Juridische aspecten bij Huisvestingsmanagement

Bij huisvestingsmanagement komen veel aspecten kijken. De juridische aspecten zijn erg van belang.In dit artikel worden de juridische aspecten met betrekking tot huisvestingsmanagement beschreven.

Overeenkomstenrecht

Een overeenkomst is een afspraak tussen twee of meer (rechts)personen met de bedoeling een bepaald gevolg in het leven te roepen. De overeenkomst komt tot stand zodra er wilsovereenstemming is. De wilsovereenstemming komt voort uit aanbod en aanvaarding. In principe geldt er contractsvrijheid. Dit houdt in dat partijen vrij zijn om overeen te komen wat zij willen. Echter zijn er enige uitzonderingen op dit uitgangspunt. Zo mag een overeenkomst niet in strijd zijn met de goede zeden, de openbare orde of de wet. Bovendien mag er niet zijn gecontracteerd onder de invloed van een wilsgebrek. Dat wil zeggen dat er geen sprake mag zijn van bedreiging, bedrog, dwaling of misbruik van omstandigheden.

Er zijn in principe geen formaliteiten waaraan het sluiten van een overeenkomst moet voldoen. Een mondeling akkoord is al voldoende, hoewel dit bij betwisting door de andere partij wel moeilijker te bewijzen is. Voor een bepaald aantal overeenkomsten bestaat wel een vormvereiste en voor sommige is zelfs een notariële akte verplicht. Voorbeelden hiervan zijn het oprichten van een onderneming en de overdracht van onroerend goed.

In de overeenkomst kan verwezen worden naar algemene voorwaarden. Dat zijn een of meer schriftelijke bepalingen die zijn opgesteld om in een aantal overeenkomsten te worden opgenomen. De meeste ondernemers hanteren algemene voorwaarden. In beginsel mogen alle voorwaarden van een overeenkomst in de algemene voorwaarden worden opgenomen als de kernbedingen maar in de overeenkomst zelf staan. Voorbeelden van kernbedingen zijn de prijs, hoeveelheid en kwaliteit. Net als alle andere bedingen worden algemene voorwaarden onderdeel van de overeenkomst op het moment van aanvaarding.

Algemene (inkoop)voorwaarden burgerlijk wetboek

Wanneer een organisatie producten en/of diensten levert, is het noodzakelijk om de gang van zaken met betrekking tot (ver)koop en levering goed vast te leggen in algemene voorwaarden. Wanneer een organisatie geen eigen voorwaarden hanteert, maar de wederpartij wel, is de kans groot dat de organisatie gebonden is aan de voor de organisatie vaak minder gunstige voorwaarden van die partij. Het is van belang dat er algemene voorwaarden opgesteld worden om zo te voorkomen dat de organisatie niet voor iedere overeenkomst hoeft te onderhandelen over algemene zaken als betalingstermijnen, garantiebepalingen, incassobedingen en dergelijke. Dit helpt conflicten te voorkomen, omdat de wederzijdse rechten en verplichtingen zo volledig en duidelijk mogelijk worden vastgelegd.

In de wet is vastgesteld dat algemene voorwaarden redelijk moeten zijn. In de grijze lijst zijn voorwaarden opgenomen die op de grens liggen van wat redelijk is. In het Burgerlijk Wetboek staan bepalingen die niet in de algemene voorwaarden mogen worden opgenomen, de zwarte lijst. De grijze lijst bevat bepalingen die zich bewegen op de grens van het onredelijke. Wanneer een organisatie deze bepalingen in de algemene voorwaarden op wilt nemen, moet er aangetoond kunnen worden dat het gebruik in de organisatie niet onredelijk is.

Contractbeheer en contractmanagement

Contractbeheer is erg belangrijk en moet niet als vanzelfsprekendheid worden gezien. Door de organisatiestructuur en de functiescheiding komt het regelmatig voor dat binnen een organisatie op verschillende afdelingen iets met contractbeheer wordt gedaan. Zo beheert de afdeling inkoop vaak de inkoopcontracten en de afdeling verkoop de verkoopcontracten.

Een belangrijke reden voor het (gedeeltelijk) uitvoeren van contractbeheer door de jurist is dat een organisatie inzicht en controle wil krijgen in nog af te sluiten contractsprestaties en al afgesloten contractsprestaties door middel van het voeren van een centrale administratie.

