Detentiefasering: BBI, ZBBI en PP, regels en voorwaarden

Detentiefasering: BBI, ZBBI en PP, regels en voorwaarden Wat zijn de regels en procedures van een 'normale detentiefasering' in Nederland. Dat wil zeggen van plaatsing van een Huis van Bewaring (HvB) naar een normaal beveiligde gevangenis en via plaatsingen in een Beperkt Beveiligde Inrichting (BBI) en een Zeer Beperkt Beveiligde Inrichting (ZBBI) naar een Penitentiair Programma (PP), het sluitstuk van de fasering, waarna einde detentie of voorwaardelijke invrijheidstelling (v.i.) volgt.

Detentiefasering: regels en voorwaarden


Wie beslist over de plaats van detentie?

De selectiefunctionaris (SF) beslist over de (over)plaatsing van gedetineerden en deelname aan een (basis) penitentiair programma (PP). Een directeur van een penitentiair inrichting (PI) neemt niet zelf een selectiebeslissing, maar door de casemanager (CM-er) in de inrichting wordt 'slechts' een selectieadvies opgesteld. Een directeur is evenmin bevoegd een gedetineerde vanwege ongeoorloofd gedrag terug te plaatsen van een Zeer Beperkt Beveiligde Inrichting (ZBBI) naar een Huis van Bewaring (HvB).

Op basis waarvan neem de selectiefunctionaris zijn beslissing?

Aan de hand van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden (hierna Regeling genoemd), neemt de SF zijn beslissing. De Regeling bevat de selectiecriteria voor plaatsing in een inrichting met:
 • Een bepaald beveiligingsniveau:
  • Zeer beperkt beveiligde inrichting of afdeling;
  • Beperkt beveiligde inrichting of afdeling;
  • Normaal beveiligde inrichting of afdeling;
  • Uitgebreid beveiligde inrichting of afdeling;
  • Extra beveiligde inrichting.
 • Een bepaald regimesoort:
  • Een regime van algehele gemeenschap;
  • Een regime van beperkte gemeenschap;
  • Een extra beveiligd regime van beperkte gemeenschap;
  • Een individueel regime.
 • Voor plaatsing in een inrichting of afdeling voor bijzondere opvang, te weten:
  • Pieter Baan Centrum (PBC);
  • Externe Resocialisatie Afdeling (ERA);
  • Forensische Observatie- en Begeleidingsafdeling (FOBA);
  • Individuele Begeleidingsafdelingen (IBA);
  • Inrichtingen voor de bijzondere opvang van psychologisch onvolwassenen (JOVO);
  • Inrichtingen of afdelingen voor moeders met kinderen;
  • Penitentiair Selectie Centrum (PSC);
  • Penitentiair Ziekenhuis (PZ);
  • Verslaafden Begeleidingsafdeling (VBA);
  • Inrichtingen voor strafrechtelijk gedetineerde vreemdelingen;
  • Penitentiair Psychiatrisch Centrum.

Mag de selectiefunctionaris afwijken van de Regeling?

Op basis van art. 15 Penitentiair Beginselenwet (Pbw), kan de SF afwijken van de bestaande selectiecriteria zoals vastgelegd in de Regeling: "Van het bepaalde omtrent de bestemming kan worden afgeweken op gronden gelegen in de persoon van de betrokkene." Indien een persoon voor plaatsing in meer dan één inrichting of afdeling in aanmerking komt, geschiedt deze met inachtneming van de voorwaarde dat de plaatsing zoveel mogelijk dienstbaar gemaakt wordt aan de voorbereiding van de terugkeer van de betrokkene in de maatschappij.

In geval van gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens van een gedetineerde kan de selectiefunctionaris bepalen dat de gedetineerde naar een psychiatrisch ziekenhuis zal worden overgebracht om daar zolang dat noodzakelijk is te worden verpleegd (art. 15 lid 5 Pbw). Dit gaat dus om detentieongeschikte gestoorde gedetineerden. Zij verblijven niet langer in een psychiatrische inrichting dan strikt noodzakelijk.

Een gedetineerde kan ook in de laatste 12 maanden van zijn detentie in het kader van art. 43.3 Pbw in een forensische verslavingskliniek worden geplaatst, indien de klinische opname in de verslavingskliniek als detentievervangende behandeling geïndiceerd is en de overbrenging zich verdraagt met de ongestoorde tenuitvoerlegging van de vrijheidsbeneming In dergelijke gevallen vindt er geen fasering plaats voorafgaande de plaatsing in een kliniek.

Hoe ziet een normale detentiefasering eruit?

De (over)plaatsing van gedetineerden die onherroepelijk zijn veroordeeld, vindt normaal gesproken plaats op basis van wat men het beginsel van detentiefasering noemt. Dit houdt in het geleidelijk toekennen van meer vrijheden aan gedetineerden tot aan het moment van hun invrijheidstelling. Dit wordt het resocialisatiebeginsel genoemd: "Met handhaving van het karakter van de vrijheidsstraf of de vrijheidsbenemende maatregel wordt de tenuitvoerlegging hiervan zoveel mogelijk dienstbaar gemaakt aan de voorbereiding van de terugkeer van de betrokkene in de maatschappij" (art. 2 lid 2 Pbw).

Een normale detentiefasering ziet er als volgt uit:
Huis van Bewaring (HvB) --> normaal beveiligde gevangenis --> Beperkt Beveiligde Inrichting (BBI) --> Zeer Beperkt Beveiligde Inrichting (ZBBI) --> Penitentiair Programma (PP) --> einde detentie of voorwaardelijke invrijheidstelling (v.i.).

In een enkel geval wordt klinische observatie nodig geacht voordat men een verantwoorde detentiebeslissing kan nemen. In deze gevallen wordt de gedetineerde overgebracht naar de afdeling Klinisch Psychologisch Onderzoek (KPO) van het Penitentiair Selectie Centrum (PSC).

Een aantal feiten betreffende detentiefasering op een rijtje:
 • Een gedetineerde moet ten minste 1/3e deel van zijn straf in een gesloten inrichting doorbrengen. Daarna kan hij eventueel in aanmerking komen voor detentiefasering.
 • Fasering kan hooguit de laatste 18 maanden van iemands gevangenisstraf plaatsvinden (tenzij het een zelfmelder betreft - zie elders in dit artikel) en niet eerder.
 • De duur van de fasering is afhankelijk van iemand totale strafduur.
 • Een gedetineerde kan hooguit een half jaar naar een ZBBI en maximaal 1 jaar deelnemen aan een PP. De periode dat een gedetineerde in een BBI kan doorbrengen is 18 maanden.
 • Een gedetineerde kan 1/6de deel van zijn brutostraf met PP.

Maakt detentiefasering onderdeel uit van het Detentie- en Re-integratieplan ((D&R-plan))?

Verblijft een gedetineerde langer dan 10 dagen in een PI? Dan maakt hij samen met zijn casemanager een Detentie- en Re-integratieplan (D&R-plan). Trainingen, opleidingen en gedragsinterventies kunnen een onderdeel zijn van het D&R-plan. Dit zijn activiteiten die gedetineerden helpen bij terugkeer naar de samenleving. Bijvoorbeeld een training over werk en inkomen, huisvesting of schulden. Door gedragsinterventies leren gedetineerden beter omgaan met moeilijke situaties of agressie. In de volgend egevallen zal er een D&R-rapport van de reclassering aangevraagd worden. Bij gedetineerden:
 • die na een veroordeling een strafrestant hebben van minimaal vier maanden en waarvan het de bedoeling is dat zij na hun verblijf in een inrichting terugkeren in de maatschappij; en
 • die met een voorwaardelijk(e) straf(restant) dat op gedragsbeïnvloeding is gericht, zoals een door de rechter opgelegd reclasseringstoezicht.

