Mishandeling nader bekeken

Mishandeling nader bekeken Mishandeling wordt strafbaar gesteld in artikel 300 van het wetboek van strafrecht en in tegenstelling tot bijvoorbeeld het artikel dat diefstal strafbaar stelt, staan in dit artikel geen andere elementen genoemd dan mishandeling. Betekent dit dan dat dit een zo eenvoudig te bewijzen feit betreft?

Artikel 300 van het Wetboek van Strafrecht

Er komt nogal wat kijken bij de interpretatie van de wetsregel. In artikel 300 staat eenvoudig:

Mishandeling wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaar etc.

Maar was is dan mishandeling? Onder mishandeling wordt verstaan het opzettelijk iemand toebrengen van enig lichamelijk letsel. Dat verduidelijkt natuurlijk al een hoop en om strafbaar te zijn aan mishandeling moet je dus enig lichamelijk letsel hebben toegebracht en dat met opzet. Twee elementen zijn nu duidelijk. Het spreekt voor zich dat je niet strafbaar bent aan mishandeling als je iemand de weg wil wijzen en met je rechterarm naar rechts wijst en daarbij een niets vermoedende voetganger, die zich toevallig op de verkeerde tijd op de verkeerde plaats bevindt, een bloedneus slaat. De opzet moet dus bewezen worden en in de regel zal dat geen problemen opleveren omdat een mishandeling nu eenmaal per definitie niet per ongeluk gebeurt.

Wat wel eens voor problemen zorgt is het lichamelijke letsel want er is onderscheid tussen lichamelijk letsel en ernstig lichamelijk letsel. Overigens is er in het geval van ernstig lichamelijk letsel sprake van een ander artikel te weten artikel 302 van het wetboek van strafrecht waarin zware mishandeling strafbaar is gesteld. De strafmaat ligt daarin aanzienlijk hoger en terecht. Maar ook dat artikel spreekt slechts over ernstig lichamelijk letsel zonder daar een uitleg aan te geven. Nergens is een lijst te vinden met verwondingen die wel of niet onder ernstig letsel worden verstaan. Begrijpelijk dat dit in het verleden op een rechtszaak nogal eens ter discussie wordt gesteld.

Ofschoon die discussie nog wel eens wordt gevoerd wordt onder ernstig lichamelijk letsel in ieder geval het letsel verstaan dat voor een geruime tijd arbeidsongeschiktheid oplevert en men spreekt over een termijn van 4 weken. Ook het uitvallen van een belangrijke functie zoals bijvoorbeeld het zicht is ernstig lichamelijk letsel. Blijvend letsel waaronder ook psychische schade is ernstig letsel. Van zaak tot zaak zal dus beoordeeld moeten worden of er nu wel of geen sprake is van ernstig letsel en dus een veroordeling kan volgen voor eenvoudige mishandeling of zware mishandeling.

Aangifte doen van mishandeling bij de politie

Eenvoudige mishandeling wordt ook wel eens de zogenaamde “droge klap” genoemd en indien u aangifte gaat doet van mishandeling is het hebben van enig letsel voorwaarde tenzij er meerdere onafhankelijke getuigen zijn die gezien hebben hoe u enkele klappen heeft gekregen. Het hebben van een getuige is een belangrijk aspect maar daarover dadelijk meer. Om de aangifte zo compleet mogelijk te maken zal u altijd gevraagd worden of u zich wel of niet onder doktersbehandeling heeft gesteld en zoja of u toestemming verleend daar de medische gegevens betreffende het letsel op te vragen. Handiger is na behandeling bij een arts of eerste hulp een omschrijving van het letsel en de behandeling mee te vragen en deze bij het doen van aangifte te overhandigen, het scheelt een hoop tijd omdat niet iedere arts zomaar bereid is mee te werken. Zij geven hun medische gegevens niet graag aan justitie en beroepen zich nogal eens op hun medisch ambtsgeheim. Het wachten op een zogenaamde medische verklaring kan dan eeuwen duren en de afhandeling van uw aangifte dus ophouden. Niet altijd is het noodzakelijk een dokter te raadplegen maar in dat geval is het zo dat uzelf en de politie er baat bij heeft als het lichamelijke letsel zichtbaar letsel is en gefotografeerd kan worden. U begrijpt dat aangifte doen van mishandeling geen enkele zin heeft als u geen letsel heeft en geen getuige heeft. Als de verdachte verklaart dat hij niet geslagen heeft zal de zaak niet te bewijzen zijn.

Een getuige is van wezenlijk belang. Bij wet is geregeld dat de verdachte niet verplicht is mee te werken aan zijn eigen veroordeling. Concreet houdt dat in dat de verdachte mag liegen en voor de rechtbank geen eed hoeft af te leggen dat hij de waarheid zal spreken. Voor de bewijsbaarheid van een artikel als mishandeling is het dus van wezenlijk belang of er getuigen van de mishandeling zijn, zelfs als u als slachtoffer letsel heeft opgelopen. Wordt de verdachte naar de mishandeling gevraagd en ontkent hij het feit gepleegd te hebben dan blijft het uw woord tegen zijn woord. De verdachte is zelfs niet verplicht antwoord te geven op vragen en een rechter kan en zal een ontkennende verdachte nooit veroordelen als er geen bewijs wordt aangedragen. Het hebben van letsel is onvoldoende bewijs omdat het door een ander kan zijn toegebracht, op andere wijze kan zijn opgelopen of soms door de aangever zelf is aangebracht.

Het is dus geen onbegrip van de politie als Uw aangifte van mishandeling niet wordt behandeld. In dat geval is er sprake van één van bovengenoemde factoren. Het neemt overigens niet weg dat u er verstandig aan doet er toch een melding van te maken. Ook al zal er geen strafvervolging worden ingesteld, er kunnen wel gesprekken plaatsvinden met de verdachte of enige andere hulp geboden worden om herhaling of escalatie in de toekomst te vermijden. Het komt vaker voor dat de politie uw verhaal niet wil noteren of behandelen maar in dat geval staat u er gewoon op een aangifte op te laten nemen want daartoe is een politieambtenaar wettelijk verplicht. Hetgeen u overkomen is ligt dan in ieder geval vast in de politieadministratie.

Is het toebrengen van psychische schade of letsel ook mishandeling?

Tja, daar had de wetgever in eerste instantie niet zo zeer aan gedacht kennelijk en er bestaat geen enkel ander artikel waarin het toebrengen van psychische schade strafbaar is gesteld. Omdat het wel degelijk ook een vorm van mishandeling is, wordt dit ondergebracht onder dit artikel 300 van het wetboek van strafrecht. Nu hoor je vaak de klacht dat de politie niet eens een aangifte wil opnemen of het OM de aangifte niet in behandeling neemt. Dat heeft te maken met het feit dat de aangever moet aantonen dat zijn/haar psychisch letsel daadwerkelijk is toegebracht door de verdachte. Ook moet uit rapporten van psychologen, psychiaters dan wel huisartsen honderd procent duidelijk zijn dat dit letsel daar ook een gevolg van is. U begrijpt dat de bewijslast vaak erg moeilijk zal zijn, zeker zo lang het nog is ondergebracht in dit artikel 300 van het Wetboek van Strafrecht. In andere landen waaronder Frankrijk is de wet aangepast en bestaat er nu een afzonderlijk artikel over. Ook hier wordt gezocht naar een oplossing voor dit probleem en wordt gedacht aan een wetswijziging maar zo ver is het nog niet en zullen we het hiermee moeten doen.

Tot slot nog enkele feiten, alle in het wetboek van strafrecht bij artikel vastgelegd

Zowel eenvoudige mishandeling als zware mishandeling kan worden gepleegd onder voorbedachte rade. Meestal ontstaat er een ruzie waarbij spontaan klappen vallen. Er is dan geen sprake van voorbedachte rade. Wel is dat het geval als iemand van huis uit op pad gaat en een ander gaat opzoeken met de opzet hem lichamelijk letsel toe te dienen. Ook kan het een betaalde afrekening zijn. Uiteraard geldt ook hier weer dat dit bewezen dient te worden en als de verdachte het zelf niet bekent zullen getuigen wederom van wezenlijk belang zijn. De bewijsbaarheid van voorbedachte rade is vaak niet eenvoudig. De voorbedachte rade levert een zwaardere straf op.

Strafverzwarend is het ook als het toegebrachte letsel de dood ten gevolge heeft. Dat klinkt weliswaar naar moord of doodslag maar als de een de ander bij een ordinaire ruzie een simpele klap tegen het hoofd geeft en deze valt vervolgens met zijn hoofd ongelukkig op een stoeprand, dan is het niet zo dat hij die ander opzettelijk van zijn leven wilde beroven. Hoe ernstig het gevolg ook is, het strafbare feit blijft een eenvoudige mishandeling. Dat het feit de dood ten gevolge heeft is slechts een strafverzwarende omstandigheid.

Strafverzwarende omstandigheden treden ook op als de verdachte aan mishandeling zijn ouder, zijn echtgeno(o)t(e), zijn levenspartner of kind mishandelt. Een ambtenaar in de rechtmatige uitoefening van zijn beroep mishandelen is ook strafverzwarend.

Kunnen deze feiten ook afgedaan worden met een geldboete?

Jawel, dat kan en op verzoek van enkele mensen die op het artikel reageerden nog even een reactie. In eerste instantie is er geen aandacht aan besteed omdat er altijd wordt gesproken over een geldboete van een bepaalde categorie en je dus nooit kan zeggen hoe hoog een boete zal worden. De genoemde bedragen zijn allemaal maximumbedragen dus meestal valt een boete altijd lager uit dan genoemd.

In Nederland zijn zes verschillende categorieën geldboetes. We beginnen met een minimumgeldboete van 3 Euro en spreken verder over:
  • categorie 1: geldboete tot maximaal € 435,00
  • categorie 2 tot maximaal € 4350,00
  • categorie 3 tot € 8700,00
  • categorie 4 tot € 21.750,00
  • categorie 5 tot € 87.000,00
  • categorie 6 tot € 870.000,00

Bovenstaande bedragen zijn van toepassing voor 2020. De hoogte van boetes wordt wel eens gewijzigd en voor jongeren tussen 12 en 17 jaar gelden lagere boetes.

Voor mishandeling is er sprake van categorie 4 of bij ernstigere vormen van mishandeling categorie 5. Let wel dat de genoemde bedragen maximumbedragen zijn en alleen de rechter maakt uiteindelijk uit hoe hoog een geldboete wordt.
© 2007 - 2024 Peter, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
De gevolgen van psychische mishandeling en verwaarlozingDe gevolgen van psychische mishandeling en verwaarlozingKinderen die in hun jeugd psychisch mishandeld zijn of emotioneel verwaarloosd kunnen voor het leven getekend zijn. Zij…
Psychische mishandeling: wat is psychische mishandeling?Psychische mishandeling: wat is psychische mishandeling?Psychische mishandeling bij kinderen heeft vaak grote gevolgen. Maar wat is psychische behandeling en hoe ziet psychisch…
Oorzaak van kindermishandelingOorzaak van kindermishandelingKindermishandeling is iets dat al eeuwenlang voorkomt, maar pas de laatste tijd erg in opspraak is. Dit komt enerzijds d…
Psychische kindermishandeling herkennenPsychische kindermishandeling herkennenPsychische kindermishandeling herkennen is nog niet zo eenvoudig. Omdat kinderen vaal loyaal naar hun ouders zijn, zulle…

Vernieling nader bekekenVernieling nader bekekenVernieling is een verzekeringsartikel, daarmee bedoel ik dat het aangifte doen van vernieling meer een noodzakelijk kwaa…
Eenvoudige diefstalEenvoudige diefstalEenvoudige diefstal ? Er bestaan verschillende artikelen, eenvoudige diefstal of een meer ingewikkelde diefstal, gekwali…
Bronnen en referenties
  • Het wetboek van strafrecht
Reacties

Karel, 18-11-2019
Beste,
Verdachte is vorige week op het bureau geweest voor “mishandeling”
De aanklager heeft verteld dat verdachte haar geduwd zou hebben en zij daardoor met haar zwangere buik tegen een ijzeren bak is aangevallen.
De verdachte heeft de aanklager aangesproken op haar discriminatie gedrag en van mishandeling was dan ook geen sprake.
Dit heeft de verdachte dan ook gemeld in het proces verbaal.
Er zijn geen camera beelden beschikbaar maar aanklager heeft wel een getuige. Dit zal aanklagers partner zijn geweest die erbij stond toen verdachte haar aansprak.
Zelfs heeft de aanklager in het ziekenhuis gelegen. Waarvoor? Geen idee maar ook daarvan wordt een schuldige vinger naar de verdachte gewezen door de aanklager.
Aanklager heeft meerdere malen in het ziekenhuis gelegen en aanklager is bekend bij een ggz instelling ivm psychoses en borderline.
In hoeverre heeft de aanklager een zaak jegens verdachte? Reactie infoteur, 18-11-2019
Tja Karel. Er is gewoon iemand die aangifte heeft gedaan van mishandeling en die daarvoor een getuige mee brengt, die kennelijk ook een verklaring heeft afgelegd. Daarnaast geeft aangever aan dat zij in het ziekenhuis heeft gelegen dus het medische rapport over de reden en het letsel zal zij ook als bewijs hebben afgegeven. Er zijn dus twee verklaringen tegen de verdachte en er is een medisch rapport. Andere bewijsstukken of verklaringen zijn er niet. Nu zal aan de hand van de afgelegde verklaringen en het letsel onderzocht worden of er wel of niet sprake is van een mishandeling op de eerste plaats en aan de hand van het letsel zal gekeken worden hoe ernstig de mishandeling eventueel geweest is. Aangever heeft hier niets over te zeggen en of zij wel of niet in behandeling is geweest staat los van het strafbare feit. Nu zal het OM bekijken of het wel of niet haalbaar is de verdachte te vervolgen voor mishandeling. Zij leggen alles naast elkaar en nemen dan een besluit. Afwachten dus.

Flavio, 10-09-2019
L.S.

