert ze alle andere vorm van hulpverlening. Wij staan met onze rug tegen de muur, want bij welke instantie je ook aanklopt, krijg je steeds hetzelfde te horen: “Ze is volwassen en wilsbekwaam en handelt uit eigen vrije wil”. Gisteren hebben we in uiterste wanhoop geprobeerd om via de huisartsenpost (omdat het weekend is) een IBS in gang te zetten. Wij kregen hierin geen medewerking. Onze dochter staat echter al deze jaren onder een grote druk van haar vriendin die een borderline stoornis heeft en onze dochter isoleert van iedereen die van haar houdt. Onze dochter heeft een laag zelfbeeld en zeer weinig zelfvertrouwen. Ze gelooft alles wat haar vriendin zegt dat ze moet doen en volgt dat zonder enige vorm van nadenken op. Het is een zeer gewelddadige relatie, en onze dochter is al meerdere malen in elkaar geslagen door haar. Deze vorm van leven wordt als onze dochter zo doorgaat, nog haar dood. Ze loopt momenteel rond met een longembolie en heeft het ziekenhuis verlaten, terwijl ze nog behandelt moet worden. Zonder de juiste behandeling kan het haar dood worden. Wat we ook hebben geprobeerd, alle deuren van instanties sluiten voor ons. Wij willen onze dochter gedwongen laten behandelen, maar we kunnen niets. Eigenlijk heb ik 2 vragen:
1. Kan ik via de psychiater van mijn dochter alsnog om een IBS of RM vragen?
2. Als een IBS of RM niet lukt, is het mogelijk om een verzoek tot onder curatelestelling in te dienen bij de rechtbank? (onze dochter zit namelijk niet in een instelling). Reactie infoteur, 05-10-2015
Beste Cecile,
U kunt met de hulp van een psychiater een IBS in werking stellen. Er zijn voldoende aanleidingen voor een IBS lijkt het, maar een geneeskundige verklaring van een psychiater in die richting is wel een minimale vereiste. Ook een RM is mogelijk. Het spreekt voor zich dat de dreiging en het gevaar een dergelijke procedure noodzakelijk moeten maken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Y. Schwarz, 24-09-2015
Ik sta onder curatele, alles gaat goed. Heb mijn eigen huis, geen schulden, nu komt mijn ex de afspraken over de kids niet na. Kan ik ondanks mijn curatele toch ouderlijk gezag aanvragen en krijgen? Reactie infoteur, 24-09-2015
Beste Y. Schwarz,
Zolang u onder curatele staat, kan dat helaas niet. Als u weer voldoende voor uzelf en de financiën kunt zorgen, kunt u de rechter vragen om de onder bewindstelling te stoppen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob, 08-09-2015
Wat als een ouder niet kiest voor bewindvoering voor hun 18 jarige zoon met een verstandelijke beperking. Deze ouder wil een tekenbevoegdheid krijgen. Hioe dat te regelen? Reactie infoteur, 09-09-2015
Beste Rob,
Afhankelijk van de mate van beperking, kan het kind de ouder een machtiging geven of kan er een gezamenlijke rekening worden geopend.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Assi, 15-07-2015
Mijn broers zijn vorig jaar mentor en curator geworden over mijn zwakbegaafde zus. Mij is hiervoor nooit om toestemming gevraagd, ze hebben zelfs vermeld dat ze niet wisten waar ik woonde.Terwijl ik 7km verderop woon al 18 jaar in dezelfde winkel werk en gewoon Facebook heb.Ik ben het ook helemaal niet eens met deze mentor en curator. Kan ik hier nog wat tegen doen? Reactie infoteur, 16-07-2015
Beste Assi,
Dat is inderdaad niet fraai. U kunt een verzoek tot herziening indienen bij de kantonrechter, maar deze mag bij zijn besluit blijven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mick, 23-06-2015
Geachte infoteur,
In het geval van bewind bij testament wegens verkwisting en problematische schulden, komt het erfdeel van de volwassen betrokkene t.z.t. onder bewind. Ik heb begrepen dat alles wat onder bewind is gesteld in stand moet blijven en moet worden beheerd.
De vragen zijn:
1. Moet de langstlevende, in dit geval, zekerheid stellen voor het bedrag van het erfdeel of krijgt de erfgenaam een vordering op de langstlevende?
2. Blijft de, eveneens in het testament opgenomen, interings bevoegdheid van de langstlevende van kracht?
3. Als de betrokkene de erfenis verwerpt en vervolgens een beroep doet op de legitieme portie, komt de legitieme portie dan onder bewind?
4. Moet de rechter de benoeming van de in het testament aangewezen bewindvoerder bevestigen?
Ik dank u bij voorbaat voor uw antwoord,
Mick Reactie infoteur, 23-06-2015
Geachte Mick,
Als de erfgenaam een kind van de overledene is, krijgt die persoon een vordering op de langstlevende en zal de onder bewind stelling gaan gelden op het moment dat de langstlevende ook is overleden. Als bezwaar wordt aangetekend tegen de onder bewind stelling of curator, zal een rechter zich hierover buigen, anders niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Missy, 08-06-2015
Mijn ex partner heeft omdat hij labiel is en zijn geldzaken niet zelf kan beheren iemand aangewezen gekregen via de rechtbank die zijn zaken behartigt.

