Wanbetaling - Vordering en Incasso

Wanbetaling - Vordering en Incasso Bij Wanbetaling, Vordering en/of Incasso komen er veel juridische termen naar voren. Hoe zit het nu b.v. met de crediteur of debiteur? Wat is 't verschil tussen preferente of concurrente vordering? Wanneer is er pandrecht of een rechterlijk vonnis, een executoriaal beslag, een dwangbevel of deurwaarder? Hoe werkt een executieveiling? Wat is conservatoir en revindicatoir beslag, loonbeslag of surseance van betaling? En hoe werkt een curator of faillissement? Alles op een rijtje in dit artikel.

Crediteur Schuldeiser - Debiteur Schuldenaar

Bij wanbetaling spelen twee partijen een rol:
  • Crediteur. De crediteur of schuldeiser is degene die iets van een ander (schuldeiser of debiteur) te vorderen heeft
  • Debiteur. De debiteur is de schuldenaar (die de schuld heeft); degene die (in principe) met zijn hele bezit instaat voor de betaling van zijn schulden.

Schuldeisers

De crediteur oftewel schuldeiser wiens vordering niet of niet op tijd wordt voldaan kan -indien nodig- alle bestanddelen van het bezit van de schuldenaar (oftewel debiteur) aanspreken. Het duidelijkst ligt dit bij een faillissement (zie onder). In principe worden alle schuldeisers gelijk behandeld.

Pandrecht - Preferente vordering - Concurrente vordering

Pandrecht

Pandrecht is het recht om op het roerend goed (schilderij, antiek, postzegels, waardepapieren etc.) van een ander zijn of haar vordering te verhalen, met voorrang boven eventuele andere schuldeisers.

Preferente Vordering
Wanneer door bijvoorbeeld het pandrecht een bepaalde vordering voorrang heeft boven andere vorderingen, dan spreekt men van een preferente vordering. Zo is ook een hypotheek een preferente vordering, daar de vorderingen van een hypotheekhouder (meestal de bank) altijd voor gaan.

Concurrente Vordering
Vorderingen die niet voor gaan, maar gelijk worden behandeld na de preferente vorderingen, noemt men concurrente vorderingen.

Juridische Opties Schuldeisers

Als iemand om wat voor reden dan ook niet in staat is zijn financiële verplichtingen te voldoen (of niet wil voldoen), zijn er diverse juridische mogelijkheden voor de schuldeisers om te proberen zijn vorderingen alsnog betaald te krijgen. Dit recht heeft de pandhouder bijvoorbeeld (b.v. de bank, die hypotheekhouder is). De pandhouder kan, nadat de schuldenaar eerst in de gelegenheid is gesteld om zijn schuld te voldoen, het in pand gegeven object verkopen en hiermee zijn vordering geheel of gedeeltelijk voldoen. Met andere woorden: deze pandhouder heeft het zogenaamde recht van parate executie.

Executoriaal Beslag - Dwangbevel

Als je geen recht van parate executie hebt, heb je een executoriale titel nodig om op een bepaald bezit van de schuldenaar zijn vordering te kunnen verhalen. Zo’ n executoriale titel wordt alleen verleend na een rechterlijk vonnis. Als je zo’n titel hebt verkregen en de schuldenaar betaalt nog steeds niet, dan kan je via de deurwaarder executoriaal beslag leggen.

Het executoriaal beslag moet betekend worden, dit houdt in bekend gemaakt worden aan de schuldenaar. Als de schuldenaar dan nog niet binnen een bepaalde termijn betaalt, zal de deurwaarder het object waar beslag op is (b.v. een auto) in het openbaar verkopen. Uit de opbrengst hiervan wordt de vordering geheel of gedeeltelijk voldaan.

Er kan beslag gelegd worden op:
  • Onroerend goed - huizen, grote schepen (en ook vliegtuigen) etc.
  • Roerend goed - auto’s, schilderijen, antiek, meubilair, postzegels, waardepapieren etc.

Wanneer de schuldenaar (debiteur) de goederen na de beslaglegging, maar voor de openbare verkoop verduistert of wegmoffelt, kan hij/zij hier een gevangenisstraf voor krijgen.

Aktes Executoriale titel

Alle aktes en stukken met een executoriale titel beginnen met de woorden: ‘In Naam der Koningin’. De aktes of stukken kunnen zijn een:
  • Dwangbevel. Dit is een bevel om aan belastingen en andere overheidsheffingen te voldoen
  • Notariële akte, zoals bijvoorbeeld een hypotheekakte
  • Rechterlijk vonnis

Bij het dwangbevel en de Notariële akte is geen rechterlijk vonnis nodig. Executoriaal beslag heeft alleen zin als er eigendommen zijn, waarop beslag kan worden gelegd, anders kost het alleen maar (extra) geld.