Uitgangspunt van een D&R-plan is een persoonsgerichte aanpak. Als een gedetineerde wil meedoen, dan zal door de reclassering de kans op recidive worden ingeschat aan de hand van een RISc-analyse, waarbij alle criminogene factoren in kaart worden gebracht. Daarna wordt een individueel detentietraject uitgezet, gericht op het werken aan criminogene tekorten met als doel de kans op recidive na detentie te reduceren. Het trajectplan kan bestaan uit gedragsinterventies, een ambulante forensische behandeling en andere interventies. Het kan ook zijn dat een gedetineerde in het kader van art. 43.3 geplaatst wordt in een (forensische) verslavingskliniek (bijvoorbeeld de Piet Roordakliniek te Apeldoorn) teneinde behandeld te worden voor zijn verslavingsproblematiek. Zo mogelijk eindigt ieder re-integratietraject met een Penitentiair Programma (PP), mits aan de termijnen en criteria wordt voldaan.

Aan faseringsdata kunnen geen rechten worden ontleend. Soms moet een gedetineerde eerst een gedragsinterventie volgen om bepaalde risico's omlaag te brengen, voordat hij kan faseren naar een inrichting met meer vrijheden. Zo kan aan een gedetineerde met problemen op het gebied van middelengebruik, de voorwaarde gesteld worden dat hij eerst de leefstijltraining volgt. In deze training krijgt hij handvatten aangereikt om niet terug te vallen in middelengebruik. Dit verkleint de kans op terugval in middelengebruik tijdens verloven.

Er is geen sprake van een D&R-advies als het strafrestant van de gedetineerde korter dan vier maanden is. De casemanager verzorgt in dat geval de verdere detentiefasering van de gedetineerde. De gedetineerde kan dan onder meer in aanmerking komen voor een (B)PP, al dan niet voorafgegaan door plaatsing in een (Z)BBI.

Als de gedetineerde niet mee wil werken aan het opstellen van een D&R-plan, dan gaat de detentiefasering niet verder dan BBI zonder verlof (BBI+ genoemd) dan wel een gesloten gevangenis. Er waren uitzonderingen daarop mogelijk, zoals de beroepscommissie eerder heeft uitgemaakt (zie o.a. BrC 08-05-2006 - 06/110/GB). Voor zover we kunnen overzien vonden genoemde uitzonderingen echter plaats voordat de Regeling van de Staatssecretaris van Justitie van 23 juni 2008, nr. 5546389/08/DJI, houdende wijziging van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting en de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden in verband met de terugplaatsing van gedetineerden die een traject volgden in het kader van het Programma terugdringen recidive (TR) (zoals het eerder genoemd werd) van kracht ging, waarin onomwonden staat dat het niet meedoen aan een TR traject als consequentie heeft dat de detentiefasering niet verder gaat dan een beperkt beveiligde inrichting zonder verlof. Indien deelname aan een TR-programma wordt beëindigd, is niet de SF maar de beklagcommissie bevoegd om een klacht te dienaangaande in behandeling te nemen.

Is vertraging van een D&R-plan van invloed op de detentiefasering van een gedetineerde?

Een groot struikelblok in de rechtspositie van gedetineerden is de invloed die vertraagde re-integratieplannen hebben op de doorfasering naar inrichtingen met meer vrijheden of deelname aan een penitentiair programma (PP). De vooraf vastgestelde
doorlooptijden van het vervaardigen van een D&R-adviesrapport worden - zo toont de praktijk aan - meestal niet gehaald. Dit kan dan leiden tot vertraging van detentiefasering. Niet alleen in die gevallen dat er wordt gewacht op het re-integratieplan, maar ook als er op dat moment geen aanbod is van een gedragsinterventie, terwijl een gedetineerde pas mag doorfaseren nadat de interventie is gevolgd. Deze omstandigheden kunnen tot uitstel van een mogelijke fasering leiden. Vooral bij plaatsing in een ZBBI en PP moet een gedetineerde wachten op het re-integratieplan omdat een gedetineerde in deze modaliteiten veel vrijheden krijgt en een risicoafweging dan zwaarder weegt. Bovendien moet de reclassering het PP vormgeven, hetgeen tijd vergt.

Niettemin is de rechtspositie van gedetineerden verbeterd, want in de praktijk staat een vertraagd re-integratieplan selectie naar een inrichting met een algeheel regime (gevangenis) of een inrichting met maandelijks weekendverlof (BBI) niet langer in de weg. Ook kunnen pas afgestrafte gedetineerden in een HvB in veel gevallen naar een vervolginrichting gaan zonder re-integratieplan. Ofschoon het selectieadvies en het re-integratieplan TR nauw met elkaar samenhangen en beide zeer ingrijpend
kunnen zijn op het verloop van de detentie, kan fasering tot op zekere hoogte wel plaatsvinden zonder dat er een re-integratieplan aanwezig is.

Wanneer kan een gedetineerde worden overgeplaatst naar een gevangenis?

Sinds 1 januari 2006 is het mogelijk dat personen in voorlopige hechtenis, na een veroordeling tot een vrijheidsstraf door de rechter in eerste aanleg, van een Huis van Bewaring worden doorgeplaatst naar een gevangenis. Hierdoor wordt al tijdens de voorlopige hechtenis detentiefasering mogelijk. Het zegt niets over de schuld van betrokkene (die dus nog een verdachte is) of dat de betrokkene als gestrafte bestempeld wordt. Het kan voorkomen dat na een definitieve veroordeling het strafrestant aanzienlijk langer uitpakt dan in eerste aanleg het geval was. In dat geval is herselectie voor een andere inrichting altijd mogelijk en vindt er feitelijk 'omgekeerde fasering' plaats. Concreet betekent dit dat een gedetineerde reeds deelneemt aan een PP, en teruggeplaatst wordt naar een BBI of een gesloten gevangenis. Dit komt in de praktijk niet zo vaak voor is mijn ervaring.

Wat is een executie-indicator?

Met betrekking tot de beslissing tot doorplaatsing naar een gevangenis of situatie met meer vrijheden (BBI, ZBBI, PP), zal de casemanager informatie inwinnen bij de lokale politie om te onderzoeken of het opgegeven verlofadres voldoet. Ook het verlofadres zelf wordt aangeschreven. De betrokkenheid van het Openbaar Ministerie (OM) is verzekerd door middel van het plaatsen van een executie-indicator. Hiermee geeft het OM aan dat zij wil adviseren over de te nemen besluiten inzake (toekomstige) te verlenen verlof aan de gedetineerde of overplaatsing van de gedetineerde naar een ander regime of een andere inrichting. Bij een executie-indicator zal de SF het OM moeten raadplegen bijd e beslissing wat betreft overplaatsing naar een gevangenis na een veroordeling in eerste aanleg en darna bij beslissingen aangaande overplaatsing naar een regime met minder beveiliging en meer vrijheden, dan wel het verlenen van een verlof. Het advies wordt meegewogen in de beslissing van de SF, maar is niet doorslaggevend. Bij standaardzaken zonder executie-indicator kan het DJI bepaalde vrijheden verlenen aan de gedetineerde zonder overleg met het OM.

