Visum afgewezen: hoe maak je bezwaar?

Visum afgewezen; hoe maak je bezwaar? Je hebt een buitenlandse vriend of vriendin of familielid en die wil naar Nederland komen. In heel veel gevallen moet er dan een visum worden aangevraagd. Maar in heel veel van die gevallen wordt dat visum ook afgewezen. In dat geval kun je bezwaar aantekenen. Hoe je bezwaar aantekent tegen een afgewezen visum lees je hier.

Visum wordt afgewezen

Je buitenlandse relatie heeft een visum voor zichzelf aangevraagd (de persoon in kwestie vraagt zelf altijd een visum aan bij de Nederlandse ambassade in zijn of haar land. Dit kan overigens ook betekenen dat er naar een buurland moet worden gereisd omdat niet ieder land de beschikking over een eigen ambassade heeft). Eigenlijk geldt heel vaak dat zo’n visum wordt afgewezen omdat de Nederlandse regering bang is dat een buitenlander in Nederland blijft en niet terugkeert. Toch kun je met een goede onderbouwing er soms alsnog voor zorgen dat iemand toch mag komen. Het is overigens wel een kwestie van de lange adem, doorzetten en geld uitgeven. Ook kun je op de pagina van de IND of de ambassades weinig terugvinden van het indienen van een bezwaar.

De reden van de afwijzing van het visum

Een visum kan om verschillende redenen worden afgewezen. Dit staat in de brief waarin de afwijzing wordt gemeld. Redenen kunnen zijn:
 • Er is een vals/vervalst nagemaakt reisdocument overlegd
 • Het doel en de omstandigheden van het voorgenomen verblijf zijn onvoldoende aangetoond
 • Er is niet aangetoond dat degene die naar Nederland wil komen over voldoende middelen van bestaan beschikt zowel voor het voorgenomen verblijf als voor de terugreis naar het land van herkomst of verblijf of voor doorreis naar een derde land waar degene met zekerheid wordt toegelaten, of in de mogelijkheid te verkeren deze middelen legaal te verkrijgen
 • De aanvrager heeft in de lopende periode van 180 dagen reeds 90 dagen op het grondgebied van de lidstaten verbleven op grond van een eenvormig visum of een visum met territoriaal beperkte geldigheid
 • Degene die naar Nederland wil komen staat in het Schengen informatiesysteem gesignaleerd ter fine van weigering van toegang.
 • De persoon in kwestie wordt door een of meer lidstaten beschouwd als een bedreiging van de openbare orde, de binnenlandse veiligheid, de volksgezondheid als omschreven in artikel 2, lid 19 van Verordening nr. 562/2006 of de internationale betrekkingen van een of meer van de lidstaten
 • Er is niet aangetoond dat er een toereikende en geldige medische reisverzekering is afgesloten
 • De informatie die is verstrekt met betrekking tot het doel en de omstandigheden van het beoogde verblijf is niet betrouwbaar
 • Het voornemen van degene die naar Nederland wil komen om het grondgebied voor het verstrijken van het visum te verlaten kon niet worden vastgesteld
 • Er is niet voldoende aangetoond dat degene die naar Nederland wil komen niet in de gelegenheid is geweest om op voorhand een visum aan te vragen, hetgeen een visumaanvraag aan de grens zou rechtvaardigen.

Weigering nader uitgelegd

Een van de redenen hierboven wordt aangekruist en daarna wordt nog nader uitgelegd wat de weigeringsgrond is. Bijvoorbeeld: Uw voornemen om het grondgebied van de lidstaat voor het verstrijken van het visum te verlaten kon niet worden vastgesteld. Gelet op het feit dat niet is gebleken dan wel aannemelijk gemaakt dat u over een regelmatig en substantieel inkomen in uw land van herkomst of bestendig verblijf beschikt om zelfstandig in uw onderhoud te kunnen voorzien, wordt het – mede gelet op de lokale dan wel algehele situatie in uw land van herkomst/verblijf en of geringe sociale binding niet aannemelijk geacht dat u tijdig zult terugkeren. In dit verband wordt erop gewezen dat het voorkomen van illegale migratie als een van de basiscriteria voor visumverlening geldt. Bij het vaststellen of sprake is van een risico op illegale migratie wordt zowel gekeken naar de lokale en de algemene situatie in uw land van herkomst/bestendig verblijf, alsmede naar uw specifieke persoonlijke situatie.

Wat betekent dit?

