Erfenis regelen: Wie erft?

Erfenis regelen: Wie erft? Bij de afhandeling van een erfenis doemen veel vragen op. Hoe zit het met de verdeling, wie krijgt wat? Zonder testament is het wettelijk erfrecht van kracht. De langstlevende leeft ongestoord voort en de kinderen krijgen hun erfdeel pas later. Families van nu zitten vaak ingewikkelder in elkaar dan vroeger. Samenwonen, hertrouwen en de komst van stiefkinderen vragen om een goede regeling. Voorkom onenigheid door duidelijkheid en slim nalaten, bijvoorbeeld door regelmatig te schenken.

Wat is de erfenis?

De erfenis is de som van alle bezittingen minus schuld. Bezittingen zijn alle zaken uit te drukken in geld, zoals een bankrekening, aandelen, kunst of een auto. Met schuld wordt bijvoorbeeld een persoonlijke lening bedoeld of een nog openstaande hypotheek. Is de erflater in gemeenschap van goederen getrouwd, dan is de erfenis die hij/zij nalaat de helft van de waarde van de gezamenlijke goederen.

Als iemand overlijdt worden zijn of haar bankrekening(en) geblokkeerd. Om dit op te heffen is er een verklaring van erfrecht nodig. Deze wordt door een notaris opgesteld. Pas als deze er is, kunnen bankzaken worden geregeld, de woning leeg geruimd, abonnementen en lidmaatschappen opgezegd, uitkeringsinstanties en verzekeringsmaatschappijen ingelicht, de inboedel verdeeld, een eventueel eigen huis worden verkocht en de belastingaangiften gedaan.

Wettelijk erfrecht

Zoals het huidige erfrecht eruit ziet krijgt de langstlevende van een echtpaar de beschikking over de hele erfenis, dus alle zaken, de goederen en schulden. De kinderen houden hun erfdeel tegoed (een vordering) tot ook de andere ouder is overleden. Op dat moment is de volledige nalatenschap voor hen. Als er niets geregeld is, gebeurt het dus zo, en dit is ook wat de meeste mensen willen. Tot 2003 was de regeling anders: Kinderen hadden toen nog het recht om hun deel van de erfenis direct op te eisen zodra de ene ouder overleden was en de andere nog leefde, met als gevolg dat deze soms zijn woning moest verkopen. Enkel een testament kon hierin verandering brengen. Tegenwoordig wordt de achtergebleven echtgenoot door de wet beschermd zodat de financiële situatie niet teveel wordt gewijzigd.

Wie erft?

Volgens het Burgerlijk Wetboek bestaan er vier groepen van erfgenamen, afgeleid van familierechtelijke relaties. De term die de wet hierbij gebruikt is erfopvolging. Bij aanwezigheid van een familielid in de eerste groep, geldt deze als erfgenaam. Is er niemand in de eerste groep, dan komt de volgende groep in aanmerking, en zo verder. De erfgenamen die in dezelfde groep zitten hebben allen recht op een even groot deel van de erfenis, met uitzondering van de echtgenoot/echtgenote, waarvoor aparte regels gelden. Hetzelfde geldt voor de ouders: deze erven ieder een kwart. Kinderen hebben in elk geval een hoofdrol, wegens het recht op de legitieme portie, het erfdeel waar ze in ieder geval recht op hebben (wettelijk kindsdeel). Dit erfdeel is de helft van het eigenlijke erfdeel van het kind. Een geregistreerd partner is juridisch gelijk aan een echtgenoot/echtgenote.
 • Groep 1: De echtgenoot of echtgenote en de kinderen, daarna eventuele kleinkinderen en achterkleinkinderen.
 • Groep 2: De ouders tezamen met broers en zussen van de erflater, en kinderen van broers/zussen door plaatsvervulling indien hun ouder die broer/zus van de overledene is, eerder overleed dan de erflater.
 • Groep 3: De grootouders of evt. plaatsvervulling dus afstammelingen van deze grootouders.
 • Groep 4: De overgrootouders of evt. plaatsvervulling dus afstammelingen van deze overgrootouders.

Ongedaanmaking

Wie de regels van de wettelijke verdeling ongedaan wil maken kan naar de notaris gaan voor een ongedaanmaking. Dit is een verklaring waarin staat dat het geld en het vermogen bijvoorbeeld toch volgens de oude wettelijke regeling moet worden verdeeld, dus de legitieme portie direct na overlijden van een ouder naar de kinderen en niet pas na overlijden van beide ouders. Dit kan bijvoorbeeld als de kinderen het geld goed kunnen gebruiken of als ze de zaak van de ouders zullen overnemen. Een ongedaanmaking moet binnen drie maanden na overlijden van de echtgenoot worden vastgelegd. Na die periode kan de achtergebleven echtgenoot enkel nog door schenkingen geld aan de kinderen doen toekomen.