Andere redenen zijn:
 • het borgingsaspect
 • archiveringsaspect (bewaren van originele stukken en bewaartermijn)
 • het continuïteitsaspect met betrekking tot de contractcyclus
 • het afleggen van verantwoording
 • de evaluatiemogelijkheden

Contractbeheer staat in het teken van contractmanagement als onderdeel van de informatievoorziening. Het gaat bij contractmanagement om op basis van de verkregen input, getekende contracten en wijzigingen hierop eenduidig worden vastgelegd, beheerd en bewaakt, om volledige benutting van contracten te faciliteren en managementrapportages te genereren.

Tegenwoordig is een goed contractbeheersysteem zeer wenselijk. Het is meer dan alleen een database voor het digitaal vastleggen en raadplegen van contracten. Het systeem dient ter ondersteuning van de gehele contractcyclus. In feite alle relevante communicatie dient in het systeem opgenomen te worden.

Incoterms

Incoterms of internationale leveringsvoorwaarden internationale afspraken over internationaal transport van goederen. Er zijn dertien Incoterms die internationaal de rechten en plichten van de koper en verkoper regelen. Van de dertien zijn er zes gericht op de zeevaart, terwijl de overige zeven voor alle soorten transport gelden. De Incoterms worden opgesteld en gepubliceerd door de Internationale Kamer van Koophandel ofwel ICC.

In het contract tussen verkoper en koper wordt vastgelegd:
 • de verplichtingen van beide;
 • wie de verzekeringen, vergunningen, machtigingen en andere formaliteiten regelt;
 • wie tot waar het transport regelt;
 • het punt waarop de kosten en risico's overgaan van de verkoper naar de koper.

De eerste Incoterms afspraken dateren van 1936 en zijn voor het laatst in 2010 aangepast. Bij de aanpassing is er rekening gehouden met het toenemende gebruik van elektronisch dataverkeer. Handelsovereenkomsten zullen over het algemeen opgesteld zijn aan de hand van deze laatste versie. Op 1 januari 2011 zijn de Incoterms 2010 in werking getreden, waarin Group D bestaat uit Delivered at Terminal (DAT), Delivered at Place (DAP) en Delivered Duty Paid (DDP).

Eigendom, beperkte rechten en overdracht

In deze paragraaf worden de juridische aspecten betreft eigendom, beperkte rechten en overdracht uitgewerkt.

Eigendom

Eigendom is het recht van een rechtssubject om over een zaak, bijvoorbeeld een stuk grond, voorwerp, hoeveelheid geld, naar eigen inzicht te beschikken. Eigendom van een natuurlijke persoon heet particulier, privaat of privé-eigendom; eigendom van een gemeenschap of staat heet gemeenschappelijk of collectief eigendom. De rechthebbende van de eigendom van een zaak wordt eigenaar genoemd. In het recht wordt eigendom onderscheiden van bezit, dat slechts het feitelijk kunnen beschikken over een zaak inhoudt. De zaak kan bijvoorbeeld ook geleend, gehuurd of gestolen zijn.

Beperkte rechten

Met beperkt wordt dan eigenlijk bedoeld dat de rechthebbende een al dan niet ´beperkt´ deel van het recht van de eigenaar heeft. Beperkt betekent dus niet dat het om een ´klein´ deel van het recht gaat, maar alleen dat het niet om het volledige eigendom gaat.

Overdracht

Eigendom en beperkte rechten zijn overdraagbaar, wanneer de wet dit bepaalt. Overdracht is de juridische term voor een rechtsgeldige overgang van een zaak of vermogensrecht. De meest voorkomende is waarschijnlijk de overdracht van de eigendom van een zaak aan iemand anders.