Wat is een 'regime van algehele gemeenschap'?

De hoofdregel bij te nemen beslissingen over plaatsing en overplaatsing van veroordeelden luidt dat veroordeelden in een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst, tenzij er contra-indicaties zijn. In een regime van algehele gemeenschap kunnen al dan niet onherroepelijk veroordeelde gedetineerden worden geplaatst die:
 • gelet op hun persoonlijkheid en gedrag geschikt zijn om in een gemeenschap te functioneren, en
 • geschikt en bereid zijn om deel te nemen aan het in de inrichting of afdeling aangeboden activiteitenprogramma.

Wanneer komt een gedetineerde in aanmerking voor overplaatsing naar een Beperkt Beveiligde Inrichting (BBI)?

Bij de tenuitvoerlegging van wat langere straffen, zal de casemanager en de selectiefunctionaris tijdig moeten worden bezien of de gedetineerde in aanmerking komt voor plaatsing in een BBI, alwaar de gedetineerde vierwekelijks verlof geniet. Daarnaast worden ook zelfmelders met een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van minder dan 2 jaren en die aan de selectie-eisen voldoen, in een BBI geplaatst. Een zelfmelder is een tot vrijheidsstraf veroordeelde die niet gedetineerd is op het moment waarop de rechterlijke uitspraak onherroepelijk wordt en ten aanzien van wie geen aanhouding en plaatsing in een penitentiaire inrichting is bevolen. Capaciteitsgebrek mag plaatsing in een BBI niet in de weg staan, zo oordeelt de beroepscommissie.

In art. 3 van de Regeling staat een opsomming waar een gedetineerde aan moet voldoen om voor overplaatsing naar een BBI in aanmerking te kunnen komen. In de beperkt beveiligde inrichtingen of afdelingen worden gedetineerden geplaatst die:
 • een beperkt vlucht- en maatschappelijk risico vormen;
 • een strafrestant hebben van maximaal achttien maanden; en
 • beschikken over een aanvaardbaar verlofadres.

Daarnaast speelt aard en zwaarte van het gepleegde delict ook een rol in de beoordeling of een gedetineerde geschikt is voor plaatsing in een BBI.

Voor plaatsing in een beperkt beveiligde inrichting of afdeling met regimesgebonden verlof komen - zoals hierboven reeds aangegeven - niet in aanmerking gedetineerden die deelname weigeren, dan wel hun deelname weigeren voort te zetten aan een traject in het kader van het D&R-plan

In de Memorie van Toelichting op onderhavig artikel staat dat bij een plaatsing naar een (Z)BBI de beoordeling van de resociabiliteit van de gedetineerde een belangrijke rol speelt. Indicatoren zijn:
 • Heeft de gedetineerde reeds tijdens zijn huidige detentie vrijheden genoten, zoals algemeen verlof of een schorsing van de preventieve hechtenis en hoe is hij daarmee omgegaan?
 • Hoe is zijn gedrag binnen de inrichting? Recent drugsgebruik, rapporten wegens onoorbaar gedrag pleiten allemaal in zijn nadeel.

Bij het bepalen van het strafrestant wordt de vervangende hechtenis op grond van de artikelen 24c en 24d van het Wetboek van Strafrecht en de gijzeling op grond van artikelen 28, eerste lid, Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften meegeteld.

Voor plaatsing in een beperkt beveiligde inrichting of afdeling komen niet in aanmerking gedetineerden:
 • ten aanzien van wie vaststaat dat zij na de detentie zullen worden uitgezet of uitgeleverd; of
 • aan wie de maatregel terbeschikkingstelling (tbs) met bevel tot verpleging van overheidswege is opgelegd.

Gedetineerden die tbs met voorwaarden opgelegd hebben gekregen, kunnen wel in aanmerking komen voor detentiefasering en deelname aan het programma TR.

In een BBI krijgt een gedetineerde iedere vier weken weekendverlof.

Wanneer komt een gedetineerde in aanmerking voor overplaatsing naar een Zeer Beperkt Beveiligde Inrichting (ZBBI)?

In art. 2 van de Regeling staan de volgende eisen waar een gedetineerde aan moet voldoen wil hij in aanmerking komen voor overplaatsing naar een ZBBI. In zeer beperkt beveiligde inrichtingen of afdelingen kunnen gedetineerden worden geplaatst:
 • die een te verwaarlozen vlucht- of maatschappelijk risico vormen;
 • aan wie een vrijheidsstraf van ten minste zes maanden opgelegd is;
 • die, ingeval de veroordeling onherroepelijk is, ten minste de helft van de opgelegde vrijheidsstraf hebben ondergaan, dan wel, ingeval de veroordeling nog niet onherroepelijk is, een tijd in voorlopige hechtenis hebben doorgebracht waarvan de duur ten minste gelijk is aan de helft van de opgelegde vrijheidsstraf;
 • die geen veroordelingen tot betaling van een geldboete of geldbedrag van meer dan € 226,– hebben openstaan;
 • die een strafrestant hebben van ten minste zes weken en ten hoogste zes maanden; en
 • die beschikken over een aanvaardbaar verlofadres.

Voor plaatsing in een zeer beperkt beveiligde inrichting of afdelingen komen niet in aanmerking gedetineerden ten aanzien van wie:
 • vaststaat dat zij na de detentie zullen worden uitgezet of uitgeleverd; of
 • de maatregel van terbeschikkingstelling (tbs) met bevel tot verpleging van overheidswege is opgelegd.
 • is geconstateerd dat zij deelname weigeren, dan wel hun deelname weigeren voort te zetten aan een traject in het kader van het detentie- en re-integratieplan.

Gedetineerden ten aanzien van wie een door de selectiefunctionaris akkoord bevonden voorstel voor deelname aan een penitentiair programma aanwezig is, komen tevens in aanmerking voor plaatsing in een zeer beperkt beveiligde inrichting of afdeling. Het verblijf in de zeer beperkt beveiligde inrichting direct voorafgaande aan de plaatsing in het penitentiair programma duurt maximaal zes maanden.

In een ZBBI krijgt de gedetineerde iedere weekend regimair verlof. Hij kan te werk worden gesteld bij een externe werkgever.

Kan een gedetineerde bezwaar aantekenen tegen een beslissing van de selectiefunctionaris?

De betrokkene heeft conform art. 17 Pbw het recht een met redenen omkleed bezwaarschrift in te dienen tegen elke beslissing tot externe overplaatsing. De SF stelt de betrokkene in de gelegenheid schriftelijk of mondeling diens bezwaarschrift toe te lichten, tenzij hij het aanstonds kennelijk niet-ontvankelijk, kennelijk ongegrond of kennelijk gegrond acht. De SF stelt de indiener van het bezwaarschrift binnen zes weken van zijn met redenen omklede beslissing schriftelijk en zoveel mogelijk in een voor deze begrijpelijke taal op de hoogte. Hierbij wijst hij hem op de mogelijkheid van het instellen van beroep.

Wanneer kan een gedetineerde in aanmerking komen voor een penitentiair programma (PP)?

Een gedetineerde kan in de laatste fase van zijn gevangenisstraf in aanmerking komen voor een penitentiair programma (PP), waarbij hij in principe thuis woont en een programma volgt van ten minste 26 uren per week gericht op zijn terugkeer in de samenleving en het terugdringen van recidive. De deelnemer staat (een gedeelte van het PP) onder elektronisch toezicht (ET). Hij wordt begeleid door de reclassering. Bij een overtreding van de regels volgt een waarschuwing en bij een herhaling volgt terugplaatsing in de gevangenis.