Testament

Wie het wettelijk erfrecht anders wil zien, moet een testament (uiterste wilsbeschikking) laten opstellen. Dit kan vanaf de leeftijd van 16 jaar. Een testament is een eenzijdig en persoonlijk document en is aanbevolen in de volgende gevallen:
 • Indien u niet getrouwd bent, maar samenwoont. Dit omdat u dan niet automatisch elkaars erfgenaam bent.
 • Als u een vriend(in) wilt laten erven.
 • Als u een goed doel wilt laten erven. Zo'n erfdeel heet een legaat, de ontvanger heet een legataris.
 • In het geval u een kind (deels) wilt onterven of een andere verdeling van de erfenis wilt.
 • Als u een broer of zus die volgens de normale regeling niets zou krijgen ook wilt laten erven.
 • Wanneer u kinderen uit een vorig huwelijk heeft en de erfenis voor hen wilt veilig stellen. U kunt hierbij kiezen voor wel of geen bewaarplicht voor de langstlevende partner.
 • Als u wilt voorkomen dat de erfenis bij een schoonzoon of schoondochter terecht kan komen (uitsluitingscausule).
 • Wanneer u stiefkinderen en hun kinderen wilt laten erven. Hierbij zijn beperkingen mogelijk.
 • Voor de benoeming van een voogd bij overlijden van beide ouders. Hiermee wordt voorkomen dat verschillende familieleden de zorg voor de kinderen gaan opeisen.
 • Een twee-traps making, d.w.z. u benoemt een erfgenaam voor een specifiek erfstuk en benoemt tevens de erfgenaam van deze erfgenaam.
 • Wanneer u een schenking bij leven wilt doen en daar al of niet een inbrengverplichting aan verbinden (wel of niet bij de erfenis optellen).
 • Voor de benoeming van een executeur (dit is meestal de overblijvende partner). Vooraf overleg is gewenst.
 • Als u onroerend goed in het buitenland bezit en/of over een zeer groot vermogen beschikt.

Geen partner en geen kinderen

Bent u alleenstaand zonder testament en komt u te overlijden, dan gaat de erfenis naar broers, zussen en ouders, of indien deze al zijn overleden, naar neefjes en nichtjes. Bij aanwezigheid van ouders krijgen deze elk minimaal een kwart. Het is wel zo dat deze een veel hoger tarief aan successierechten moeten betalen dan eigen kinderen en kleinkinderen. Reken erop dat er wel minimaal een kwart naar de belasting gaat. Met een testament kan dit worden voorkomen, bijvoorbeeld door een goed doel te benoemen. Wanneer er overigens in geen van de vier groepen erfgenamen zijn gaat de erfenis naar de Staat der Nederlanden.

Waar is het testament?

Iedereen die ooit een testament heeft gemaakt is bij het Centraal Testamentenregister in Den Haag geregistreerd. U kunt hier schriftelijk en met toezending van een overlijdensakte informeren bij welke notaris het testament is opgemaakt. Een uittreksel of afschrift van de overlijdensakte kunt u tegen betaling verkrijgen in de gemeente van overlijden. Zodra bekend is bij welke notaris het testament ligt, kan een kopie worden opgevraagd.

Wat kost een testament?

U kunt een vrijblijvend gesprek bij de notaris afspreken. Vraag daarbij een globale kostenopgave. De kosten van een testament lopen zeer uiteen, en variëren van enkele honderden euro's voor een eenvoudige akte tot duizenden euro's bij grote boedelverdelingen. Omdat het familie- en erfrecht vele mogelijkheden kent zal de tijd die de notaris eraan besteedt wellicht langer zijn dan u vooraf had beraamd, waardoor de kosten oplopen. Algemene prijsopgaven en prijsvergelijkingen zeggen niet zoveel, omdat een testament een akte is die specifiek op uw situatie moet worden gemaakt.

Niet alles hoeft per testament

Als het niet gaat om geld of een huis kunt u ook volstaan met het opstellen van een codicil. Deze heeft dezelfde rechtsgeldigheid als een testament, hoewel er veel minder in kan worden geregeld. Het codicil moet handgeschreven, gedateerd en ondertekend zijn, en het origineel moet op een duidelijke maar veilige plaats worden bewaard. Goederen die aan anderen kunnen worden toebedeeld zijn bijvoorbeeld sieraden, boeken, kledingstukken, meubels, enz., maar ook kan worden vastgesteld hoe de uitvaart eruit moet zien en wie dat regelt. Een groot voordeel van een codicil is dat het gemakkelijk kan worden gewijzigd, een nadeel is dat nabestaanden soms niet van het bestaan van een codicil weten, er te laat achter komen of er niet naar handelen. Het beste is om erfgenamen en begunstigden afschriften van het codicil te geven.

Vruchtgebruik bij hertrouwen

In het geval van hertrouwen van de langstlevende partner dreigt het familiebezit in gevaar te komen. Dit kunnen de kinderen voorkomen door het opeisen van de vordering, vanwege hun wilsrechten. De langstlevende, dus ook de nieuwe partner van hun vader of moeder, heeft echter het recht op ongestoord voortleven. De langstlevende krijgt aldus het vruchtgebruik over de goederen en het geld. De nalatenschap voor de kinderen is veilig gesteld, maar kan nog niet worden opgeëist totdat ook de langstlevende komt te overlijden. Door deze wilsrechten kunnen spullen met emotionele waarde veilig worden gesteld.

Schenkingen

Bij de verdeling van de erfenis komt de belasting in het spel. Hoe groter de erfenis, hoe hoger de successierechten die aan de belastingdienst moeten worden betaald. Om dit te minimaliseren schenken veel ouders en grootouders geld aan hun toekomstige erfgenamen. Ze besparen hun kinderen belasting en kunnen zien hoe het geld wordt besteed. Een kind mag jaarlijks € 4.556,00 (2009) van de ouders ontvangen (belastingvrij), daarnaast mag een kind -tussen de 18 en 35 jaar- eenmalig € 22.760,00 (2009) belastingvrij ontvangen. Is het kind deze leeftijd gepasseerd, dan mag het nog steeds mits zijn of haar echtgenoot jonger is. Bij schenken 'vrij van recht' neemt de gever het schenkingsrecht (de verschuldigde belasting) voor zijn rekening, en dat is voor de ontvanger wel zo plezierig. Let op: De Successiewet bepaalt dat schenkingen 180 dagen voor de dood van de schenker worden beschouwd als niet gedaan, tenzij het de eenmalige schenking aan kinderen tot 35 jaar betreft.