Volgens de Nederlandse wet (art. 3:84 BW) zijn de vereisten voor een rechtsgeldige overdracht:
 • Een geldige titel: het begrip een geldige titel is de juridische term voor een geldige (juridische) reden voor de overdracht. Die geldige reden kan bestaan uit bijvoorbeeld een koopovereenkomst.
 • Een beschikkingsbevoegde vervreemder: de eis van een beschikkingsbevoegde vervreemder houdt in, dat degene die het goed overdraagt ook daadwerkelijk bevoegd is om dat te doen. De bekendste bevoegdheidsreden is dat de vervreemder de eigenaar is van het over te dragen goed. Niet iedere houder of bezitter) is echter bevoegd om over te dragen: een dief heeft daartoe niet gerechtigd, evenals een lener of een huurder.
 • Een leveringshandeling: de leveringshandeling is het complex van gedragingen die nodig zijn om de nieuwe eigenaar de macht over het goed te verschaffen. Wat wettelijk is vereist om een geldige leveringshandeling tot stand te laten komen, hangt af van het soort goed dat wordt overgedragen. Zo kunnen de meeste zaken worden geleverd door de nieuwe eigenaar de zaak in bezit te laten nemen. Het kan echter ook nodig zijn dat er, bijvoorbeeld voor de overdracht van een onroerende zaak, een notariële akte moet worden opgemaakt. Deze moet worden ingeschreven in de openbare registers of dat er een mededeling moet worden gedaan. De wet schrijft voor alle soorten goederen voor hoe de levering dient te geschieden.
 • Indien aan een van de vereisten niet is voldaan, is er geen sprake van een geldige overdracht. Het bekendste probleem in het dagelijkse (handels)verkeer is dat van de onbevoegde vervreemder. Van veel zaken is het niet eenvoudig om vast te stellen of de vervreemder bevoegd is tot de overdracht of niet. Indien de verkoper geen eigenaar was, is de overdracht in principe niet rechtsgeldig.

Woningwetgeving

In deze paragraaf worden de wet-en regelgeving met betrekking tot woningen en gebouwen beschreven.

Woningwet

De Woningwet is een Nederlandse wet, in werking gezet per augustus 1902. Het doel van de Woningwet was de bewoning van slechte woningen onmogelijk maken en de bouw van goede woningen bevorderen. Om dit te bereiken, gebruikte men een combinatie van strenge regels om slechte woningen tegen te gaan en het gebruiken van gemeenschapsgeld om de bouw van goede woningen te bevorderen. Dat geld werd gebruikt door woningcorporaties geld voor te schieten voor de bouw van zogenaamde woningwetwoningen.

Om slechte woningen uit te bannen, werd het volgende doorgevoerd:
 • De gemeente werd verplicht om een bouwverordening op te stellen met voorschriften waaraan nieuwe bouwwerken en met name woningen, zouden moeten voldoen.
 • Het werd verboden om zonder bouwvergunning iets nieuws te bouwen of een bestaand gebouw te verbouwen of uit te breiden. Deze bouwvergunning werd door burgemeester en wethouders verleend.
 • Eigenaren van woningen konden worden verplicht bepaalde verbeteringen uit te voeren.
 • Het gemeentebestuur kreeg de bevoegdheid om een woning onbewoonbaar te verklaren.
 • In de Woningwet was ook al iets te zien van ruimtelijke ordening. Er stonden regels in voor de stedenbouwkundige ontwikkeling. Gemeenten moesten uitbreidings- en bestemmingsplannen opstellen en die om de tien jaar herzien.

Bouwbesluit

Het Bouwbesluit is een verzameling bouwtechnische voorschriften waaraan alle bouwwerken in Nederland, zoals woningen, kantoren, winkels en ziekenhuizen minimaal moeten voldoen. Verbouwingen vallen ook onder het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit wordt als zeer complex ervaren door de grote hoeveelheid bouwregels en de relatie tussen deze regels. De juridische schrijfwijze, maakt het lezen ervan lastig. Het Nederlands Bouwbesluit bevat voorschriften met betrekking tot het bouwen van bouwwerken gericht op veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu.

Het eerste Bouwbesluit is in 1992 in werking getreden en daarmee werden de technische bouwvoorschriften voor het hele land gelijk. Op 1 januari 2003 is een nieuw Bouwbesluit van kracht geworden, Bouwbesluit 2003. De meest recente versie is van januari 2010. Het Nederlandse Bouwbesluit 2003 en de bijbehorende Regeling bouwbesluit 2003 verwijzen voor de normen naar de NEN-normering van de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut. D

Huurrecht;

Definitie huurovereenkomst van huurrecht is: huur is de overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder, zich verbindt aan de andere partij, de huurder, een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie. Van huur is sprake als de ene partij: de verhuurder het gebruik van een zaak verstrekt aan de andere partij: de huurder die daarvoor een tegenprestatie moet betalen. De wet maakt hierbij uitdrukkelijk een uitzondering voor de pacht. De pachtovereenkomst voldoet volledig aan de definitie van de huurovereenkomst, maar omdat de wetgever voor pacht een aparte regeling nodig vond valt die niet onder de huurovereenkomst. Een andere uitzondering is het zakelijk recht van gebruik en bewoning. Onder dit recht kan eveneens een zaak aan een andere partij in gebruik worden verstrekt, waarbij de gebruiker zich verbindt tot een tegenprestatie. In dit geval gelden de bepalingen van het huurrecht niet, hoewel de overeenkomst voldoet aan de wettelijke definitie van een huurovereenkomst.