In feite wil de minister van Buitenlandse Zaken hiermee zeggen dat ze bang is dat de vreemdeling niet terugkeert naar zijn land omdat hij onvoldoende verdient of omdat er bijvoorbeeld niet voldoende is aangetoond dat hij nauwe banden heeft met het thuisfront (familie, een huis, kinderen op school, een baan).

Bezwaarclausule

Onder aan zo’n afwijzing staat dan hoe bezwaar kan worden gemaakt. Wie een verblijf korter dan 3 maanden heeft aangevraagd moet een brief sturen naar de Visadienst Kort Verblijf. Wie langer wil blijven moet naar de Directie Consulaire Zaken en Migratiebeleid schrijven. Adressen staan op de brief en het bezwaar moet binnen 4 weken na dagtekening van het besluit worden opgestuurd.

Ga eerst bellen

Zelf is het mij gelukt om na de eerste afwijzing wel degelijk toestemming te krijgen voor mijn buitenlandse vriend. Ik heb daarvoor eerst de ambassade gebeld waar het interview had plaatsgevonden. Dat is soms overigens niet de plek waar het besluit is genomen. Ze hebben mij daar in algemene bewoordingen laten weten waarom het verzoek was afgewezen. Te weinig inkomen van degene die naar Nederland wil komen of onvoldoende aangetoond dat er banden zijn met het thuisland (zorgen voor kind of familie) zijn belangrijke redenen.

Schrijf een bezwaarschrift

Een bezwaarschrift kan worden ingediend door:
 • De persoon die het visum heeft aangevraagd
 • Een advocaat
 • Een gemachtigde van de persoon in kwestie

Laat je machtigen

Als jij als Nederlander het verweer zelf overneemt (een advocaat moet immers ook weer betaald worden en wie weet er nu meer van dan jij zelf) zorg er dan eerst voor dat jij gemachtigd bent. Dat doe je door een brief te maken waarin staat dat degene die naar Nederland wil komen jou machtigt. Stuur dat naar de persoon in kwestie, laat hem of haar tekenen en laat het papier inscannen en naar jou terug mailen. (Vier weken zijn namelijk zomaar voorbij). Stuur dat mee met het bezwaar.

Het bezwaarschrift tegen afwijzing van het visum

Als je weet wat de redenen zijn, schrijf dan een bezwaarschrift. Als er overigens gefraudeerd is met papieren of iemand staat bekend als gevaarlijk dan acht ik de kans klein op alsnog toewijzing. Tenzij dat natuurlijk niet waar is en je dat kunt aantonen. Ga in op de redenen die worden genoemd. En stuur zoveel mogelijk bewijsmateriaal mee om dit aan te tonen.

Wat moet er in het bezwaarschrift staan?

Zet bovenaan je eigen naam en je adres als jij het bezwaar overneemt.
In het bezwaarschrift moet je verder vermelden
 • de naam en de geboortedatum van degene die naar Nederland wil komen,
 • Het V-nummer waaronder hij of zij bekend staat
 • het Zaaknummer.

Feiten weerleggen

Probeer zoveel mogelijk met bewijzen aan te tonen dat degene in kwestie wel degelijk het recht heeft om naar Nederland te komen. Laat daarbij niets ongemoeid. Zorg voor een goede werkgeversverklaring en een loonstrookje. Is er een spaarrekening maak daar dan een kopie van of laat de bank verklaring dat die er is en hoeveel er op staat. Heeft iemand zelf een woning, toon dat dan aan. Moet iemand zorgen voor zijn moeder, vader, kind of broers of zussen laat dit dan aantonen. Vertel bovendien het hele verhaal. Hoe en wanneer heeft u elkaar ontmoet, hoe is de relatie verder ontwikkeld, wanneer bent u zelf bij de persoon in kwestie geweest. Vertel over het werk van de persoon in kwestie en wat zijn of haar verantwoordelijkheden zijn. Laat ook persoonlijke zaken niet weg. Bent u ziek geweest of kon u een tijdje niet komen omdat iemand uit uw omgeving ziek was of is gestorven, geef dat dan allemaal aan. Wees zo uitgebreid mogelijk. En van alles wat u kunt aantonen, stuurt u direct een kopie mee.

