Vakantiedagen, calamiteiten- of zorgverlof

Er zijn allerlei omstandigheden in de privésfeer te bedenken waardoor het voor u tijdelijk niet mogelijk is op uw werk te verschijnen, bijvoorbeeld een inbraak in uw woning of een ziek kind. Gaan deze verzuimuren af van uw vakantiedagen of kunt u gebruik maken van een andere wettelijke regeling. Hier kunt u meer informatie over dit onderwerp vinden. Voor onvoorziene privé omstandigheden zijn er 3 soorten van verlof mogelijk:
  • Vakantiedagen
  • Calamiteitenverlof
  • Zorgverlof.

Uw recht op vakantiedagen

Conform de wet heeft iedere werknemer in Nederland recht op minimaal 4 keer het aantal werkdagen per week aan vakantie. Indien u full-time werkt heeft u wettelijk gezien dus recht op 20 vakantiedagen per jaar. Werkt u 3 dagen per week dan heeft u dus minmaal recht op 3*4=12 vakantiedagen per jaar. U kunt echter op basis van afspraken met uw werkgever of op grond van de CAO meer vakantiedagen krijgen.

Indien u uw vakantiedagen gebruikt voor onvoorziene privé omstandigheden zal uw werkgever u doorgaans dankbaar zijn, maar dan kunt u deze dagen niet meer gebruiken. Het calamiteitenverlof of zorgverlof kan hier uitkomst bieden.

Het calamiteitenverlof

Dit is doorbetaald verlof, bedoeld voor onvoorziene situaties waarin het noodzakelijk is dat u direct vrij moet nemen in verband met persoonlijke omstandigheden. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan de eerder genoemde inbraak of uw zieke kind maar ook bij bevalling van uw partner, voor de aangifte van uw kind of een spoedeisend bezoek aan de dokter of specialist. Afspraken die u vooraf kunt voorzien, zoals bijvoorbeeld een gepland doktersbezoek of een controle bij de tandarts vallen niet onder deze regeling, in dat geval moet u dus overleggen met uw werkgever. Dit verlof kan overigens verrekend worden met uw vakantiedagen indien dit geregeld is in de CAO, op grond van eerdere afspraken met uw werkgever of als u hiervoor uitdrukkelijk toestemming verleend. De verrekening kan alleen voor vakantiedagen die u boven het wettelijk minimum heeft.

Uw werkgever kan calamiteitenverlof niet weigeren

Het calamiteitenverlof is een wettelijk recht dat voor iedereen geldt (ook voor mensen met een tijdelijk contract of in een proeftijd). U kunt voor het opnemen van dit verlof niet worden ontslagen, wel kan uw werkgever van u verlangen dat u bewijs overlegt waaruit blijkt dat het calamiteitenverlof ook echt nodig was. Daarnaast moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:
  • U moet uw werkgever zo snel mogelijk moeten laten weten dat u door een calamiteit of andere dringende redenen niet op uw werk kunt komen, waarbij u aangeeft wanneer u denkt weer te kunnen komen. Als het niet anders kan mag u uw werkgever ook achteraf informeren
  • De duur van het verlof moet redelijk zijn (in overeenstemming met de ernst van het noodgeval en de omvang van de privé verplichtingen die eruit voortvloeien. Dit kan dus zijn voor enkele uren, maar ook voor enkele dagen

Het zorgverlof

Dit verlof kunt u opnemen als u moet zorgen voor een ziek familielid. Er zijn 2 soorten zorgverlof namelijk:
  • Kortdurend zorgverlof
  • Langdurend zorgverlof

Kortdurend zorgverlof

Dit verlof is bedoeld u in staat te stellen noodzakelijke verzorging te geven aan een thuiswonend ziek kind, partner of ouder. U moet wel de enige zijn die de zorg kan verlenen, als u “vertrouwd” overige personen in kunt schakelen als bijvoorbeeld een opa/oma,uw partner of op grond van een wettelijke regeling, dan kunt u geen beroep doen op deze regeling.. Dit verlof kunt u alleen opnemen in overleg met uw werkgever en het kan zijn dat uw werkgever u achteraf om bewijs vraagt.

Als u full time werkt kunt u maximaal 10 dagen zorgverlof per jaar opnemen, werkt u minder dan worden deze dagen verminderd in verhouding met de door u gewerkte uren. Het zorgverlof hoeft niet aaneengesloten kunnen worden opgenomen. U zou dus meerdere malen per jaar een beroep doen op deze regeling.

Indien u in eerste instantie calamiteitenlof claimde, maar 1 dag achteraf niet voldoende bleek, dan gaat uw calamiteitenverlof automatisch over in kortdurend zorgverlof. De dag calamiteitenverlof telt echter dan mee voor de opgenomen dagen kortdurend zorgverlof dus de 2e dag van het verlof wordt geteld als de eerste dag zorgverlof.