Ik ben al 6 jaar verwikkelt in een aansprakelijkheidsprocedure omdat ik slachtoffer ben van een medische fout. De fout bestaat uit het niet tijdig controleren na een operatie van mijn oogdruk. Het risico was aanwezig dat ik een (fors) hogere oogdruk zou krijgen aangezien ik een predispositie had, ik leed al aan hoge oogdruk die met medicijnen onder controle is gehouden. Enkele weken na de operatie is als gevolg van een sterk opgelopen oogdruk permanente schade aan mijn oog ontstaan.
In 2013 heeft de klachtencommissie van het ziekenhuis erkent dat controle eerder plaats had moeten vinden, de Raad van Bestuur heeft aangegeven het eens te zijn met de uitspraak van de klachtencommissie. Toch heeft de jurist van het ziekenhuis aansprakelijkheid erkent. In 2018 komt een onafhankelijk arts na een gezamenlijk aangevraagde expertise tot de conclusie dat controle eerder had moeten plaatsvinden. Op basis van de conclusie uit dit rapport heeft de jurist WEL aansprakelijkheid erkent, terwijl de conclusie van de klachtencommissie in 2013 feitelijk niet anders was dan de conclusie van de onafhankelijk arts in 2013. Nu wordt sinds 2018 de causaliteit tussen de medische fout en de schade aan mijn oog ter discussie gesteld, terwijl in het expertise rapport staat 'zeer waarschijnlijk had eerder ingegrepen kunnen worden en had de schade beperkt kunnen blijven'. Tevens stelt hij 'maar niet valt uit te sluiten dat ook de operatie zelf schade heeft veroorzaakt'. Het ziekenhuis grijpt deze laatste zin aan om causaliteit ter discussie te stellen.

Mijn conclusie is dat de jurist van het ziekenhuis willens en wetens alles net zo lang blijft ontkennen, totdat er geen ontkomen meer aan is. Zij hoopt hiermee mij dusdanig te ontmoedigen dat ik uiteindelijk afzie van verdere aansprakelijkheid. Het feit dat dit proces al zes jaar duurt, het continue gevecht met het ziekenhuis om zaken erkent te krijgen leidt tot een grote psychische belasting, en veel slapeloze en / of gebroken nachten, depressieve gedachten, en ik kan deze zaak niet uit mijn gedachten zetten; het beheerst mijn leven al zes jaar.
Bestaat er een rechtsgrond om de jurist van het ziekenhuis aan te klagen vanwege psychische mishandeling?

Groet, Flavio Reactie infoteur, 15-09-2019
Hallo Flavio
Schandelijk wat er gebeurt allemaal en je moet je zeker niet laten ontmoedigen. Wat je vraag betreft, je hebt 2 soorten recht, strafrecht en civiel recht. Hetgeen je allemaal hebt beschreven valt niet onder strafrecht en dat betekent dat je daarvan geen aangifte kunt doen ter zake psychische mishandeling. Maar in het civiel recht kan je dat wel doen maar dat moet dan via je advocaat. Ik weet niet of je al een advocaat hebt maar hij/zij is de aangewezen persoon om een schadevergoeding te eisen aan de hand van alle gebeurtenissen. Het gaat om letsel advocaten en als je in internet een intikt: letsel advocaten dan krijg je een groot aantal aanbieders die je van advies kunnen dienen en de zaak ook wel zullen willen behandelen. Dat is de weg die je moet kiezen Flavio, sterkte en volhouden, het is een lange weg zeker in die medische wereld.

Piet, 20-08-2019
Hoi… afgelopen week had ik een woordenwisseling met een vrouw die mij uiteindelijk aanviel.ze wilde mij slaan. Ik kon dit afweren gelukkig. Omdat ik tegen een raam aanstond en er van uit ging dat zij mij opnieuw wilde slaan ( mogelijk schade aan bril die ik op had, of letsel…) heb ik haar armen gefixeerd en haar uit de ruimte begeleid. Ik wilde zo erger voorkomen. Nu gaan er allerlei verhalen rond dat ik haar aan de haren uit de ruimte zou hebben getrokken.dat is uiterst niet het geval! Ik heb in het verleden wel degelijk straf gehad voor mishandeling maar omdat ik mijn lesje geleerd heb, heb ik voor deze in mijn ogen logische keuze gekozen.er is geen camera toezicht maar de getuigen( nog niet gehoord) zetten mij wel op een zeer onjuiste wijze informatie weg. Wat kan ik doen Als er aangifte wordt gedaan? Ik ga sws niet bekennen! Reactie infoteur, 25-08-2019
Hallo Piet - Je bent als verdachte niet verplicht antwoord te geven op vragen van de politie dus je hoeft niet eens een verklaring af te leggen. Maar als er niet meer gebeurd is dan dit, dan kan je gewoon zeggen wat er gebeurd is. De verklaringen van getuigen ( als ze al bereid zijn om überhaupt een verklaring af te leggen ) worden uiteraard wel bekeken en meegenomen in de afweging of je wel of niet iets strafbaars hebt gedaan. Als er niet meer gebeurd is dan hetgeen je nu schrijft kan die dame niet eens aangifte doen en heb je niets te vrezen.

D., 19-08-2019
Hoi ik heb na een half jaar een aangifte tegen mij gekregen. Een meisje had mij bij mijn keel gepakt en ik heb haar van mij afgeduwd waardoor zij op de grond viel. Erna heeft een jongen wat bij haar was mij onmiddelijk een klap gegeven en ik heb hem terug geslagen uit reflex. Beiden hadden geen zichtbaar letsel alleen ik had bebloede knieën. Verder hebben ze het verhaal zodanig verdraait dat ik de auto van het meisje kapot heb gemaakt. “Een deuk” Wat niet ik niet gedaan heb. Nu is er dus een aangifte tegen mij gedaan. Van eenvoudige mishandeling en vernieling. Met toegelaten hechtenis. Ik moet mijn verklaring nog afleggen op het bureau. Maar hoe groot is de kans dat ze hun eerder geloven dan mij? En word ik dan als enige vervolgd of per direct vastgezet? Reactie infoteur, 25-08-2019
Hallo D - Ja, helaas gaat er wel vaker een hele tijd over heen voordat je iets hoort. Als er niets anders gebeurd is dan hetgeen je vertelt dan word je zeker niet vast gezet, daarvoor zijn het te lichte misdrijven. Ieder feit moet bewezen worden en dat kan alleen aan de hand van verklaringen en aanvullend bewijs zoals bv camerabeelden of verklaringen van onafhankelijke getuigen. Zowel aangever als getuigen moeten de waarheid spreken, de verdachte niet. Ze gaan dus met iedereen praten en maken dan verbaal op en er zal dan pas beoordeeld worden of iemand wel of niet als verdachte naar voren komt. Pas nadat iedereen zijn zegje gedaan heeft kan je te horen krijgen of je wel of niet wordt vervolgd. Je kan dan verder kijken of je wel of niet de zaak wilt laten voorkomen. Als je verder geen strafblad hebt zal dit zeker niet tot hechtenis leiden.

A. Beekwielder, 25-07-2019
Goedemiddag,

Mijn (inmiddels ex-) partner heeft mij mishandeld. De politie gebeld, er is een rapport opgemaakt en mijn partner moest voor de nacht het huis verlaten. Gevolgen: gecompliceerde schouderbreuk, operatie (een plaat geplaatst en 12 schroeven. Ik ben inmiddels 4,5 maand verder, de revalidatie zal minimaal 1 jaar gaan duren en ik houd een blijvende beperking, daarbij kan ik al een half jaar niet werken.
Aangifte gedaan, alle medische verslagen en foto's bijgevoegd. Nu komt deze week de beslissing van het OM binnen; geen vervolging wegens onvoldoende bewijs! Ik ben perpleks, hoe kan dit, ik voel mij nu dubbel mishandeld, 1 x door mijn partner en 1 x door het rechtssysteem…

Mvg
A. Beekwielder Reactie infoteur, 27-07-2019
Hallo A. - Gelet je letsel is er sprake van zware mishandeling maar dat heb je allemaal aangetoond dus daar ligt het niet aan. Er wordt gezegd dat er onvoldoende bewijs is dus ik ga er van uit dat het heeft plaats gevonden tussen jullie beiden, zonder getuigen. Het is dan afhankelijk van de verklaringen en kennelijk zijn die zodanig dat er besloten is niet te vervolgen. Je kan daar echter tegen in beroep gaan via een zogenaamde artikel 12 procedure. Hier lees je hoe je dat moet doen.
https://www.slachtofferhulp.nl/strafproces/aangifte-tot-straf/officier-van-justitie-beslist-over-de-zaak/klacht-niet-vervolging-artikel-12-procedure/
Gewoon proberen A

Rob, 24-07-2019
Mijn zoon is vorig jaar veroordeeld voor lichte mishandeling. Hij heeft een geldboete gehad van 600 euro! 300 euro boete en 300 euro voor het slachtoffer. Mijn zoon is inmiddels BOA geworden en is aangenomen (onder voorbehoud VGB-VOG) bij defensie.
Mijn vraag: Heeft hij kans om geen VGB-VOG te krijgen? Hij heeft deze namelijk wel nodig om een definitieve aanstelling te krijgen.

Gr Rob Reactie infoteur, 27-07-2019
Hallo Rob - Zodra iemand een veroordeling heeft gekregen heeft hij ook een strafblad. Het gaat echter om een eenvoudige mishandeling en dat is naar behoren afgehandeld. Het is en blijft echter wel mogelijk dat een VGB geweigerd wordt. In dergelijk lichte gevallen is dat vaak niet het geval dus het is even een kwestie van afwachten. Als het afgewezen zou worden dan staat er nog een mogelijkheid beroep aan te tekenen tegen het besluit. Hopelijk hoeft het zo ver niet te komen.

Irma, 06-07-2019
Ik ben door mijn ex twee keer mishandeld, gestalkt en vernederd hij bedreigd mijn dochter, heeft mijn vriendin geslagen, nu ga ik aangifte doen, wat gaat er gebeuren. Reactie infoteur, 08-07-2019
Hall Irma
Als je aangifte gaat doen dan kan je het beste zo veel mogelijk materiaal meenemen om het een en ander te bewijzen. Medische rapporten over eventueel letsel, filmpjes, sms of appberichten als hij dreigt en stalkt. Je aangifte zal opgenomen worden en vervolgens beoordeeld worden wat ze er mee gaan doen en dat is van vele factoren afhankelijk. De ernst van de zaak, de gevolgen van de zaak, is verdachte een bekende van de politie of niet. Uiteindelijk wordt besloten of de zaak behandeld wordt en op welke wijze dus dat is een kwestie van afwachten. Het kan nogal lang duren.
Sterkte ermee Irma

Wim, 01-05-2019
Hallo vraag.
Ben portier bij een uitgaansgelegenheid.
Ik heb een jongen moeten verwijderen uit de club. Alleen bij de deur wou de jongen niet mee werken om eruit te gaan. Hij bleef in een hoek staan, ik wou hem toen bij zijn nek pakken alleen de reflex eindigde op zijn lip hierdoor had hij een tand door de lip. Dit was niet mijn bedoeling. Nou heb ik een eenvoudige mishandeling tegen me. Er is geen opzet in het spel. Ik ben bang dat ik zwaar wordt gestraft. Op camera lijkt het net of ik hem sloeg. Weet u wat de gevolgen zijn. Heb verder een schoon strafblad. Reactie infoteur, 04-05-2019
Hallo Wim
Tja dat is vervelend Wim want er is een aangifte, er is lichamelijk letsel en er zijn videobeelden waarop te zien is dat je al dan niet echt slaat dus qua bewijs kom je daar niet mee weg. De zaak zal behandeld worden en het blijft koffiedik kijken wat er precies gaat gebeuren. Het feit dat je bekent en een schoon strafblad hebt zal in je voordeel werken. Maar wat precies de uitslag zal worden is niet te voorspellen, dat blijft afwachten.

Maxel, 05-01-2019
Ik werd mishandeld door een persoon. mijn mond was gewond geraakt en mijn kaakbeen is verbroken. ik heb aangifte gedaan.
De politie heeft de Officier van Justitie Eenvoudig mishandeling gemeld. welke categorie gaat er toepassen en hoe lang duurt om Geldboete te overmaken?
Alvast bedankt Reactie infoteur, 13-01-2019
Hallo Maxel

Misschien dat de officier van justitie hier wel zware mishandeling van maakt want een gebroken kaak kan zeker onder zware mishandeling vallen. De OvJ maakt uit wat hij uiteindelijk ten laste gaat leggen. Hoe lang het duurt is niet van te voren te zeggen omdat het erg druk is in de verschillende arrondissementen. Dat kan soms zelfs langer duren dan een jaar.

Ikkefikke, 14-12-2018
Ik zag dat u antwoord geeft de reacties dus hierbij mijn vraag. Na aangifte van mijn partner voor huiselijk geweld, ben ik aangehouden en heb ik een huisverbod gekregen van 10 dagen. Vervolgens had mijn partner spijt van de aangifte maar die kon hij niet intrekken. Vervolgens kreeg ik een brief voor een om-zitting. Mijn partner heeft toen 2 brieven gestuurd waarin ze aangaf dat zij strafvervolging onwenselijk vond. Vervolgens op de om- zitting zelf stelde de ovj verbaast te zijn dat ik en mijn partner nog samen waren (waardoor ik mij afvraag of de brieven wel zijn ontvangen). Vervolgens stelde hij snel dat het feit toch bewezen was en dat hij mij een proeftijd wilde geven. Dit ondanks dat een getuige nog een verklaring wilde afleggen in de vorm van een brief (wat de zaak mogelijk anders maakt (zelfdverdediging), getuige wilde tijdens het politieverhoor niet getuigen).

Mijn zaak is vervolgens voorwaardelijk geseponeerd met de volgende tekst: "in de zaak met parketnummer. wordt verdacht van overtreding van: Mishandeling van levensgezel (art 300 lid 1 SR, art 304 ahf/sub 1 SR)
Geeft kennis aan de verdachte, dat deze terzake van bovenvermeld(e) feit(en), op grond van het feit dat een niet-strafrechtelijk ingrijpen de voorkeur verdient, niet zal worden vervolgd onder de voorwaarde(n):
Dat de verdachte, gedurende een proeftijd van 2 jaren ingaande op de dag van uitreiking van deze kennisgeving, zich niet aan enig strafbaar feit zal schuldig maken dan wel op andere wijze zich zal misdragen.”