Voorschot op erfenis

Alvast geld of goederen ontvangen als 'voorschot op de erfenis', doch met verplichting tot inbreng in de erfenis betekent dat het de bedoeling is dat de andere kinderen niet worden benadeeld. Het gaat altijd om de waarde van dit voorschot dat moet worden bijgeteld bij de andere eigendommen en vervolgens verdeeld. Heeft een kind bij leven teveel gekregen, dan dient het verschil te worden verrekend met de overige erfgenamen. Is er geen verplichting tot inbreng in de nalatenschap dan kunnen de andere kinderen/erfgenamen zich hiertegen niet verzetten tenzij hun wettelijk erfdeel wordt aangetast. De ontvanger moet wel kunnen aantonen dat het betreffende erfdeel niet bij de nalatenschap hoeft te worden bijgeteld, dus dat het een schenking was.

Aangifte successierechten

Over een erfenis dient belasting te worden betaald, de zogeheten successierechten of recht van successie. Erft u meer dan de vrijstelling, dan heeft u als erfgenaam een aangifteplicht. In de meeste gevallen krijgt u van de belastinginspectie een aangifteformulier successierecht. Deze volgt naar aanleiding van de aangifte inkomstenbelasting en de vermogensrendementsheffing. Bij twijfelgevallen ontvangt de erfgenaam een inlichtingenformulier waarna alsnog een aangifteformulier kan volgen. Hierop moet worden ingevuld welke bezittingen en schulden de erflater op de dag van overlijden had. Binnen acht maanden na overlijden dienen de successierechten te worden voldaan door de erfgenamen zelf of via de notaris, maar u kunt uitstelling van aangifte aanvragen. Dit kan wel betekenen dat er voorlopige aanslagen worden opgelegd. Het beste is om in elk geval (als familie) samen aangifte te doen, en niet ieder apart.

Vrijstelling successierechten

Over het erfdeel voor de kinderen moeten successierechten worden betaald, ook al krijgen de kinderen hun erfdeel nog niet i.v.m. de langstlevende regel. Bij wet is geregeld dat de langstlevende ouder behalve de gehele erfenis ook de aanslag successierechten betaalt. Dit bedrag mag in mindering worden gebracht op de vordering van de kinderen. Het is mogelijk dat de langstlevende hier niet of nauwelijks geld voor heeft, bijvoorbeeld omdat de erfenis hoofdzakelijk bestaat uit een huis en goederen. De vorderingen die de kinderen erven blijven in sommige gevallen onder de vrijstelling zodat er niets hoeft te worden betaald. Voor kinderen bedraagt deze vrijstelling € 10.323,00 en voor partners € 532.570,00 (cijfers 2009). Het is verstandig een notaris de exacte vorderingen te laten vastleggen omdat er anders een kans bestaat dat de kinderen bij overlijden van de tweede ouder alsnog belasting moeten betalen over de eerste erfenis.

Schulden erven en de nalatenschap weigeren

Zijn de schulden groter dan de bezittingen, dan kunt u als erfgenaam twee dingen doen. De eerste mogelijkheid is de erfenis verwerpen. Hiervoor gaat u naar de notaris waar u een volmacht ondertekent voor een verklaring bij de griffie van de rechtbank. U bent dan niet meer erfgenaam, dus niet aansprakelijk voor schulden, maar u heeft ook geen recht meer op goederen uit de erfenis. De andere mogelijkheid gebeurt ook via een volmacht bij de notaris en heet beneficiaire aanvaarding. U accepteert hierbij de erfenis indien deze positief is. Bij beneficiair aanvaarden komen ook de schuldeisers aan bod doordat de schulden zoveel mogelijk worden betaald. Minderjarigen en personen die onder curatele staan, aanvaarden een erfenis altijd op deze manier. Wilt u de erfenis niet, ga dan niet alvast het huis van de overledene opruimen, spullen verkopen enz., omdat u daarbij aangeeft de erfenis te aanvaarden.

Volmacht voor afhandeling erfenis

Meestal geven de erfgenamen één erfgenaam een volmacht om de erfenis van de overledene af te handelen. Hierdoor worden de rechten van de erfgenamen overgedragen aan de gevolmachtigde erfgenaam, hoewel deze gevolmachtigde vaak niet deskundig of ervaren is. Overigens kan ook een buitenstaander worden aangewezen om de zaak af te wikkelen. Een volmacht is praktisch bij het ondertekenen van belangrijke stukken, of het bezoeken van de bank. Over de verdeling moeten alle erfgenamen wel samen de besluiten nemen. 'Meeste stemmen gelden' gaat hierbij niet op, omdat alle erfgenamen met alle beslissingen akkoord moeten gaan. Is eentje het ergens niet mee eens, dan kan er niet tot verdeling worden overgegaan.

Estate Planning

Estate Planning of grofweg 'Hoe betaal ik zo min mogelijk successierechten' is een nieuw begrip, overgewaaid uit de Verenigde Staten. Estate is het Engelse woord voor nalatenschap. En Estate Planning betekent eigenlijk het vooruitkijken bij de verdeling en overdracht van het familievermogen na overlijden. Er wordt een weloverwogen plan opgesteld, waarbij het vermogen zo goedkoop mogelijk van de ene generatie op de volgende overgaat. Te denken valt aan schenkingen, zekerheden voor de langstlevende, bedrijfsopvolging etc. Estate planning is vooral geschikt als u alleenstaand bent met slechts enkele verwanten, als u kinderen uit een eerdere relatie heeft, als u een tweede huis in het buitenland heeft, u een verstandelijk gehandicapt kind heeft of als u een aanzienlijk deel wilt nalaten aan een goed doel. Er zijn gespecialiseerde notarissen met kennis van zowel erfrechtelijke zaken als het bijkomende fiscaal recht. Zij zijn aangesloten bij de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN).