Loondoorbetaling en verrekening van vakantiedagen tijdens het kortdurend zorgverlof

Op grond van de wet heeft u tijdens dit verlof minimaal recht op 70% loondoorbetaling. Dit mag echter nooit minder zijn dan het minimumloon en nooit meer dan het maximum dagloon (€ 177.03 per 01-01-2008). Op grond van de CAO of afspraken met uw werkgever is het mogelijk dat u recht heeft op een volledige loondoorbetaling. Het is dus ook in uw eigen belang dat u dit nagaat.
Uw werkgever mag de dagen van het kortdurend zorgverlof niet verrekenen met uw vakantiedagen tenzij hierover vooraf afspraken zijn gemaakt met uw werkgever of op grond van de CAO. Ook hier kan er alleen verrekend worden met de vakantiedagen waarop u recht heeft boven het wettelijk minimum.

Langdurend zorgverlof

Deze regeling stelt u in staat langere tijd te zorgen voor een levensbedreigend zieke partner, ouder of kind. Op grond van een full time functie kunt u maximaal 6 weken per jaar langdurend zorgverlof opnemen. Dit kan aaneengesloten of – in overleg met uw werkgever – verspreid over een periode van maximaal 18 weken waarin u deeltijd werkt. Op grond van de CAO of afspraken met uw werkgever kunnen andere regels gelden, ga dit dus na.

Het verlof moet u, op grond van de wet minimaal 2 weken van tevoren, schriftelijk bij uw werkgever aanvragen. In deze aanvraag moet u, voor zover uw werkgever niet op de hoogte is, informatie geven over de persoon voor wie u wilt gaan zorgen. (eventueel met doktersverklaring). Indien u werkgever niet binnen 1 week reageert op uw verzoek gaat het verlof automatisch in op de door u aangevraagde dag. Uw werkgever kan echter, indien hij zwaarwegende belangen heeft, u het zorgverlof weigeren.

Tijdens langdurig zorgverlof heeft u geen recht op loondoorbetaling, wel gaat de opbouw van uw vakantiedagen door.
© 2008 - 2024 Dsvh13, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Wat is zorgverlof?Wat is zorgverlof? Soms heeft een partner, kind of ouder zorg nodig. De werkgever heeft dan het recht om zorgverlof op t…
Wat is calamiteitenverlof?In sommige gevallen hebt u recht op calamiteitenverlof. Het gaat om situaties waarbij u plotseling verlof moet opnemen i…
Calamiteitenverlof: niet kunnen werken door dringende zakenCalamiteitenverlof: niet kunnen werken door dringende zakenEen gesprongen waterleiding en het hele huis staat blank? Een kind dat plotseling ziek is en er is niemand die op kan pa…
Recht op zorgverlofRecht op zorgverlofIedere werknemer heeft recht op zorgverlof. Dit recht is in de wet geregeld, maar in de arbeidsovereenkomst kunnen er af…

Break-even-analyseBij een onderneming is het handig om te weten hoe je er financieel voor staat. Het is daarbij nodig dat een ondernemer w…
Tips voor het verkopen van je huis zonder makelaarTips voor het verkopen van je huis zonder makelaarMakelaars zijn duur. Daar is iedereen bekend mee die weleens een huis via een makelaar heeft gekocht of verkocht. Nog ma…
Reacties

Frank, 15-10-2010
Ik ben vader geworden van een tweeling. De bevalling is via een geplande keizersnede geweest, waarvoor ik bij mijn werkgever een 10 dagen vrij heb genomen. De dag van de bevalling + de twee weken daaropvolgend.

De kinderen zijn goed ter wereld gekomen, maar in plaats van de verwachtte 4 dagen ziekenhuisopname heeft mijn vrouw 11 dagen in het ziekenhuis moeten doorbrengen. Thuisgekomen was zij nog steeds niet in staat om de verzorging van de kinderen op zich te nemen. Nu zes weken later is de situatie iets verbeterd, maar moet ik nog steeds veel uren vakantiedagen opnemen volgens mijn werkgever. Het gevolg iss dat nu reeds 4 weken vakantie dagen heb besteedt aan het verlenen van zorg aan mijn vrouw en mijn twee pas geboren kinderen. Sporadisch kregen we daarbij hulp van familie en vrienden, maar het meerendeel werd door mij uitgevoerd.

Na terugkomst op het werk heb ik direct gevraagd of het mogelijk is de vakantiedagen opname om te zetten in kort durend zorgverlof (dus met terugwerkende kracht). Mijn werkgever geeft via omwegen aan dat dit niet onmogelijk is, hoewel er geen uitzonderen worden gemaakt in onze CAO.

Kan ik mij ergens op beroepen? Reactie infoteur, 25-12-2010
In dit geval is het van belang om na te gaan hoe u uw vrije dagen in eerste instantie bij uw werkgever heeft aangevraagd. Heeft u aangegeven dat u vrij nam omdat er geen andere mogelijkheid was, dan kan er gesteld worden dat er min of meer een zorgverlof is aangevraagd.

