InfoNu.nl > Zakelijk > Juridisch > Rechtspraak arbeidsongeval van en naar het werk (BE)

Rechtspraak arbeidsongeval van en naar het werk (BE)

Wanneer de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van een arbeidsongeval, een ongeval op weg naar of van het werk behoudt de bediende met een precaire rechtspositie recht op zijn normaal loon gedurende een periode van zeven dagen die aanvangt met de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid. Tijdens de periode van 23 kalenderdagen volgend oop de eerste periode van zeven dagen heeft de bediende ten laste van de werkgever recht op een vergoeding.

Moet het ongeval van een werknemer na een receptie in een onderneming als een ongeval van en naar het werk worden beschouwd?

Een nieuwjaarsreceptie wordt in de onderneming georganiseerd. Na wat te veel te hebben gedronken veroorzaakt een werknemer s avonds een auto- ongeval op de weg naar huis. Kan dit ongeval als een ongeval op de weg van en naar het werk worden beschouwd?

Laten wij er eerst even aan herinneren dat krachtens artikel 7 van de wet van 10 april 1971 betreffende de arbeidsongevallen als een arbeidsongeval wordt beschouwd elk ongeval dat aan een werknemer overkomt in de loop van en door het feit van de uitvoering van het contract van huur van arbeid die een verwonding met zich meebrengt.

Artikel 8 van dezelfde wet somt bepaalde situaties op gelijkaardig aan de weg van het werk. Deze opsomming is evenwel niet exhaustief.

Ingevolge de wet, om slachtoffer te zijn van een arbeidsongeval, dienen vijf voorwaarden nageleefd te worden :

  • een plotse gebeurtenis
  • een verwonding
  • het feit dat de plotse gebeurtenis de verwonding heeft veroorzaakt
  • een ongeval heeft zich voorgedaan tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst
  • een ongeval heeft zich voorgedaan ingevolge de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

In de mate dat het gaat om een georganiseerde receptie buiten de normale uitvoering van de arbeidsovereenkomst namelijk buiten de uren tijdens dewelke er normaal moest worden gewerkt - dat de werknemers zonder twijfel niet verplicht waren de receptie bij te wonen, stelt de vraag zich te weten of de werknemer zich nog steeds « onder het gezag » van de werkgever bevond.

De rechtspraak

Volgens een arrest van het Hof van Cassatie van 26 april 2004, « Een ongeval wordt geacht tijdens de uitvoering van de overeenkomst te gebeuren wanneer de werknemer zich, op het ogenblik van het ongeval, onder het gezag van de werkgever bevindt. Dit is het geval voorzover de persoonlijke vrijheid van de werknemer wordt beperkt in het kader van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, zelfs buiten de tijd besteed aan de arbeid »

In een arrest van 14 maart 2003, heeft het Arbeidshof te Bergen geoordeeld dat «Er kan van worden uitgegaan dat de werknemer zich onder het gezag van de werkgever bevindt wanneer hij deelneemt aan een feest dat door de werkgever wordt georganiseerd, zelfs indien zijn aanwezigheid slechts voortvloeit uit de morele verplichting zich bij de andere personeelsleden te voegen in het kader van een traditionele manifestatie ».

Andere rechtbanken kregen eveneens de gelegenheid zich over dit probleem te buigen. Zo heeft het Arbeidshof van Gent geoordeeld in een arrest van 11 maart 1993 dat « Een normaal traject kan met een onderbreking gepaard gaan die op chronologisch vlak als normaal moet kunnen worden aanzien. Een feestje ter gelegenheid van een oppensioenstelling moet uiteraard beperkt blijven in de tijd om als wettige reden te kunnen worden ingeroepen ter rechtvaardiging van de onderbreking. Een oponthoud van 6 uur moet als overdreven worden beschouwd en is niet door een wettige reden of door overmacht te verantwoorden. Het slachtoffer heeft zich in de tijd buiten de normale arbeidsweg geplaatst zodat de Arbeidsongevallenwet niet toepasselijk is ».

Andere rechtbanken hebben zich reeds over de vraag in verband met de noodzakelijkheid of het beroepskarakter van de gebeurtenis gebogen. In een arrest van 30 januari 1990, heeft het Arbeidshof te Antwerpen beslist dat « Een personeelsfeest heeft een natuurlijk beroepskarakter en de werknemer blijft. gedurende de ganse duur van dit feest onder het gezag van de werkgever zelfs indien dit feest tot in de vroege uurtjes uitloopt. In de feitelijke omstandigheden eigen aan de zaak, in casu slecht weer, kan men aanvaarden dat het ongeval op de weg van en naar het werk op het normaal traject heeft plaatsgevonden wat de plaats en de tijd van het ongeval betreft, tussen de plaats van tewerkstelling in casu het restaurant en de woonplaats van de werknemer ».

Het Arbeidshof van Luik heeft verder in een arrest van 15 november 1989 nog geoordeeld dat De werknemer die na zijn dagtaak deelneemt aan een feestje ter ere van een werkmakker die op brugpensioen gaat, is om een wettige reden op het werk gebleven. Het ongeval dat op de terugweg voorvalt is een ongeval op de weg van en naar het werk, zelfs al geschiedde het op een ongewone reisweg.

In een vonnis van 15 oktober 1985, oordeelde de Arbeidsrechtbank te Brussel dat « het ongeval dat een werknemer is overkomen die aan een personeelsfeest, welke door de baas in een restaurant werd georganiseerd en die aan het stuur van zijn eigen wagen op weg naar de door de werkgever, ter beschikking van zijn personeel, gestelde hotelkamer rijdt is een arbeidsongeval. Het feit dat de deelname aan het feest facultatief was verhindert de werknemer niet zich te bevinden in de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst.»

De rechtspraak lijkt ten aanzien van dit probleem quasi unaniem. Wat ook de reden is, het uur of de omstandigheden, moet een ongeval dat heeft plaatsgevonden na een receptie welke door de onderneming is georgansieerd als een ongeval op de weg van en naar het werk worden in aanmerking genomen.

Bedrijfswereld

Het komt echter in voorkomend geval aan de onderneming toe om zich tegen haar werknemer te keren op grond van artikel 18 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. Maar dit zal misschien het onderwerp van een volgend vraagstuk uitmaken.
© 2011 - 2017 Avalon, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Een ongeval op het werk: risico, gevolgen en maatregelenEen ongeval op het werk: risico, gevolgen en maatregelenJe moet het aantal bijna twee keer lezen om het te geloven: de Monitor Arbeidsongevallen van TNO meldt op basis van de m…
Ongeluk op het werk: werkgever aansprakelijk stellenOngeluk op het werk: werkgever aansprakelijk stellenEen ongeluk op het werk komt vaak voor. Of je nu gevaarlijk werk doet of niet, een ongeluk zit vaak ik een klein hoekje.…
Ontslag van rechtswegeOntslag van rechtswegeEen ontslag kan ook plaatsvinden van rechtswege. De arbeidsovereenkomst wordt geëindigd zonder dat daartoe een partij ie…
Waar vind je juridische gegevens: wetten en regelingen?Voor onderzoek, studie of werk kan het nodig zijn om een wet of regeling nader te bekijken. Waar vind je deze juridische…
Proeftijd en arbeidsovereenkomstEen proeftijd is alleen van toepassing bij een arbeidsovereenkomst als die echt is opgenomen in de arbeidsovereenkomst.…

Reageer op het artikel "Rechtspraak arbeidsongeval van en naar het werk (BE)"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Infoteur: Avalon
Gepubliceerd: 18-08-2011
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Juridisch
Schrijf mee!