Ruzie om de erfenis

Het komt steeds vaker voor dat bij de verdeling van de erfenis heftige ruzies tussen familieleden ontstaan. Maar liefst driekwart van de notariskantoren meldt dat er tegenwoordig meer onenigheid is dan in het verleden. Oorzaken zijn divers: een groeiend aantal stiefrelaties, het ontbreken van een testament, grotere erfenissen en vooral oud zeer. Aanleidingen zijn de verdeling van de spullen, sieraden en spullen met emotionele waarde, de waarde van het huis, overname van een familiezaak, enzovoorts, maar bovenal de al bij leven verkregen stukken en/of geld zodat de andere erfgenamen zich achtergesteld voelen. De afwikkeling van een erfenis kan hierdoor grote vertraging oplopen en ontaarden in jarenlange strijd en de weigering om mee te werken, totdat de rechter eraan te pas moet komen.

“It is a truth universally acknowledged that a married man in possession of a good fortune must be in want of an heir." ~ Julia Quinn
© 2009 - 2020 Astrid-d-g, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Hoeveel erf ik van een oom, tante, suikeroom, broer of zus?Hoeveel erf ik van een oom, tante, suikeroom, broer of zus?Hoeveel geld erf ik in 2018, 2019 of 2020 netto na belasting als bijvoorbeeld mijn oom, tante, een broer of zus komt te…
Verdeling erfenis zonder testamentVerdeling erfenis zonder testamentDe verdeling van een erfenis zonder testament. Als er geen testament is opgesteld, wordt voor de verdeling van de erfeni…
Van wie krijg ik een erfenis?Van wie krijg ik een erfenis?Hebt u in 2020 ook geld nodig, dan kan een erfenis helpen. Van wie kunt u erven, hoe is dat wettelijk geregeld, wat zijn…
Als ouders erven van hun kind(eren)Een overlijden is altijd een emotionele gebeurtenis, vooral als het je kind betreft. Als je kind geen partner heeft en g…
Algemene voorwaarden en contractenAls ondernemer heb je met mensen te maken. Elk contact kent zijn eigen regels. Om deze goed te laten verlopen zijn er al…
Bronnen en referenties

Reageer op het artikel "Erfenis regelen: Wie erft?"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Kees, 26-11-2017 18:26 #48
Het beste advies is om iemand tot 3 sterren turbo-executeur te benoemen.En een eigenhandig geschreven codicil te maken wie wat krijgt qua spullen of in het testament te vermelden. Dan geef je namelijk als erflater de executeur de grootste en ver strekkende bevoegdheden om mee te werken.
In feite is hij volledig bewindvoerder en mag hij of zij eigenhandig de erfenis af te wikkelen volgens testament en codicil en hoeft hierbij niemand te raadplegen.
Ook is het tegenwoordig zo dat bij een financieel vermogen van minder dan 15.0000 euro er geen verklaring van erfrecht meer nodig is bij een bank om over de bankrekening te mogen beschikken. Als deze genoemde mogelijkheden staan momenteel NERGENS vermeld op websites over nalatenschappen.

Tanja, 18-01-2017 18:16 #47
Regelmatig moet ik naar mijn overleden moeders woning papierwerk uitzoeken. Dan hebben we dit weer nodig, dan weer dat. Mag ik de administratie zolang mee naar mijn huis nemen en zodra het meeste geregeld is weer terugbrengen?

J. C. Ten Cate, 29-11-2016 15:14 #46
Kan ik in mijn testament laten opnemen dat een bepaald persoon mede-erfgenaam is met dien verstande dat mocht deze persoon komen te overlijden voordat ik zelf als erflater komt te overlijden, zijn erfdeel vervalt en in de boedel valt?

Gerard, 11-10-2016 08:23 #45
Mijn vriendin is overleden en heeft in haar testament duidelijk omschreven wat aan haar kinderen vervalt, letterlijke tekst "alles wat in de slaapkamer van de kinderen is behoort de kinderen toe" de rest van de inboedel aan mij, wat is nu de definitie van inboedel wat valt hieronder? Er wordt nu door een vereffenaar gezegd dat er een lijst moet worden gemaakt van de inboedel en dat dit onder bewindvoering gaat vallen. O.a. kleding, sieraden, kunst, gebruiksartikelen.

Erken, 19-09-2016 20:54 #44
Helaas is mijn moeder in 2013 overleden. Mijn vader erfde niets van mijn moeder alleen de kinderen. Mijn vader was wel executeur en vruchtgebruiker. Hij heeft alles geregeld zonder dat zijn kinderen hier maar ook iets van mochten weten. Mijn ouders hadden ook nog eigen land, waar wij als kinderen dus de helft van hebben geërfd. Nu ben ik er achter gekomen dat mijn vader borg staat voor mijn broer die zijn schulden bij de bank niet meer kan betalen. Hij zit ook nog in een maatschap met mijn broer. Weet iemand of hij zonder de erfgenamen het land mag verkopen? Hij vindt namelijk dat je altijd je kinderen helpt en de bank zijn geld behoort te krijgen.

Ann Desitter, 29-08-2016 16:36 #43
Beste, 6 jaar geleden overleed mijn ma. de erfenis van het huis ging naar mijn vader. Ik heb een nalatenschap betaald op mijn ma haar deel, mijn broer niet, dit werd door mijn pa betaald.
Nu 6 jaar later is mijn broer alle gelden aan het opgebruiken en probeert hij alles op zijn naam te krijgen. Alsook probeert hij mijn vader te overtuigen het huis te verkopen. Kan dit alles zomaar en wat kan ik daar tegen doen. Ik heb met beiden geen contact meer omdat ik bang ben van hen, het zijn gewelddadige personen.
Vriendelijke groeten

Susanne, 05-08-2016 14:11 #42
Mijn moeder is gestorven en heeft zelf een testament gemaakt, en de kinderen komen niet meer bij haar, hebben de kinderen dan nog recht op een erfdeel?