De wet geeft een aantal regels die voor iedere huurovereenkomst gelden. Deze regels zijn over het algemeen van regelend recht, partijen mogen er van afwijken, doen ze dat niet dan gelden de regels van de wet.

Arbeidsomstandigheden

De Arbeidsomstandighedenwet ofwel Arbo-wet is een Nederlandse wet die regels bevat voor werkgevers en werknemers om de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van werknemers en zelfstandig ondernemers te bevorderen. Het doel hiervan is om ongevallen en ziekten, veroorzaakt door het werk, te voorkomen.

De Arbowet is een kaderwet. Dat betekent dat hierin geen concrete regels staan maar algemene bepalingen over het arbeidsomstandighedenbeleid in bedrijven. De Arbowetgeving valt uiteen in vier delen:
 • de Arbeidsomstandighedenwet
 • het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit)
 • de Arbeidsomstandighedenregeling (Arboregeling)
 • de Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving (Arbobeleidsregels)

Arbobesluit

In het Arbobesluit staan voorschriften. De voorschriften geven aan welk resultaat het arbobeleid moet hebben, maar leggen niet dwingend op hoe dat resultaat bereikt moet worden. Het Arbobesluit geldt voor de overheid, het bedrijfsleven en alle werknemers. Er zijn aparte regels voor onderwijs, overheid, vervoer, justitiële rijksinrichtingen, defensie, jeugdigen, zwangeren en thuiswerkers.In het Arbobesluit zijn regels neergelegd over bijvoorbeeld arbozorg, organisatie van het werk, inrichting van arbeidsplaatsen, gevaarlijke stoffen en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Arboregeling

In de Arboregeling staat de uitwerking van sommige onderdelen uit het Arbeidsomstandighedenbesluit. Dit zijn dan specifieke bepalingen zoals de taken van de arbodienst. Ook zijn hier nadere bepalingen te vinden over bijvoorbeeld apparatuur, meubilair en programmatuur.

Arbobeleidsregels

De Arbobeleidsregels bevatten geen bindende voorschriften, maar geven wel suggesties hoe de werkgever de minimale bescherming die de wet verlangt, kan bereiken. Een werkgever kan dus zelf bepalen op welke manier hij dat niveau wil bereiken. Er is één regel die duidelijk afwijkt, dat is de regel over boeteoplegging. De berekening van de boete en wanneer de boete verhoogd of verlaagd wordt, ligt voor iedereen vast.

Aanbestedingsrecht

In Nederland zijn de Europese aanbestedingsrichtlijnen 2004/17 EG en 2004/18/EG in 2005 geïmplementeerd. De richtlijnen zijn vertaald in het Besluit Aanbestedingsregels voor Overheidsopdrachten (BAO) en het Besluit Aanbestedingsregels Speciale Sectoren (BASS). In de praktijk blijkt dat de huidige vorm, waarbij in BAO en BASS strikt de beide aanbestedingsrichtlijnen wordt gevolgd, niet optimaal is en tot problemen heeft geleid. Het ministerie van Economische Zaken is daarom begin 2010 begonnen aan een nieuwe aanbestedingswet. In het wetsvoorstel worden maatregelen opgenomen die de totstandkoming van optimale concurrentie bevorderen, de lasten van het aanbesteden verminderen, de aanbesteding waar nodig eenvormig maken en de klachtenafhandeling vergemakkelijken. Het nieuwe wetsvoorstel biedt daarbij ruimte aan maatwerk zodat opdrachtgevers kunnen inspelen op de diversiteit in de aanbestedingswereld en het innovatievermogen van het bedrijfsleven optimaal kunnen benutten.

