Rol P&O in relatie tot integraal management

Rol P&O in relatie tot integraal management In veel organisaties wordt er gewerkt volgens het model van integraal management. In sommige organisaties levert dit vaak spanning op tussen het management enerzijds en de afdeling P&O anderzijds. Want: wie doet nu wat? In dit artikel wordt dan ook de rol van P&O in relatie tot integraal management onder de loep genomen.

Integraal Management in relatie tot P&O-beleid

Ervan uitgaande dat leidinggevenden binnen een organisatie volgens het model van integraal management werken (en dus binnen de gestelde kaders o.a. verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van o.a. het personeels- en organisatiebeleid), heeft de afdeling P&O als taak hen daarbij zodanig te adviseren en te faciliteren dat de beoogde doelstellingen worden bereikt.

Om het personeels- en organisatiebeleid binnen een organisatie in de gewenste richting te kunnen sturen is mijns inziens helderheid noodzakelijk op 3 belangrijke kerngebieden:
 1. Organisatiedoelstellingen op de verschillende niveaus van de organisatie;
 2. Taak en rol van het management in de realisatie van het strategisch P&O-beleid;
 3. Taak en rol van P&O in de realisatie van het strategisch P&O-beleid.

Het 3e kerngebied, de taak en rol van P&O, zal hieronder nader worden uitgewerkt.

Taak en rol van P&O

Taakgebied P&O

De rol- en taakverdeling tussen P&O en het management is, naast de positionering van de P&O-afdeling, afhankelijk van het taakgebied van P&O. Het taakgebied van P&O is grofweg te onderscheiden in 4 deelgebieden:
 1. Beleidsadvisering (strategie);
 2. Uitvoering personeelsbeleid (afstemming);
 3. Personeelsbeheer (administratie);
 4. Controltaak t.a.v. voorgenoemde 3 taken.

Deze 4 genoemde deelgebieden dienen georiënteerd zijn op het managen en ontwikkelen van zowel organisatie als personeel. Uit de praktijk blijkt echter dat in veel organisaties binnen de afdeling P&O (door allerlei omstandigheden) meer nadruk ligt op de beheersing van de organisatie dan op de ontwikkeling.
Om een pro-actief beleid te kunnen voeren zal een organisatiebrede visie op de ontwikkelingsrichting van de organisatie en het personeel leidend moeten zijn voor zowel management als P&O. Hierbij dient de afdeling P&O mijns inziens:
 • in staat te zijn het management voldoende beleidsmatig te ondersteunen bij het maken van de juiste strategische keuzes over organisatie-inrichting en personeelsplanning;
 • overeenstemming te hebben met het management over het uitvoeren van beheersmatige taken (wie doet wat);
 • het management te voorzien van adequate ken- en stuurgetallen.

Rol P&O

Vanuit de bovengenoemde 4 deelgebieden kunnen een aantal rollen worden onderscheiden die P&O hiertoe dient te vervullen.

Adviserende rol op strategisch niveau
Het strategisch niveau van de organisatie is vooral een managementdomein. P&O heeft hierbij duidelijk een adviserende rol. De adviezen gaan op dit niveau zowel over personeelsbeleid als over organisatiebeleid. De inhoud van het advies is gebaseerd op specifieke deskundigheid en op de koppeling organisatiedoelstelling - personeelsbeleid. In deze rol zal P&O idealiter door het management worden gevraagd, maar minstens zo belangrijk is dat P&O pro-actief optreedt en het management ongevraagd op het juiste moment te voeden en te informeren.

De uitdaging in deze rol is het verleggen van de tijdshorizon voor beleid (van korte termijn- naar lange termijn advisering).

Adviserende en uitvoerende rol bij ontwerp, invoering en handhaving van methoden en instrumenten
Het middenniveau in de relatie tussen management en P&O betreft het ontwerp en de hantering van het personeelsinstrumentarium. Hierbij is het van belang helderheid te hebben over de opvattingen van leidinggevenden en P&O over het doel en de functie van de personeelsinstrumenten. Per instrument zal een uitwerking moeten worden opgesteld op de volgende 4 managementfuncties:
Innovatie, integratie, uitvoering en beheer.