Denny, 13-07-2016 06:24 #41
Vraag:
Samen met zijn levenspartner bezat mijn vader een woning met hypotheek en banksaldi van de en/of rekening. De gezamenlijke goederen zijn a.s gevolg van het verblijvingsbeding in de samenlevingsovereenkomst toegedeeld aan de langstlevende. Deze gezamenlijke goederen zouden niet tot de nalatenschap behoren. Het is een verkrijging op basis van een overeenkomst( het samenlevingscontract).

Klopt het dat ik als kind nu geen recht heb op de overwaarde van het huis dat gemeenschappelijk is verkregen maar alleen aanspraak maak op privézaken van mijn vader?

Cw Karreman, 28-06-2016 13:26 #40
Ik heb een vraag. Indien de erfgename (dochter) eerder overlijdt, dan de erflater (de moeder), heeft de echtgenoot, waarmee de overleden erfgename (dochter), in gemeenschap van goederen gehuwd was, ook nog recht op het deel van de erfenis, welke voor de dochter bedoeld was volgens het testament van de erflater (de moeder)?
Of komen dan automatisch de kinderen van de overleden dochter/en nog in leven zijnde vader, in aanmerking voor het erfdeel van hun moeder, uit de erfenis van oma? En is de rol daarin voor de echtgenoot van de overleden dochter dan totaal uitgespeeld, en krijgt helemaal niets uitgekeerd? Ik zie uw antwoord/reactie gaarne tegemoet.
Alvast mijn dank.
Wim Karreman

C. Swaanenburg, 02-03-2016 14:12 #39
Samen met mijn zus hebben wij dezelfde vader. De moeder van mijn zus is overleden. Onze vader is opnieuw getrouwd en uit dit huwelijk ben ik geboren.
Graag wil ik weten hoe nu het erfrecht op mijn situatie van toepassing is wanneer mijn zus overlijd.

Pauwels Betsy, 20-01-2016 21:21 #38
Wij zijn thuis met vijf kinderen, vier van de eerste vader en een van de tweede vader. Mijn moeder had veel eigen goederen maar bij het overlijden van de tweede echtgenoot hebben ze de bankrekening eenvoudig in twee verdeeld. Mijn vraag is moesten de eigen goederen van mijn moeder daar eerst niet afgetrokken worden?

Robert, 03-11-2015 09:24 #37
Mijn broer en ik zelf zijn de enige fam van onze oom die geen kinderen heeft, Oom is nu ziekelijk en is opgenomen in verzorgingshuis. De buren regelen al jaren alles voor hem en overleden tante, nu zijn deze buren de woning aan het leegruimen en mijn broer en ik worden niet op de hoogte gebracht van hoe of wat. Band met Oom is erg goed, en daarom praten wij daar maar niet over, wij hebben wel het gevoel dat de brave buren Oom en Tante destijds hebben bewerkt en dus alles naar zich toetrekken. Het onderbuikgevoel dat wij hebben is dat deze buren in het verleden Oom en tante een codiciel hebben laten opmaken, en wij denken dat als Oom er niet meer is de buren er heel veel beter van zullen worden, en wij het nakijken zullen hebben. Het is een onderbuik gevoel dat niet goed voelt, misschien wat voorbarig en valt het mee maar toch? kan het zo zijn dat de directe fam zal worden uitgeschakeld?

Johannes, 18-04-2015 06:44 #36
Mijn broer heeft na het overlijden van onze vader zijn kinddeel van de erfenis ontvangen. Ik heb deze inmiddels ook ontvangen alleen 10 jaar later ( het zelfde bedrag). vraag; moet er dan geen rente of een index op dit bedrag worden losgelaten,

Yvonne, 07-02-2015 19:28 #35
Ik was 4 toen mijn vader kwam te overlijden. Hij werd tot mijn voogd benoemd want mijn moeder kon niet lezen nog schrijven. Ik groeide op vanaf baby met mijn oudste broer, schoonzus (ik dacht altijd dat zij mijn moeder was en ik noemde haar ook zo omdat ik opgroeide met de 4 kinderen van mijn broer). Mijn broer had geen testament toen hij stierf. Hij had niets voor mij geregeld dat ik wat kon erven van mijn ouders die heel rijke mensen waren. Mijn schoonzus met haar 4 kinderen hebben toen alles dat van mijn ouders waren onderling verdeeld. Ik woonde in het buitenland en hebben niets voor mij gedaan. Ze lopen nu rond met de miljoenen van mijn vader en ik zijn jongste kind heb niets gehad. Ik heb maar een onderwijs pensioen en ga de grote kosten om een advocaat te nemen niet kunnen betalen. Het grootste verdriet in deze is dat mijn schoonzus door actie ook mijn broers kinderen van mij heeft weggehaald. Ze waren mijn speelmaatjes, broers en zus. Nu heb ik hun ook niet meer en dat doet me zo erg pijn. Mijn schoonzus is deze week overleden en geen van ze hebben me even gebeld om mij het nieuws te geven.

H. van de Loo, 05-01-2015 17:40 #34
Mijn moeder en stiefvader zijn 45 jaar geleden getrouwd. Mij moeder is 3 jaar geleden overleden. Daarna heeft mijn stiefvader een testament opgemaakt waarin ik de enige erfgenaam ben. In dit testament is niet expliciet vermeld dat mijn stiefvader mij als zijn kind erkent. Midden 2014 heb ik het kindsdeel van mijn moeder, in overleg met mijn stiefvader, naar mij overgemaakt. December 2014 is mijn stiefvader overleden. Vraag: Zijn ik en mijn kinderen erfgenaam in de zin van kinderen en kleinkinderen? Wat dan wel?

