Omgevingsinvloeden

Een organisatie heeft te maken met vele omgevingsinvloeden. Ook een HRM-er heeft hier dus veel mee te maken. Maar welke omgevingsinvloeden zijn dit precies? Als bedrijf heb je te maken met allerlei regels en wetgevingen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan:
 • Afval
 • afvalscheiding, -preventie en dierlijk afval
 • Afvalwater
 • Algemene bedrijfsvoering en onderhoud
 • Bodem
 • bodemonderzoek en handeling van hout en houtachtige stoffen
 • Energie
 • Uitstoot van stoffen naar de lucht
 • geur en uitstoot
 • Hinder
 • door geluid, licht of trillingen
 • Veiligheid
 • algemene veiligheid en handeling van gevaarlijke stoffen
 • Vergunningen en meldingen
 • Verpakkingen

Je moet de regels goed naleven en correct uitvoeren om boetes en conflicten met inspecties te voorkomen. Wanneer je als ondernemer niet correct handelt, kan je forse boetes oplopen als het gaat op het gebied van milieu. Daarom hebben wij bij Ikeos er voor gekozen om bijvoorbeeld verpakkingen en afval te scheiden van elkaar om zo efficiënt en zo zorgvuldig te werk te gaan. Ook hebben wij er voor gezorgd dat een keer in de week een vuilniswagen langs komt om het restante vuil op te halen.

CAO

Een CAO is een overeenkomst tussen één of meer vakbonden enerzijds, en werkgevers of werkgeversorganisaties anderzijds. Zij zijn de `partijen` bij de CAO. Zij spreken met elkaar af welke arbeidsvoorwaarden (zoals loon, arbeidsduur, enz.) er de komende tijd (bijvoorbeeld komend jaar) door de betrokken werkgever(s) betaald moeten worden. CAO’s bevatten de arbeidsvoorwaarden zoals die voor de werknemers in een (in de CAO genoemde) onderneming gelden of voor werknemers in een (in de CAO omschreven) bedrijfstak. Oftewel een CAO is een collectieve arbeidsovereenkomst.
Vaak wordt in de individuele arbeidsovereenkomst verwezen naar de arbeidsvoorwaarden in de desbetreffende CAO. Het staat vakbonden en werkgevers of werkgeversorganisaties geheel vrij om al dan niet een CAO met elkaar af te sluiten. Het is niet verplicht. Maar zij zijn volgens de wet wel de enigen die CAO`s kunnen afsluiten. In een CAO kan alles aan de orde komen, waar partijen met elkaar afspraken over willen maken. Belangrijke onderwerpen zijn meestal: loonsverhoging, salarisschalen, arbeidsduur, roosters, ploegendiensten, vakantie, toeslagen voor overwerk of avond- en weekenddiensten, ziekengeld, rechtspositie van uitzendkrachten, scholing, arbeidsomstandigheden, ouderschapsverlof, kinderopvang, pensioen, enzovoort. Daarnaast kunnen in CAO`s ook afspraken worden gemaakt om gezamenlijk bepaalde zaken te organiseren en te financieren. Bijvoorbeeld scholings- of pensioenfondsen, arbeidsmarktonderzoeken, werkgelegenheidsprojecten of verbetering van arbeidsomstandigheden.

Economische omgevingsinvloeden

Wat zijn economische omgevingsinvloeden?

Economische factoren bepalen een belangrijk deel van het succes van organisaties. Ontwikkelingen ten aanzien van de groei van het nationale inkomen spelen hierbij een belangrijke rol. Groei van het nationale inkomen levert veelal voor particulieren een hoger inkomen op en heeft daarmee een positief effect op de koopkracht. Voor organisaties die zich richten op de consumentenmarkt, betekent dit dat de afzet mogelijk toeneemt. De inkomstenverdeling is een andere belangrijke factor. Veranderingen in de inkomstenverdeling kunnen een belangrijke economische invloed op de omgang van bepaalde markten hebben. Aangezien Nederland voor een groot gedeelte van zijn nationaal inkomen afhankelijk is van het buitenland, spelen internationale economische ontwikkelingen een belangrijke rol. Het gaat hierbij onder andere om:
 • De economische groei in verschillende landen
 • Valutaschommelingen
 • Ontwikkeling van de rentestand
 • Ontwikkeling van het buitenlandse loonpeil

Deze factoren kunnen van grote invloed zijn op de concurrentiepositie van Nederlandse ondernemingen.