Het bezwaar is ingediend

U heeft het bezwaar ingediend. U denkt dat daarmee de kous af is, maar dat is vaak niet het geval. Dan begint het pas. U krijgt dan van de IND een brief dat het bezwaar in behandeling is genomen en dat de IND er 2 maanden over mag doen om nog een keer te beslissen. Vaak krijgt u dan nog een hele lijst met aanvullende verzoeken en vragen. Zo moest ik weer een garantstelling overleggen (opnieuw aanvragen bij de gemeente en betalen), een bewijs dat ik echt een bedrijf heb, jaarrekeningen van mijn bedrijf, ik moest de hele familie van mijn vriend op papier zetten inclusief de buitenlandse familieleden (dus ook ooms en tantes). Verder moest ik weer een hele vragenlijst invullen (die ik dus al eerder had ingevuld). Een hele klus, maar doe het en doe het zo zorgvuldig mogelijk. Alleen dat maakt de kans groter dat het toch lukt.

Bellen: de IND registreert alles

Op bezoek bij mijn vriend (omdat we er van uitgingen dat we elkaar lang niet zouden zien omdat het visum was afgewezen) heb ik vanuit dat land toch nog een keer gebeld om te vragen hoe het er mee stond. Al deze informatie wordt zorgvuldig bijgehouden en zo wordt een dossier opgebouwd. Overdrijven heeft niet zoveel zin, maar een normaal telefoongesprek met vragen over de lopende procedure is zeker toegestaan. Na mijn verblijf in het buitenland had ik een mail in mijn mailbox met nog allerlei aanvullende vragen van een jurist van de IND. Die behandelt zo’n bezwaar namelijk. Zo waren er twijfels over het loon van mijn partner, over zijn werkzaamheden en over zijn familierelaties. Omdat wij al lang samen zijn kon ik dat zo oplepelen en ik heb dat zeer uitgebreid gedaan. Toon aan dat je wel degelijk een relatie met diegene hebt en dat die al langer bestaat, dat je weet hoe zijn of haar leven eruit ziet. Toon aan welk belang iemand heeft om terug te keren. Na flink wat heen en weer gemail en aanvullende vragen van de Ambassade kregen wij te horen dat er binnenkort een besluit zou worden genomen. Toen begon het wachten. Na niet al te lange tijd hoorden wij dat er toch geen bezwaren meer waren tegen uitgifte van het visum en dat mijn partner toch naar Nederland mocht komen.

Visum is na bezwaar alsnog toegewezen

Daarmee waren we er nog niet, want dat betekent nog niet dat daarmee de kous af is. De persoon in kwestie moet dan eerst afwachten tot dit officiële bericht is verwerkt en aangekomen bij de desbetreffende ambassade. Dit duurt wel 3 weken, omdat het bericht met een koerier wordt verzonden. (Wie een partner in Gambia heeft krijgt van de IND een brief dat er naar Accra moet worden gebeld, maar dat is vaak niet het geval. Omdat de meeste mensen naar Dakar gaan voor een interview, moet je je daar melden). Maak in die tussentijd al vast een afspraak voor een nieuw interview, omdat het vaak lang duurt voordat er een nieuw afspraak kan worden ingepland en je plannen dan alsnog in het water kunnen vallen. Wie namelijk wel toestemming heeft gekregen na het bezwaar moet binnen 3 maanden na dat besluit het land inreizen. In het gesprek met de ambassade wordt dan duidelijk wat de desbetreffende persoon verder nog mee moet nemen. Dat is in ieder geval:
 • 2 pasfoto’s
 • Het paspoort
 • Bewijs dat de reis echt is geboekt
 • Bewijs van een speciale reisverzekering waarin ook medische kosten zijn opgenomen tot 30.000 euro
 • Ter plaatse moet ook weer een nieuwe visumaanvraag worden ingediend. Ook wordt er dan toch weer een interview afgenomen.
Degene moet daar dus op voorbereid zijn.

Niet nog een keer visumkosten betalen

Wie gelijk heeft gekregen nadat hij bezwaar heeft aangetekend tegen de weigering van een visum hoeft niet opnieuw de (meestal 60 euro) kosten te betalen van het visum.

Wanneer het visum?

Om een reis te kunnen boeken moet je natuurlijk weten hoe lang het duurt voordat zo’n visum is toegewezen. In de meeste gevallen is dat 2 weken, maar vraag dat na bij de desbetreffende ambassade. Wie een reis boekt, maar nog geen visum heeft op het moment dat er afgereisd kan worden, kan naar zijn geld fluiten. Is een besluit eenmaal binnen dan duurt het dus zeker 5 weken (maar vaak langer als de afspraak niet meteen kan worden gemaakt) voordat het visumstempel uiteindelijk in het paspoort staat.