Nu is het zo dat we samen nog een lening hebben die door ons beiden (voor de helft) nog afgelost moet worden. De curator/bewindvoerder betaalt echter het deel dat mijn ex moet betalen voor de lening niet meer. Ik maak wel elke maand het bedrag over naar onze gezamenlijke rekening.

Bank komt nu bij mij aankloppen. Curator/bewindvoerder reageert niet op mijn emails en sms-jes. Inmiddels heb ik ook de bank doorverwezen naar deze meneer.

Iemand advies voor me? Ik heb namelijk het idee dat hij mijn ex failliet wilt laten verklaren en het dus op deze manier gaat spelen. Reactie infoteur, 09-06-2015
Beste Missy,
Bij een gezamenlijke lening kan de bank bij u aankloppen als de ex niet betaalt en krijgt u voor dat bedrag een vordering op de ex. Als hij zich persoonlijk failliet laat verklaren wordt het er niet eenvoudiger op, maar eerst moet een rechter beoordelen of dit faillissement wel terecht is en al dan niet opzettelijk is uitgelokt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marie, 14-04-2015
Ik wil curator worden (samen met nog een broer of zus) van mijn moeder. Moet ik nu toestemming hebben van (al) mijn broers en mijn zus? Reactie infoteur, 14-04-2015
Beste Marie,
De kantonrechter maakt uiteindelijk de afweging of iemand onder curatele wordt gesteld en wie de curator wordt. Dan is het fijn als iedereen op één lijn zit, maar dat hoeft niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

El, 13-04-2015
Wat moet je als curator doen als je broer de curandus overlijdt en wat geld op de rekening heeft.Er zijn nog meer familieleden Reactie infoteur, 13-04-2015
Beste El,
Dat geld maakt deel uit van de erfenis en komt toe aan de wettelijke erfgenamen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Moeder, 12-04-2015
Hallo,

Mijn meerderjarige dochter heeft een verstandelijke beperking. Ze zit in een instelling en het gaat gelukkig steeds beter met haar. Echter ging het 2 jaar geleden nog niet zo goed en heb ik bewust voor een curator gekozen. Zij stemde hier overigens zelf ook mee in. Maar de curator was verschrikkelijk en we hebben nu gevraagd om een combinatie bewindvoering/mentor. Ik zou graag haar mentor willen worden, maar mijn ex, haar curator en de instelling vinden dit geen goed idee. De rechter vindt het uiteindelijk ook geen goed idee. Waar ik alleen bang voor ben is dat mijn dochter het heel moeilijk gaat vinden, zeker om het vertrouwen weer te winnen. Kan ik hier nog iets aan veranderen en nog belangrijker vind ik, heb ik überhaupt nog iets over mijn kind te zeggen, of heb ik nu ook geen ouderlijk gezag meer en mag alleen de mentor alles over/voor haar beslissen? Haar vorige curator nam niet de tijd haar te leren kennen en nam daardoor (zonder overleg) de meest vreemde beslissingen. Heb ik nog steeds wel rechten als moeder? Reactie infoteur, 13-04-2015
Hallo Moeder,
De rechter zal de meest betrokkenen vragen wat ze ervan vinden en dan moet u ervoor proberen te zorgen dat ook uw mening gehoord zal worden. Het besluit ligt uiteindelijk aan de rechtbank.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sep, 04-03-2015
Slot
Iedere meerderjarige kan tot curator, bewindvoerder of mentor worden benoemd, waarbij de uitdrukkelijke voorkeur van degene voor wie de maatregel is bedoeld, wordt gevolgd als er geen gegronde redenen zijn om die persoon juist niet te benoemen. De kantonrechter mag hiervan afwijken, maar moet de afwijkende keuze dan wel motiveren.