Kersbergen, 23-12-2014 17:34 #33
Via de notaris van een overleden zus van mijn overleden moeder zijn wij (broers en zus) geïnformeerd dat wij in aanmerking komen voor een deel van de nalatenschap. D.m.v. de verklaring van erfrecht heb ik geconstateerd dat ook omstreeks het overlijden van de betreffende zus van mijn moeder ook een andere zus is overleden. Wat mij bevreemd is dat ik via een notaris ben geïnformeerd over het overlijden van de ene zus (en recht heb op een nalatenschap) maar dat ik nimmer ben geïnformeerd over het overlijden van de andere zus (met een mogelijk recht op de nalatenschap). Hoe werkt eea nu? Ik kan er geen wijs uit worden.

Reggie, 20-11-2014 20:02 #32
Mijn broer is na een lang ziekbed getrouwd met zijn vriendin, om haar niet onverzorgd achter te laten. Drie dagen na het huwelijk is hij overleden. Erft zij nu automatisch al zijn bezittingen? Hij had geen kinderen.

Monique, 25-09-2014 16:28 #31
Mijn ouders hebben op dit moment flinke schulden, en ik ben hun enige erfgenaam. Ik wil direct afzien van mijn erfenis, zodra beide komen te overlijden.
Nu mijn vraag: ik weet dat ik dan geen handelingen mag verrichten, omdat ik anders niet meer mag afzien van mijn erfrecht. Als mijn partner alles regelt na het overlijden wordt ik dan toch als erfgename gezien, en moet ik dan toch voor de schulden opdraaien.
( mijn partner en ik zijn niet getrouwd maar wonen wel samen)

Fokko, 29-05-2014 10:27 #30
Oorzaken van familie ruzies volgens Notariskantoren? A.U.B. als de feiten bekeken worden zijn de notarissen voor een groot deel debet aan de familie ruzies! Bewijzen genoeg!

Dory Wijnne, 28-02-2014 12:03 #29
Zijn de rechten van een erkend kind dezelfde als die van een wettig kind? Ik kom dit niet tegen in het artikel.
vriendelijke groet,
D.Wijnne

T. de Wilde, 21-01-2014 17:04 #28
Welke relatie heeft een schoonzoon, tevens weduwnaar van een vooroverleden dochter van een erflater voor de aangifte erfrecht, als hij in het testament als erfgenaam is benoemd.
Kind of Anders?
Dank.

N. Sital, 20-12-2013 22:03 #27
Mijn ouders zijn in gemeenschap van goederen gehuwd. Vader is in 1974 overleden. Moeder leeft nog. Ouders hebben negen
kinderen. Zij hebben een erfenis van 9.58 ha. Volgens de wet is hiervan voor ieder de helft. Mijn moeder wil alleen haar deel op naam van de kinderen overschrijven. Mag dat? De helft van de vader blijft bestaan. Mag mijn moeder haar deel plus een kindsdeel overschrijven op naam van de kinderen ( groot 5 ha).

Ik, 11-12-2013 12:00 #26
Mijn vader is gestorven eind juli, nu heeft zijn vriendin en haar kinderen, alsook een stiefzus van mij, niets laten weten. Ik ben wel zijn enige erfgenaam… Nu krijg ik wel na 4.5 maand de rekeningen. Al zijn bezittingen zijn weg, alsook een gloednieuwe auto, deze hebben ze verkocht… Wat moet ik doen…? Ben bij de notaris geweest maar die krijgt geen reactie van de advocaat van de tegenpartij. Ik wil hier ook geen honderden euros aan uitgeven, aangezien ik hem jaren niet gezien heb en ook niets van zijn situatie afwist. Nu is het wel zo dat er op zijn doodsbericht bij zijn kinderen, de naam van mijn stiefzus staat. Deze zou hij erkent hebben, volgens horen zeggen… Waarom vallen ze mij dan lastig met de rekeningen en niet haar…? Kan ik iets terug eisen wat er niet meer is… zoals toch nog een persoonlijk item van hem? Aangezien zijn huis die hij huurde al volledig leeg is gehaald en alles verkocht is… wie heeft raad? Wat als ik de erfenis niet wil… moet ik stappen ondernemen voor mijn kids?

alvast bedankt

Peter, 25-11-2013 22:14 #25
Ik heb een gehandicapt broer, die staat onder bewind van een zus. De (mijn) ouders zijn overleden. Er is om een erfenis veel onenigheid onder broers en zussen waar de rechter aan te pas is moeten komen. De echtgenoot van de bewindvoerdster heeft in deze veel in spraak. Hoe is het nu wettelijk geregeld, als deze gehandicapte broer komt te overlijden?

Rik, 11-11-2013 14:25 #24
Mag een gevolmachtigde erfgenaam, als er 1 persoon op tegen is, ook tuinwerkzaamheden laten doen en die in het "zwart" uitbetalen met het geld van de rekening van de overlijdene? mag men tot verdeling van de inboedel overgaan als er 2 van de 8 erfgenamen niet bij zijn?
welke stappen moet men vervolgens ondernemen als de notaris niks onderneemt?

Gijs, 27-10-2013 22:56 #23
Wij fam met2 kids wonen in een huis van ruim 5 ton waar ook een vriend van ons woont. Hij bezit 33% wij de rest. Testamentair heeft die vriend mij als erfgenaam benoemd. Hoe voorkom ik dat ik een vermogen aan de fiscus moet betalen aan successie als die vriend overlijd.