Beslag op onroerend goed

Er kan ook executoriaal beslag worden gelegd op onroerend goed zoals huizen, waarop al een hypotheek rust. De hypotheekhouder, veelal de bank, wordt altijd van het beslag op de hoogte gesteld.

Executieveiling na Executoriaal Beslag

Als het dan, zoals boven al genoemd, zover komt dat het pand in het openbaar wordt verkocht, noemt men dit executieveiling. Uit de opbrengst wordt allereerst de hypotheekhouder (bank) voldaan en wat er eventueel overblijft, krijgt de beslaglegger (crediteur). Vaak vind je in kranten aankondigingen van een executieveiling. Wanneer een hypotheek-houder (bank) tot een executie van een huis of schip overgaat, beginnen de aankondigingen met de zin
  • ‘Veiling middels artikel 1223, lid 2, Burgerlijk Wetboek‘

Naast het executoriaal beslag heb je ook nog het conservatoir beslag en het revindicatoir beslag.

Conservatoir Beslag - Revindicatoir Beslag - Loonbeslag

Bij conservatoir beslag is een verzoekschrift aan de president van de rechtbank vereist. Het is niet noodzakelijk eerst naar de rechter te gaan om een vonnis te verkrijgen. Als een debiteur (schuldenaar) diverse malen verzocht en ten slotte door de crediteur (schuldeiser) gesommeerd is om te betalen en hieraan nog steeds geen gehoor geeft, kan de schuldeiser overgaan tot conservatoir beslag. Via een advocaat zal er dan een verzoekschrift aan de president van de rechtbank worden gericht. Als de vordering aantoonbaar is en er bestaat een vermoeden dat de debiteur bepaalde bezittingen zal verduisteren of wegmoffelen, zal de president van de rechtbank toestemming geven (verlof verlenen).

De Deurwaarder

De deurwaarder deelt de debiteur mee dat bijvoorbeeld op zijn of haar auto of meubilair conservatoir beslag is gelegd. Binnen acht dagen na het conservatoir beslag moet in de gerechtelijke procedure (de zogenaamde Van Waarde Verklaringsprocedure) worden bepaald of de debiteur een bedrag schuldig is aan de crediteur. Als de rechter bepaalt dat de vordering reëel is, wordt beslist dat het beslag terecht is. Als er daarna nog niet wordt betaald, zal het beslag meestal executoriaal worden.

Loonbeslag

Er is ook beslaglegging mogelijk op een deel van het salaris; dit heet loonbeslag. De werkgever wordt hiervan op de hoogte gebracht (in kennis gesteld) en moet dan een bepaald deel van het salaris aan de beslaglegger uitbetalen.

Revindicator Beslag

De crediteur (schuldeiser), waarvan eigendom zich bevindt in handen van een ander (dan de debiteur), die niet bereid is om dit vrijwillig af te staan, kan bij die ander revindicatoir beslag leggen. Dit kan alleen op roerende goederen. Ook bij revindicatoir beslag is toestemming (verlof) van de president van de rechtbank noodzakelijk.

Surseance van Betaling - Aanvraag Debiteur

De schuldenaar (debiteur) die niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen of verwacht dit ook niet op korte termijn te kunnen doen, kan zelf ook maatregelen nemen. Hij of zij kan namelijk surseance van betaling aanvragen. Er moet dan een verzoekschrift aan de rechtbank gericht worden. In afwachting van de uitspraak of de surseance wordt verleend, wordt er eerst een voorlopige surseance verleend. De rechtbank geeft dan de tijd om de financiële aangelegenheden van de aanvrager te onderzoeken en bepaalt in een later stadium of er definitief surseance van betaling wordt verleend. Een surseance kan maximaal 1,5 jaar lopen.

Tijdens een surseance kunnen er diverse maatregelen worden genomen, die er toe leiden dat de financiële verplichtingen in de toekomst weer normaal kunnen worden nagekomen. Tijdens de surseance kan de debiteur door de crediteur niet worden gedwongen om te betalen. Hierop zijn wel uitzonderingen. De surseance geldt niet als een crediteur een vordering heeft die gedekt is door pand, hypotheek of eigendomsoverdracht. Of als er sprake is van een alimentatievordering of een vordering betreffende een huurovereenkomst.