Dit klopt niet, ik heb de rechtbank gebeld en volgens hun ben ik toch echt verplicht om een advocaat te nemen en hoger beroep aan te tekenen zelfs als ik vraag om de motivatie van de kanton rechter, gezien mijn kind toch echt heeft verteld dat kan mijn moeder wel doen, en ik als moeder en toen als gezag hebbende ouder totaal geen toestemming heb gegeven sterker nog geen toestemming heb gegeven en toen al aangegeven aan de gezinsvoogd dat ik de zaken van mijn kind zelf ga of laat behartigen na zijn 18 jaar en mijn kind nu onder een curator kantoor valt die al voor de rechter is geweest wegens nalatig zijn met uitbetalen van o.a leefgeld aan de client.ECLI:NL:GHARL:2013:8253.
Dus ook voor de afwijkende keuze is men verplicht om onkosten voor een advocaat te maken en wel binnen 3 maanden anno 2015,even de pagina aanpassen dan denk ik. Reactie infoteur, 04-03-2015
Beste Sep,
Ja dan moet u opnieuw onkosten maken helaas.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Moeder, 04-02-2015
Mijn dochter staat onder ots en woont in een instelling voor kinderen met en geestelijke beperking, de voogd heeft nu voogdij voorgesteld,
Wat zijn hiervan de gevolgen? zowel qua beslissingsbevoegdheid van mij over dochter en als ook de financiele kant. Reactie infoteur, 05-02-2015
Beste Moeder,
Als een ander dan de juridische ouder het gezag over een kind uitoefent, wordt dat voogdij genoemd. Dit omvat alle rechten en plichten die anders onder het ouderlijk gezag vallen (levensonderhoud, verzorging, medische behandelingen, opvoeding, schoolkeuze, financiën). Als de voogd komt te overlijden, stelt de rechter een nieuwe voogd aan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan-David, 02-02-2015
Mijn dochter en haar vriend woonden samen. Ze zijn beiden meerderjarig. Ze hebben een kind en haar vriend heeft ook het ouderlijk gezag en zijn daarom nu beiden fiscale partners. Maar door ziekte van mijn dochter hebben ze hun huurhuis opgezegd en nu woont mijn dochter weer bij ons in en ze staat ook bij ons nu ingeschreven en haar vriend woont nu bij zijn ouders in en hij staat bij zijn ouders ingeschreven. Nu heeft haar vriend zonder overleg het kind meegenomen naar zijn ouders thuis en zijn ouders letten op het kind. Haar vriend en zijn ouders leven heel opgejaagd en zo voeden ze dat kind ook op. Dat kind wordt bijvoorbeeld opgejaagd om snel te eten dat ze zich verslikt en ze houden zich niet aan het voedingsschema van het kind en ze houden zich ook niet bezig met haar ontwikkeling. Soms mag het kind bij ons komen logeren en als ze slaapt, springt ze plotseling panisch op en begint ze te huilen. Ze is heel erg onrustig en opgejaagd. Wij maken ons ernstige zorgen om haar. Mijn vrouw en ik zijn nu de bewindvoerder en hebben ook mentorschap over mijn zieke dochter. Volgens de kantonrechter heeft mijn dochter nog steeds het ouderlijk gezag over haar kind.
Wat kunnen wij doen, zodat haar kind bij haar komt wonen? Reactie infoteur, 02-02-2015
Beste Jan-David,
Dat is vervelend. De vriend had niet het recht om het kind zonder overleg mee te nemen en op het adres van zijn ouders in te schrijven. Beide ouders delen normaliter het ouderschap, maar u maakt u zich ook zorgen over het welzijn van het kind. Ik denk dat u het beste even contact kunt opnemen met de gemeente.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maria, 28-01-2015
Mijn ex-partner staat onder bewind. Klopt het dat hij dan geen alimentatie hoeft te betalen terwijl ik bijna de schuldsanering indraai? Reactie infoteur, 28-01-2015
Beste Maria,
Als betrokkene voldoende koopkracht heeft, moet hij gewoon betalen. Alleen zal dit nu via de curator of bewindvoerder lopen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mga de Vogt, 12-12-2014
Mag een persoon welke onder curatele staat zonder tussenkomst of medeweten van zijn / haar curator aangifte doen bij de politie voor bijvoorbeeld mishandeling? Reactie infoteur, 13-12-2014
Beste Mga de Vogt,
Een curandus mag wel zelfstandig aangifte doen van mishandeling. Welke gevolgen de aangifte heeft bij eventuele vervolgacties moet dan apart worden bekeken. Wellicht zijn er getuigen of andere bewijzen die de verklaring staven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

P. C. Schellekens, 07-12-2014
Iemand die ik ken heeft op eigen verzoek een mentor gekregen om belangen te behartigen van niet-vermogensrechterlijke aard. Mag zijn mentor dan zijn pinpas innemen en hem geen geld geven, maar 1x in de week boodschappen brengen? Reactie infoteur, 08-12-2014
Beste P. C. Schellekens,
In zijn algemeenheid niet, maar dat hangt af van de voorwaarden die bij het mentorschap door de kantonrechter zijn opgesteld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nanda, 30-11-2014
Ik ben, samen met een ander familielid, bewindvoerder voor mijn zus.