Een tweede visum is gemakkelijker

Als een persoon zich aan alle voorwaarden heeft gehouden en netjes terug is gekeerd naar het land van herkomst en dat heeft gemeld bij de ambassade is het vaak de tweede keer gemakkelijker om een visum te krijgen dan de eerste keer. Na twee keer zijn er zelfs bij veel ambassades mogelijkheden om gebruik te maken van een soort inloopspreekuur.
© 2014 - 2024 Singalees, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Het visum voor je vakantieAls je naar het buitenland reist, dan heb je soms een visum nodig. Soms kan je deze kopen op het vliegveld van het land,…
Een visum aanvragen voor NederlandIemand die in Nederland wil verblijven, moet soms een visum aanvragen. Wanneer iemand een visum heeft verkregen om een b…
Visum op tijd aanvragenElk land kent regels voor buitenlanders die het land willen bezoeken. Voor een aantal landen is een geldig paspoort vold…
mijn kijk opAls Gambiaan naar Nederland reizen: niet eenvoudigAls Gambiaan naar Nederland reizen is niet bepaald eenvoudig. Niet alleen zijn er allerlei papieren voor nodig die niet…

ArbeidsovereenkomstEen arbeidsovereenkomst is een overeenkomst tussen twee partijen, waarbij de ene partij arbeid verricht voor de andere p…
Het levenstestamentHet levenstestamentMensen willen de regie over hun leven, maar steeds meer willen mensen in alle fases van het leven de regie in handen heb…
Bronnen en referenties
 • IND
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Reacties

J. Ndiaye, 21-02-2018
Deze week is het kort verblijf visum van mijn man afgewezen met als reden dat er niet voldoende kon worden aangetoond dat hij terug zal keren. Hij is bezig met zijn inburgeringscursus en gaat over enkele weken examen doen. Daarna kan hij een MVV aanvragen. Wat is nu wijsheid: bezwaar maken tegen de afwijzing of MVV afwachten?
De procedure (tijd) en kosten zijn van beide misschien hetzelfde. Kan een MVV ook afgewezen worden? Reactie infoteur, 13-03-2018
In dit geval zou ik dan de MVV maar afwachten. Een MVV kan ook afgewezen worden als niet aan alle voorwaarden wordt voldaan. Jij moet onder andere voldoende inkomen hebben om voor je man te zorgen gedurende 5 jaar, hij mag niet daar al getrouwd zijn en dat kunnen bewijzen en hij mag geen strafblad hebben bijvoorbeeld. Maar met een MVV hoeft hij niet aan te tonen dat hij terugkeert, want hij wil immers dan in Nederland blijven.

Frdsky, 17-08-2017
Onlangs een visum aangevraagd voor een korte vakantie van een vriend uit Sri-Lanka naar Nederland. Aanvraag moet via de Zwitserse ambassade. Zeer onvriendelijke en onbehulpzame mensen op het aanvraagkantoor in een belachelijk duur kantoor. Uiteindelijk afgewezen om de gebruikelijke redenen. Als we nu een bezwaarschrift willen indien moet dat via een Zwitserse instelling en in een "officiële Zwitserse taal" en kost bij voorbaat al 175 euro. De brieven en garantstelling moesten we trouwens ook allemaal vertalen.
Enorm bureaucratische mannetjes met te grote ego's waarvan je afhankelijk bent.
@S.Joustra: Zijn jullie uiteindelijk nog tot een oplossing gekomen? Reactie infoteur, 25-08-2017
Waarom via de Zwitserse ambassade? Dat begrijp ik niet. Dat stukken vertaald moeten worden is wel gebruikelijk. In Nederland kost bezwaar maken helemaal niets.

Sangar, 14-07-2017
Beste Singalees,
Hartelijke bedankt voor de goede uitleg hoe moeilijk (bijna onmogelijk) kan een bezwaar gemaakt worden. Ik vindt het sarcastisch gedrag van ministerie van buitenlandse zaken en IND met de procedure van visumaanvraag korte termijn onacceptabel.

Ik heb 100en euro's en al papieren aangetoond en ingeleverd naar Nederlandse ambassade om mijn tante uit buitenland voor een paar weken uit te nodigen, maar na 5 weken aanname van alle papieren krijgt ze de visumweigering zonder enkele reden.