Er zijn verschillende aanbestedingsreglementen in omloop. Strikt genomen zijn reglementen geen wetgeving, maar afspraken die een opdrachtgever van toepassing kan verklaren. In de praktijk lopen de bepalingen in wetgeving en in reglementen soms door elkaar en lijkt de keuze willekeurig welke bepalingen in wetgeving zijn vastgelegd en welke in reglementen. De verklaring ligt dan meestal in de achtergrond: de wetgeving is gebaseerd op de Europese richtlijnen en de reglementen meer op de vraagstukken waartegen men bij de uitvoering van een aanbesteding aan kan lopen.

Principes Europees aanbesteden

Europees aanbesteden is een georganiseerde manier van inkopen. Van aanbesteding is sprake als meer partijen de gelegenheid krijgen een offerte voor een opdracht uit te brengen. Europese aanbesteding is van toepassing op overheidsinstellingen en publiekrechtelijke organisaties en op de Nutssector. Als een van deze diensten een opdracht uitschrijft die boven een drempelbedrag uitkomt, moet men verplicht Europees aanbesteden.

De algemene beginselen van aanbestedingsrecht zijn:
 • Gelijke behandeling: gelijke omstandigheden mogen niet verschillend worden behandeld, tenzij dat verschil objectief gerechtvaardigd is. Ook verkapte of indirecte discriminatie is verboden.
 • Transparantie: de gevolgde procedure moet doorzichtig (en dus controleerbaar) zijn. Dit is een logisch uitvloeisel van het beginsel van gelijke behandeling. Normaal zorgvuldige inschrijvers moeten weten waar zij aan toe zijn.
 • Proportionaliteit: de gekozen maatregelen en criteria moeten zowel noodzakelijk als
 • passend zijn met het oog op hetgeen de aanbestedende dienst wil bereiken. De gestelde eisen mogen dus niet te zwaar zijn in verhouding tot de opdracht.
 • Wederzijdse erkenning: lidstaten van de EU moeten goederen en diensten van
 • ondernemingen uit andere lidstaten toelaten voor zover die goederen en diensten op
 • gelijkwaardige wijze beantwoorden aan de legitieme doelstellingen van de lidstaat van
 • bestemming.

Juridische aspecten van outsourcing

De uitbesteding van een afdeling of dienst wordt door de wet over het algemeen aangemerkt als ‘de overgang van een onderneming. Dit betekent dat de artikelen 6:17:662 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn. Bij de uitbesteding zal er over het algemeen sprake zijn van het afsluiten van een overeenkomst met een dienstverlener waarbij de dienst of afdeling wordt overgedragen. Als eis wordt er gesteld dat de identiteit van het overgedragen deel van de onderneming bewaard blijft. Door de overgang van een onderneming gaan de rechten en verplichtingen, die op dat tijdstip voor de betreffende werkgever voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst tussen hem en de voor hem werkzame werknemer, van rechtswege over op de externe leverancier. Het is mogelijk om nieuwe arbeidsvoorwaarden op te stellen en overeen te komen.

Outsourcingscontract

Een outsourcingscontract bestaat uit de volgende onderdelen:
 • een juridisch kader,
 • een servicedefinitie en een beschrijving van de kwaliteit van de service in de vorm van een Service Level Agreement (SLA),
 • veelal een Dossier met Afspraken en Procedures (DAP, Daily Agreed Procedures) en
 • bijlagen met prijsafspraken en/of de offerte waarop de overeenkomst gebaseerd is.

Inkoop-, uitbestedings-en samenwerkingsverbanden en de juridische vormgeving
Extern management
De uitvoerende medewerkers blijven in dienst van de opdrachtgever. De aansturing wordt verzorgd door de leverancier. De varianten bij deze managementvorm zijn:

 • Geleidelijke overname: bij deze variant is sprake van afvloeiing van personeel door natuurlijk verloop. De medewerkers blijven in dienst van de opdrachtgever terwijl de aannemer alleen het management levert.
 • Gedeeltelijke overname: soms wordt op grond van sociale indicatoren zoals leeftijd of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid gekozen voor een overname van slechts een gedeelte van de medewerkers van de uitbestedende organisatie.
 • Volledige en directe overname: hierbij gaan alle medewerkers over naar de aannemer.

NEN-normering

NEN staat voor Nederlandse norm. Tussen NEN-normering en wet-en regelgeving zit een belangrijk verschil. Normen zijn private afspraken die op basis van consensus zijn gemaakt tussen belanghebbende partijen en die in het beginsel een vrijblijvend karakter hebben. Wetten en regels worden door overheden vastgesteld, waarmee ze juist publiekrechtelijk van aard zijn en dienen verplicht nagevolgd te worden.