Art. 4 lid 2 Pbw stelt de volgende voorwaarden aan deelname aan een PP:
 • Aan een penitentiair programma kan worden deelgenomen gedurende ten hoogste een zesde deel van de opgelegde vrijheidsstraf direct voorafgaand aan de datum van invrijheidstelling, mits:
  • a. de gedetineerde is veroordeeld tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van ten minste zes maanden;
  • b. het strafrestant bij aanvang van de deelname aan het penitentiair programma ten minste vier weken en ten hoogste een jaar bedraagt; en
  • c. er geen andere omstandigheden zijn die zich tegen zijn deelname verzetten.

Onder de in 'c' genoemde 'andere omstandigheden' kan worden verstaan:
 • Wat zijn de aard en de achtergronden van het gepleegde delict?
 • Het detentieverloop, hoe heeft de gedetineerde zich tijdens zijn gevangenschap gedragen?
 • Hoe groot is de kans op recidive?
 • Kan hij de verantwoordelijkheid aan?
 • Heeft hij een aanvaardbaar verblijfadres?
 • Is hij geschikt en gemotiveerd voor deelname aan de verschillende programma-onderdelen (trainingen, werk, behandeling, enz.)?

Lees verder

© 2011 - 2022 Tartuffel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Inhoudsopgave maken (in Word) - officiële regelsInhoudsopgave maken (in Word) - officiële regelsEen automatische inhoudsopgave in Word maken en gebruiken kan erg handig zijn. Veel mensen weten niet hoe het moet, toch…
Elektronisch Toezicht / Elektronische controle / huisarrestElektronisch Toezicht / Elektronische controle / huisarrestElektronisch toezicht (ET) is gericht op het inperken van de risico's. Geen nieuwe slachtoffers en het beschermen van me…
De commerciële omroepenDe commerciële omroepenIn Nederland kennen we publieke omroepen, commerciële omroepen, lokale en regionale omroepen. Commerciële omroepen zijn…
Materieel en Formeel recht in NederlandMaterieel en Formeel recht in NederlandHet recht heeft 2 belangrijke functies: ordening van menselijk gedrag door het stellen van rechtsregels en handhaving va…

Verschil sociale verzekeringen en sociale voorzieningenBinnen de publieke sociale zekerheid valt een onderscheid te maken tussen sociale verzekeringen en sociale voorzieningen…
Geschiedenis van het sociale zekerheidsrechtGeschiedenis van het sociale zekerheidsrechtSociale zekerheidsrecht kan worden omschreven als het geheel van rechtsnormen dat betrekking heeft op het verschijnsel s…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: ElasticComputeFarm, Pixabay
 • BrC 08-05-2006 - 06/110/GB.
 • Gerard de Jonge en Hettie Cremers: Bajesboek - Handboek voor gedetineerden, Papieren Tijger, Breda, 6e druk 2008.
 • Penitentiaire beginselenwet (Pbw).
 • Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden + Memorie van Toelichting.
 • Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften.
 • Wetboek van Strafrecht.
 • Wijziging Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting en de Wijziging Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting en de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden. Regeling van de Staatssecretaris van Justitie van 23 juni 2008, nr. 5546389/08/DJI, houdende wijziging van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting en de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden in verband met de terugplaatsing van gedetineerden die een traject volgden in het kader van het Programma terugdringen recidive (TR).
Reacties

Wilma, 22-02-2020
Hallo,
Ik heb een vraag hoe de detentie van mijn vriend eruit kan gaan zien. Hij heeft zichzelf gemeld en heeft een straf van 16 maanden.
Er heerst veel onzekerheid over wat mag en kan. B v wanneer hij een weekend naar huis mag en wanneer welke gevangenis bij goed gedrag Reactie infoteur, 08-05-2020
Uw vriend kan dit bespreken met zijn casemanager.

Ramon, 10-07-2018
Beste Ls,
Ik zit nu in een zbbi. Nu is er iets gebeurd waar de directie van overtuigd is dat ik medeverantwoordelijk ben. Hij biedt me aan ter herselectie.
Ga ik dan terug naar de gevangenis? Of dan een stap terug? En moet ik opnieuw aanvraag doen voor fasering naar de zbbi.
Ik hoop dat u mij meer info kan verstrekken. Reactie infoteur, 19-09-2018
De beslissing tot herselectie voor een andere inrichting (in uw geval waarschijnlijk terugplaatsing naar een gevangenis), is een beslissing die exclusief is voorbehouden aan de selectiefunctionaris. U kunt hiertegen bezwaar maken. U zult dan weer opnieuw een aanvraag moeten doen voor fasering.

L. Can, 30-06-2017
Geachte heer, mevrouw,

Ik heb een vraag over fasering echter het is iets wat ingewikkelder in mijn geval.

Ik heb een gevangenisstraf van 6 jaar 6 maanden opgelegd gekregen in Bulgarije, waarvan nu 3 jaar zijn verstreken. Ik ga volgende maand via de Wots regeling naar Nederland. Overeengekomen is dat de Nederlandse vi-regeling zal gelden. Kunt u mijn fasering uitleggen, hoe die zal zijn? Gelden er andere regels als je uit het buitenland komt?
Hopend op een spoedige reactie. Reactie infoteur, 10-07-2017
De gewone regels voor detentiefasering zijn normaal gesproken van toepassing op gedetineerden die in het kader van de WOTS in Nederland de rest van hun detentie uitzitten. Een gedetineerde kan 1/6de deel van zijn brutostraf met PP, met een maximum van 1 jaar. Daarvoor kunt u naar een (Z)BBI. Er moet wel eerst een re-integratieplan (op maat) worden opgesteld.

S., 26-06-2017
Bedankt voor de snelle reactie! Vanuit uw berekening blijft er dan dus 6 maanden over in een gesloten gevangenis. Klopt dit? (Omdat er 1/3 van de 36 maanden af gaat en er een strafrestant is van 24 maanden)

1/3 aftrek van 36 mnd= 12 maanden, restant 24 maanden
6 maanden gesloten
6 maanden bbi
6 maanden zbbi
6 maanden enkelband

Dat is nog te overzien. Zucht… Reactie infoteur, 29-06-2017
Excuses, dat heb ik niet helemaal juist weergegeven. Elke gedetineerde dient ten minste een derde deel van zijn straf in een gesloten inrichting te hebben doorgebracht (met uitzondering van de Extra Beveiligde Inrichting (EBI), voordat hij in aanmerking kan komen voor detentiefasering. Detentiefasering kan hooguit de laatste achttien maanden van de opgelegde gevangenisstraf plaatsvinden. Met uitzondering van zelfmelders.

Janneke, 20-06-2017
Mijn partner moet een straf uitzitten van 16 maanden. Hij is zelfmelder maar de pi volgt niet dat beleid. Hij heeft daar wel recht op als zelfmelder. Hier merken we het meesten van met de regels rond on verlof. Volgens de pi mag hij pas met het eerste verlof na 7 maanden zitten en dan direct door naar open kamp. Maar volgens de berichten die op internet staan zou hij als zelfmelder nu al vier wekelijks verlof moeten krijgen. De pi zegt dat ze niet op zelfmelders zijn ingesteld. Er is geen sprake van slecht gedrag drugs of wat dan ook. Er zijn al veel bezwaren vanuit hem binnen de pi verstuurd en word niet veel mee gedaan. Waar kunnen wij dit hogerop zoeken? Reactie infoteur, 29-06-2017
Gedetineerden komen in aanmerking voor verlof in het kader van de Algemene Verlofregeling Gedetineerden (AVG) wanneer zij ten minste een derde van de al dan niet onherroepelijke onvoorwaardelijke straf is ondergaan, én het strafrestant nog ten minste drie maanden en ten hoogste één jaar bedraagt.
Daarnaast bestaat er ook 'regimair verlof', verlof vanuit een (Z)BBI.