Daarbij is het de vraag hoe eea geregeld is in de CAO. Laat u goed informeren en ga alsnog een gesprek aan met uw werkgever. Veel sterkte

Marcel, 13-07-2010
Ik heb een zoon van 10 jaar die albinisme heeft en ADHD en PDDNOS, gedragstoornis die alle kanten uit gaat. Hij zit op de gewone basis school maar krijgt meer achterstand. Nu gaat hij volgend schooljaar naar speciaal onderwijs, blinden en slechtziende school. Om hem te laten wennen aan de nieuwe situatie heeft hij in juni drie keer op 1 dag in de week de nieuwe schoolbezocht. Maar om hem daar naar binnen te krijgen heeft voor heel veel gedrags problemen gezorgd, dus kwam ik later op mijn werk. Had dit ook aangegeven op mijn werk. Mijn vraag valt dit onder onvoorziene calamiteiten? Reactie infoteur, 24-07-2010
U had zelf al van tevoren aangegeven aan uw werkgever dat u problemen verwachte welke zouden ontstaan door deze nieuwe situatie. In dit geval zijn deze uren dus niet geheel onvoorzien terwijl dat juist het criterium is voor calamiteitenverlof. Daarbij kan het ook nog zo zijn dat, indien uw werkgever dit wil zien als calamiteitenverlof, dit deels verrekend zal worden met uw vakantiedagen conform de CAO.

Het is voor u dus verstandig eerst de CAO erop na te slaan om te kijken of er inderdaad verrekend zou zijn indien er sprake was geweest van calamiteitenverlof, in dat geval zou u er immers niets mee opschieten. Vervolgens kunt u altijd nog overleggen met uw werkgever.

Carla Verhoeven, 21-05-2010
Ik werk bij de stichting Prisma en heb helaas afgelopen en komende jaren veel verlof moeten nemen voor mijn ouders en kinderen. Nog nooit heb ik een uur verlof gekregen, moet zelf dagen kopen. Mijn zoon moeet ik wekelijks mee naar terapie ivm psychische problemen (wilde 3 jaar geleden niet meer leven) en mijn vader heeft alzheimer en vasculaire dementie en mijn moeder heeft sinds 3 jaar waanstoornissen. Mijn vader en moeder wonen sinds kort ieder apart (niet bij mij in huis. Mijn vader gaat 3 dagen in de week naar de zorgboerderij, rest vangen wij als kinderen op en mijn moeder is een groot drama, wil zelf geen medicijnen en is niet ziek (is vorig jaar 3 weken opgenomen) daar moet eerst iets ergs gebeuren, ze is zelfs tel. niet meer bereikbaar want ze word afgeluisterd, gaat hiermee naar de politie enz.enz.
Ga er zelf een beetje aan onderdoor (regelmatig griep en heel moe) wat mag ik van mijn baas verwachten. De combinatie word erg zwaar, ben alleenstaande moeder van 2 kinderen. Reactie infoteur, 21-05-2010
Het artikel omschrijft precies wat u mag verwachten van uw werkgever op grond van de wettelijke regeling maar uw werkgever zal dit nooit zomaar hoeven geven. Zoals ook aangegeven in het artikel zult u zelf moeten aangeven dat u van een bepaalde regeling gebruikt zult willen maken.

Overigens kan een eventuele CAO nog een afwijkende, gunstigere regeling, zijn opgenomen. Het is dus van belang uw CAO er eerst op na te slaan.

Voor wat betreft de situatie van uw ouders zie ik wettelijk gezien niet echt een oplossing. Alleen in geval van een levensbedreigende ziekte heeft u wettelijk gezien recht op langdurig zorgverlof en hiervan is geen sprake. Daar het voor u niet meer te combineren is met uw werkzaamheden is het verstandig dit met uw medefamilieleden te bespreken en mogelijk te zoeken naar een andere oplossing.

Voor wat betreft uw zoon zou u met uw werkgever kunnen bespreken of kortdurend zorgverlof tot de mogelijkheden behoort, desnoods opgenomen in halve dagen of misschien zelfs uren. Uiteraard zult u dan wel minder loon ontvangen in de tijd dat u gebruik maakt van dit verlof.

Veel sterkte bij het zoeken naar een oplossing voor deze kwesties!

J. Middelman, 08-10-2009
Ik heb een vraag! Ik zit nog in mijn proeftijd en heb nu zorgverlof omdat mijn man een ernstig ongeluk heeft gehad. Met mij gaat het nu niet zo goed en wil eigenlijk mijn zorgverlof omzetten naar ziektemelding. Mogen ze mij nu ontslaan en zo ja heb ik dan recht op bijv een uitkering? En trekken ze de zorgverlof af van mijn proeftijd? Reactie infoteur, 10-10-2009
Tijdens uw proeftijd kunt u altijd zonder opgave van reden worden ontslagen, ook als u ziek bent. U heeft dan recht op een ziekteuitkering van het UWV en wellicht later ook een WW uitkering, dat is afhankelijk van uw opgebouwde rechten.

De tijd dat u ziek bent of zorgverlof heeft mag nooit worden 'afgetrokken' van de proeftijd

Dsvh13 (176 artikelen)
Gepubliceerd: 08-06-2008
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Diversen
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.