Ik denk dus dat mijn zaak voorwaardelijk is geseponeerd met een code 20. Maar ik vraag mij af of dit logisch is. Is het niet logisch dat wanneer een partner aangeeft te willen afzien van vervolging dat een technisch sepot volgt. Daarnaast in het kader van een voorwaardelijk sepot, hoort dit niet verbonden te zijn met bijzondere voorwaarden (dit aangezien wij een kind hebben en in principe niet gesteld kan worden dat vanuit dit sepot mogelijk toekomstig geweld vermeden kan worden). Daarnaast vraag ik mij af als dit een sepot 20 betreft of dit samenhangt met de bestuurrechtelijke maatregel van het huisverbod.

Alvast bedankt voor uw antwoord. Reactie infoteur, 23-12-2018
Zoals je zelf al hebt begrepen is het intrekken van een aangifte onmogelijk, eenmaal aangifte gedaan wordt er ook gevolg aan gegeven. De inhoud van de aangifte wordt bekeken en aan de hand daarvan wordt besloten wel of niet te vervolgen. Dat aangeefster heeft aangegeven dat ze geen strafvervolging wenst heeft geresulteerd in een sepo 20. Kennelijk heeft men gezien de feiten besloten er voorwaarden aan te moeten verbinden want men kijkt niet weg en kijkt toch naar hetgeen is gebeurd. Dus om je vraag te beantwoorden, het feit dat een aangever de aangifte wil intrekken heeft niets te maken met die beslissing en er kan gewoon vervolgd worden en gelukkig voor je in dit geval een sepo 20. Tja, die voorwaarde is gewoon een stok achter de deur want de praktijk wijst helaas uit dat velen toch weer in de fout gaan en dan volgt weer een aangifte. Overigens dat strafbare feit dat je niet meer mag plegen moet wel een geweldsdelict zijn en niet bv een diefstal. Gelukkig voor je is het een sepo.

Douwe Geluk, 09-12-2018
Tja het is een lastige materie Ik heb een Tai Chi school in Apeldoorn en daar heb ik een leerling die laatst overduidelijk het slachtoffer werd van mishandeling. Hij had 40 klappen gehad van 2 mensen met getuigen, politie erbij en een dader die bekende. Bewijzen en van een goede bron, bronnen moeten je het wel hebben.

Maar dat er zonder bewijs niet veroordeeld word is op zich goed denk ik. Anders kunnen mensen zichzelf letsel aanbrengen en een ander ervoor op laten draaien.

Warme groet,
Douwe Geluk Reactie infoteur, 15-12-2018
Hallo Douwe
Tja, daar draait het dan ook altijd om natuurlijk, iedere zaak en dus ook iedere mishandeling zal door de politie onderzocht worden aan de hand van de sporen, het letsel en de getuigen, feiten en omstandigheden om tot een eerlijk oordeel te komen over hetgeen is voorgevallen. Een zaak zal voor een rechter tenslotte bewezen dienen te worden. Het door jou genoemde voorval lijkt me overduidelijk.

A., 03-12-2018
Ik zou graag antwoord willen hebben op de volgende vraag :
Op welke manier kan een ontkennende verdachte van zware mishandeling worden veroordeeld voor het strafbare feit?
Denk bijvoorbeeld aan een persoon die zichzelf wil verdedigen tegen een groep mensen die hem geen vrije doorgang geeft en hij duwt één van deze mensen weg om er langs te kunnen. Vervolgens valt deze persoon en raakt in coma met blijvend hersenletsel. Hoe ziet de straf voor deze persoon eruit? Reactie infoteur, 05-12-2018
A - Een verdachte hoeft niet eens een verklaring af te leggen, dat is een recht dus hoe dan ook, altijd zal het strafbare feit bewezen moeten worden aan de hand van de feiten en omstandigheden en daarbij zijn ook alle verklaringen van getuigen erg belangrijk. Of die verdachte ontkent of niet doet niet eens ter zake. Als de rechter door al die feiten het feit 100 procent bewezen wordt geacht dan wordt de verdachte veroordeeld. Wat je omschrijft klinkt onwaarschijnlijk, zomaar lig je niet op e weg met hersenletsel en in come dus poging tot doodslag zou meer op zijn plek zijn hier. Wat een straf wordt is onvoorspelbaar want dal ligt te veel aan allerlei omstandigheden er omheen. Is de verdachte een bekende of niet bv.

Anoniem, 21-11-2018
Hai, ik ben zwaar mishandelt door een ex vriend van een vriendin van me, die ik nooit heb gezien daarvoor. Het gebeurde 29 april na een leuke avond stappen ben ik met 2 vriendinnen 1 vriendin (dus haar ex-vriend) gaan afzetten bij der huis. Nadat wij was uitgestapt ben ik met mijn andere vriendin afgesneden door de jongen. Voor ik het wist stapte hij uit en deed mijn portier open en trok me aan me haren eruit heb een vuistslag op mijn oor gekregen en opgetild daarna op de grond gegooid. Hij heeft meerdere malen op mijn hoofd geschopt en op mijn rug. Mijn vriendin is uitgestapt heeft mijn geprobeerd te beschermen maar ook zij werd heel hard op de grond geduwd. Na al het geschreeuw kwamen 2 jongens uit een flat aangerend en hebben de jongen van mij afgekregen, ik dacht dat het eindelijk klaar was maar nee, de dader is zijn auto ingestapt weggereden dus een blokje om, ik was op stoepje gaan zitten met hulp van mijn vriendin en de jongen die mij had geholpen. Wat ik al zei hij was dus een blokje om gereden en hij kwam als een gek weer richting mij met zijn auto volgas ik ben door de jongen die mij had geholpen ik de bosjes gegooid zodat ik niet geraakt werd. Dit gebeurde 3 keer aan toe. Ik heb informatie thuis gekregen dat hij een rechtszaak heeft in een meervoudige kamer. Wat denkt u wat er nu gaat gebeuren? Reactie infoteur, 23-11-2018
Hallo NN
De zaak zal dus behandeld woorden in de meervoudige kamer en dat houdt in dat een aantal rechters de zaak zullen bekijken en alle feiten op een rijtje gaan zetten. Indien nodig zullen
ze nog personen oproepen om met hen te praten tijdens de zitting. Na de behandeling in de kamer zullen zij beoordelen of de zaak bewezen is en als dat zo ius dan zal er een straf volgen.
Wat de straf wordt is afhankelijk van erg veel factoren dus dat is niet vooruit te zeggen. Het zal wel altijd even duren voordat ze met de uitspraak komen, meestal 14 dagen.
Het gaat om een ernstig strafbaar feit in ieder geval.

Peter, 21-10-2018
Hallo lezers, maand geleden ben ik in een situatie beland waarbij ik een klap in iemands gezicht heb gegeven. Dit kwam doordat de persoon in kwestie tegen mij zei kom nu naar buiten op een agressieve manier. Ik ben toen naar buiten gelopen en degene mij paar keer duwde in mij rug eenmaal hij de uitgang gaf hij mij weer een duw en dreigend over kwam. Een vriend van hem kwam toen rennend aan dus heb ik uit reactie een klap in zijn gezicht gegeven. Nu heeft hij aangifte gedaan voor eenvoudig mishandeling en word ik over paar weken verhoord. Er hingen cameras en er waren voor mensen die het incident zagen gebeuren. Maar niet dat ik hem een klap gaf en hij mij duwde de laatste keer. Reactie infoteur, 22-10-2018
Hallo Peter
Ik weet niet wat je vraag is Peter, je verhaal is redelijk duidelijk, jij bent degene die de eerste klap uit deelt. Duwen is geen strafbare handeling en iets dat dreigend over komt is geen bedreiging. Je had er beter aan gedaan er niet op in te gaan en er boven te staan. Afhankelijk van hetgeen er aan getuigen of beeldmateriaal is zal bepaald kunnen worden wat er precies is gebeurd. De politie zal alle bewijs en de verhoren verzamelen en dan zal gekeken worden of het wel of niet voldoende is voor een vervolging ter zake mishandeling.

C. H., 24-09-2018
Hallo lezer, op 26 augustus jl liep ik met de hond van mijn dochter in het park. Op het moment dat ik deze hond wilde aanlijnen ziet deze 2 andere honden. De hond loopt van mij weg richting de 2 (pitbullachtige) andere honden. Er ontstaat met 1 hond een onmiddellijk gevecht. De eigenaar van de honden dook bovenop zijn niet vechtende hond en had moeite deze op de grond te houden. De man schreeuwde tegen mij dat ik "mijn" hond ( herder) moest weghalen. Daar had ik niet bepaald zin in vanzelf. Maar niks doen was ook geen optie, de man kon de andere hond bijna niet in bedwang houden, als deze was losgelaten had mijn dochter geen hond meer. Dus de halsband van de "pitbull" vast kunnen grijpen waarop ik flink gebeten ben. De eigenaar van de hond heeft voor tenminste 1 van de 2 honden een muilkorfplicht en voor beiden een aanlijnplicht. 2 weken ervoor hebben ze 2 kleine hondjes behoorlijk toegetakeld. De mevrouw in kwestie krijgt van hem prive geld voor de kosten. In mijn geval zijn er helaas geen getuigen. Na het ziekenhuisbezoek, tetanus en antibiotica etc. ben ik naar het politiebureau gegaan en heb aangifte gedaan. De man is verhoord maar geen getuigen, dus zijn woord tegen het mijne. Vorige week is er weer iemand gebeten door zijn honden. Man zelf is geen frisse jongen met een nogal lange lijst van wangedrag op velerlei gebied en bekend bij de politie. Er zijn heel veel mensen die exact weten dat hij zijn honden niet aan de lijn heeft, zich vaak met de honden bij speelplaatsen etc ophoud. Zelfs de politie weet ervan. Ik ben zelf flink gebeten en ben al een maand nu uit de running en heb veel pijn. Medische gegevens spreken boekdelen, dit is morgen nog niet over.

Kan ik met alle kennis, (getuigenissen van mensen in andere gevallen bv) die er omtrent de problematiek van deze honden/man bekend is alsnog ergens iets van compensatie tegemoet zien? De honden zijn in beslag genomen. Ik weet dat er in de wet staat: "het hebben van letsel is onvoldoende bewijs omdat het door een ander kan zijn toegebracht, op andere wijze kan zijn opgelopen of soms door de aangever zelf is aangebracht". Mocht het laatste bijtincident bijvoorbeeld voor de rechter komen, wordt mijn aangifte dan ook meegenomen? Wat voor mij eventueel als "bewijs" zou kunnen dienen ook al waren er geen getuigen?

Hartelijk dank alvast, ik hoop van u te horen.
Met vriendelijke groet.
C.C Reactie infoteur, 25-09-2018
Hallo C.H. - Bewezen heb je al dat je bent gebeten door een hond en een medisch rapport daarvan helpt wel al in de zaak. Echter blijft het inderdaad zo dat als er geen getuigen zijn dat een rechter niet direct zal veroordelen, immers is het het ene woord tegen het andere woord. Alle andere gevallen hiervoor zijn geheel afzonderlijke gevallen dus het zal nooit zo zijn dat een rechter denkt dat jij dan wel gelijk zult hebben. Ook de reputatie van de man is een aanwijzing maar niet meer dan dat. Je kan de man echter wel aansprakelijk stellen voor de schade en in dat geval zou ik eens binnen lopen in een advocatenkantoor waar ze letselschade behandelen. Tegenwoordig bieden veel advokaten aan om een zaak te behandelen en als ze succes hebben betaal je een deel van de schadevergoeding als loon, lukt het niet en krijg je niets dan is het slechts een laag bedrag (nu cure no pay) Mogelijk
krijg je dan nog een tegemoetkoming waar je uiteraard recht op hebt. Succes

M. H., 09-07-2018
Dag,

bedankt voor het snelle antwoord wat u op 1 juli j.l. heeft gegeven wbt mijn schrijven d.d. 29-06-2018: aangifte van mishandeling dmv een kussen.
Ik schreef u al dat zijn vriendin de zaak wil stoppen, zelfs intrekken. De hoorzitting vindt a.s. maandag 16 juli plaats. Mijn zoon heeft aan zijn vriendin gevraagd of zij dit op schrift wilt zetten en ondertekenen, zodat hij haar schrijven a/d politierechter kan overhandigen. Stel dat zijn vriendin mee gaat n/d zitting van 16 juli, kan zij dan worden gehoord door de politierechter of zij inderdaad achter haar schrijven staat (intrekking van haar aangifte?). Of moet van te voren zitting: 16 juli daarvoor een aanvraag worden ingediend of aanklaagster kan worden gehoord?

Alvast mijn dank, M.H. Reactie infoteur, 25-07-2018
Het spijt me dat ik niet kon antwoorden ivm mijn vakantie.

M. L., 08-07-2018
Mijn zoon (14) is aangeklaagd voor eenvoudige mishandeling, hij werd geprovoceerd door een jongen die nare opmerkingen over hem maakte en vervolgens is mijn zoon zo boos geworden dat hij de jongen aanvloog en tegen de grond werkte. Er zijn echter verder geen klappen uitgedeeld (volgens mij zoon en heeft hij ook verklaard aan de politie). Het slachtoffer zelf beweert echter anders namelijk dat hij zwaar mishandelt werd en rake klappen heeft ontvangen. Ook een getuigde bevestigt dit. Mijn zoon beweert echter dat dit onzin is en dat er een valse verklaring is afgelegd om hem erin te luizen. Mijn vraag is wat moet je hier nu van denken en wat kan mijn zoon verwachten? En als het zo is dat mijn zoon de waarheid spreekt (ga ik vanuit maar zeker weten kan ik het ook niet) hoe kun je dat dan bewijzen? Er zijn geen bewijzen voor letsel van het slachtoffer en er is een verklaring van mijn zoon en de getuige die elkaar op punten tegenspreken. Reactie infoteur, 09-07-2018
Hallo Martin - Je zegt het zelf al, tja, wie spreekt de waarheid. Wat de politie zal doen is dat ze de verklaringen opnemen van alle partijen, je zoon, de aangever en de eventuele getuigen. Wat het letsel betreft zullen ze een medisch rapport gebruiken en als er geen zwaar letsel is, hetgeen aannemelijk is, dan is het al geen zware mishandeling maar een eenvoudige mishandeling. geslagen is er dus een veroordeling hangt eventueel wel boven het hoofd. Hij is echter minderjarig en ook first offender waarschijnlijk en als het letsel dan meevalt dan zal er geen zware straf volgen. Dat blijft echter koffiedik kijken en de uiteindelijke beslissing zal de rechter nemen, schuldig of niet, straf of niet en alles ia afhankelijk van de verklaringen. Moeilijk maar afwachten dus.