NEN 2748

NEN 2748 is bedoeld om de kosten binnen een Facilitair bedrijf te controleren. Er is goede en heldere management informatie nodig. Door de kosten eenduidig onder te verdelen en te registreren, kan er kostenbeheersing plaatsvinden. Verder helpt deze norm om overeenkomsten te sluiten volgens de opbouw van deze norm. De kengetallen die voortkomen uit de norm kunnen gebruikt worden voor zowel interne als externe kostenvergelijking ofwel benchmark. Voordat het NEN 2748 geïmplementeerd wordt, zal er inzicht moeten zijn in de consequenties, knelpunten en oplossingen.

De NEN 2748 is opgebouwd naar het principe van de activity based costing methode, ofwel ABC en is ingedeeld in 5 kostensoorten:
 1. Huisvesting
 2. Diensten en middelen
 3. ICT
 4. Externe voorzieningen
 5. Facilitair Management

Deze houden als volgt in:
 1. Huisvesting : voorzien in gebouw en terreinen, verzekeringen, onderhoud, verbouwingen, energie en water, beheer (in termen van huur, lease en koop) en rente van vastgoed.
 2. Diensten en middelen: voorzien in consumptieve diensten (bedrijfsrestaurant, catering, drankenautomaten), risicobeheersing, (bewaking, beveiliging en receptie), schoonmaak, verhuizingen, het managen van documenten (creatie, verwerking in de postkamer, reproductie, beheer en archivering), het managen van reststoffen, het verstrekken van ruimte, kantoorartikelen,
 3. groenvoorziening, kunst en bewegwijzering, als ook bedrijfskleding.
 4. ICT: voorzien in in- en externe transmissie-infrastructuur, hardware, software en ondersteuning (in termen van opleiding, beheer en onderhoud, advies en calamiteiten).
 5. Externe Voorzieningen: voorzien in extern verblijf, zoals vergaderaccommodaties en thuiswerkplekken, en personenvervoer zoals dienstreizen en woon- werkverkeer per vliegtuig, openbaar vervoer of leaseauto's.
 6. Facilitair Management: integrale sturing van voornoemde rubrieken zoals voorzien in facilitair beleid, marketing en innovatie van FM, het voorzien in een bedrijfsbureau voor administratie, planning en control, secretariële ondersteuning en de personeelszaken van de facilitaire functie, het voorzien in een helpdesk, bewonersservice, het voorzien in beleid inzake het milieu en de arbeidsomstandigheden, als ook het managen van risico’s, inkoop, informatie en kwaliteit.
In de bovenstaande categorieën (kostensoorten) worden vervolgens de volgende uitgaven en inkomsten geplaatst:
 • Personeel
 • Leveranciers
 • Afschrijvingen
 • Vermogen
 • Opbrengsten

Met de norm worden facilitair managers een belangrijk hulpmiddel aangereikt. Door het model toe te passen werken zij mee aan een helde kosteninzicht en groter kostenbewustzijn bij afnemers en leveranciers. Uiteindelijk komt dit ten goede aan een efficiëntere inzet van faciliteiten. Een Facilitair Management Informatie Systeem (FMIS) kan een grote bijdrage leveren aan de informatiehuishouding van de facilitaire organisatie. Nadat de NEN 2748 gereed was heeft NEN andere Europese landen voorgesteld deze norm Europees te maken. Hiervoor werd een Europese normcommissie voor facility management, namelijk CEN TC 348, gevormd. De normcommissie is aan de slag gegaan om een basis te vormen voor Europese landen waar aan gedacht en voldaan moest worden om een facilitair contract te kunnen sluiten. Op deze wijze ontstonden de:
 • NEN-EN 15221-1: Termen en Definities
 • NEN-EN 15221-2: Leidraad voor het opstellen van facility management overeenkomsten

Facility Management Magazine (FMM) spreekt hiernaast ook nog van:
 • NEN-EN 15221-3: Kwaliteit
 • NEN-EN 15221-4: Ordening
 • NEN-EN 15221-5: Processen
 • NEN-EN 15221-6: Ruimte/oppervlakte bepaling
De NEN-EN 15221 zal in de toekomst de huidige Nederlandse norm 2748 vervangen.