Nou zie ik nog hoe moeilijk en zinloos is om een bezwaar tegen visumweigering in te dienen. Ze kunnen net zo goed vanaf begin tegen mensen duidelijk zijn en direct weigeren. Ik weet niet waarvoor is deze bezotting en sarcasme nodig? Een oude vrouw moet twee keer 1000 km verder naar een ander land reizen en honderden euro's neerleggen zonder resultaat. Het enige wat de Nederlandse overheid met deze actie verdient is de haat.
M.Sangar Reactie infoteur, 17-07-2017
Nou zonder reden dat kan eigenlijk niet. Bij een afwijzing wordt altijd een reden vermeld. Dus kijk even goed op het papier wat daar staat. Onmogelijk om bezwaar te maken is het trouwens niet. Je moet alleen de juiste redenen aanvoeren en met bewijs komen dat je tante zeker weer terug keert. En dat er voldoende middelen zijn om haar hier die tijd te houden.

Joke, 21-03-2017
Ik raad mij af wat verstandiger is om te doen. Een bezwaar indienen bij afwijzing van een visum of een gehele nieuwe aanvraag doen. De afwijzingsredenen zijn: 1 doel en omstandigheden onvoldoende aangetoond. 2 Onvoldoende middelen duur verblijf en terugreis. 3 voornemen om na 3 maanden terug te gaan kon niet worden vastgesteld. De standaard redenen dus. Wij hebben geen garantstelling gedaan omdat wij over een eigen bedrijf beschikken. Wel de uitnodiging voor logies en verblijf. Het is en/of dus leek ons dat voldoende. De visumaanvrager heeft voldoende geld. Doel en omstandigheden zijn we kort over geweest. Bezoek en vakantie van de vriend van de dochter.

Wij denken dat het beter is om een nieuwe aanvraag te laten doen om indien mogelijk nog meer aan te tonen dan nu al is gedaan. Maar is het niet ingediend hebben van een bezwaarschrift op de eerste aanvraag nadelig voor een volgende aanvraag? Reactie infoteur, 23-03-2017
Waarom zou je een nieuwe aanvraag indienen als het vakantievisum is afgewezen? Daarvoor moet de aanvrager weer naar de ambassade of het consulaat om alles uiteen te zetten (soms is dat heel ver), je moet weer kosten maken. Bovendien is er niets veranderd in de aanvraag, want je zit nog steeds met dezelfde zaken. Die kun je in een bezwaar ook duidelijk maken. Als je in het gelijk wordt gesteld hoef je bovendien niet weer te betalen en dat moet bij een nieuwe aanvraag wel. Met een eigen bedrijf kun je trouwens ook garant staan, maar dan moet je boekhouder wel even een verklaring afgeven voor de laatste 3 jaar. Zoveel mogelijk informatie geven over de thuissituatie van de vriend. Werkt hij, studeert hij? Heeft hij verplichtingen in familieverband? Heeft hij een huis? Zelf kun je aangeven dat jij de reis betaalt. Als je niet garant wilt staan, stuur dan een afschrift van een bankrekening mee. (ook niet in alle landen voorhanden, maar als die er wel is, dan wel doen).

Zara, 09-12-2016
Goeden avond,

Ik ben getrouwd met iemand uit Pakistan. Ik ben zelf een student en ik heb geen inkomen. Dus wou mijn zus met vast contract en voldoende inkomen voor garantstelling visum aanvragen voor mijn man, omdat ik het best lastig vind dat wij niet samen zijn en we wouden samen oud en nieuw vieren. Maar zijn visum is geweigerd door 2 redenen:
- Het doel en de omstandigheden van het voorgenomen verblijf zijn onvoldoende aangetoond

Het doel heeft dat is aangegeven maar wat zou dat nog meer kunnen aantonen?
- Het voornemen van degene die naar Nederland wil komen om het grondgebied voor het verstrijken van het visum te verlaten kon niet worden vastgesteld

Hij heeft een eigen kledingzaak, dat had hij ook aangegeven maar alsnog hebben ze het niet goed gekeurd. Ik snap er niks meer van hoop dat je me kan helpen.

Met vriendelijke groeten Reactie infoteur, 16-02-2017
Eigenlijk worden die argumenten altijd gebruikt. Misschien heeft hij familiebanden die er voor zorgen dat hij terug moet? Heeft hij een huis of grond op zijn naam staan? Heeft hij een goed inkomen dat maakt dat hij terug gaat? Soms wordt een tweede visumaanvraag gemakkelijker positief beoordeeld. Maar de Nederlandse overheid zit niet te wachten op mensen die hier blijven, illegaal dan wel legaal dus vandaar de strenge regels.

Shirley, 23-11-2016
Goedendag,

Mijn man heeft een verblijfsvergunning van 5 jaar en we willen dit jaar graag naar Engeland. Kan hij zonder visum reizen naar Engeland als ik ook met hem mee ga. Ik heb wel Nederlandse paspoort.