M. H., 29-06-2018
Mijn zoon had ruzie met zijn vriendin en gooide impulsief een kussen naar haar toe, terwijl zij in bed lag. Mijn zoon dacht het is het beste dat ik nu wegga, zij hield hem tegen in een krappe ruimte bij de deur, waardoor hij weg wou gaan, hij heeft haar een duw gegeven maw ga nu op zij want ik wil nu weg. Vlg dag heeft zij aangifte gedaan bij de politie, dat haar tand enigszins beschadigd was door dat kussen en dat er zelfs een MRI was gemaakt van haar rug. Mijn zoon begreep echt niet dat hij haar met dat hoofdkussen had verwond en zeker niet dat zij door hem rugklachten kon hebben. Vol ongeloof hoorde hij de aangifte aan met nog meer leugens (valse aangiften dus). De zaak komt nu voor (15 juli a.s.), mijn zoon kan er bijna niet van slapen, (2 maanden geleden gebeurd) onmacht e.d., ook naar dat er zoveel is geciteerd in die aangifte wat echt onwaar is en deze week belde plots zijn ex vriendin, en zei, ik heb dat allemaal niet gewild, ik wil dat allemaal niet, ik hou van jou, ik wil dat deze zaak stopt, want al het moois wat wij hadden, wordt op deze manier geheel kapot gemaakt en zo kunnen wij beide niet verder i/d toekomst, ik werd door mijn moeder gedwongen om aangifte te doen, dus het is allemaal de schuld van mijn moeder (maar zij heeft zelf wel die aangifte moeten ondertekenen). Mijn zoon vroeg of zij haar relaas schriftelijk zou willen verklaren en persoonlijk naar hem toe wou sturen, dat heeft ze gedaan, gebruikt 2 x de woorden: ik wil dat het stopt (het woord intrekken is helaas niet toepasbaar omdat het om een aangifte van mishandeling gaat), zij heeft dat ook n/d Rechtbank en de Politie gestuurd, in diezelfde periode heeft ze ook mijn zoon zijn vriend en vriendin benaderd, ook huilend, dat zij deze hele zaak niet wilt, kwam toevallig mijn zoon zijn vader tegen, precies hetzelfde verhaal en ook huilen dat zij er spijt van had e.d.
Maar mijn zoon moet toch voorkomen. Wat kan hij het beste doen?, naar de zitting gaan, niet gaan, en zich afdoen met een goede schriftelijke verklaring, met uitleg dat eigenlijk alles wat in die aangifte staat valse aantijgingen zijn en dat hij zeker niet met opzet dat kussen naar haar toegooide om haar daarmee te verwonden. Want het kan zijn dat hij een geldboete moet betalen, en ook schadevergoeding van mogelijke tandartskosten of zelfs dat hij die MRI moet betalen. Er is niets aangetoond van letsel of mishandeling van haar rug. Is het mogelijk dat mijn zoon informatie kan vragen bij de tandarts, het is nl ook zijn tandarts (of heeft deze beroepsgeheim?) Kan mijn zoon een aangifte doen vanwege valse aangifte? Is het raadzaam om alle schriftelijke verklaringen van zijn vader, moeder, van vriendin en vriend en zelfs schriftelijke verklaring van zijn ex vriendin (allemaal bewijsvoering die tegendeel bewijzen van die aangifte) en deze sturen naar de officier van justitie met het verzoek het bij het proces-verbaal van aangifte te voegen zodat het wordt meegenomen bij de afhandeling zitting? Raad u toch een advocaat aan. Mocht u van mening zijn dat hij beter een advocaat i/d arm kan nemen om bovengenoemde zaak zoveel mogelijk recht te zetten wat betreft mijn zoon, hoe hoog zullen de kosten ongeveer in totaliteit zijn van een advocaat?

Bij voorbaat mijn dank, Reactie infoteur, 01-07-2018
De zaak is al voorgedragen en komt voor dus hij kan er het beste wel heen gaan natuurlijk.
Een aangifte kan je niet intrekken, dat is onmogelijk dus is het zaak dat hij er voor zorgt dat die schriftelijke verklaringen bij de officier van justitie terecht komen. Die kan het dan nog eens bekijken en eventueel meenemen in de behandeling van de zaak. De tandarts benaderen is zinloos, die heeft ambtsgeheim en zal niets vrij geven. Ik ken de verklaringen en de bewijsstukken niet maar een advocaat is uiteraard altijd goed… maar duur inderdaad.
Aangifte doen van valse aangifte kan hij niet meer, dat had hij direct moeten doen.
Het is een kwestie nu van afwachten wat de rechter uiteindelijk zal oordelen en die doet dat aan de hand van alle hem ter beschikking staande stukken.

Richard, 15-06-2018
Als aanvulling op mijn bericht van 10/05/2018 waarin ik de vraag stelde:
Is psychische mishandeling strafbaar?
Kan ik de volgende reactie vanuit het Ministerie van Justitie toevoegen:
artikel 300, lid 4 gaat over het bewust schade toebrengen aan het lichaam. Onder dit gedeelte valt psychische mishandeling. Er werden ook twee rechtszaken aangedragen 30/03/2001 (Den Bosch) en 31/05/2017 (Den Haag) waarin psychische mishandeling met succes is vervolgd.

Echter, dan komen wij nog altijd met het grote probleem dat de term psychsiche mishandeling en de geest geen onderdeel uitmaken van de teksten in artikel 300. Bovendien is er geen agent te vinden bij in ieder geval politie Haaglanden die psychische mishandeling onderkent als strafbaar feit.
Betekent dit dat agenten de wet niet kennen? Daar lijkt het wel op.

Nu is dus de politie aan zet. Ik heb de leden van de vaste kamer-commissie Justitie en Veiligheid alle brieven, reacties etc toegezonden. En nu is het aan hen om:

psychische mishandeling nadrukkelijker in de wetteksten terug te laten komen, zodat agenten direct zien dat psychische mishandeling strafbaar is, zal er mogelijk een apart wetsartikel voor komen en zal de politie-organisatie hierin getraind moeten worden.

Want het kan natuurlijk niet zo zijn dat het ministerie aangeeft:
Psychische mishandeling is strafbaar volgens artikel 300 en je bij de politie te horen krijgt: psychische mishandeling bestaat niet in het strafrecht. En dat is nu dus wel de praktijk. Reactie infoteur, 21-06-2018
Hallo Richard
Prima aanvulling Richard en de praktijk is inderdaad anders dan de theorie. Wat vaak een probleem bij de politie is dat mensen aangifte gaan doen van psychische mishandeling maar daarvoor geen enkel bewijs aanleveren. Als ze niet met medische rapporten komen van arts, psycholoog of psychiater is de psychische mishandeling niet of lastig bewijsbaar en dan hoor je inderdaad vaak dat slachtoffers bij de politie worden weggestuurd. Derhalve is het inderdaad raadzaam, ik denk zelfs noodzakelijk, de wetgeving daar eens flink aan te passen. Hopelijk gaat dat ook gebeuren.

Rick, 23-05-2018
Hallo,

Allereerst dank voor het beantwoorden van deze ongelooflijk lange waslijst aan vragen.
Hier dan de mijne: Mijn vrouw en ik zijn tot mijn grote spijt in een situatie terecht gekomen waarin ik eigenlijk had moeten weglopen. Dat is helaas anders gegaan en er zijn over en weer klappen gevallen. Allebei blauwe ogen…
Uiteindelijk ben ik veroordeeld voor lichte mishandeling ZONDER straf. Dit zorgt er blijkbaar voor dat er een code achter de uitspraak in je strafblad komt te staan. De OVJ hield een heel lang betoog waardoor ik in eerste instantie dacht dat ik vreselijk gestraft zou worden. Maar hij leidde een verhaal in dat erover ging dat het gezin al zo lang onder zo veel druk staat en dat deze twee mensen elkaar helemaal geen pijn wilden doen enz enz… Dus vooral door dat punt geen straf en daardoor die codering in mijn strafblad… Vraag ik mij af, hoeveel kans maak ik op een vog voor de schietsport. Eerder had ik deze, maar was verlopen.
En zou het problemen kunnen geven met reizen naar de usa? En als laatst… Ik wil graag gaan werken in de zorg, daarvoor moet je ook vaak een vog hebben. Maar wat ze dat precies Checken… Alvast reuze bedankt voor je reactie! Reactie infoteur, 27-05-2018
Hallo Rick: Het gaat hier om een licht strafbaar feit namelijk eenvoudige mishandeling. Tevens blijkt dat er geen straf is opgelegd dus je bent of vrijgesproken, dan is er niets aan de hand, of je hebt ontslag van rechtsvervolging gekregen en dat betekent dat je wel schuldig bevonden wordt maar niet gestraft wordt. Dan krijg je een aantekening. Een vog vraag je aan voor een speciaal doel en ieder doel wordt anders bekeken. Mishandeling wordt wel meegenomen bij schiet-vereniging en zorg maar gezien de afhandeling lijkt het geen probleem. Gewoon indienen dus en afwachten. Bij afwijzing bezwaarschrift indienen en bij wederom afwijzing een advocaat nemen maar zover komt het wellicht niet. Lees het hier na:
https://www.juridischloket.nl/politie-en-justitie/justitie/vog/
Voor de USA is het geen probleem, je bent niet bestraft. Succes Rick

Richard, 10-05-2018
Beste Peter,
Artikel 300 gaat over mishandeling en uitsluitend fysieke mishandeling, die dan wel psychische schade tot gevolg kan hebben.
Nu gaat mijn vraag over mishandeling, maar dan niet fysiek maar die bewust psychisch plaats vindt en ernstige psychische klachten veroorzaakt en arbeidsongeschiktheid tot gevolg heeft.
Welk wetsartikel gaat er over deze vorm van mishandeling.
Het betreft hier mishandeling door een kwaadaardig narcist. In Frankrijk (2010) en het VK (2017) zijn er specifiek hiervoor wetten aangepast. Hoe zit dit in Nederland? Reactie infoteur, 12-05-2018
Hallo Richard
In Frankrijk hebben ze ook ontdekt dat er aparte artikelen voor in het leven geroepen moeten worden. Ofschoon daar ook hier in Nederland ( en overal ) dringend behoefte aan is, is het nog niet zo ver. Men is er mee bezig maar er ligt nog geen concreet artikel. Zo lang dat niet het geval is, is psychische mishandeling onder te brengen in het artikel 300 van het wetboek van strafrecht. De benadeelde zal dan het bewijs moeten aan leveren dat hij psychisch letsel heeft opgelopen, ondersteund door rapporten van artsen, psychologen, psychiaters etc. Daarnaast zal bewezen moeten worden dat de "mishandeling" ook daadwerkelijk die schade heeft veroorzaakt, al met al dus een erg moeilijke kwestie en daar strand een aangifte van psychische mishandeling dan ook vaak op. Wat vaak gebeurt is dat een benadeelde een civiele procedure begint met een letsel advocaat in de hoop daar dan schadeloosstelling te krijgen. Vooralsnog valt psychische mishandeling dus onder 300 WvSr

Klaas, 25-04-2018
Mijn broertje (minderjarig) heeft iemand geslagen (1 klap) omdat hij geld van diegene kreeg, uiteindelijk heeft hij daarover extra geld gevraagd en toen hij diegene was tegen gekomen had hij hem (impulsief) toen een blauw oog geslagen. nu heeft die persoon aangifte gedaan wegens afpersing en mishandeling. ook zijn er getuigen en whatsappgesprekken, mijn vraag is wat voor straf hij kan verwachten aangezien hij minderjarig is. Reactie infoteur, 25-04-2018
Hallo Klaas
Op zich is het een ernstig feit inderdaad en gelukkig maar is hij minderjarig. Je vraag kan ik echter niet beantwoorden omdat een rechter bij zijn vonnis rekening houdt met allerlei factoren. Bv vaker met justitie in aanraking geweest of niet, ernst van het letsel, ernst van het feit, omstandigheden etc. Dat is en blijft dus koffiedik kijken maar een advocaat nemen lijkt me zeer verstandig. De maximale straf voor een minderjarige is een jaar gevangenisstraf, maar schrik niet, dat is een maximumstraf en zegt dus niets. Iedere zaak zal afzonderlijk gewogen worden.

Jan, 20-12-2017
Een bekende van mij is halverwege dit jaar door de rechter vrijgesproken in een mishandelingszaak, echter nu enkele maanden later heeft hij een brief van een advocaat ontvangen waarin er alsnog een immateriële en materiële vergoeding word geëist. In de brief vermeld de advocaat dat zijn cliënt door mijn kennis is mishandeld. Mag dit zomaar beweerd worden aangezien een rechter hier vrijspraak over uitgesproken heeft?

Ook worden er specifieke bedragen geëist en als hij deze niet voldoet worden er rechtsmaatregelen tegen mijn kennis worden getroffen. Is dit nog mogelijk na eerdere vrijspraak door een rechter?