Everina van Holsteijn, 17-10-2013 17:45 #22
Twee families zijn erfgenaam te weten:
één familie (drie kinderen van eerste huwelijk overleden zwager) 1 ste lijns.
één famlie ( één moeder 1 ste lijns en één broer en drie zussen 2 de lijns) van overleden zus.
Onze zus. en dochter was 30 jaar samen met haar (geregistreerde partner ) en hadden samen GEEN kinderen. In 2012 is er een inboedel lijst gemaakt. Wie wat wilde hebben of als er meerdere personen hetzelfde wilde hebben kwamen er meerdere namen achter het desbetreffende meubel etc. Nu heeft de fam. van onze zwager plotseling hun eigen naam erbij gezet zonder dat wij dat wisten en ook dit artikel al uit de woning gehaald eveneens zonder dat wij dit wisten. De elektronica (wasmachine, droger o.a ) die wij graag willen hebben mag van de fam van de zwager niet uit de woning worden gehaald voordat de woning is verkocht dit op aanraden van de makelaar. Nu staat het huis al één jaar te koop en het kan nog wel drie jaar duren voor de woning is verkocht. Mag dit alles nu zomaar?

Imke, 13-03-2013 12:33 #21
Kan het huis van mijn moeder te koop gesteld door mijn broer zonder mijn goedkeuring of handtekening bij de makelaar? Wij zijn 3 erfgenamen, met mijn moeder.

Shirley Briët, 31-08-2012 09:47 #20
Wat als je gescheiden bent en kleine kinderen, wie erft dan en wie is dan de behartigde zolang de kinderen minderjarig zijn?

Cp, 11-06-2012 09:09 #19
Mijn vader is dit jaar overleden aan kanker. Hij heeft geregeld geld afgehaald bij de bank, zodat er een grote som in huis lag. Er is ook nog een rekening waar wij met 4 kinderen moeten tekenen voor vrijgave. Mijn vader had mij gevraagd om samen met mijn zus de bankzaken te regelen, maar mijn broer was daar tegen. Mijn broer is gokverslaafde en zit aan de drugs. Mijn moeder kent van bankzaken niks, onze pa deed alles. Nu mogen wij 3 zussen niet meer met ons moeder komen. Mijn broer regelt daar alles. Hij heeft mijn vaders auto verkocht zonder ons medeweten, hij regelt mamas bankzaken (papa had vroeger alles via domicilering en nu via overschrijving). Mama weet heeft nog nooit een overschrijving in gevuld. + Het geld dat in huis lag waar is dat naartoe. Mijn broer had schulden, en nu plots niet meer. Nu hebben wij 3 zussen een dagvaardiging gekregen om te tekenen voor vrijgave geld. Maar volgens ons is alles niet correct verlopen. Mogen wij inzage krijgen van mamas rekeningen wat er ondertussen met het geld is gebeurd en er zijn dingen aangekocht, mogen wij daar papieren van zien op wiens naam dat staat? Wij zijn bang dat mama binnenkort niks meer heeft en dat mijn broer met alles weg loopt. Wat kunnen wij doen?

F. Bakker, 28-05-2012 23:12 #18
Mijn moeder is erg ziek en wordt waarschijnlijk niet meer beter. Nu is mijn jongste broer gemachtigd voor haar bankzaken omdat ik veel in het buitenland ben. Er staat een aanzienlijk bedrag op de giro, mijn moeder wilde mij ook machtigen, heeft hiervoor ook getekend maar mijn broer weigert het nummer van haar giropas te geven zodat ik geen pas kan aanvragen, ook wil hij geen openheid van zaken geven over de af- en bijschrijvingen van de giro, kan dit zomaar en als mijn moeder sterft hoe weet ik wat er nog aan geld is en kan ik dan ergens recht op laten gelden?

Roy Poeteray, 24-03-2012 18:24 #17
Situatie: Vader (partner is overleden) en twee kinderen, reeds meerderjarig. Vader van de vader heeft een stuk land aan meerdere kinderen achtergelaten. Dit stuk land heeft ook meerdere eigenaren. Nu wordt alles verkocht. Mijn vraag is: Moeten de twee kinderen ook een volmacht tekenen voor de verkoop? Komt bij mij vreemd over, omdat de notaris de respektievelijke partners NIET een volmacht laat ondertekenen, dus alleen de erfgenamen.

Caroline Koot, 19-03-2012 22:21 #16
Van de 7 kinderen, hebben er 4 geen contact met de moeder die weduwe is. De moeder heeft het contact verbroken. Ze doet ieder jaar een schenking van Euro4000,- aan de kinderen die ze wel ziet en Euro1000,- aan hun kinderen. Bij haar overlijden is er dus minder geld te verdelen en krijgen de verstotenen naar rato minder geld uit de erfenis. Is hier iets tegen te doen?

Mitch, 10-01-2012 17:03 #15
Wat moet ik doen als mijn zus (is onterft) niet wil tekenen voor haar legitieme portie? Kan zij, de afwikkelingvan de erfenis zo jaren vertragen?

Donn, 04-01-2012 23:20 #14
Ik vroeg me af als je je geld aan 500 goede doelen nalaat dan zouden kinderen hun legitieme porsie bij die 500 doelen vandaan moeten halen.Toch?

dat is toch geen doen? Dan ben je 60 jaar bezig voordat je alles hebt toch?

Of is dit geen goede redenering?

donn

Klazien, 27-12-2011 16:30 #13
Een maand na het overlijden van mijn moeder is mijn oudste zus plotseling ook overleden. Nu moet ik een verklaring van erfrecht aanvragen moet ik dan ook de kinderen van mijn zus hierbij betrekken of alleen mijn zwager? m.a.w. wie erft het deel van mijn oudste zus?