Als de ontwikkelingen tijdens de surseance gunstig zijn, kan de surseance worden ingetrokken. Als de ontwikkelingen niet gunstig zijn, volgt over het algemeen een faillissement. Essentieel is dat de schuldenaar tijdens de surseance geen handelingen meer mag verrichten op financieel gebied. Ook verliest hij of zij de beschikking en beheer over zijn/haar bezittingen.

Faillissement - Curator - Aanvraag Faillissement

Het faillissement kan worden aangevraagd door degene die de schulden heeft (schuldenaar) of door het Openbaar Ministerie. Meestal wordt het faillissement aangevraagd door twee of meer schuldeisers. Een faillissement houdt in dat door vonnis van de rechtbank op alle goederen van de debiteur (schuldenaar) conservatoir beslag komt te liggen. De debiteur kan dan niet meer over zijn bezittingen beschikken.

Curator

De curator is een door de rechtbank aangewezen advocaat die de boedel (van de schuldenaar) beheert. De curator ontvangt dan bijvoorbeeld ook alle post. Alle schuldeisers krijgen de gelegenheid om hun vorderingen in te dienen bij de curator. Het is de taak van de curator om allereerst te proberen om met de schuldeisers tot een akkoord te komen.
Als dit akkoord niet tot stand komt, worden de bezittingen uit de boedel verkocht en de opbrengst wordt onder de schuldeisers verdeeld. het komt vaker voor dat dit een zeer gering percentage is van de vordering (of helemaal niets komt ook voor). De curator moet de toestand van een boedel altijd bespreken met een Rechter Commissaris.

Aanvragen van Faillissement

Schuldeisers (crediteuren) kunnen een faillissement aanvragen als de debiteur (schuldenaar) is opgehouden met betalen en daarnaast moeten er nog meer schuldeisers en onbetaalde schulden zijn. De rechtbank spreekt na de aanvraag van faillissement dan een vonnis uit. Dit wordt geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en in de plaatselijke kranten.

Faillissementboedel

In de faillissementboedel vallen alle bezittingen, behalve als de debiteur op huwelijkse voorwaarden is getrouwd. Als degene die failliet is verklaard (de gefailleerde genoemd) niet met de curator mee wil werken, kan gevangenisstraf het gevolg zijn.

Verificatievergadering

Na het vonnis moeten de schuldeisers hun vordering binnen 14 dagen bij de curator indienen. Er volgt dan een verificatievergadering, waarbij alle schuldeisers aanwezig mogen zijn. op deze vergadering worden alle vorderingen bekeken en eventueel door de curator erkend. Na deze vergadering gaat de curator over tot de verkoop van alle bezittingen die tot de boedel behoren. Er wordt dan een zogenaamde slotuitdelingslijst samengesteld, waarop staat aangegeven wat de verschillende schuldeisers krijgen.

Einde Faillissement

Een faillissement kan net zoals een surseance (zie boven) eindigen in een akkoord. Dan is diegene van alle resterende schulden af. Als er geen akkoord is, blijven alle resterende schulden gewoon van kracht. Dit houdt in dat degene die failliet is gegaan op ieder moment weer ‘ aangepakt’ kan worden. In feite kan hij of zij nooit meer bezit verwerven. Wanneer er geen bezittingen in een boedel aanwezig zijn, wordt een faillissement opgeheven. Dit wordt opheffing door gebrek aan baten genoemd. Maar ook hier geldt dat de schulden wel blijven bestaan. Een schuldenaar die failliet verklaard is, mag binnen 14 dagen na het uitspreken van het vonnis in beroep gaan tegen de uitspraak (vonnis). Wanneer de schuldenaar kan aantonen dat hij of zij zijn/haar schulden weer kan betalen, wordt het faillissement vernietigd.
© 2007 - 2020 Sila, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Uitwinning van de Eigen WoningUitwinning van de Eigen WoningWanneer een debiteur zijn schuld(en) niet betaalt, bestaat de mogelijkheid om (executoriaal) beslag te leggen op de eige…
Surseance van betaling of faillissement?Surseance van betaling of faillissement?Wat is in 2020 een surseance van betaling, wat is hierbij de procedure? Meestal gaat een surseance van betaling aan een…
Wat is surseance (uitstel) van betaling?Wat is surseance (uitstel) van betaling?Bij financiële problemen heeft een bedrijf de mogelijkheid om surseance van betaling (uitstel van betaling) aan te vrage…
Uitleg over surseance van betalingUitleg over surseance van betalingEen rechtbank kan besluiten om aan een ondernemer surseance van betaling te verlenen. Deze uitstel van betaling biedt de…