Het blijft op deze manier uiterst psychisch belastend voor mijn kennis nu deze personen telkens bezig blijven met ondersteuning van slachtofferhulp en andere organisaties met het lastig vallen en onjuiste beweringen doen via juridische wegen. Immers is door het recht bevonden dat er geen sprake was van mishandeling. Kan mijn kennis eventuele tegen stappen ondernemen ivm met smaad of iets dergelijks. Reactie infoteur, 20-12-2017
Hallo Jan
Je hebt twee vormen van recht: strafrecht en civiel recht en die zijn geheel van elkaar gescheiden, De behandeling van de mishandeling bijvoorbeeld valt onder strafrecht en dat is inmiddels door de vrijspraak van de rechter afgehandeld. In civiel recht kan iemand nog een schadevergoeding vorderen over de immateriële en materiële kosten die hij/zij geleden heeft. Het wordt steeds vaker toegepast en je hebt advocaten die gratis voor je willen proberen een schadevergoeding vrij te krijgen, ze nemen dan een deel van dat geld als betaling. In dit geval is na die vrijspraak de kans van slagen erg klein tenzij de advocaat/betrokkene kan aantonen dat er wel degelijk schade is ontstaan door het toedoen van je kennis. Ze proberen het gewoon. Wat he laatste vraag betreft, nee, je kan zeker geen aangifte doen van smaad of iets dergelijks want daar is geheel geen sprake van in dit geval. Overigens valt smaad weer onder strafrecht.

Magda, 24-11-2017
Ik ben uit een huwelijk gevlucht na 19 jaar psychisch en geestelijk te zijn mishandeld, en met grote regelmaat werd het ook lichamelijk. Hij heeft mij afhankelijk gemaakt, mijn eigenwaarde afgenomen en zo gehersenspoeld dat ik niet meer weet wie ik echt ben. Hij heeft een vastgestelde narcistische passief agressieve persoonlijkheidsstoornis. Kan ik aangiften doen tegen hem voor psychische mishandeling, en kan ik hem aansprakelijk stellen voor dit, dat hij 19 jaar lang mij op zo'n slinkse mind fucking gedrag alles gelijkelijk afgenomen heeft, mij psygische mishandeld heeft, ik heb niets kunnen opbouwen aan een carrière en daarbij kan ik voorlopig niet werken omdat mijn lichaam op is, en ik geestelijk kapot ben gemaakt waarvoor ik intensive emdr therapie voor volg. En zoja als er aangiften gedaan kan worden wat gebeurt er verder, want hij zal mij niet met rust laten. Reactie infoteur, 02-12-2017
Hallo Magda
Het aangifte doen van enkel en alleen psychische mishandeling is niet mogelijk. Je schreef echter dat er ook lichamelijke mishandelingen plaats vonden, mocht je daarvoor bewijs hebben dan kan je daar wel aangifte van doen en daarbij aangeven dat je psychisch daardoor aan de grond zit. Mocht het tot een veroordeling leiden dan kan je met een letseladvocaat proberen hem aansprakelijk te stellen voor alle schade die je geleden hebt. Aangifte doen zonder bewijs van die lichamelijke mishandeling zal ook niets opleveren dus hoe erg het ook
klinkt, aangifte doen is onmogelijk.

Anoniem, 24-11-2017
Een half jaar geleden heb ik een persoon een klap in het gezicht gegeven. De persoon in kwestie wilde mij aanvallen waardoor ik hem een klap gaf. Vervolgens heeft de persoon in kwestie (slachtoffer) aangifte gedaan. Ik heb toegegeven dat ik een klap heb gegeven. Waardoor ik dus nu naar een TOM zitting moet. Naar mijn weten en volgens andere getuigen heb ik uit verdediging gehandeld. Echter gaf de recherche aan dat het strafbare feit wel gepleegd was en dat ik niet kon terugvallen op noodweer. Nu de vraag: ik wil graag een work Holiday Visum aanvragen voor Australië. Echter moet ik dus aangeven of ik wel eens ben veroordeeld. Als ik dat aangeef zal ik waarschijnlijk een VOG moeten inleveren. Krijg ik deze dan nog? Alvast bedankt voor de reactie. Reactie infoteur, 02-12-2017
Hallo NN
Er is tot nu toe slechts sprake van een TOM zitting en dat gebeurt alleen bij lichte vergrijpen.
De TOM zitting houdt in dat er een voorstel tot afhandeling van de zaak wordt gedaan en dat kan een taakstraf, een geldboete of zelfs een seponering zijn. Als je akkoord gaat met de beslissing van de TOM zitting en je voldoet aan je verplichtingen dan is de zaak verder afgehandeld. Je kan dus zonder meer een VOG krijgen nog, overigens gelden ook daarvoor vele regels en kan je tegen een weigering daarvan in beroep gaan. Voor een work Holiday Visum is het dus goed mogelijk dat je ondanks een eventuele veroordeling toch een VPG krijgt. Dat het een TOMzitting wordt is dus gunstig in jouw geval.

Anoniem,, 14-11-2017
Beste, ik heb twee jaar geleden in een uit de hand gelopen ruzie mijn echtgenote (tot mijn grote spijt) geslagen. De kinderen hebben de politie toen gebeld en ik heb een nacht in de cel gezeten. Mijn echtgenote heeft geen aangifte gedaan, wetende van ons dat dit een eenmalig incident was. Ondanks dat er geen aangifte is gedaan heb ik wel een straatverbod gekregen van 10 dagen (door de burgemeester) en een jaar voorwaardelijk. Heb ik nu dan wel of geen strafblad? Mijn vraag is ook of dit betekent dat ik nu nooit geen Verklaring Omtrent Gedrag meer zal krijgen. Reactie infoteur, 17-11-2017
Hallo NN
Als er geen aangifte is gedaan en er was sprake van eenvoudige mishandeling dan wordt
zo'n zaak in de regel niet behandeld dus kan er ook geen veroordeling zijn. Een door de burgemeester opgelegd straatverbod is geen veroordeling en ik kan dat jaar voorwaardelijk niet rijmen. Is dat opgelegd door een rechter dan is er dus wel een veroordeling of heeft het te maken met dat straatverbod? Maar je kan het eenvoudig nagaan want je kan je eigen strafblad altijd opvragen en dan zie je het vanzelf. Die VOG is ook een heel verhaal want ondanks een veroordeling kan je toch wel een VOG krijgen in bepaalde gevallen. Je kan ook tegen een weigering afgifte in beroep gaan zelfs. Dat kan je hier lezen allemaal:
https://www.justis.nl/producten/vog/

Snoepje, 05-09-2017
Hallo
Ik heb tijdje terug iemand uit een ruzie een klap in het gezicht gegeven, hier is geen letsel of andere ongemakken bij ontstaan. Wel was het zo dat die gene aangifte wou doen, maar is uit eindelijk niet gebeurd. Mocht die gene later bedenken om toch naar de politie te gaan, wat kan me dan te wachten staan? Het ging om een klap in het gezicht zonder letsel. Reactie infoteur, 06-09-2017
Hallo snoepje

Het gaat om een zogenaamde droge klap en dat is de eenvoudigste vorm van mishandeling.
Mocht je dus veroordeeld worden voor die klap en je bent nooit eerder met de politie/justitie in aanraking geweest dan zal het zeker geen vaart lopen en kan je denken aan een taakstraf of geldboete. Het moet dan wel nog eens bewezen worden ook uiteraard.

E. C., 16-08-2017
Hallo,
Ik ben 9 maanden geleden zwaar mishandeld. Hierbij heb ik neus fractuur opgelopen en is mijn tand gebroken. Nu heb ik Slachtofferhulp ingeschakeld. Echter refereren zij naar een ander zaak waar 2000,- is gevraagd als immateriele schade.
De dader staat op camera en je kunt zien dat er geen toeleiden was tot een aanval. Ook verwachtte ik deze aanval niet en is er van te voren geen (non)verbaal communicatie geweest voor dat ik werd aangevallen. Wat kan ik maximaal vragen aangezien ik tot op heden klachten over mijn verwondingen heb (hierbij te denken neus, tand)
Bij voorbaat dank Reactie infoteur, 24-08-2017
Hallo E.C.
Je kan het beste een advocaat nemen die de schade voor je gaat verhalen op de dader. Je kan ze vinden op internet (google maar op letseladvocaat) en zij doen dat vaak zonder dat je ze hoeft te betalen. Zij hebben ervaring in de hoogte van de eis en zullen er alles aan doen er het beste uit te halen.

Naad, 11-08-2017
Hallo,
2 weken geleden is mijn vriend beland in een vechtpartij waarbij messteken van te pas kwamen. De man raakte ernstig gewond. Het was 4 tegen 2. Zo ver ik weet is de gewonde man begonnen en heeft het uitgelokt ook heeft hij een vriend van mijn vriend aangereden en is daarna naar het ziekenhuis gegaan voor zijn wonden. Hij is daar behandeld aan zijn wonden. Mijn vriend heeft zich later zelf gemeld bij het politiebureau. De 4 jongens zitten nu al 2 weken vast en hebben gister de strafeis te horen gekregen dat ze 30 dagen moeten zitten. Mijn vriend zegt dat het na de 30 dagen nog langer kan duren. Klopt dit? Of is het na de 30 dagen voorbij? Reactie infoteur, 24-08-2017
Hallo Naad
Nee het is zeer zeker nog niet voorbij. De 30 dagen die hij gekregen heeft zijn slechts
voorarrest in het belang van het onderzoek. Het is dus nog geen straf, die wordt pas veel later
door een rechter (al dan niet) uitgesproken. 4 tegen 2 en messteken is een zeer ernstig misdrijf.
Uitgezocht zal worden wat er precies is gebeurd en wie al dan niet als dader kan worden betiteld.
Het kan allemaal nog langer gaan duren want die 30 dagen kunnen verlengd worden.

Anoniem, 04-08-2017
Wat zal gebeuren als ik een aangifte tegen mijn broer doe? De hele tijd als ik een ruzie met hem heb dan gaat hij mij gelijk slaan en de laatste keer had ik een bloedneus en toen was ik er klaar mee. Ik ben 16 jaar en hij is 18. Reactie infoteur, 24-08-2017
Hallo NN
Omdat hij je broer is ligt het een beetje anders maar je kan zeker aangifte doen.
Maar of dat voor een oplossing gaat zorgen, mogelijk moet je toch een andere oplossing
zoeken om dat probleem met hem op te lossen! Persoonlijk denk ik dat aangifte doen niet de juiste weg is in dit geval.

Anoniem, 23-07-2017
Hoi,

Ik heb in beschonken toestand iemand geslagen buiten de kroeg. Nu heeft de politie mij toen aangehouden en heb ik even in zo'n kamer moeten zitten. Denk een uurtje ongeveer of nog niet eens een uur. Toen ze mij lieten gaan, zeiden ze volgens mij dat ik een boete zou krijgen.

Ik ben niet verhoord of iets dergelijks maar maak mij toch zorgen dat deze foute opvlieging serieuze gevolgen heeft. Ik kende de persoon niet en heb 1 klap uitgedeeld. Bestaat de kans op een strafblad? Reactie infoteur, 24-07-2017
Hallo NN
Je krijgt pas een strafblad als je bent veroordeeld door de rechter. Als je een geldboete krijgt en die betaalt is de zaak af maar heb je wel een strafblad ter zake mishandeling. Vreemd dat je niet even verhoord bent dus is het nu afwachten of je een veroordeling krijgt. Als je het er niet mee eens bent moet je er niet mee akkoord gaan en kan je door de rechtbank gaan. Als de zaak
echter duidelijk is dan moet je dat risico niet lopen want de straf kan daar hoger uitpakken.

Jw, 17-07-2017
Ik word beschuldigd (vals) van enkelvoudige mishandeling in oktober 2016. Ik krijg nu 7 juli 2017 de aangifte binnen en moet mij binnenkort verantwoorden op het buro. Mijn ex partner heeft aangifte gedaan tegen mij. De kinderen van ons woonden bij haar en zijn nu zelfs door de kinderrechter aan ons toegewezen. Nu ga ik vrijdag aangifte doen van het doen van een valse aangifte (art. 188) en ik wil eigenlijk de kosten van alle rechtszaken op haar gaan verhalen (inmiddels ongeveer 20.000 eur). Dit alles dus na oktober. Kan ik dit doen naar aanleiding van een valse aangifte via een civiele procedure? Reactie infoteur, 18-07-2017
Hallo Jw
Dat wordt een bijzonder lastige zaak Jw. Ik begrijp dat je dus pas nu verhoord gaat worden n.a.v. een aangifte, gedaan in oktober 2016. Belachelijk eigenlijk. Maar aangifte doen van valse aangifte zal niet opgenomen worden, je kan hoogstens tijdens je verhoor aangeven dat je door haar vals beschuldigd bent en alles ontkennen. Waarschijnlijk zal de zaak dan niet vervolgd worden tenzij zij iets kan bewijzen. Maar afgezien hiervan staat die aangifte geheel los van de civiele zaak en die rechtskosten dus dat kan je niet gebruiken in de poging het geld vergoed te krijgen.

Mvr, 13-05-2017
Hallo,
Na meerdere keren bedreigd te zijn via sms en telefoon was bij mij de maat vol, ik ben naar de persoon toegegaan en hem geconfronteerd met alles en om hem persoonlijk te vragen om er mee te stoppen. Dit is geëscaleerd en hij ontkende natuurlijk alles terwijl ik zeker weet dat het zo is. Hij ging toen bedreigend tegenover mij staan en zei dat hij mij het liefst wilde slaan waarbij hij ook aanstalten maakte, ondertussen was ik hem voor en heb hem als eerste geslagen. Nu word ik dus veroordeeld door officier van justitie en heb nu een strafblad. Het was echter nooit mijn bedoeling om dit te doen. Ik kan in hoger beroep maar heeft dat zin? Reactie infoteur, 18-05-2017
Hallo
Als je al veroordeeld bent, dus in dit geval schuldig gevonden bent aan mishandeling, heeft het geen zin om in hoger beroep te gaan. Wellicht heb je zelfs bij de politie verklaard toentertijd dat je geslagen hebt. De veroordeling en strafblad zal namelijk blijven. Mocht je ontkent hebben en het maar de vraag zijn of je schuldig bent aan mishandeling, dan zou je hoger beroep kunnen overwegen om te kijken of je vrijgesproken wordt. Dus zinvol is het alleen als je niet hebt verklaard dat je geslagen hebt.