S., 18-06-2017
Het laatste bericht is van een tijd geleden, maar hopelijk komt er nog reactie…
Straf is 36 maanden. Daar gaat 1/3 vanaf, blijft er 24 mnd over. Maar houdt fasering rekening met de 36 maanden of juist met de 24 maanden? Afhankelijk van wat ze hanteren ziet de fasering er natuurlijk anders uit. lees nml in het artikel dat voor enkelband de brutostraf gehanteerd wordt (dus 36 maanden) bij de rest kan ik dat niet terug vinden.
Betekent het dan dat hij 12 maanden gesloten zit en dan 6 mnd (Z)bbi en laatste 6 maanden enkelband?
Hoop snel reactie te ontvangen. Alvast bedankt. Reactie infoteur, 26-06-2017
Het gaat om de bruto straf. In uw geval dus 36 maanden. Dit is 1080 dagen. Dan kan u dus 6 maanden naar een open kamp en 6 maanden met PP. Daaraan voorafgaande zou u nog 6 maanden naar een BBI kunnen.

Lola, 04-12-2016
Hoelang duurt het gemiddeld voor een enkelbandje word geplaatst na de uitspraak? Reactie infoteur, 31-12-2016
Als EC is geadviseerd, dan zal de reclassering vaak ook alvast een afspraak hebben ingepland met het bedrijf dat het technische gedeelte regelt, zoals de aansluiting. En anders kan het binnen 2-3 werkdagen ingepland worden.

Jan, 14-11-2016
Hallo allemaal ik zie tussen de bomen het bos niet meer.

Ik heb 4 jaar gekregen en moet me binnen kort melden. Mijn advocaat zegt dat het er als volgt uit gaat zien. Heb 2 maanden in voor arrest gezeten.
Van de 4 jaar 1/3 er af blijf er 32 maanden over 2 maanden al gezeten blijft er 30 maanden over daar van 12 maanden gesloten gevangenis en dan jaar half open en laatste 6 maanden open of naar huis met enkelband.

Maar lees zoveel ander dingen klopt dit rekensommetjes nog wel? Reactie infoteur, 03-12-2016
Een gedetineerde moet ten minste eenderde deel van zijn straf in een gesloten inrichting doorbrengen. Daarna kan hij eventueel in aanmerking komen voor detentiefasering. Fasering kan hooguit de laatste 18 maanden van iemands gevangenisstraf plaatsvinden en niet eerder. De duur van de fasering is afhankelijk van iemand totale strafduur. De duur van een penitentiair programma is eenzesde deel van de brutostraf (in uw geval is de brutostraf 4 jaar).
De veroordeelde tot tijdelijke geheel onvoorwaardelijke gevangenisstraf van meer dan twee jaren, kan voorwaardelijk in vrijheid worden gesteld wanneer hij tweederde gedeelte daarvan heeft ondergaan.

Jaap, 15-09-2016
Goede dag alle
Ik heb een straf van 12 maanden waarvan 6 voorwaardelijk en boete van 250 gekregen. Maar gisteren heb ik de brief gekregen en moet me melden 11 okt bij
P.i.Lelystad. Dat is toch geen bbi aangezien dat ik zelfmelder ben of is de wetgeving veranderd want als zelfmelder kom je toch in half open kamp of heb ik dat verkeerd want dit wordt mijn eerste keer gevangenis. Heb 1 keer hvb gezeten maar dat was 8 jaar geleden. Reactie infoteur, 14-11-2016
In dit artikel ga ik hier nader op in: https://goo.gl/MovbBI.

Ton, 21-03-2016
Geachte heren,

Als je een lijfstraf krijgt van 1,5 jaar artikel 577 strafrecht betaling CJIB niet voldaan.
Heb je dan ook recht op BBI ZBBI of zijn daar andere regels voor, zo ja wat is dan de verdeling in tijd BBI ZBBI
Met Groet Ton Reactie infoteur, 11-08-2016
In dat geval hebt u geen recht op fasering.

Linda, 04-03-2016
Hallo,

Sorry voor al mijn vragen, maar nog een laatste vraag. Hoe lang is een gemiddelde wachttijd voor een ZBBI plaatsing? Indien het te lang gaat duren, wat zou je zoal kunnen doen? Reactie infoteur, 05-04-2016
Voor zover ik dat nu kan overzien is de gemiddelde wachttijd op dit moment zo'n 3 tot 4 weken.

Linda, 09-02-2016
Bedankt voor de reactie.

Dan heb ik nog een vraag, informeert reclassering bij de verhuurder? Er staat namelijk nog een maand huur open, maar daarvoor is er een betalingsregeling getroffen. Want er werd aangegeven bij gedetineerde dat er geen huurachterstand mag zijn voor zijn ZBBI?

Alvast bedankt
mvg, Linda Reactie infoteur, 17-02-2016
In het kader van een onderzoek naar de mogelijkheden van een penitentiair programma (PP) met elektronisch toezicht vindt er een huisbezoek plaats door de reclassering, waarbij er geïnformeerd wordt of er een achterstand in de betaling van de huur of hypotheek is, of dat er andere zaken zijn die een goede uitvoering van een PP in de weg staan. In geval van een huurachterstand van een maand waarbij u (aantoonbaar) een regeling hebt getroffen met de woningbouwvereniging, voorzie ik op voorhand geen problemen.

De regels voor informatie-uitwisseling staan in het privacyreglement van de reclassering. Dat kunt u opvragen bij de betreffende reclasseringswerker. Er is altijd toestemming van de cliënt nodig als de reclassering in contact wil treden met bijvoorbeeld een organisatie waar de cliënt (in dit geval de gedetineerde) bekend is, zoals werkgever, school, woningbouwvereniging, re-integratiebedrijf, arts, maatschappelijk werker, psycholoog, etc. De reclassering heeft ook altijd toestemming nodig als zij willen praten met privépersonen zoals partner (dat bent u in dit geval), familieleden en vrienden.

De reclassering heeft evenwel geen toestemming nodig om informatie te vragen of te geven aan andere organisaties die horen bij het strafrecht. Bijvoorbeeld de politie, het Openbaar Ministerie en de Dienst Justitiële Inrichtingen. Als de reclassering met deze organisaties contact hebben over de cliënt, dan laten ze dat altijd aan hem/haar weten.

Linda, 14-01-2016
Mijn partner heeft 48 maanden gekregen, hij gaat in maart naar een ZBBI, iedereen is akkoord gegaan behalve de wijkagent omdat ik niet sta ingeschreven op het woonadres van mijn partner. Kan hij dit zomaar eisen? Ik vind het maar vreemd.

Graag een reactie.
Mvg Linda Reactie infoteur, 27-01-2016
Excuses voor de late reactie. Misschien dat het ermee te maken heeft dat mensen verplicht zijn correcte gegevens aan te leveren aan de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA)? U kunt dit vragen aan de desbetreffende wijkagent.