NEN 1824

NEN 1824 beschrijft vanuit ergonomisch oogpunt de minimumeisen voor de hoeveelheid vloeroppervlakte van werkplekken in administratieve ruimtes en kantoren en betreft werkplekken waar hoofdzakelijk administratieve en/of informatieverwerkende taken worden verricht.

NPR 2744

De Nederlandse Praktijkrichtlijn 2744 is in augustus 2004 opgesteld, met name om:
 • Een toelichting te geven bij het invullen van de kosten voor facilitaire voorzieningen conform NEN 2748.
 • Achtergrondinformatie over de filosofie te geven die ten grondslag heeft gelegen aan NEN 2748.
 • Definitie te geven van de kale huurprijs, door per rubriek uit NEN 2748 aan te geven of die kosten in de kale huurprijs moeten worden inbegrepen.
 • Is er een aantal ratio’s dat kan worden gehanteerd voor vergelijking in deze NPR opgenomen.
 • Bij het opstellen van de NEN 2748 bleek dat er bij organisaties behoefte was aan een handleiding. Organisaties wilden met
 • name duidelijkheid over de posten van hun administratie waaronder de facilitaire voorzieningen moeten worden gerubriceerd. De voornaamste onduidelijkheid was de spanning binnen de NEN 2748 tussen een functionele kostenstructuur en Activity Based Costing. Om dit op te lossen en omdat de NEN 2748 pas in 2006 bijgewerkt mocht worden is de NPR 2744 opgesteld.

Benchmarking

Benchmarken is het vergelijken van de gegevens van de eigen facilitaire organisatie met die van andere facilitaire organisaties. Ofwel vergelijking van de kosten, de omvang en de kwaliteit van de facilitaire dienstverlening dus de totale prestatie met de facilitaire dienstverlening van andere vergelijkbare facilitaire organisaties. Door benchmarking wordt inzicht verkregen in de marktconformiteit van de facilitaire producten en diensten, dus de mate waarin de kosten en het kwaliteitsniveau van de facilitaire dienstverlening en de performance van de facilitaire organisatie overeenstemmen met die van soortgelijke organisaties.

Veel facilitair managers beschikken over weinig kennis van kostenkengetallen. Dit omdat de benodigde gegevens vaak onvoldoende beschikbaar zijn. Kostengegevens uit de financiële administratie zijn vaak te herleidden naar kostensoorten en kostenplaatsen binnen de organisatie. Wanneer de kostengegevens per gebouw inzichtelijk gemaakt dienen te worden, wordt het lastiger. Een verkeerde interpretatie van bruto of verhuurbaar kan al snel leiden tot afwijkingen. Door deze afwijkingen zijn de kengetallen nietszeggend en onbruikbaar.

NEN 2580

NEN 2580 is een Nederlandse Norm die de termen, definities en bepalingsmethoden geeft voor de oppervlakte of van terreinen met een bouwbestemming en voor de vloeroppervlakten en inhouden van gebouwen of delen daarvan. Dus een Nederlandse Norm voor ruimtelijke data.
Deze data, die in de vorm van een zogenaamde meetstaat worden weergegeven, kunnen onder andere gebruikt worden door het facilitair bedrijf voor een benchmarking en om het verhuurbaar vloeroppervlak (VVO) voor huisvestingsorganisaties te bepalen. Dit gebeurt veelal door de onderstaande berekening toe te passen.
De op vloerniveau gemeten oppervlakte van een ruimte of een groep van ruimten (bijvoorbeeld een woning of kantoorgebouw), die geschikt is voor het beoogde gebruik van deze ruimte of groep van ruimten, is bepaald door de formule A-B+C, waarin:
A vloeroppervlakte binnen scheidingsconstructie van een woning, mits netto hoogte ≥ 1,5 meter.
B vloeroppervlakte dat buiten beschouwing moet blijven.

EN 13432

Verpakkingen welke conform de Europese Norm EN-13432 zijn gefabriceerd, zijn zodanig afbreekbaar dat het grootste gedeelte van de resulterende compost uiteindelijk uiteenvalt. De verpakking is composteerbaar of biologisch afbreekbaar wanneer aan de onderstaande criteria wordt voldaan:
 • het materiaal en zijn relevante organische bestanddelen zijn van nature biologisch afbreekbaar;
 • de ontbinding van het materiaal gebeurt in een verwerkingsproces voor biologisch afval;
 • het product mag geen nadelig effect hebben op het composteerproces;
 • de kwaliteit van de compost mag door het product niet nadelig beïnvloed worden.
Al deze producten die zijn gecertificeerd zijn volgens EN-13432, zijn voorzien van het kiemplantlogo.