Hasti, 07-05-2017
Beste, ik heb 2 wk geleden een aangifte gedaan van mishandeling tegen mijn vriend. Ik heb de aangifte zonder te lezen ondertekend omdat ik zwanger ben en hele dag in ziekenhuis was en tot het tekenen van de aangifte duurde het ongeveer 6 uurtjes. Ik was moe hele dag niet gegeten. De volgende dag heb ik het proces verbaal gelezen en ben er niet mee eens. Het proces-verbaal medewerker heeft niet mijn woorden gebruikt maar wat zij zelf van mijn verhaal heeft opgemaakt en hierdoor is de aangifte wat groter geworden dan het was. Wat kan ik nu doen? Reactie infoteur, 10-05-2017
Hallo Hasti
Je kan nog eens contact opnemen met degene die de aangifte heeft opgenomen en aangeven dat je bij het nalezen van de aangifte hebt gezien dat er onjuistheden in staan, althans dingen die je anders hebt bedoelt. Het is jouw aangifte dus ze kan dan een aanvullende verklaring van je opnemen waarin je zegt wat je anders bedoelt hebt. Mocht dat op weerstand stuiten dan kan je zelf op papier zetten wat de onjuistheden zijn en dan stuur je dat naar hen en de officier van justitie met het verzoek het bij het proces-verbaal van aangifte te voegen. Het wordt dan bij de afhandeling meegenomen.

Saskia Dijkxhoorn, 09-04-2017
Beste m,
Even een korte situatieschets: een klant is versneld bij ons weggegaan zonder haar maand opzegtermijn in acht te willen nemen! Echter toen ik haar daar op aansprak is de situatie geëscaleerd. De vertrekkende klant had een kennis meegenomen die zich zeer asociaal opstelde. Tijdens een gesprek met de klant, haar kennis en mijn vriend en ik werd de kennis agressief en kwam met gestrekt been (om mijn vriend in de edele delen te raken) op mijn vriend af deze weerde zich af door de vrouw van zich af te duwen, de vrouw werd hierop nog agressiever en viel mijn vriend nog 2 x aan waarop mijn vriend zich nogmaals verdedigde door de vrouw van zich af te duwen, hierbij kwam de vrouw 2 x op haar billen terecht.

Inmiddels hadden wij de vrouw te kennen te geven ons terrein te verlaten waarop geen reactie kwam. De vrouw nam geen enkele aanstalten om het terrein te willen verlaten! Uiteindelijk heeft mijn vriend haar getracht naar buiten te werken, dit ging met hevig verzet. Eenmaal haar verwijderd te hebben gekregen uit onze gespreksruimte heeft mijn vriend tot wel 3x toe de vrouw gesommeerd het terrein te verlaten! Dit is ook gehoord door andere klanten (dit is ook bevestigd). Toen de vrouw eindelijk bij haar auto was draaide de vrouw zich om naar mij om vervolgens mij een behoorlijke tik in het gezicht te geven!

Hierop heb ik in een reflex terug geweerd en de vrouw hierbij geraakt! En hardop meegedeeld dat ik me niet laat slaan! Ook dit is gehoord. Maar niemand heeft kunnen zien dat de vrouw mij als eerste raakte. Nu is er aangifte gedaan tegen ons en zijn wij opgepakt door de politie en hebben wij 26 uur in de cel doorgebracht en moeten bij de politierechter voorkomen! Voor mij is dit de compleet omgedraaide wereld! Het probleem is dat de vrouw iets letsel heeft (een klein plekje op de kaak en een blauwe plek in de hals en wij geen zichtbare schade hebben)! Ook wij hebben inmiddels aangifte gedaan! Ik heb het gevoel dat wij nu als verdachte worden gezien. En natuurlijk hebben wij ons verdedigd maar zijn dit absoluut niet begonnen! Wat nu? Ik heb weinig zin om een strafblad te krijgen voor iets wat ik niet heb uitgelokt! Of een straf te ontvangen! Reactie infoteur, 10-04-2017
Hallo Saskia
Doordat de andere partij aangifte heeft gedaan zal er een onderzoek worden ingesteld. Kennelijk heeft men het zo ernstig ingeschat dat ze jullie hebben aangehouden en in de cel hebben opgehouden. Jullie zijn inmiddels beslist verhoord en hebben kunnen zeggen wat er precies ie gebeurd. Die verklaringen worden samen gevoegd met de verklaringen van de aangevers. Het is heel erg goed dat ook jullie aangifte hebben gedaan. Nog beter zou zijn als jullie enkele getuigen, die bereid zijn te verklaren, zouden opvoeren zodat ook die gehoord worden. Samen met die verklaringen zal bekeken worden wie wel of niet veroordeeld wordt.
Als je het er niet mee eens bent, geen straf aanvaarden en voor gaan maar heel erg belangrijk zijn die getuigen dan! helaas kan je niet meer doen en is het afwachten wat justtie dan met de zaak doet. Succes.

Sabin, 20-03-2017
Hallo, Ik ben in mei 2016 opgepakt vanwege ''mishandeling'' en was aangifte tegen mij gedaan maar ik heb tot de dag van vandaag nog niks erover gehoord? Ze zeiden toen ook dat er een geldboete zou komen maar ook hier heb ik nog geen bericht van gehad. Enig idee hoe dit kan? Of ik hier later nog bericht van ga krijgen? Hoor graag van je. Reactie infoteur, 23-03-2017
Hallo Sabin
Helaas is het in dit land zo dat het echt bijzonder lang kan duren voordat je iets hoort en het zou wel eens kunnen dat je nog een half jaar of langer niets hoort en dan ineens krijg je bericht.
Het is schandelijk en belachelijk maar dat is Nederland ten voeten uit dus eigenlijk moet je afwachten. Wil je niet afwachten dan kan je met het nummer van het proces-verbaal informatie inwinnen bij de rechtbank, ze laten je dan weten wat de stand van zaken is. Maar ja, ook dat duurt lang.
Peter

René, 21-01-2017
Beste,
Tot mijn grote schrik werd ik vandaag uitgenodigd op het politiebureau om als verdachte gehoord te worden. Mijn ex-vriendin heeft bij de politie aangifte gedaan dat ik haar vorige maand blijkbaar een klap in het gezicht zou hebben gegeven. Ik heb haar nog nooit een klap gegeven en toen ook niet. Tijdens het verhoor werd mijn ineens een foto getoond van haar met een rode wang.
Ik heb het vermoeden dat ze mij wil terug pakken en mijn nieuwe baan bij de overheid wilt tegen houden op deze manier. Er zijn verder geen getuigen van deze zaak dus ik voel me daardoor erg kwetsbaar.

Wat verwacht u dat hiermee gaat gebeuren en wat zijn mijn mogelijkheden in deze zaak? Reactie infoteur, 23-01-2017
Hallo René
De politie heeft je verhoord over de aangifte die tegen je gedaan is. Met jouw verhoor erbij zal de zaak nu bekeken worden en besloten worden of er wel of niet over gegaan wordt tot vervolging. Wellicht heb je uitgesproken dat zij een valse aangifte doet. Een foto van een rode wang is snel gemaakt en niet overtuigend zonder een medische verklaring van een arts. Omdat er geen getuigen zijn is de mishandeling niet bewijsbaar dus blijf ontkennen en ga niet akkoord met een straf, welke dan ook. Dat de rechter dus maar een uitspraak doet over de mishandeling, mocht het zover komen. Je kan akkoord gaan met een geldboete of taakstraf maar dan beken je in feite ook de mishandeling en krijg je een strafblad ter zake mishandeling. Wat die nieuwe baan betreft, een eenvoudige mishandeling als deze zonder veroordeling, zelfs met eventuele veroordeling zal je niet de baan kosten.

Blauw Oog, 02-01-2017
In de nachttrein op nieuwjaarsdag sommeerde mijn vriend een medepassagiere niet met haar voeten op de bank te zitten omdat andere mensen ook willen zitten. Zij reageerde niet en hij haalde haar benen bij de schoenen van de bank, hierop reageerde ze vloekend en tierend (zeer asociaal type) waarom mijn vriend haar een tik in het gezicht gaf (dit is fout maar hij kon zo'n brutale griet die zijn dochter had kunnen zijn niet verdragen). Zij stapte woedend en tierend op en er bleek nog een vriendin bij te zijn. Toevallig was er een spoorwegpolitie in de coupe die de meiden naar een andere coupe delegeerde en mijn vriend in zijn stoel terugzetten. De reis begon, foeterend en scheldend hoorden wij ze de hele reis met elkaar praten dat ze wel eens even verhaal gingen halen bij aankomst station. De trein was bijna in Den haag en de meiden stapte nop vriend af en begonnen weer te schelden en 'geef me nog maar een klap als je durft' wat hij niet deed natuurlijk, maar voor we er goed en wel erg in hadden had ze uitgehaald en hem een bloedneus geslagen en blauw oog. Hevig commotie in de coupe ook van de medepassagiers die het opnamen voor mijn vriend, dit was een belachelijke asociale vertoning en met voorbedachte rade om hem letsel aan te doen. Bij aankomst zijn de meiden snel de trein uitgevlucht en was de spoorwegpolitie te laat om ze te pakken. Uiteraard gaan wij aangifte doen. Het is een fiks blauw ook geworden en pijnlijk scheenbeen, daar had ze ook tegen geschopt. Het feit is wel dat mijn vriend haar heeft 'aangeraakt' en de tik in het gezicht is natuurlijk erg fout. Maar zo'n tegenreactie is absurd en vinden wij een strafbaar feit. Hoe nu verder? Hoor graag van jullie. Reactie infoteur, 03-01-2017
Hallo
Hoezeer je er begrip voor zou kunnen opbrengen blijft het een feit dat je vriend een tik heeft uitgedeeld en dat is een eenvoudige mishandeling. Dat daarna die meid iets terug doet en slaat en schopt is eveneens een strafbaar feit en ook eenvoudige mishandeling. Als hij aangifte doet dan is het uiterst belangrijk dat er getuigen zijn die zijn verhaal kunnen en willen bevestigen.
De politie zal haar dan eerst moeten opsporen maar als dat lukt dan zou zij uiteraard ook aangifte kunnen doen tegen je vriend. Het is dan aan de rechter om beiden vrij te spreken, beiden een straf te geven of slechts één van hen maar dat laatste is onwaarschijnlijk.
Haar reactie is inderdaad kwalijk omdat zij terug komt op hetgeen gebeurd was maar ja, absurd of niet, een rechter zal zich aan de feiten houden. Het doen van aangifte zal dus
een gok blijven. Sterkte in ieder geval.

Anoniem, 06-12-2016
Hallo, een jaar geleden heb ik ruzie gehad met iemand waarvoor we beide gearresteerd zijn en naar het bureau zijn gebracht. Toen heeft de politie gevraagd of we aangifte wilden doen tegen elkaar. Dit hebben we toen niet gedaan, wel hebben we een geldboete ontvangen maar zoals ik al zei, hebben we geen aangifte gedaan tegen elkaar. Op het einde nog elkaars handen geschud en daar is het bij gebleven. Hierna ook niks meer gehoord van politie, justitie of wat dan ook. Nu ga ik beginnen als jeugdzorg medewerker en heb ik een VOG nodig en ben ik bang dat ik deze niet krijg. Moet ik mij zorgen maken voor het verkrijgen van een VOG? Reactie infoteur, 09-12-2016
Hallo NN
Vreemd dat het dan toch tot een veroordeling en een geldboete heeft geleid en dat zou kunnen betekenen dat je een strafblad hebt gekregen. Maar afgezien daarvan, de aanvraag VOG moet je gewoon doen en ik zou dan de beslissing afwachten. het is lastig te zeggen want ze werken met screeningsprofielen en die zijn voor ieder beroep weer anders. Het kan dus best dat je toch een VOG krijgt. Wordt het geweigerd dan krijg je dat schriftelijk te horen en daar kan je dan tegen in beroep gaan en alsnog de zaak uitleggen. Het is even een kwestie van afwachten dus. Als je in ebroep zou moeten dan kan je de zaak uitgebreid uitleggen en kan je alsnog een VOG krijgen. Succes

Anoniem*, 01-11-2016
Hallo, ik werk met kinderen en ben gister aangevallen door een vrouw voor de boksschool waar meerdere personen bij waren. De vrouw die mij aanviel beschuldigd mij van stoken binnen haar gezin vanwege het feit dat ik en haar man meerdere malen de hond hebben uitgelaten en gebeld omdat hij het zwaar had in hun relatie. Ik als goedzul heb dat aangeluisterd en beide partijen bekeken. Iedereen heeft ons zien wandelen dus voor mij was het niet iets geheimzinnigs. Maar manlief wilde het thuis niet melden omdat hij naar mijn mening bang is voor reactie van zijn vrouw. Deze vrouw is eerder langs mijn huis geweest en heeft in mijn tuin gestaan ongevraagd om verhaal te halen. Mijn mening is dat dit iets tussen haar en haar man is omdat ik niet degene wilt zijn die het beklag van haar man in haar neus wilt wrijven.

Ik heb dus oppas kinderen en ben met hun bij het sporten gaan kijken van 1 van de kinderen. Het kind van deze personen zit hier ook op. Zij komt normaal nooit kijken en ook haar vriend was al 3 weken niet aanwezig. Nu zat hij er plots wel en was ijverig op zijn telefoon bezig. Hij liep uit de ruimte en kwam terug met haar. Zij bleef in de deuropening staan en dit was de enige uitgang. Nadat zij uiteindelijk de zaal verlaten besloot ik dat het tijd was om te gaan om confrontaties met kinderen erbij te voorkomen. Ik haalde het sportende kind dus eerder uit de les. Daarbij kwam ook een klant zijn kind ophalen en ik liep meteen met hem mee.

Eenmaal de deur uit begon zij tegen mij te schreeuwen. Zij had mij duidelijk buiten opgewacht. Ik meldde haar dat ik met een klant was en dat er kinderen bij waren waardoor we dit gesprek beter een andere keer konden doen. Haar antwoord was met vloekwoorden dat ze schijt had en begon halverwege haar geschreeuw met haar vuist meerdere malen op mij gezicht in te slaan. Mijn klant probeerde er met zijn kind in de armen tussen te komen en zei dat dit niet nodig was. Zij begon verder met schelden en had het over stoken e.d. Tussen haar zinnen door schopte ze me in mijn buik en vuisten ze door op mijn gezicht. Ik heb niks terug gedaan omdat er kinderen bij waren. 1 van haar eigen kinderen rende naar binnen en heeft vader en ander kind gehaald. Het kind dat naar buiten ging stond huilend aan moeder te trekken dat ze op moest houden en ook mijn oudste oppaskind was naar achter gaan staan en stond te huilen. Vriend van haar kwam even er een beetje voorstaan en zei dat het niet nodig was en ze op moest houden maar stapte als snel aan de kant en keek toe hoe zij weer meerdere malen begon te vuisten en schoppen. Ook hij liet dit toe en stond van een zijkant te kijken.