Detentie, 11-01-2016
Geachte heer / mevrouw,

Een familielid is veroordeeld in Duitsland tot 2,8 jaar detentie, 970 dagen. Hij heeft 4,5 maand in voorarrest gezeten en is in afwachting op de goedkeuring betreffende de WETS overdracht. Wanneer deze in Arnhem/ Leeuwarden wordt goedgekeurd, zal hij een oproep ontvangen volgens de regeling 'zelfmelder'. Wat is vervolgens het verloop van de detentie fasering?
Eerst 1/3 deel zitten voordat hij in aanmerking kan komen voor de fasering?

Waar in NL zitten de ZBBI inrichtingen? Ik kan hierover niets vinden op internet.

Alvast bedankt!

Dini Reactie infoteur, 27-01-2016
Excuses voor de late reactie. Op dit moment zijn er nog 7 ZBBI’s:
- Almelo;
- Ter Peel;
- Rotterdam;
- Den Haag;
- Middelburg;
- Zuyder Bos; en
- Esserheem.

Als zelfmelder komt betrokkene direct in aanmerking voor een plusprogramma (http://goo.gl/9W9r7r).

Een gedetineerde moet ten minste 1/3e deel van zijn straf in een gesloten inrichting doorbrengen. Daarna kan hij eventueel in aanmerking komen voor detentiefasering. Fasering kan hooguit de laatste 18 maanden van iemands gevangenisstraf plaatsvinden en niet eerder. De duur van de fasering is afhankelijk van iemand totale strafduur. De duur van een penitentiair programma is 1/6e deel van de brutostraf (in dit geval is de bruto straf 2,8 jaar). Verder zal er eerst een re-integratieplan opgesteld worden door de reclassering in samenwerking met de gevangenis voordat detentiefasering mogelijk is.

Lea, 07-01-2016
Mijn man moest zich 9 december 2015 melden bij de PI Lelystad. Hij is veroordeeld tot 16 maanden min aftrek van 17 dagen voorarrest. Nou wordt daar nogal tegenstrijdige informatie verstrekt over zijn rechten. Bij de intake is een procedure voor overplaatsing naar een BBI gestart en daar vertelde ze hem dat een zelfmelder na 6 weken detentie recht had op maandelijks weekend verlof. Nu zit hij op een andere afdeling en daar vertellen ze hem dat hij pas na 5 maanden verlof kan krijgen. Ik kan nergens concrete informatie of vastgestelde regelingen vinden die alleen voor zelf melders gelden. Kunt u mij vertellen op grond van welke regelingen de rechten van zelfmelders zijn gebaseerd? Hij zit in het stoplichtprogramma wat ik op deze site heb gevonden en heeft al vanaf het begin groen. Hij werkt en heeft 1x pw een avond programma. Waar heeft mijn man als zelfmelder nou wel of niet recht op? Graag met de bijbehorende regelingsartikelen erbij.
Met vriendelijke groet,

Lea Reactie infoteur, 08-01-2016
Voor zelfmelders geld dezelfde fasering als voor niet-zelfmelders. Het verschil is alleen dat een zelfmelder die zich meldt bij de gevangenis op de melddatum die in de oproepbrief vermeld staat, direct in aanmerking komt voor een plusprogramma. In beginsel verblijven 'niet-zelfmelders' in het basisprogramma. Zij kunnen echter wel promoveren naar het plusprogramma. Ik heb een apart artikel geschreven over het plusprogramma: http://goo.gl/dA5vSA.

Volgens de 'Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting' komt een gedetineerde eerst voor algemeen verlof in aanmerking wanneer hij, al dan niet onherroepelijk, is veroordeeld tot een vrijheidsstraf en:
a. ingeval de veroordeling onherroepelijk is, hij ten minste een derde deel van de onvoorwaardelijk opgelegde straf heeft ondergaan dan wel, ingeval de veroordeling nog niet onherroepelijk is, de duur van de in voorlopige hechtenis doorgebrachte tijd ten minste gelijk is aan een derde deel van de onvoorwaardelijk opgelegde straf; en
b. zijn strafrestant nog ten minste drie maanden en ten hoogste een jaar bedraagt.

Kortom, uw man kan na grofweg 5 maanden voor verlof in aanmerking komen.

De 'Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting' kunt u hier vinden: http://goo.gl/UKMSPD.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De Jong, 17-12-2015
Geachte heer/mevrouw,
Mijn zoon is door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden waarvan 10 maanden voorwaardelijk. Hij heeft 142 dagen in voorarrest gezeten. Kunt u ons meedelen hoe zijn detentiefasering er uit komt te zien. Bij voorbaat onze dank.
Hoogachtend,
A.J. de Jong Reactie infoteur, 18-12-2015
Indien iemand is veroordeeld in eerste aanleg en een strafrestant heeft van ten minste 4 maanden, dan zal er eerst een re-integratieplan opgesteld moeten worden door de reclassering is samenwerking met de gevangenis voordat detentiefasering mogelijk is. Het laatste 1/6e deel van je bruto straf kom je in aanmerking voor een penitentiair programma (met elektronisch toezicht). Een gedetineerde moet ten minste 1/3e deel van zijn straf in een gesloten inrichting doorbrengen. Daarna kan hij eventueel in aanmerking komen voor detentiefasering: BBI (een half open inrichting) en ZBBI (een open inrichting).

Johan, 08-12-2015
Ik heb in 1e aanleg 18 maanden waarvan 6 voorwaardelijk gekregen. Omdat door de rechtbank geen rekening is gehouden met de ziekte van mijn partner (zij behoeft een stabiele thuissituatie) ben ik in hoger beroep gegaan. Ik ben nog in afwachting van de dagvaarding. Er van uitgaande dat de straf ongewijzigd blijft en onherroepelijk wordt hoe ziet mijn detentie als zelfmelder er dan uit? Ik heb inmiddels begrepen dat zelfmelders tegenwoordig allemaal worden opgeroepen voor een gesloten gevangenis. Zij zouden daar in principe worden geplaatst in het PLUSprogramma. Wat betekent dat? Kan ik dan desondanks toch elke 4 weken met verlof (zoals geldt voor de BBI) of komt dit ook te vervallen? Kan ik vanwege de thuissituatie mogelijk rechtstreeks worden geplaatst in een open inrichting (ZBBI) met elk weekend verlof? En hoe zit het met een eventuele enkelband? Ik krijg zoveel tegenstrijdige informatie dat ik soms door de bomen het bos niet meer zie. Waar kan ik de thans geldende wet- en regelgeving over detentie vinden? Reactie infoteur, 18-12-2015
Zelfmelders worden inderdaad opgeroepen zich te melden in een gesloten gevangenis. Bij een strafrestant van ten minste 4 maanden komt u in aanmerking voor het traject Terugdringen Recidive (TR). Uitgesloten van deelname zijn ter beschikking gestelden, levenslang gestraften, gedetineerden met therapie vallende onder het penitentiair selectiecentrum en vreemdelingen. Daarnaast gelden er verschillende contra-indicaties zoals een verblijf in een penitentiair ziekenhuis of wanneer een gedetineerde op een lijst van Vlucht Gevaarlijke Gedetineerden staat. Wanneer er contra-indicaties aanwezig zijn kan deelname aan het TR-traject worden uitgesteld of kan de voortgang tijdelijk worden stilgelegd. U kunt hier verder lezen over wat TR inhoudt: https://goo.gl/LfsxJf.