Stichting & StatutenStichting & StatutenEen Stichting beoogt een -in de Statuten vastgelegde- doelstelling te verwezenlijken. Bij de oprichting van een stichtin…
Wettelijke vereisten voor en beheer van jachthavensWettelijke vereisten voor en beheer van jachthavensJachthavens moeten aan verschillende wetten en richtlijnen voldoen om te mogen bestaan, deze zijn vastgelegd in het Besl…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Stevepb, Pixabay
  • Groenhart et al. Uw advocaat thuis. Wanbetalingen. Amsterdam: Trendboek

Reageer op het artikel "Wanbetaling - Vordering en Incasso"

De infoteur van dit artikel heeft aangegeven wegens omstandigheden moeilijk of niet te kunnen reageren.
Reageren op het artikel of reageren op reacties blijft mogelijk, maar antwoord van de infoteur zal mogelijk uitblijven.

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Van Doorn, 13-11-2014 15:48 #6
Ik ben een particulier. Ik heb twee vordering op mijn ex-echtgenoot: overbedeling en letselschade. De deurwaarder heeft het door de rechtbank afgegeven vonnis aan de ex betekend. Hij heeft een deel betaald en weigert verder te betalen. Bij hem is niets te halen, op papier heeft hij zgn. niets. Wel heeft hij nog een huis in België. Dat staat op ons beider naam maar de akte van verdeling kan niet getekend worden doordat. Volgens mij heb ik nu twee mogelijkheden: beslaglegging op het huis in België of een kort geding in Nederland wegens het niet naleven van de echtscheidingsbeschikking. Mijn voorkeur gaat niet echt naar de eerste optie uit. Waartoe kan het kort geding leiden, kan hij verplicht worden tot betaling of zijn er nog andere mogelijkheden?

A. Otten, 29-05-2011 21:16 #5
Geachte Ls(es). Samen met een collega heb ik een vordering van iets meer dan € 10.000 bruto op een vorige werkgever. Na een vonnis, uitgesproken in ons (hierna te noemen "crediteur) voordeel en na het uitreiken van dat vonnis en na weigering tot betaling door debiteur wil de executoriaal deurwaarder bankrekeningnummers etc. van de debiteur via de crediteurs te weten komen. Echter, de deurwaarder kan toch ten alle tijde de bankrekeningnummer van een debiteur opvragen?

Anne Hoogeveen, 07-10-2010 12:56 #4
Heb in januari 2009 een kennis 5000 euro geleend met de toezegging dat het zo snel mogelijk terug betaald zou worden. Tot op heden slechts 250 euro terug gekregen. Heb hen een aantal keren per email en aan de telefoon voor betaling gevraagd. Nu wordt er geheel niet meer gereageert wat kan ik doen. Ik kom nu zelf in de problemen. Dank u wel voor enig advies. Reactie infoteur, 10-10-2010
Beste Anne,

Als er geen -door beide partijen ondertekend- contract is opgesteld waarin de lening omschreven én de aflossing bepaald, wordt het en lastig verhaal.
Je zou ze hooguit per aangetekend schrijven kunnnen sommeren, zodat in ieder geval duidelijk is dat ze het schrijven hebben ontvangen. Maar mogelijk is het lastig aan te tonen dat je ze werkelijk geld hebt geleend?

Mvg

Fm Peeters, 06-10-2009 17:02 #3
Ik woon in een huurwoning, waar door de belastingdienst executoriaal beslag op is gelegd. Wat zijn mijn rechten en plichten op dit moment? Mijn huurpenningen zijn altijd voldaan, tot op dit moment. Ik moet de huurpenningen nu overmaken naar de belastingdienst. Ik heb een huurcontract, kan ik bij een openbare verkoop direct uit mijn woning gezet worden?

Kemperman, 24-06-2008 16:43 #2
Kan men bij een niet betaalde bekeuring ook beslag op je bijstands uitkering doen? Reactie infoteur, 09-07-2008
@ Kemperman, ja dit kan inderdaad
Succes ermee en een groet van Sila

De Jong, 04-04-2008 08:54 #1
Client heeft een auto waarde € 2100,00 nodig voor woon- werkverkeer. Kan op de auto beslag worden gelegd? Reactie infoteur, 09-04-2008
@ De Jong, zonder details is het moeilijk om specifiek te antwoorden, maar in principe kan dit wel ja. Zie onder het kopje Executoriaal beslag (en misschien ook even onder Surseance van betaling).

Groet van Sila (auteur artikel)

Infoteur: Sila
Laatste update: November 2008
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Juridisch
Bronnen en referenties: 2
Reacties: 6
Schrijf mee!