Nu ben ik bang dat, mocht er onverhoopt iets met mij gebeuren, de tweede bewindvoerder niet goed zijn taken kan uitvoeren (heeft op dit moment zelf diepe schulden). Ik ben bang dat het spaargeld van mijn zus voor andere zaken gebruikt gaat worden, dan voor mijn zus zelf.
Kan ik de tweede bewindvoerder zonder zijn toestemming via de rechter uit de macht zetten? Reactie infoteur, 01-12-2014
Beste Nanda,
Als jullie als gelijkwaardig zijn aangesteld als bewindvoerder, kunt u niet zonder tussenkomst van een rechter de ander uit zijn bevoegdheden ontslaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan van Galen, 31-10-2014
Mijn moeder zit in een verpleegtehuis en zij heeft bewindvoering. nu is het zeer goed mogelijk dat zij de komende dagen komt te overlijden, echter alles gaat via de bewindvoerder, ik kom dus als laatste te weten indien zij overlijdt of dat er iets anders aan de hand is. de regels lijken zo strak, dat ook ondanks de bewindvoerder met nadruk aangeeft mij te bellen bij iets dergelijks iedereen zich achter de regels verschuilt. Dit kan de wetgever toch niet bedoeld hebben? welke rechten heb ik nog indien dit op leven of dood aankomt? Reactie infoteur, 01-11-2014
Beste Jan van Galen,
Een bewindvoerder mag binnen de opdracht van de rechtbank zaken regelen zolang hij of zij haar bewindvoerder is en uw moeder nog leeft. Niet na haar overlijden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jaap, 08-09-2014
Ik heb een dochter in een in instelling. Zij heeft een bewindvoering, volgens haar vrijwillig. Nu belde ze mij dat er ineens 506 euro van haar rekening was afgeschreven en dat ze daar geen toestemming voor had gegeven. Ze had van de bewindvoerder in augustus een brief ontvangen dat dat bedrag betaald moest worden en ze kan tot 1 oktober bezwaar aantekenen. Volgens haar betaalde ze eerst 22 euro per maand voor de bewindvoering.
Vanwege haar beperkte begrip (drugs verleden) weet ze ook niet precies hoe de vork in de steel zit. Als ik het bedrag zo zie gaat het waarschijnlijk om een intake bedrag, maar dat zou inhouden dat ze van bewindvoerder is veranderd. Kan da zomaar, zonder haar toestemming? Reactie infoteur, 08-09-2014
Beste Jaap,
Als zij die intake heeft gehad en akkoord is met de bewindvoering, kan dat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ron Kamstra, 10-08-2014
Goede morgen, mijn zoon woont / werkt op een woon / zorg boerderij en de rechter heeft zijn moeder als bewindvoerder (qua geld) aangewezen. Mijn zoon word binnenkort 21 en wil heel graag zelf weer alles regelen. Hoe en wat moet hij doen om dat in orde te krijgen. Welke rechten heeft mijn zoon, ik bedoel, hij weet bv niet eens wat hij verdiend / krijgt per maand (wajoeng), krijgt van zijn moeder totaal geen inzage. Ook vind ik het raar dat ik de alimentatie op haar rekening moet storten, terwijl mijn zoon een eigen rekening heeft, ik krijg zijn rekening nummer gewoon niet, hoe weet ik nu of hij zijn alimentatie wel krijgt?
MVG Ron K. Reactie infoteur, 10-08-2014
Beste Ron Kamstra,
1. De kinderalimentatie behoort, zodra een kind 18 jaar is, op diens rekening te worden gestort.
2. Of uw zoon weer alles mag regelen, is afhankelijk van het oordeel van de rechter waar dit verzoek wordt ingediend. Daar kunt u, als u dat wilt, ook uw inbreng leveren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yvi, 28-06-2014
Ik heb een heel belangrijke vraag. Ik sta al sinds mijn 18e onder curatele door schulden en omdat het toen niet goed ging. Nu ben ik 21 en woon op mezelf samen met mijn vriend en het gaat echt super goed. Nou ben ik 5 weken zwanger, maar hoe zit dat eigenlijk als ik onder curatele sta? Als alles goed gaat en ik heb een stabiel leven enz dan mag het toch gewoon bij mij blijven? Reactie infoteur, 29-06-2014
Beste Yvi,
Voor het ouderlijk gezag hebt u dan zeer waarschijnlijk toestemming van de curator of kantonrechter nodig. De vraag is wel of u volledig onder curatele staat (alle rechtshandelingen) of niet en of dit kan worden opgeheven, nu het beter gaat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 24-10-2022
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Zakelijk
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.