Op basis van een zogenaamde RISc (een diagnostisch instrument dat als doel heeft te komen tot een inschatting van de kans op recidive bij (jong)volwassen mannelijke en vrouwelijke delinquenten) wordt een risico-analyse afgenomen, waarmee de kans op herhaling van delictgedrag wordt ingeschat. Op basis van deze inschatting wordt een advies opgesteld over het eventueel aan te bieden TR traject, d.w.z. de te volgen interventies (trainingen, enz.) en detentiefasering, met mogelijk als sluitstuk deelname aan een (basis) penitentiair programma.

Het plusprogramma is bedoeld voor gemotiveerde gevangenen. Het betreft een programma waarin gewerkt kan worden aan terugkeer in de maatschappij, bijvoorbeeld door het volgen van onderwijs. Bij goed gedrag is in ieder geval meer mogelijk. Bij promoveren betekent dat meer vrijheden, (re-integratie)-activiteiten en de mogelijkheid tot detentiefasering (of in de toekomst ED, afkorting voor Elektronische Detentie). Bij ongewenst gedrag kan er juist weer sprake zijn van degradatie naar een basisprogramma. De gedetineerde zal dan actief worden aangespoord te werken aan de verbeterpunten. Er wordt gewerkt met kleuren (stoplichtmodel) die zijn gekoppeld aan gedrag. Groen voor goed gedrag, Oranje voor dit-kan-beter-gedrag en Rood voor ongewenst gedrag. De verschillende disciplines (zoals arbeid, leefafdeling, sport, etc.) binnen de inrichting rapporteren in het D&R plan en geven daarbij een kleur aan de hand van een toetsingskader. Er wordt rekening gehouden met eventuele stoornissen en beperkingen van de gedetineerde. Om in een plusprogramma te komen moet de gedetineerde in ieder geval de reflector invullen (= vragenlijst waarbij de gedetineerde inzicht in zijn houding, gewoonten en gedrag krijgt) en deelnemen aan de training Kies voor Verandering (KvV) waarbij betrokkene een persoonlijk plan opstelt voor 'stoppen met criminaliteit'.

Naar aanleiding van uw vraag heb ik een apart artikel geschreven over het plusprogramma: http://goo.gl/dA5vSA.

Eddy, 05-12-2015
Ik Heb 30 maanden in hoger beroep gehad, in eerste instantie 24 maanden(heb deze volledig uitgezeten) Ik moet me in januari melden bij gevangenis. ik moet nu nog 103 dagen uitzitten. kom ik na 6 weken (laatste 8 weken straf) in aanmerking voor dag detentie?

Vriendelijk Bedankt.

Eddy Reactie infoteur, 17-12-2015
Voor een penitentiair programma komen alleen gedetineerden in aanmerking met een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van ten minste 6 maanden, waarvan ten minste de helft van de bruto opgelegde straf ondergaan moet zijn, een strafrestant hebben van minimaal 4 weken tot maximaal een jaar. Van een casemanager (werkzaam in een penitentiaire inrichting) heb ik begrepen dat uitgegaan zal worden van een straf van 103 dagen, omdat u het andere gedeelte reeds hebt uitgezeten. In dat geval komt u niet aanmerking voor fasering of deelname aan een penitentiair programma. Wel kunt u in aanmerking komen voor verlof.

Volgens de 'Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting' komt een gedetineerde eerst voor algemeen verlof in aanmerking wanneer hij, al dan niet onherroepelijk, is veroordeeld tot een vrijheidsstraf en:
a. ingeval de veroordeling onherroepelijk is, hij ten minste een derde deel van de onvoorwaardelijk opgelegde straf heeft ondergaan dan wel, ingeval de veroordeling nog niet onherroepelijk is, de duur van de in voorlopige hechtenis doorgebrachte tijd ten minste gelijk is aan een derde deel van de onvoorwaardelijk opgelegde straf; en
b. zijn strafrestant nog ten minste drie maanden en ten hoogste een jaar bedraagt.

Richard, 25-08-2015
Ik heb 18 maanden opgelegd gekregen (exclusief half jaar voorwaardelijk), ben nu in afwachting van oproep van CJIB. Wanneer kom ik dan in aanmerking voor een halfopen inrichting of kan u mij vertellen hoe mijn detentiefasering eruit zal komen te zien bij goed gedrag? Alvast bedankt! Reactie infoteur, 27-08-2015
Zelfmelders worden tegenwoordig niet meer opgeroepen voor een BBI (half open inrichting) maar voor een gesloten gevangenis. Aangezien je langer moet zitten dan 4 maanden zal er eerst een re-integratieplan opgesteld moeten worden door de reclassering is samenwerking met de gevangenis voordat detentiefasering mogelijk is. Het laatste 1/6e deel van je bruto straf kom je in aanmerking voor een penitentiair programma (met elektronisch toezicht). Een gedetineerde moet ten minste 1/3e deel van zijn straf in een gesloten inrichting doorbrengen. Daarna kan hij eventueel in aanmerking komen voor detentiefasering: BBI en ZBBI (een open inrichting).

Annette, 29-05-2015
Beste mevrouw/meneer,
Mijn man moest 9 febr 2015 melden (zelfmelder) voor een oude straf van 8 jr geleden, hij moet 8 maanden zitten. Door een onverwachte en moeilijke situatie kon hij niet zelfmelden. PI was ook op de hoogte waardoor hij niet kon melden. Maar hij zit nu een maand vast en wou vragen wat zijn rechten zijn: heeft hij nog recht op de halve of open kamp, weekendverlof en enkelbandje? Reactie infoteur, 06-06-2015
Iedere gedetineerde die in eerste aanleg is veroordeeld en een strafrestant heeft van 4 maanden of langer, komt in aanmerking voor het programma Terugdringen Recidive (TR) TR richt zich op het voorkomen dat gedetineerden na hun straf opnieuw een delict plegen. In de diagnostiekfase van het programma TR wordt door de reclassering de kans op recidive bij een bepaalde gedetineerde ingeschat en wordt er een re-integratieplan opgesteld met daarin alle programma's en gedragsinterventies die hij moet volgen om de kans op recidive te verkleinen. Een gedetineerde die niet meewerkt aan het plan, komt niet in aanmerking voor fasering. Pas nadat het re-integratieplan TR is opgesteld, zal een gedetineerde eventueel verder gefaseerd worden. De casemanager van de gevangenis verzorgt de selectie van de gedetineerde voor een bepaalde inrichting. Het re-integratieplan is daarbij bepalend.

Mourad, 04-03-2015
Ik heb 36 maanden gekregen waar van ik 6 maanden in voorarrest heb gezeten, ben nou nog buiten ( al 3 jaar nu) ik moet nog 18 maanden, kan jullie mij vertellen wat ik het beste kan doen. alvast bedankt Reactie infoteur, 29-03-2015
U krijgt op enig moment een oproep voor het ondergaan van de opgelegde vrijheidsstraf. Het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) bepaalt in opdracht van het OM of een veroordeelde met een lopend vonnis in aanmerking komt voor de status van zelfmelder. Gaat het om een bruto strafduur van minder dan 2 jaar dan dient de veroordeelde zich te melden bij de penitentiaire inrichting die in de oproep wordt vermeld, gaat het om een brutostraf van 2 jaar of meer dan dient de veroordeelde zich te melden bij de politie, zoals in de oproep wordt vermeld. (http://goo.gl/RxuvvX)

Larissa, 11-02-2015
Is het niet zo dat bij voorlopig gehechten ook het Bureau Selectiefuntionarissen beslist omtrent overplaatsing? En zo nee, heeft u een idee wie dan over deze beslissing gaat? Reactie infoteur, 11-06-2015
Het Bureau Selectiefunctionarissen beslist daarover.