Economische omgevingsinvloeden zijn alle factoren die het inkomen en de koopkracht van de consument beïnvloeden, bijvoorbeeld besteedbaar inkomen, inkomen, inflatie, wisselkoers, conjunctuur, besparingen, consumentenvertrouwen, investeringen, belastingen, import/export. Voorbeeld situatie economische omgevingsinvloed: De omzet in de autobranche zal bijvoorbeeld zeer gevoelig reageren op veranderingen in de hoogte van de algemene rentevoet, vanwege de financieringsgewoontes van de consument.

Maatschappelijke invloeden

Wat zijn maatschappelijke invloeden?

In de samenleving is de behoefte groot om invloed uit te oefenen op organisaties, omdat er kritiek is op zaken als de milieuverantwoordelijkheid van bedrijven, geluidshinder, ethische aspecten van ondernemen, medezeggenschap in organisaties enzovoorts. Deze kritiek wordt naar voren gebracht door verschillende partijen zoals werknemers en belangenorganisaties. Deze kunnen hierbij gebruik maken van de media om hun eisen kracht bij te zetten. Soms leidt de kritiek ook tot nieuwe wetgeving. Organisaties zijn een onderdeel van de maatschappij. De maatschappij is echter breder dan wat zich afspeelt in organisaties. Vrienden, familie, sport, hobby’s en religie zijn minstens zo belangrijk voor mensen. Op haar beurt bestaat de maatschappij binnen het natuurlijke leefmilieu. De basisbehoeften van de samenleving zoals lucht, voedsel en water komen uit de natuur net zoals energie en grondstoffen voor huizen, transport en producten. Kortom, organisaties gaan steeds meer rekening houden met wensen uit de maatschappij en zich richten op duurzaam ondernemen.

Maatschappelijke invloeden zijn alle stromingen en ideeën die vanuit de maatschappij het sociale beleid beïnvloeden, bijvoorbeeld emancipatie en milieubewegingen. De emancipatie heeft geleid tot allerlei veranderingen in het koop-, eet- en kookgedrag. Het gevolg is dat winkels flexibelere openingsuren krijgen, er meer buiten de deur gegeten zal worden. Ook in de wetgeving zijn veranderingen aangebracht. Zo zal in een functie in principe geen onderscheid tussen man en vrouw gemaakt mogen worden. Op een personeelsadvertentie moeten dan ook zowel mannen als vrouwen kunnen reageren. De milieubewegingen beïnvloedt de technologie: productieprocessen moeten milieuvriendelijker zijn. Hiervoor zijn water- en luchtzuiveringsinstallaties nodig. Dit heeft natuurlijk een belangrijk economisch aspect: productiekosten zullen stijgen. Bovendien is de consument kritischer geworden als het gaat om het gebruik van onnatuurlijke stoffen. Deze ontwikkeling biedt bedrijven nieuwe groeimogelijkheden door ecologische verantwoorde producten op de markt te brengen.

Technologische invloeden

Wat zijn technologische invloeden?

In onze kennisintensieve westerse samenleving zijn technologische ontwikkelingen essentieel voor de concurrentiepositie van het bedrijfsleven. Technologische ontwikkelingen worden vaak de motor van de ontwikkeling genoemd. Dankzij technologische ontwikkelingen is er sprake van een continue verbetering van productiemethoden en innovaties van goederen en diensten. Het gevolg hiervan is dat de levensduur van bestaande producten steeds korter worden. Technische ontwikkelingen zijn bij uitstek een marktgedreven proces. Belangrijke prikkels voor technologische innovaties vloeien voort uit de concurrentiestrijd waarbij er behoefte is aan nieuwe goederen en diensten van een hogere kwaliteit, met een lagere kostprijs, die minder milieubelasting geven en sneller en flexibeler geleverd kunnen worden.

Technologische invloeden zijn alle technologische ontwikkelingen die van invloed zijn op de marktpartijen, bijvoorbeeld nieuwe productiemethoden en Internet. Technologische omgevingsinvloeden zijn innovaties op het gebied van producten, productiemethoden of –systemen. Ze kunnen een belangrijke invloed hebben op de ontwikkelingen op de markt, zonder dat een bedrijf daar direct invloed op kan uitoefenen of precies kan voorspellen in welke richting de ontwikkeling gaat.