Er kwam een vrouw aangereden die uitstapte en op ons af kwam. Ze zij dat dit volgens mij niet de bedoeling was. De vrouw waarmee ik ruzie had schreeuwde dat ik liep te stoken en er met haar man vandoor wilde (iets in die trant). Dit was voor de net aangekomen vrouw om zich er dan maar niet mee te bemoeien.

De gehele situatie heb ik gezegd dat ik niks heb gedaan en dat ik niks anders dan haar kant bekeek en dat tegen hem heb gezegd. Zij wilde hier niks van horen en sloeg en schreeuwde maar door. Lelijkerd, hoer en zo door. Ook tegen mijn klant begon ze over mijn werk en dat het beter was als hij zijn kind bij mij weghaalde. Deze situatie is ontstaan door een 15 jaar lang durende roddel die ooit is ontstaan. Het is van eten naar me hoofd gegooid in de winkel, schelden, kauwgom in mijn haar tot vechtpartijen toe gegaan dit door de groep van toen. Deze vrouw is aangesproken door een vrouw uit de groep waarmee het allemaal begonnen is en zo is zij uiteindelijk tot haar kookpunt gekomen. Ik voel me niet meer veilig aangezien zij heeft gezegd dat ze me nog een keer gaat pakken als de kinderen er niet bij zijn en het dan erger met me afloopt dan nu. Ze woont schuin tegenover mij dus een ontmoeting zit er dus zeker in.

Wat kan ik nu het beste doen? Reactie infoteur, 19-11-2016
Hallo NN

Gelet op vakantie zie ik je vraag nu pas. Tja, het is een heel verhaal en als zo'n dame dan ook nog tegenover je woont is het extra lastig. Hetgeen er is gebeurd is ernstig genoeg voor het doen van een aangifte, je hebt immers getuigen. Je kan dan de zaak nog eens even uitleggen en tevens aangifte doen van bedreiging want ook at heeft die dame gedaan. De politie zal dan een proces-verbaal op maken. Niets doen is niet verstandig omdat deze dame kennelijk tot alles in staat is. De politie inschakelen is de juiste weg.

Ellie, 23-10-2016
Op 10 oktober ging ik boodschappen doen bij de Jumbo en na eerst een gewoon gesprek bij de afgeprijsde vers artikelen werd ik ineens meerdere malen uitgescholden en zijn middelvinger liet hij meerdere malen zien. Hij liep weg en ik heb gezegd dat wij in Nederland mensen niet zo behandelen en dat hij met de houding maar naar zijn eigen land moest gaan. Ik ben een vredelievend mens en achteraf snap ik niet goed waarom ik dat gezegd heb, misschien kwam het door zijn kleinerende en vrouw onvriendelijke manier van doen. Toen ik met een paar boodschappen richting kassa ging kwam hij mij tegemoet en ging naar mij gebogen tegen mij tekeer. Ik heb spierreuma en sta nogal wankel op mijn benen en maakte met 1 mijn pijnlijke rechterarm een wegduwend gebaar en dat deed ik bij zijn coltrui want hij had een gladde jas aan. Hij haalde uit naar mijn gezicht en daardoor viel mijn bril op de grond en hij haakte met een vinger aan mijn lip en daardoor heb ik een scheurtje in mijn mondhoek.
Weinig lichamelijk letsel en mijn bril niet beschadigd maar ik heb bijna een week lang spierpijn gehad in heel mijn lichaam (komt door mijn ziekte, stress geeft mij spierpijn), daarnaast voel ik me niet echt veilig meer als ik zonder mijn hond buiten ben en als ik met mijn hond loop merk ik aan haar dat ze veel feller is op mensen die te dichtbij komt. Mijn hond voelt mijn spanning en ze was thuis toen ik in de supermarkt was en ik heb later gemerkt dat ze mijn deuren beschadigd heeft en een horrengordijn kapot heeft gemaakt. Mijn moeder was onderwijl op visite gekomen in mijn huis en die zei dat mijn hond aan het janken was, zeer onrustig was en dus het huis uit wilde. Ik heb dus geen materiële schade maar wel angst opgelopen en daardoor ben ik van slag en mijn hond ook. De schade aan 3 deuren in mijn huis zou ik voor schadevergoeding op willen geven. Kan ik hierover advies krijgen? BVD Ellie Reactie infoteur, 26-10-2016
Hallo Ellie
Ik heb je verhaal gelezen en het enige wat je kan doen is aangifte doen tegen de persoon die naar je uit haalde en je letsel toebracht, ook al was het weinig letsel. het is en blijft een eenvoudige mishandeling. Je kan dan gelijk bij de aangifte aangeven dat je alle schade die je hebt opgelopen vergoed wilt krijgen. Echter, de dingen die in je huis kapot gegaan zijn door de hond staan helemaal los van hetgeen in de supermarkt is gebeurd dus die schade kan je niet op de dader van de mishandeling verhalen. Dat blijft toch voor eigen rekening.
Sterkte Ellie

Anoniem Maan, 17-10-2016
Hallo. Een verhaal van vallen en opstaan. Ik ben al jaren met mijn queeste bezig en ben erachter gekomen dat ik als 4 jarige (t/m 15 jaar ben mishandeld (lichamelijk en psychisch) tevens ben ik vroeger gepest en buitengesloten en thuis was er geen opvang. Ik kreeg vaak te horen kijk niet zo boos en anderen hebben het moeilijk. Nu heb ik al (sinds 2001) last van tics en grimassen in het gezicht. Tevens zijn er andere klachten zoals trigger points in het lichaam; bij aanraken komt er woede; verdriet en een ineen gedoken mens die een klap op vangt… tegen. Ik zit dus en dwaal op het langer termijn geheugen van een kind. Mijn vraag is kan ik mijn moeder (die nog leeft en mij klein houdt) alsnog aanklagen? En hoe gaat dat in zijn werk? Ik wil een therapie volgen die kostbaar is en tevens heb ik letsel over gehouden aan hun opvoedingsmethode (al 15 jaar). Reactie infoteur, 18-10-2016
Hallo A.M.
Je vraag is in feite of je nog aangifte tegen je moeder kan doen ter zake mishandeling
en als bewezen zou kunnen worden dat je klachten van die mishandeling zijn, zelfs zware mishandeling. Je vergeet te melden hoe oud je bent zodat ik kan zien hoe lang dat allemaal geleden is. De verjaringstermijn is afhankelijk van het gepleegde feit maar in jouw geval zou dat 6 jaar kunnen zijn. Is het dus langer dan 6 jaar geleden dan is aangifte niet meer mogelijk.
Ik ken te weinig details om het te beoordelen maar informeer eens bij het fonds slachtofferhulp, die kunnen je zeker verder helpen:
https://www.fondsslachtofferhulp.nl/programma/geweldsmisdrijven/?gclid=CM2xwefJ5M8CFU6eGwodIVsAWg
Succes

Liever Anoniem, 09-09-2016
Dag, Mijn (net meerderjarig) kind is slachtoffer van mishandeling door minimaal 7 jongens. Het ging om een afrekening omdat wij 1 van de daders eerder hadden aangegeven voor inbraak. De politie geeft aan dat mensen niet durven te getuigen die het hebben gezien. Er zijn wel beelden gemaakt door een plaatselijke ondernemer. De politie geeft aan deze beelden niet te zullen gebruiken omdat ze technisch niet goed genoeg zijn. De ondernemer geeft aan mij aan duidelijke beelden te hebben aangeleverd vanuit meerdere hoeken. Ik vind het voor de verwerking van het voorval voor mijn (meerderjarig) kind van belang dat wij deze beelden mogen bekijken zodat obv de beelden misschien nog iemand aangehouden kan worden en zodat mijn kind weet wat er allemaal gebeurde om hem heen (toen hij op de grond lag en in zijn gezicht geschopt is). Politie zegt dat zij ons juridisch gezien de beelden niet mogen geven. De ondernemer heeft ze gewist dus dat biedt geen uitkomst.
Vraag: heb ik recht als slachtoffer om de beelden te bekijken?
Verder geeft de politie aan dat dit juridisch gezien geen ernstige zaak is. Is het geen poging tot doodslag als je met een groep jongens gericht op iemand gezicht beukt? Ben erg teleurgesteld in de lakse houding van de recherche en politie hier. Is het sowieso niet nodig dat iedereen die erbij stond gehoord wordt door de politie (dat is namelijk niet gebeurd). Reactie infoteur, 16-09-2016
Hallo liever anoniem
Zeker is het, als het zo ging, een ernstig delict namelijk openlijke geweldpleging en als een dader aangewezen kan worden voor dat in het gezicht schoppen, zeker ook poging tot doodslag. Dat getuigen niet verklaren is een bekend nadelig feit in dit geval. Als de beelden zodanig zijn dat er geen personen op te herkennen zijn dan worden die niet gebruikt. De ondernemer kan van mening zijn dat het goede beelden zijn maar dat zegt niets, de politie bekijkt dat anders, het moet tenslotte goed bewijs zijn. De politie hoeft die beelden niet aan jou te geven nee maar in dit geval zou ik een brief schrijven naar de officier van justitie met al je wrok en het verzoek die beelden nauwkeurig te bestuderen. Geef ook aan dat niet iedereen gehoord is en je zal zeker antwoord krijgen van het OM. Succes!

Sanne, 05-09-2016
Ik ben aangeklaagd voor eenvoudige mishandeling. Tijdens een ruzie werd ik aangevallen door een meisje die naar me uithaalde, uit zelfverdediging heb ik haar arm van me af moeten slaan om te voorkomen dat ik gewond raakte. Nu heeft zij een schrammetje op haar hoofd en vond het daarom nodig om aangifte te doen tegen mij. Ik ben nu de pineut en krijg een flinke geldboete, gelukkig geen schadevergoeding dus zij zal dit geld godzijdank niet van mij ontvangen. Nu is mijn vraag wat voor brief krijgt zij straks thuis gestuurd? Krijgt zij te horen hoe hoog mijn boete is of alleen dat de zaak is afgehandeld en dat ze 'gewonnen' heeft? Reactie infoteur, 07-09-2016
Hallo Sanne,
Als een aangever wil weten wat er voor straf is uitgesproken dan moet hij/zij daar zelf moeite
voor doen, het is niet gebruikelijk dat justitie de aangevers een brief stuurt om te laten weten
welke straf er gevallen is. Als er sprake is van een schadevergoeding is dat wat anders maar daar is geen sprake van. Via bureau slachtofferhulp of justitie zelf kunnen aangevers dat wel nagaan. En het is geen kwestie van 'winnen' natuurlijk, jammer genoeg is kennelijk niet gezien of meegenomen in de zaak dat je zelf werd aangevallen, je hebt neem ik aan bij het
verhoor aangegeven dat er sprake was van zelfverdediging. Waren er maar getuigen geweest die dat konden verklaren.

Ira, 02-09-2016
Geachte,

Mijn broer heeft zijn vriendin betrapt met een ander, ze is al een tijdje met hem.
En mijn broer heeft haar geslagen ze heeft letsel op gelopen. Ze is midden in de centrum geslagen haar nieuwe vriend was der ook bij maar hij was weg gelopen. Ze hebben aangifte gedaan bij de politie nu zit die vast.

Dus ik had een vraagje wat voor straf krijgt hij? Hij heeft drie kinderen van 4 jaar, 6, jaar en 9 jaar ze vragen telkens naar hun vader. Ze willen niet naar hun moeder want ze hebben ook gezien dat hun moeder met andere man is gegaan. Kan zijn ex-vriendin de klacht intrekken en op welke termijn wordt hij vrij gelaten?
Of zijn er andere mogelijkheden? Hij heeft vroeger geen problemen gehad bij de politie en hij werkt.
Vriendelijke groet,
Ira Reactie infoteur, 07-09-2016
Hallo Ira
Wat voor straf hij krijgt hangt van erg veel factoren af en is niet te zeggen. Als hij nooit eerder met de politie in aanraking is geweest en er geen sprake is van ernstig letsel dan zal dat wel mee vallen. Hij zal voor het onderzoek zijn vast gehouden maar als er niet meer is gebeurd dan wat je schrijft dan zal hij inmiddels alweer vrij zijn want de eerste termijn van vasthouden
(inverzekeringstelling is 3 dagen) zal dan niet verlengd worden. Hij zit/zat alleen vast voor het onderzoek. Wat het intrekken van de aangifte betreft, nee, een aangifte kan je officieel niet intrekken. Wat de kinderen betreft, dat staat los van de strafzaak en zal op een andere manier
geregeld moeten worden.
Peter

Danny, 22-08-2016
Ik ben laatst aangehouden wegens zware mishandeling. Ik heb had die avond heel veel gedronken en was erg dronken toen ik ruzie kreeg met een jongen in een grote groep met mensen. Na een aantal woordenwisselingen heb ik die jongen een duw gegeven en hij gaf mij een duw terug waarna hij wat over mijn moeder zei (die dit jaar 5 april is overleden). Waardoor ik een hele erge reactie kreeg en het even zwart voor me ogen werd toen heb ik die jongen met een bierflesje op zijn hoofd geslagen. Waardoor je jongen naar de eerste hulp moest en nu 2 hechtingen in zijn achterhoofd heeft. Daarom moet ik nu voorkomen bij de rechter wat voor straf zou ik kunnen verwachten. Reactie infoteur, 25-08-2016
Hallo Danny
Dat is afhankelijk van zoveel factoren dat er geen zinnig woord over te zeggen is. In het artikel staan alleen de maximale straffen en die krijg je nooit. Ze zullen kijken naar de ernst van het feit, het letsel wel of niet blijvend, heb je al eerder een geweldsdelict gepleegd dus je strafblad wordt bekeken en dan pas neemt een rechter de beslissing. Heb je geen strafblad en ben je niet eerder met de politie in aanraking geweest en is het letsel licht dan zal de straf niet zwaar uitvallen. Kwestie van afwachten helaas Danny