In onderstaande tabel is het kader aangegeven hoe methoden en instrumenten kunnen worden ingezet. Het is noodzakelijk om dit schema voor elk afzonderlijk instrument uit te werken om vervolgens de afspraken over verantwoordelijkheden en uitvoeringswerkzaamheden tussen management en P&O vast te kunnen leggen.

InnovatieIntegratieUitvoeringBeheer
BetekenisVaststellen of wijzigen van doelenRelatie leggen tussen doelen en mensenRealiseren van geplande takenSturen en coördineren van procedures en regelingen
Rol managementAfstemmen van het doel van de methode op doelen van organisatie/afdelingBepalen van de noodzaak van afstemming tussen organisatiecompetenties en individuele competentiesUitvoering geven aan de methode op basis van rol- en taakafspraken met P&OPlannen van de uitvoering op basis van de aangereikte instrumenten
Rol P&OAanreiken en aanpassen van methoden t.b.v. realisering van doelstellingenAdviseren over de vorm en wijze waarop afstemming tussen organisatie en medewerkers gerealiseerd kan wordenOp basis van gemaakte taakafspraken heeft P&O adviesrol en/of uitvoerende rol en/of administratieve rol of geen rolT.b.v. de eenheid in beleid en het kunnen genereren van informatie en ken- en stuurgetallen getallen voert P&O het beheer en de administratie

Sturende en uitvoerende rol voor personeelsbeheer en administratie
Het derde niveau van werkzaamheden van de afdeling P&O betreft taken die geheel zelfstandig en onder verantwoordelijkheid van P&O worden uitgevoerd. Voorbeelden daarvan zijn:
 • registratie personeelsgegevens;
 • formatiebeheer en functiebeheer;
 • subsidieregelingen en fiscale regelingen;
 • informatievoorziening en communicatie m.b.t. P&O-taken.

Bij voorgenoemde taken is de rolverdeling bijna altijd omgekeerd aan die bij advisering over de strategie en de toepassing van methoden en instrumenten. Bij het hier bedoelde pakket van werkzaamheden heeft het management een adviserende rol. De directie of Raad van Bestuur is op dit werkterrein veelal de directe opdrachtgever en beslisser.

Controltaakstelling
De controltaakstelling van P&O is complementair aan de integrale managementverantwoordelijkheid binnen de gestelde kaders. Concreet betekent dit dat P&O de decentrale uitvoering van het personeelsbeleid toetst aan de afgesproken kaders of aan wettelijke voorschriften (zoals b.v. Arbowetgeving). P&O heeft hiertoe een rapportagebevoegdheid en een rapportageplicht om management, directie en Raad van Bestuur stuur- en correctiemogelijkheden in handen te geven.

Tot slot

Integraal management betekent dat de leidinggevenden o.a. verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het personeelsbeleid, met het hoogste managementechelon als eindverantwoordelijke(n). Het management dient dan ook de beschikking te hebben over de instrumenten om aan die verantwoordelijkheid vorm te geven. Daar waar nodig of gewenst doet de leidinggevende een beroep op ondersteuning en advies van de afdeling P&O, zonder daarbij voorbij te gaan aan de eindverantwoordelijkheid van het hoogste managementechelon. Indien noodzakelijk vervult P&O een interveniërende rol op procesniveau tussen leidinggevenden en medewerker of tussen management en leidinggevenden.
© 2007 - 2023 Mofa, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Integraal management in de overheid (publieke sector)In de publieke sector is integraal management een managementprincipe dat veelvuldig wordt toegepast. Verantwoordelijkhed…
HRM, wat is dat nou eigenlijk?HRM, wat is dat nou eigenlijk?HRM, waarschijnlijk heeft u er wel eens over gehoord. Personeelsbeleid en personeelsmanagement worden tegenwoordig steed…
Leiderschap: Humanresourcesmanagement (HRM)Een veelbesproken managementopvatting is humanresourcesmanagement (HRM). Vaak wordt de term HRM gebruikt als synoniem vo…
Mogelijkheden van een opleiding financieel managementMogelijkheden van een opleiding financieel managementHet financieel management van een onderneming of organisatie is een van de belangrijke onderdelen die ondersteuning bied…

Wat is IPMA voor project managersNaast Prince II en PMI bestaat er nog een zeer belangrijke certificerings mogelijkheid voor project managers. In deze ro…
Mofa (2 artikelen)
Gepubliceerd: 10-06-2007
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Management
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.