Milieu invloeden

De economische groei van de afgelopen decennia heeft geleid tot een toename van consumptie van goederen en diensten, maar is ook gepaard gegaan met een sterke vervuiling van het milieu en een verdere uitputting van natuurlijke hulpbronnen. Ondanks de productiegroei van de afgelopen twintig jaar in Nederland hebben belangrijke factoren die een bijdrage leveren aan de welvaart, zoals de werkgelegenheid, de veiligheid en het milieu zware klappen gekregen.

De belangrijkste doelstellingen en uitgangspunten van het milieubeleid voor een bedrijf zijn:
 • Het verminderen van de schadelijke uitstoot in de atmosfeer
 • Het stimuleren van energiebesparende maatregelen
 • Het stimuleren van hergebruik
 • De reductie van materiaal gebruik
 • Het voorkomen van bodemverontreiniging
 • Het tegengaan van de verspreiding van bestaande verontreiniging
 • Het minimaliseren van overlast bij de vormgeving en inrichting van gebouwen terreinen en installaties

Omdat er in Nederland strenge milieuregels geleden, is het voor een bedrijf belangrijk om continu rekening met het milieu en de wettelijke voorschriften te houden. Milieuvriendelijke middelen, zoals recycling, hergebruik en energiebesparende maatregelen brengen extra kosten met zich mee, omdat het veel tijd en energie kost.

Al het negatieve dat hierboven is genoemd, zorgt er wel voor dat het milieu toch van een beetje bescherming geniet. Dit zal misschien geen financiële voordelen opleveren voor een bedrijf, maar het heeft een positieve invloed op het milieu. Ook zullen de consumenten een positief beeld hebben en behouden over het bedrijf als organisatie, omdat KPN rekening houdt met het behoud van een goed milieu.

Demografische invloeden

Demografische factoren zijn de omvang, groei en samenstelling van de bevolking. Deze factoren bepalen in grote mate op welke markt organisaties zich richten en welke goederen en diensten ze aanbieden. Je hoort het van alle kanten, Nederland vergrijst. Met andere woorden: de inwoners van Nederland krijgen gemiddeld een hogere leeftijd. In 1982 was de gemiddelde leeftijd in Nederland 34,9 jaar oud. 21 jaar later is de gemiddelde leeftijd met bijna 4 jaar gestegen.

Er is op dit moment een grote groep van 40 tot 65 jarige mensen. Uit de prognose van het CBS blijkt dan ook dat de komende 30 jaar de groep 65 tot 80 jarige mensen flink zal gaan groeien. Wat we hiermee willen aantonen is dat er een grote groep steeds ouder wordt en dat eventueel een interessante doelgroep kan zijn om meer mee te doen.

Laatste jaren is de technologische ontwikkeling op de markt heel snel vooruit gegaan. De grote groep ouderen die tot de Nederlandse bevolking behoren, kunnen deze ontwikkelingen niet bijhouden wegens gebrek aan informatie en begeleiding. Om deze reden hebben de meeste ouderen geen behoefte aan een nieuwe technologie, waardoor veel bedrijven de winst van deze doelgroep misloopt.

Bedrijven proberen nu steeds meer producten op de markt te brengen die meer voldoet aan de eisen van de oudere doelgroep. Deze producten bijvoorbeeld kunnen wat eenvoudiger en makkelijker in elkaar gezet worden. Ook zouden de gebruiksaanwijzingen van die producten daarop gericht moeten worden. Wanneer een bedrijf gebruik maakt van deze doelgroep zullen zij ook de vergrijsde bevolking erbij betrekken. Dit zal er na toe leiden dat er een nieuwe markt opkomt, waardoor men zich kan onderscheiden van de concurrent.

Politieke invloeden

Bij de politieke invloeden kan de overheid een grote rol spelen door invloed uit te oefenen op de vraag en aanbod door te investeren of te bezuinigen. Dit is dus niet alleen een economische factor maar ook een politieke factor omdat dit is geregeld in het beleid van de overheid. Maar hiernaast zijn er nog ander politieke factoren die een rol spelen zoals het buitenland. Hier krijgen we steeds meer mee te maken door de eenwording van Europa. Want het wordt steeds minder elk land voor zich. De Europese unie heeft het doel om een gemeenschappelijke interne markt op te bouwen. Deze markt is gebaseerd op een viertal economische vrijheden namelijk:
 • Vrijheid van goederen verkeer
 • Vrijheid van dienstenverkeer
 • Vrijheid van kapitaalverkeer
 • Vrijheid van personenverkeer

Dit alles heeft als doel om de concurrentiepositie ten opzichte van Japan, VS en Zuidoost- Azië te verbeteren. Dit heeft grote gevolgen voor bedrijven. Want ook zij zullen de concurrentiepositie van het eigen bedrijf moeten verbeteren om ervoor te zorgen dat hun product aantrekkelijk blijft om te kopen en dat de consument niet overstapt op bijvoorbeeld een Japans bedrijf of onderneming. Om hiervoor te zorgen moeten de producten zo goedkoop mogelijk met zoveel mogelijk kwaliteit worden aangeboden.