Saskia, 28-07-2016
Geachte infoteur,

Ik heb bijna zeven jaar een relatie gehad met een man die mij heel vaak fysiek en mentaal mishandeld heeft. Ik heb bij de fysieke mishandelingen geregeld politie ingeschakeld, maar durfde (door de druk die mijn ex-partner op mij uitoefende) nooit aangifte te doen. Eén keer echter is hij ambtshalve aangehouden omdat ik zichtbare verwondingen had en mijn zoon de politie heeft gebeld (hij was getuige) en heeft hij twee jaar onder toezicht gestaan bij de reclassering. Begin 2015 was de laatste fysieke mishandeling en kort daarna ging mijn ex-partner wegens ziekte naar het ziekenhuis voor langere tijd en heb ik de relatie beëindigd. In die periode begon hij mij te stalken via Whatsapp en dit heeft tot dit voorjaar voortgeduurd. Intussen heb ik aangifte gedaan, is mijn ex-partner verhoord door de politie en sinds eind mei 2016 liggen beide aangiftes (wegens mishandeling en wegens stalken) bij het OM. Al een paar keer heb ik het Slachtofferloket gebeld om te vragen hoe ver het met de aangiftes staat, maar telkens hoor ik dat het nog beoordeeld moet worden door de OvJ. Mijn vragen zijn:
1) Hoe lang duurt het (of mag het duren) voordat de OvJ onderzoek doet en besluit om er een zaak van te maken?
2) Is het mogelijk voor mij, als slachtoffer, inzage te krijgen in de diverse getuigenverklaringen?
3) In februari dit jaar werd duidelijk dat ik PTSS heb als gevolg van het handelen van mijn ex-partner. Ik heb maandenlang gesprekken gevoerd met een psycholoog, maar ben sinds kort doorverwezen naar de gespecialiseerd GGZ om behandeld te worden met EMDR. Neemt de OvJ dit mee in de zaak?
4) Is het mogelijk om de OvJ te verzoeken om voorrang te geven aan deze zaak? Ik wil het graag kunnen afsluiten, zodat mijn behandeling bij de GGZ meer succes zal hebben en ik kan proberen om mijn eigen leven weer op te pakken.

Bij voorbaat dank voor uw antwoord. Reactie infoteur, 01-08-2016
Hallo Saskia

Wat de termijn betreft, daar staat geen termijn voor dus er is geen plicht om vanaf het tijdstip van aangifte binnen een bepaalde tijd een beslissing te nemen. Het heeft altijd te maken met prioriteiten en de drukte en daar achter verschuilen ze zich bijzonder vaak.

Wat de inzage in getuigenverklaringen betreft is het zo dat je geen recht hebt om de losse
afgelegde verklaringen afzonderlijk in te lezen. Het is wel zo dat je het proces-verbaal in zijn geheel, als dat af is, kunt opvragen bij het Openbaar Ministerie. Mocht je een advocaat hebben dan kan je hem vragen het proces-verbaal op te vragen.

Als je zelf de artsen of de psycholoog zo ver krijgt dat deze een medisch rapport op maakt over hetgeen je hebt beleefd en wat voor gevolgen dat voor je heeft, dan kan je dat medisch rapport aanbieden aan de OvJ dan wel de politie met het verzoek dat in het proces-verbaal op te nemen. Zij zullen dat zeker bij de stukken voegen. Zelf gaat de politie er niet achter aan
omdat ze dan stuiten op medisch ambtsgeheim van de diverse artsen.

Je kan het altijd proberen Saskia en je kan een brief naar de OvJ schrijven en daarin omschrijven hoe je je voelt en dat een snelle afwikkeling je alleen maar ten goede zal komen ivm je behandeling. Eerlijkheidshalve vrees ik dat dit niet veel zal helpen maar niet geschoten is altijd mis. Helaas is men zo ver achter dat sommige zaken zelfs jaren lang op de plank liggen, een schrale troost.

Sterkte Saskia

G. Hofkens, 08-07-2016
Goedendag,

Op 16-06-2014 (* 244) heb ik een vraag gesteld omtrent een aangifte van een eenvoudige mishandeling door mijn zoon. Deze kwestie speelt nog steeds, de zaak is in mei 2015 voor de rechtbank geweest en er werd toen een werkstraf geëist van 40 uur? Hierop is mijn zoon in hoger beroep gegaan en deze zaak is toen op 27-01-2016 in Den Bosch behandeld. Mijn zoon heeft van tevoren aangegeven dat er 3 getuigen waren die zijn zaak onderbouwden, tot drie maal de namen en adressen van de getuige doorgegeven, dit werd pas opgemerkt op de dag van de zitting! De rechter heeft dan ook tijdens de zitting besloten om alsnog de getuigen op te roepen.

Deze getuigenverklaringen zijn inmiddels in het dossier opgenomen en nu is het dus afwachten wanneer er uitspraak komt over deze zaak. Inmiddels ben ik oud en grijs geworden door alle rompslomp die deze onbenullige zaak in beslag heeft genomen en dan hebben we het nog niet over de kosten die mijn zoon (vrij nemen van het werk) en de staat heeft moeten maken! Hoe gaat de zaak nu verder in zijn werk? Nu ook de rechter inmiddels de verklaring heeft gezien/gehoord van de getuigen en er nu inmiddels hopelijk achter is gekomen dat het slachtoffer heeft gelogen over de precieze toedracht? Mijn zoon heeft een brief ontvangen dat er een gerechtelijke brief opgehaald moeten worden in bergen op zoom, ook al weer zoiets dit is 45 min. van onze woonplaats verwijderd, deze brief is maar een keer aangeboden en omdat mijn zoon een paar dagen voor zijn werk weg was heeft hij deze brief niet persoonlijk aan kunnen nemen! Nu moet hij dus morgen na zijn werk proberen om voor 17.00 in bergen op zoom te zijn, wij worden inmiddels hoorndol van deze toestand. Een advocaat heeft hij in het begin bij de aangifte benaderd, maar omdat mijn zoon een hardwerkende jongen is kreeg hij geen advocaat van onvermogen.

De rechter stelde hem dan ook de vraag waarom hij geen advocaat in de arm had genomen, het antwoord van mijn zoon was vrij eenvoudig. Ik heb het slachtoffer niet opzettelijk een krasje in zijn nek bezorgd en als ik een advocaat in de arm zou nemen word ik toch nog gestraft, dat gaat me dan al zeker 800 euro kosten, dan word ik nog gestraft. Onbegrijpelijk dat er hier in Nederland ernstige delicten op de plank blijven liggen, door dit soort lachwekkende zaken!

Dit duurt dus inmiddels al ruim drie jaar, toen ik een kind was en er gebeurde wel eens iets net als dit verhaal, dan kwam de wijkagent en plaatste de jongeren tegenover elkaar, sprak een berisping uit en wilde dat ze elkaar een hand gaven en klaar was kees! Na drie jaar vind ik dit nog steeds onbegrijpelijk! Reactie infoteur, 09-07-2016
Ja, ik kan je jullie frustratie helemaal voorstellen en erger nog, het is niet eens te voorspellen hoe het gaat aflopen. Het is inderdaad belachelijk dat zaken zoals deze zo lang moeten duren
maar helaas is het zo dat je maar één van de vele voorbeelden bent. Het is en blijft nu eenmaal het Nederlandse zootje bij de rechtbanken waar dit soort zaken rond blijven spoken. Ik kan het alleen maar met je eens zijn, het is onbegrijpelijk en belachelijk zelfs. Sterkte.

Eduard, 23-05-2016
Hallo,

In Februari is een avondje stappen slecht afgelopen. Binnen in de kroeg zocht een jongen (hij bleef maar door gaan) hele tijd ruzie en terwijl er niks aan de hand was. Mijn vrienden hebben dit ook allemaal gezien. We besloten toch maar naar een andere kroeg te gaan. Op onze weg naar een andere kroeg kwamen we de ruziezoeker tegen en ik wilde verhaal halen. Maar hij sloeg mij op mijn achterhoofd en uit reactie sloeg ik terug en per ongeluk had ik zijn neus gekneusd geslagen. Nadat dat gebeurde viel een andere jongen mij aan. Ik heb getuigen die de klap van hem (ruziezoeker) zagen. Nu moest ik afgelopen zaterdag naar bureau voor verhoor omdat hij aangifte had gedaan. Ik heb mijn verhaal eerlijk verteld en ik ben er niet mee eens dat hij een aangifte heeft gedaan terwijl hij de probleemmaker is. Politie moet nog naar mijn getuigen bellen en verhaal halen. Ik ben financieel adviseur en ik dit echt niet gebruiken. Heeft iemand tips of iets zodat ik hiervan af ben. Ik ben bang dat ik mijn toekomstige baan niet meer kan uitvoeren hierdoor. En heeft dit gevolgen als ik niet gelijk krijg?

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,
E Reactie infoteur, 28-05-2016
Hallo E
Wat je had moeten doen is zelf aangifte doen tegen die ruziezoeker of tijdens je verhoor in ieder geval tegenaangifte moeten doen tegen die ruziezoeker. Zo mogelijk heb je dat wel aan gegeven want je zegt dat je het niet eens bent met het feit dat hij aangifte doet maar dat is natuurlijk onzin want hoe je het wendt of keert, jij hebt hem zijn neus gekneusd terwijl je ook nog verklaart dat JIJ verhaal ging halen, dat was geen juiste beslissing. De politie zal nu de andere getuigen horen en dan een proces-verbaal op maken. Daarna zal de zaak getoetst worden en wordt besloten wie eventueel als dader moet worden aangemerkt. Het is dus koffiedik kijken nu hoe dat gaat aflopen, een en ander is afhankelijk van de verklaringen.
Uiteraard kan niemand iets dergelijks gebruiken maar je kan er niets aan willen en zult moeten
afwachten wat er besloten wordt. Mocht je een straf krijgen ( dan krijg je tevens een strafblad ) dan kan je alleen nog maar in beroep gaan en eventueel een advocaat nemen om je dan bij te staan. Die kan het gehele proces-verbaal opvragen en alles verklaringen lezen en dan bepalen of een beroep zinvol is of niet. Zoals je het zelf nu omschrijft ben je afhankelijk van
de verklaringen van de getuigen. Sterkte.

Dennis, 14-05-2016
Hallo,

Laatste avond ben ik (meerderjarig) verdacht gesteld tegen mishandeling en vernieling (tegen minderjarige). Nadat ik klaar was met mijn werk zat ik in de auto. Vervolgens zag ik een jongen (een van de vier) die de neiging had om met een stok (selfiestik) een ruit in te slaan bij de naast gelegen auto (had shirt voor zijn gezicht). Maar voordat hij het kon doen stapte ik de auto uit en sprak hem aan wat zijn plan daarmee was. Daarna kwamen alle vier de jongens dreigend naar mijn auto gelopen. Er vielen wat woordwisselingen en werd bedreigd waardoor ze vervolgens verder liepen naar een parkeerplaats. Ik reed ze achteraan omdat dat de parkeerplaats was van mijn werk. Stapte daaruit en zei dat ik hun niet vertrouwde. Hier volgde woordwisselingen en werd ik nogmaals bedreigd. Ze kwamen met zen vieren naar mij toe. Hierdoor ging ik hard schreeuwen om ze proberen weg te jagen. Ze bedreigde met dat ze me wilde neersteken en schieten (hij pakte wat uit zijn zak) Hierdoor ging ik nog harder schreeuwen. Ze kwamen dichtbij. Vervolgens toen ze te dichtbij waren pakte ik een fiets die daar stond die gooide ik om richting een van de vier jongens. Daardoor struikelde een jongen en hierna rende ze weg. Op afstand scholden ze me nog uit en bedrogen ze me weer. Hierna liep ik weer naar mijn auto en reed ik naar huis. Vervolgens kreeg ik te horen dat de politie mijn naam wist. Ik ben toen naar mijn werk gereden om het netjes op te lossen. Na mate de tijd bleek dat de jongens aangifte gedaan hebben tegen mij. Terwijl hun zijn begonnen. Ik moest eigenlijk naar mee naar het bureau. Ik had toen nog niet mijn verhaal gedaan. Ik zei dat ik dat toch wilde doen. De politie agenten gingen toen overleggen en gelukkig hoefde ik niet mee naar het bureau. Ik ben verdacht er is aangifte gedaan wat gebeurt er nu? Het lijkt mij onterecht omdat hun zijn begonnen. Ik ben nog nooit met politie in aanraking geweest. Ik zit er mee vandaar dat ik dit bericht stuur. Reactie infoteur, 15-05-2016
Hallo Dennis
Ik vraag me eerlijk gezegd af of de politie wel een aangifte heeft opgenomen want als dat zo zou zijn dan zouden ze zeker de moeite hebben genomen jouw verhaal ook al op papier te zetten en de zaak dus zo ver al af te handelen. Het feit dat je ook niet mee hoeft naar het bureau zegt dat ook al want hoe oneerlijk ook, maar als die 4 een verklaring tegen jou afleggen en zij zijn dus met z'n vieren dan sta je met jouw verklaring alleen en is het 4 tegen 1. Kennelijk is er dus besloten niet verder te gaan daarmee. Mogelijk zijn één of meerdere van die jongens wel al bekend bij de politie? Hoe dan ook, ik zou maar afwachten en als je een oproep krijgt om een verklaring af te leggen dan kan je dat alsnog doen. In dat geval moet je er zeker op staan dat je ook aangifte ter zake bedreiging doet tegen die 4 personen.
Bij een volgende gelegenheid ( hopelijk komt die er nooit ) is het handig om eerst een fotootje te schieten van het een en ander ( als dat kan ) zodat je sterker staat, alle aanvullende bewijs is welkom als je alleen staat tegenover een groepje anderen. Succes Dennis en chapeau dat je het hebt aangedurfd tegen een groepje van 4 persaonen op te treden.

Peter (50 artikelen)
Laatste update: 24-07-2020
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Juridisch
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.