Shirley Reactie infoteur, 24-11-2016
Nee, hij mag niet zonder visum naar Engeland. Ook niet als u met hem meereist.
Lees verder:
Nederlanders (en West-Europeanen) hebben geen visum nodig voor het Verenigd Koninkrijk. Maar mensen met een reisdocument en/of visumplichtige buitenlanders (die met een verblijfsvergunning of Schengen-visum in Nederland verblijven, onafhankelijke of ze getrouwd zijn met een Nederlander) moeten wèl een visum aanvragen. Dat kan niet via het Britse consulaat in Amsterdam. Alle aanvragers moeten zich persoonlijk bij het UK Visa Application Centre in Amsterdam melden voor een interview en vingerafdrukken. Dan duurt het nog plm. 3 weken voordat het visum uiteindelijk is afgegeven. Als U extra betaalt is er priority service mogelijk, dan kan het visum in een week klaar zijn.

Aini, 18-11-2016
Goedendag,

Onlangs heb ik te horen gekregen dat de visum aanvraag voor mijn neef geweigerd is. De reden hiervan is
- Het doel en de omstandigheden van het voorgenomen verblijf zijn onvoldoende aangetoond
- Het voornemen van degene die naar Nederland wil komen om het grondgebied voor het verstrijken van het visum te verlaten kon niet worden vastgesteld.

Ik begrijp niet waarom het op basis van die 2 redenen wordt geweigerd. Mijn neef heeft een huis, werk en familie in zijn eigen land wonen. Hoe moet hij dit nu kunnen aantonen. En doel van omstandigheden is familiebezoek. Hoe moet ik dit nu weer kunnen aantonen?

Hebben jullie hier een oplossing voor?

Alvast bedankt

Aini Reactie infoteur, 21-11-2016
Het doel zullen ze nog wel begrijpen. Het gaat erom dat ze niet denken dat hij terugkeert. Als hij alleen een huurhuis heeft, geen kinderen (dat weet ik niet, dat kan ik hier niet op uit maken) dan wordt dat al moeilijk. Zorg er voor dat alle mogelijke bewijzen worden aangeleverd die er voor kunnen zorgen dat hij wel aantoont dat hij terug wil.
Ik weet niet uit welk land hij komt, maar de omstandigheden voor het doel kunnen daar mee te maken hebben.

S. Joustra, 30-10-2016
Goedendag, mijn situatie is de volgende. Mijn man en ik zijn al 15 jaar bevriend met een Srilankaanse gids. Wij willen hem helpen zijn huis uit te breiden tot een guesthouse/restaurant aangezien hij heel gunstig woont en er de vaardigheden voor heeft. Om dit beter uit te werken hebben wij hem uitgenodigd voor een 10-daags bezoek aan Nederland. Helaas is het visum nu 2x afgewezen, vliegtickets mochten niet baten! Hij heeft werk, eigen woning, vrouw en kind. Zorgt voor zijn ouders. Wij staan garant voor alles, toch is het niet genoeg gebleken.

De procedure om in bezwaar te gaan wordt heel kort omschreven. De aanvraag wordt door Zwitserland behandeld, blijkbaar moet het bezwaar in het Zwitsers, Frans of Italiaans (?) gedaan worden door de Srilankese aanvrager. Hoe lastig is dat? Heeft u tips? Ik weet niet waar te beginnen, bij voorbaat dank

Sonja Reactie infoteur, 07-11-2016
Waarom zou dit door Zwitserland moeten worden behandeld, jullie halen hem toch naar Nederland? Het bezwaar moet hij ook niet maken, dat moeten jullie doen. Maak vooral aannemelijk dat hij terug gaat. Doe alles er bij als het gaat om die plannen voor het hotel/guesthouse. Wees duidelijk, schrijf alles op in een zeer uitgebreide brief.

Maantje, 03-07-2016
Beste,
Is het bij het indienen van de bezwaar ook de bedoeling alle documenten opnieuw mee te zenden of het gaat het nu alleen om het bezwaarschrift, de machtigingsbrief (indien ik als NLer in verweer ga) en de documenten die mijn argumenten moeten bekrachtigen?