David, 23-12-2011 23:16 #12
Hoe werkt het erfrecht nou? Als 1 ouder overlijdt dan gaat de complete erfenis naar de andere ouder en de kinderen hebben een "vordering" tot het moment dat de 2de ouder ook komt te overlijden. Wat houdt die vordering in? Mag de achtergebleven ouder de waarde van die vordering opmaken/gebruiken hoe hij/zij dat wil? Of hebben de kinderen nog enige inbreng hoe er met de "vordering" moet worden omgegaan?

Danielle van Laar, 07-12-2011 22:16 #11
Mijn vader ligt op sterven nu. hij is hertrouwd en zij heeft ook twee kinderen. mijn vader zegt dat alles naar mijn stiefmoeder gaat(langstlevende) en de familiestukken wil hij zelf verdelen a.s zaterdag.ik ben bang dat mijn twee stiefzussen (als hun moeder overlijd) met alles aan de loop gaan en dat wij (broer en zusje) niks meer krijgen terwijl mijn vader ook aan het huis heeft meebetaald.waar moet ik rekening mee houden. bedankt alvast.

P. Henderiks, 24-11-2011 11:40 #10
Als mijn schoonmoeder (93 jaar) overlijd (Haar enige dochter is overleden). Ben ik dan als schoonzoon verantwoordelijk voor de te maken kosten.Er is geen testament en verder geen familie. Ook geen geld of onroerend goed.

Kristel Segers, 10-11-2011 16:01 #9
Mijn grootmoeder is enkele maanden geleden overleden. Mijn vader heeft 3 zussen waar we al vele jaren geen contact meer mee hebben. De erfenis is ondertussen geregeld, maar onlangs ontvingen mijn ouders een handgeschreven brief van één van de zussen van mijn vader om nog geld te vragen voor de betaling van zogezegde ziekenhuiskosten. Kan dit nog nadat de erfenis al verdeeld is en moeten ze daar dan op z'n minst geen factuur voor voorleggen?

Tony, 25-08-2011 08:51 #8
Mijn vader is overleden en mijn stief moeder een mijn broertjes geen contact maar ze willen de auto van mijn vader verkopen mag dat, en er word mijn heleemaal niets gevraagt kan dat?

Loes, 05-08-2011 22:10 #7
Een familielid is laatst overleden, en heeft alles aan mij nagelaten, een huis, wat geld en inboedel.
Hoelang gaat het duren voordat alles vrijkomt bij de notaris?
Hoor verhalen dat het heel lang kan gaan duren?

John de Wit, 02-11-2010 13:37 #6
Mijn schoonmoeder heeft een testament waarin aangetrouwde kinderen zijn uitgesloten. Als mijn vrouw overlijdt, wij hebben twee kinderen, waar heb ik als weduwnaar dan toch recht op?

Mevr Stegeman, 01-11-2010 17:09 #5
Na het overlijden van mijn moeder is de ouderlijke woning aan ons kinderen toebedeeld, nu weigert mijn vader de afgesproken huur te betalen. Wij draaien nu voor de kosten ( belastingen, onderhoud e.d.) op. Wat kan ik ondernemen zonder meteen naar de rechter te stappen?

J., 17-08-2010 15:22 #4
Wanneer de erfgenamen een gedeelte van de boedel alvast willen verdelen, maar 1 persoon ligt dwars, is het dan mogelijk om in plaats van zijn toestemming vervangende toestemming aan de voorzieningenrechter te vragen? En op basis van welk wetsartikel is dat dan?

Dhr de Jong, 09-02-2010 23:09 #3
Nog een vraag: Ik heb gehoord dat erfgenamen onwillige andere erfgenamen voor de rechter mogen dagen als bemiddeling niet lukt. Om een vervangende toestemming te verkrijgen als men tegen een besluit is. Wie draagt er op voor de kosten? Reactie infoteur, 10-02-2010
Dag hr/mw de Jong, zonder medewerking heeft u een advocaat nodig om de zaak voor de kantonrechter te brengen. De kosten worden waarschijnlijk in mindering op de nalatenschap gebracht, maar daarvoor kunt u het best de notaris raadplegen. Mvg, A.

De Jong, 08-02-2010 02:06 #2
Moeten alle erfgenamen toestemming geven bij verkoop grond dat is geerfd? Reactie infoteur, 09-02-2010
Dag hr/mw de Jong, alle erfgenamen moeten met alle besluiten akkoord gaan omdat de erfenis van alle erfgenamen samen is. Bij verkoop van gezamenlijke grond geldt dit dus ook. Lukt dit niet, dan moet er bemiddeld worden. Mvg, A.

Willems, 05-10-2009 15:30 #1
Door een "oud zeer" in de familie weigert één van mijn zusters haar handtekening te plaatsen tot verdeling van het spaarboekje van onze overleden moeder. De nodige dokumenten qua erfgenamen is door de registratie gedeponeerd bij de betrokken bank. Hoe kunnen we de verdeling forceren, zonder gebruik te maken van de rechterlijke diensten? Niemand van de familie wil de extra kosten betalen, die hierbij misschien zouden komen. Reactie infoteur, 09-10-2009
Dag hr/mw Willems, als er een conflict tussen de erfgenamen en de gevolmachtigde ontstaat, kan er door mediation worden geprobeerd de problemen op te lossen. Het is dan verstandig dat u hulp inroept van een onafhankelijke nalatenschapsspecialist. U kunt uw notaris hierover raadplegen. Om uw recht te halen kan het helaas wel zijn dat de zaak uiteindelijk voor de rechter komt. Mvg, A.

Infoteur: Astrid-d-g
Laatste update: 05-06-2015
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Juridisch
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 48
Schrijf mee!