NFC Index

NFC Index is een coöperatie van bedrijven en overheden die aandacht schenken aan de kosten van de ondersteunende diensten. De NFC Index kwantificeert de kostenontwikkelingen voor facilitaire voorzieningen in Nederland. De gegevens waarop de Index jaarlijks wordt gebaseerd, zijn voor leden beschikbaar voor benchmarking.
In het NFC Jaarbericht 2008 is aangekondigd om binnen de zorg te streven naar een onafhankelijk vergelijk op de facilitaire kosten. Ziekenhuizen vergelijken daarbij kosten en serviceniveau. Hierdoor is het mogelijk om individuele prestaties te toetsen aan referentiegegevens.

Performancemanagement

Bij performancemanagement draait het om prestatiesturing. De strategie, toekomst, actiegericht denken en werken met meetbare resultaten zijn van belang. Meetbare resultaten komen tot stand op basis van concrete doelstellingen, niet kritische succesfactoren en prestatie-indicatoren.

WTZi

WTZi staat voor Wet Toelating Zorginstellingen. Zorginstellingen hebben een toelating nodig wanneer zij zorg aan willen bieden die op grond van de Zorgverzekeringswet of Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) voor vergoeding in aanmerking komt. De Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) regelt deze toelatingen, stelt regels over goed bestuur en bepaalt daarnaast in welke gevallen winst uitgekeerd mag worden. Het doel van de WTZi is om geleidelijk meer vrijheid en verantwoordelijkheid voor de zorginstellingen te creëren, door minder overheidsbemoeienis met de capaciteit.

Wanneer een zorginstelling een toelating wilt krijgen, dient een aanvraag voor de toelating getoetst te worden door het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG). Het CIBG toetst of de instelling aan bepaalde eisen voldoet. De belangrijkste eisen zijn de bereikbaarheid van acute zorg en de transparantie van bestuursstructuur en bedrijfsvoering. De eisen zijn terug te vinden in het Uitvoeringsbesluit WTZi en de beleidsregels.

Sinds 1 januari 2008 is het bouwregime voor ziekenhuizen afgeschaft. Het bouwregime verplichtte zorginstellingen een vergunning aan te vragen wanneer zij wilden bouwen of uitbreiden maar ook indien zij wilde huren of een zorggebouw in gebruik wilden nemen. Deze vergunning leidde tot vergoeding van afschrijvingen en rentekosten van de bouw, de kapitaallasten.
De WTZi stelt eisen aan het bestuur en de bedrijfsvoering van zorginstellingen, zoals het hebben van een onafhankelijk toezichthoudend orgaan en eisen aan de financiële administratie. De WTZi bepaalt ook welke zorginstellingen winst mogen uitkeren.
© 2011 - 2020 Onbekend, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Gratis juridisch adviesGratis juridisch adviesEr hangt vaak een behoorlijk prijskaartje aan juridisch advies, maar gelukkig zijn er gratis alternatieven. Het inhuren…
De Notaristelefoon bellen, telefoonnummerDe Notaristelefoon bellen, telefoonnummerHeeft u een notaris nodig? Voordat u contact opneemt met een notaris voor juridisch advies kunt ook eerst bellen met De…
Juridische gevolgen van vaderschapAls biologisch vader ben je niet direct juridisch vader. Toch brengt slechts dit laatste rechten met zich mee. Lees de a…
Waar kan ik terecht met juridische vraagstukken?Waar kan ik terecht met juridische vraagstukken?Bij juridische vragen wordt gelijk gedacht aan een dure advocaat, maar u kunt ook bij andere partijen terecht die minder…

Arbeidsovereenkomst opstellen: inhoudArbeidsovereenkomst opstellen: inhoudBij het opstellen van de arbeidsovereenkomst moet de werkgever zich informatie verschaffen aan de werknemer over bijvoor…
De rol van P&O (Personeelszaken)De rol van P&O is zich in vele opzichten aan het herpositioneren. De moderne rol van Personeelszaken bestaat onder ander…
Bronnen en referenties
 • Burgerlijk Wetboek

Reageer op het artikel "Juridische aspecten bij Huisvestingsmanagement"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Onbekend
Gepubliceerd: Mei 2011
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Management
Bronnen en referenties: 1
Schrijf mee!