Ik verneem graag van u Reactie infoteur, 11-07-2016
Bij een bezwaar gewoon weer zoveel mogelijk meesturen. Een voorbeeld van wat ik heb meegestuurd:
Bijlagen:
1. Kopie brief van werkgever van degene die visum aanvraagt
2. Loonstrookje van diegene die visum aanvraagt
3. Loonstrookje van degene die garant staat
4. Statement of the bank van degene die garant staat.
5. Kopie paspoort garantsteller
6. Kopie pagina’s (2) waarop visastempels staan van garantsteller als die al veel vaker in land is geweest om visumaanvrager te bezoeken
7 Uittreksel Kamer van Koophandel als degene een eigen bedrijf heeft
8 Bewijs van garantstelling en logiesverstrekking
9. Vragenlijst visumaanvraag inclusief een extra blad met daarop gegevens van familieleden

Ik hoop dat je hier iets aan hebt.

Cisca van Driel, 13-05-2016
Mijn vriend is Nigeriaan en heeft eind januari 2016 een visum kort verblijf gevraagd (2 weken). Na heel veel heen en weer gereis en steeds opnieuw een formulier invullen werd alles in orde bevonden en vanuit de ambassade in Lagos alles doorgestuurd naar de Franse ambassade.

Toen bleek dat er nog een originele handtekening nodig was van mij (en geen kopie) dus alles nog net binnen de termijn verstuurd. Vervolgens dacht mijn vriend het visum te kunnen ophalen en bleek dat zijn bankafschrift ontbrak en werd het visum (voorlopig) afgewezen. Daarop heb ik per aangetekende post de wederzijdse bankafschriften verstuurd naar CRRV in Nantes plus een brief waarin ik ons verzoek onderbouw en dit namens hem doe. We hebben al ruim twee jaar een lange-afstandsrelatie, hij heeft zijn werk daar en wil daar blijven wonen.

Hoe lang duurt het voor ik een antwoord kan verwachten en met wie kan ik mij in verbinding stellen? En wanneer ik naar hem ga heeft hij dan meer kans om een visum te krijgen? Reactie infoteur, 14-06-2016
Naar hem toegaan maakt de kans op een visum niet groter. Ik begrijp niet helemaal of het visum eerst was afgewezen en u daarna bezwaar heeft gemaakt of dat het zover niet is gekomen. Er staat bij bezwaar een wettelijke periode voor. Die moet ook in de brief staan die u krijgt als antwoord op de bezwaarprocedure. U kunt natuurlijk de ambassade opbellen waar uw vriend moet zijn om meer informatie te vragen. Vaak heeft zo'n ambassade ook een e-mailadres waar u terecht kunt.

Marian Schuit, 26-04-2016
Mijn vriend in Tunesie heeft een visum voor 3 maanden aangevraagd en hij geweigerd.
Ze hebben het geweigerd omdat hij niet kan aantonen dat hij weer terugkeert.
Ik sta garant voor hem.
Zijn vader staat garant voor hem dat hij terugkeert.
Hij heeft geen baan, geen eigen huis ( hij woont bij zijn ouders), en hij kan niet aantonen dat hij student is omdat hij alleen student is voor examens en ze houden geen presentielijst bij.
Zijn hele familie en al zijn vrienden wonen in Tunesie en dan nog zeggen ze dat hij geen bewijs heeft dat hij terugkeert, terwijl op de site staat een bewijs is: een baan, een huis, studie of familie.
Ik word her moedeloos van aangezien de vluchtelingen niet of nauwelijks gecontroleerd worden, zelfs mensen uit veilige landen als asielzoeker hier heen komen, criminelen vluchtelingen niet terug gestuurd worden. Maar iemand die zijn schoonouders wil ontmoeten en het land van zijn vriendin wil zien weigeren ze Reactie infoteur, 14-06-2016
Ja het is frustrerend als je niet kunt aantonen dat hij weer terugkeert. Maar omdat hij geen baan heeft, geen eigen huis en niet kan aantonen dat hij student is zal dit ook moeilijk worden. Familie wordt vaak niet gezien als zijnde de belangrijkste reden. Maar je zou wel bezwaar kunnen aantekenen en dan naar mogelijkheden kunnen zoeken om aan te tonen dat hij wel terug gaat naar zijn eigen land. Probeer zo uitgebreid mogelijk te beschrijven hoe zijn band met zijn familie is, wat zijn taken zijn in de familie. Of zorg ervoor dat hij een baan krijgt en dat hij zwart op wit krijgt dat hij weer terug moet komen om de baan te behouden.