Een andere politieke factor die een rol speelt voor organisatie zijn de onderlinge relaties tussen landen. Vooral voor de internationale bedrijven maar ook voor bedrijven die de grondstoffen vooral uit het buitenland halen. Dit geldt dus voor veel bedrijven. De onderlinge relatie tussen landen kan een rol spelen omdat wanneer de relatie tussen twee landen moeizaam is zal de import en export tussen die twee landen ook moeizaam verlopen.
Een duidelijk voorbeeld waarbij dit te zien is de relatie tussen de Verenigde Staten en Irak. Wanneer deze twee landen in oorlog waren steeg de prijs van brandstof in de VS enorm. Irak gaat door deze slechte relatie een hogere prijs vragen voor de grondstoffen of weigeren het te leveren. Dit is een van de vele voorbeelden wat voor invloed de onderlinge relaties tussen landen kunnen hebben voor organisaties.

Globalisering

Samenvatting wat is globalisering nu precies:

Globalisering is het dichterbij elkaar brengen van verschillende landen en culturen. Verder vond er aan het einde van de 20e eeuw en aan het begin van de 21e eeuw een toenemende globalisering plaats. Economische goederen die op één plaats in de wereld werden gemaakt werden niet langer alleen op die plaats gebruikt, maar werden steeds meer wereldwijd geconsumeerd.

Vergrijzing

Vergrijzing houdt in dat de gemiddelde leeftijd van de bevolking structureel stijgt. Op dit moment is 14% van de Nederlandse bevolking ouder dan 65 jaar. Verwacht wordt dat in 2040 ongeveer 23% van de Nederlandse bevolking 65 jaar en ouder zal zijn. Door de vergrijzing van deze samenleving zal het aantal werkende mensen dalen, waardoor ook de belastinginkomsten omlaag gaan. Doordat het aantal gepensioneerden stijgt, nemen de kosten voor gezondheidszorg en pensioensvoorziening toe. Het centrale planbureau (CPB) heeft uitgerekend dat de huidige sociale voorzieningen in de toekomst niet meer gegarandeerd kunnen gaan worden. Naast de belastingverhoging is het dan ook noodzakelijk om andere veranderingen toe te passen. Het aantal werkende mensen zal dan moeten gaan stijgen en de staatsschuld zal moeten worden afgelost.
© 2007 - 2024 Proren, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
ADHD bij het ouder wordenADHD bij het ouder wordenADHD staat vooral bekend als probleem bij kinderen. De symptomen van ADHD verminderen vaak bij het ouder worden. Maar ve…
Mannen- en vrouwenhersenen, verschillen ze nu wel of niet?Mannen- en vrouwenhersenen, verschillen ze nu wel of niet?Een grootschalig scanonderzoek onder leiding van de Israëlische onderzoekster Joel toont aan dat de anatomie (bouw) van…
Negatieve factoren mbt (prenatale) ontwikkeling van baby'sNegatieve factoren mbt (prenatale) ontwikkeling van baby'sDat roken in de buurt van baby's niet goed is voor de gezondheid van de baby weten we allemaal. Wat echter minder bekend…
Veranderen van persoonlijkheid, persoonlijkheidsstoornissen?Veranderen van persoonlijkheid, persoonlijkheidsstoornissen?Is veranderen van persoonlijkheid mogelijk? De opvatting dat de persoonlijkheid en persoonlijkheidsstoornissen schier on…

De regisseur in beeldIn iedere beroepsgroep heb je mensen die de taak van regisseur op zich nemen. Een regisseur communiceert veel met andere…
PersoneelsinstrumentenAls HRM-er gebruik je vele personeelsinstrumenten. Maar wat houden deze precies in en hoe worden ze gebruikt? Dat leest…
Proren (2 artikelen)
Gepubliceerd: 26-02-2007
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Diversen
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.