Carin, 30-10-2015
Goedemiddag,

Ik zoek via deze weg meer hulp over het geweigerd visum voor mijn vriend en toekomstige vader van mijn kind. Ik ken mijn vriend al 5 jaar en nu ben ik 7 maanden zwanger van hem. Zijn visum is geweigerd omdat hij volgens de ambassade te weinig inkomen heeft, dit vind ik echt onzin en heel treurig. Ik zelf krijg binnen euro 32duizend per maand, hij werkt ook maar heeft geen ton in zijn rekening omdat hij een dochter moet onderhouden, zijn zelf en zelfs zijn moeder. Hij is ook bezig met t bouwen van een huisje en daardoor heeft hij niet voldoende inkomen laten zien. Ze vroegen hem de laatste 3 salaris en dat heeft hij gedaan maar ze willen dat mensen duizenden euro's verdienen in een ontwikkelingsland. Dit begrijp ik echt niet. Hij is een lieve hard werkende man en hij houdt van het buiten leven. Zijn bedoeling is niet in Nederland te blijven maar hij wil gewoon bij de geboorte zijn, ik wil t ook zo graag. Ik zal me vriend nooit illegaal hier houden dit is geen leven en geen vrijheid.

Alle papieren vanuit mijn kant waren in orde alleen zijn inkomen was ongeloofwaardig en daarom hebben ze t afgewezen terwijl ik hard werk en mijn vriend ook. Ik vind zo'n brief schrijven heel erg moeilijk om bezwaar te maken en ik vind t ook zonde om een advocaat te nemen om iets wat eigenlijk oneerlijk is. Ik moet denken aan mijn zwangerschap, advocaat en mijn kosten thuis bijv. eten en mijn andere kindjes. Heeft er iemand een mooie advies voor mij of verwijzing? Ik word echt hier zeer depri van. Bedankt voor t lezen van mijn bericht Reactie infoteur, 13-11-2015
U kunt zelf bezwaar maken tegen al deze feiten en uitleggen waarom u wilt dat uw vriend moet komen. Dat ze zijn inkomen in twijfel trekken is vaak het geval. Veelal zijn ze ook bang dat hij niet terugkeert. Als u kunt aantonen dat beide wel waar is, zou ik dat proberen.

Sarah, 04-09-2015
Dat ik deze pagina nu pas gevonden heb! Hier heb ik wat aan. Het visum van mijn Egyptische partner is afgewezen omdat ze hem aanmerken als potentieel illegaal. Nu komen we in de bezwaarprocedure. Ik heb veel aan de tips daarover en ik zie bevestigd dat het niet zo gemakkelijk zal worden.

Als ik deze pagina eerder onder ogen had gekregen zou ik gezien hebben dat we, buiten de zaken die we al aangedragen hebben, uit voorzorg nog veel meer hadden kunnen doen. Ik had persoonlijke brieven gemaakt en mijn eigen ticket waarmee aangetoond kon worden dat ik met hem heen en weer zou reizen, maar stom genoeg leek me dat toen overdreven. En heb ze niet bij de aanvraag meegegeven. Maar goed 'had ik maar' hebben we niks aan. Ik zie het nu wel zo: bij een visumaanvraag alles! wat je maar bedenken kan doe het erbij. Dan bladert de consul maar in iets meer paperassen.

Vraag: wat is het telefoonnummer van de IND? Wordt het bezwaarschrift door de Visadienst Kort Verblijf daar in behandeling genomen? Reactie infoteur, 08-09-2015
Nee gemakkelijk is het niet, dat klopt. Maar houd moed. Als je bezwaar maakt, wordt het bezwaarschrift behandeld door een speciale advocaat. Zij of hij heeft een apart telefoonnummer dus dat kan ik hier niet geven omdat dit voor ieder anders is.

H. Hensing, 11-12-2014
Na twee keer een aanvraag voor een kort verblijf visum te hebben ingediend voor mijn vriend uit Cuba en twee keer bezwaar te hebben aangetekend als bovenstaand beschreven, met alle informatie en documenten rest mij nu nog de gang naar de vreemdelingenkamer van de rechtbank. Heeft iemand hier ervaringen mee en heeft het zin om contact op te nemen met het IND of krijg je toch niemand die iets zinnigs kan zeggen aan te telefoon? Reactie infoteur, 11-12-2014
Heb je uberhaupt al eens contact gehad met de IND? Je kunt ze vragen wat er dan precies aan schort en misschien je situatie uitleggen. En kun je aannemelijk maken dat hij weer terug gaat? Want dat is het belangrijkste. Alles wat daar van op toepassing kan zijn moet je aangeven. Van een papier voor een woning, kinderen, familie, een baan.

Singalees (1.216 artikelen)
Gepubliceerd: 08-08-2014
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Juridisch
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.