Janneke, 20-01-2015
Mijn vriend heeft 10 mdn onvoorwaardelijk gekregen voor een economisch delict (zelfmelder). Begrijpen wij het goed dat hij dan meteen in een BBI geplaatst wordt? En dan na een maand of vijf ZBBI? En houden ze dan rekening met waar je woont of kan hij aan de andere kant van het land geplaatst worden? Kunt u ons daar iets meer over vertellen? Reactie infoteur, 23-01-2015
Zelfmelders worden tegenwoordig niet meer opgeroepen voor een BBI, maar voor een gesloten gevangenis.Aangezien betrokkene langer moet zitten dan 4 maanden zal er eerst een re-integratieplan opgesteld moeten worden door de reclassering is samenwerking met de gevangenis voordat detentiefasering mogelijk is.

Janneke, 18-01-2015
Mijn vriend heeft 10 mdn onvoorwaardelijk gekregen voor een economisch delict (zelfmelder). Begrijpen wij het goed dat hij dan meteen in een BBI geplaatst wordt? En dan na een maand of vijf ZBBI?

En houden ze dan rekening met waar je woont of kan hij aan de andere kant van het land geplaatst worden? Kunt u ons daar iets meer over vertellen?

Veel dank,
Janneke Reactie infoteur, 23-01-2015
Zie boven.

Janneke, 16-01-2015
Mijn vriend heeft 10 mdn onvoorwaardelijk gekregen voor een economisch delict (zelfmelder). Begrijpen wij het goed dat hij dan meteen in een BBI geplaatst wordt? En dan na een maand of vijf ZBBI?

En houden ze dan rekening met waar je woont of kan hij aan de andere kant van het land geplaatst worden? Kunt u ons daar iets meer over vertellen?

Veel dank,
Janneke Reactie infoteur, 23-01-2015
Zie boven.

Bella, 30-12-2014
Mijn vriend heeft een celstraf gekregen van 6 jaar. Hij zit momenteel in het buitenland en word binnen nu en 6 maanden overplaatst naar Nederland. Hoelang moeten we ongeveer rekenen dat hij weg is? Is er een standaard regel voor het is 2 jaar in een gevangenis, daarna 1 jaar half open en dan met enkelband? Of verschilt dit per persoon. Dit is de eerste keer dat hij in aanraking komt met justitie. Kan iemand mij hier meer over vertellen? Reactie infoteur, 23-01-2015
Uw vriend zal in het kader van de WOTS zijn straf in Nederland kunnen uitzitten. gezien de duur van de straf zou hij de laatste 1,5 jaar in aanmerking kunnen komen voor fasering, eerst een half jaar ZBBI (open inrichting met iedere weekend regimair verlof) en het laatste jaar deelname aan een penitentiair programma (PP). Maar dat moet er wel eerst een re-integratieplan worden opgesteld door de reclassering en de gevangenis. Hierin kunnen allerlei trainingen, gedragsinterventies en/of een behandeling worden opgenomen om te voorkomen dat hij in de toekomst weer met justitie in aanraking komt. Zo'n plan is op altijd op maat. Aan zo'n plan moet de gedetineerde meewerken (weigeren betekent dat de betrokkene niet doorgefaseerd wordt en in een gesloten gevangenis blijft zitten) en bovendien moet hij meewerken op de afdeling, goed sociaal functioneren en agressie voorkomen of beheersen.

Mike, 01-09-2014
"Capaciteitgebrek mag plaatsing in een BBI niet in de weg staan, zo oordeelt de beroepscommissie."
Heeft u een referentienummer voor mij van dit oordeel?

Bij voorbaat dank! Reactie infoteur, 06-10-2014
Dat kunt u het beste nakijken in het 'Bajesboek - Handboek Voor Gedetineerden' van G. de Jonge & H. Cremers. Ik heb dat boek helaas niet (meer) bij de hand.

Aagje, 07-05-2014
Had een vraagje, mijn broer heeft 3 jaar gekregen, is zelfmelder en heeft een maand voorarrest. Heeft vanaf 14 okt 2013 gesloten gezeten, is 18 april 2014 overgeplaatst naar BBI. Wanneer kan hij verwachten dat hij naar ZBBI gaat en is er een mogelijkheid om ET voor het laatste jaar?
Hij heeft een baan en kan dus gelijk aan het werk. Mocht de wetgeving wel veranderen wordt het dan voor hem ook anders? er vanuit gaande dat het wijzigt per 01 juli 2014.

ik hoor graag van u.
Met vriendelijke groet,
Aagje Reactie infoteur, 15-06-2014
Een gedetineerde kan 1/6e deel van zijn brutostraf met PP. Voor die tijd kan hij naar een ZBBI. De trajectbegeleider (tegenwoordig zijn de medewerkers MMD, BSD en TR samengevoegd in één functie: 'trajectbegeleider') kan uitrekenen wanneer hij naar een ZBBI kan.
Mogelijk dat de nieuwe regelgeving een overgangsperiode heeft voor mensen die al gedetineerd zijn.

Mario, 14-11-2013
Moet 12 maanden zitten, start 5 juni 2013 (zelfmelder) BBI en pas 8 november ZBBI door fout BSD vertraging opgelopen. Einddatum is 5 juni 2014, maar ze zeggen dat ik pas in maart 2014 enkelband krijg. Dit klopt toch niet?! Ik heb recht op 4 maanden enkelband, dus ik zou dan in januari 2014 al enkelband moeten krijgen, weet iemand dit?
Graag advies aub Reactie infoteur, 20-11-2013
Aan het einde van je detentie zou je in aanmerking kunnen komen voor een (Basis) Penitentiair Programma. Het wordt gezien als sluitstuk van iemands detentie.

In een Penitentiair Programma (PP) verblijven gedetineerden in de laatste fase van hun detentie. Het is een extramurale detentievorm wat inhoudt dat de deelnemers thuis wonen/verblijven. Een PP duurt minimaal acht weken en maximaal een jaar. Dit afhankelijk van de opgelegde straf.

In een BPP verblijven gedetineerden die in de laatste fase van hun detentie zitten. Het is een extramurale detentievorm wat inhoudt dat de deelnemers thuis gaan wonen. Een BPP duurt minimaal 4 en maximaal 8 weken. De deelnemers volgen een standaard programma in een Penitentiair Trajecten Centrum (PTC), wat is opgebouwd rondom acht thema’s. Per week staat één thema centraal. Deelnemers aan het Basis Penitentiair Programma kunnen elke week instromen.

Je kunt grofweg uitrekenen hoe lang je met (B)PP zou kunnen, nl. 1/6e deel van je bruto straf. De afd. BSD (Bureau Selectie & Detentiefasering) kan dit precies voor je uitrekenen. Je kunt in de gevangenis een zogeheten 'spreekbriefje' invullen waarop je kenbaar maakt dat je met een functionaris van de BSD in gesprek wilt gaan.

Abdel, 11-07-2013
Beste redactie,

Ik zit met pp, nu al 5 maanden, dit alles is verlengd door de nieuwe richtlijnen overvallers beleid. hoewel ik toch eerder ben veroordeeld door de rechter dan het beleid bestaat, val ik alsnog onder het beleid, dat toch best raar is. nu is de kans dat ik in mijn vi de enkelband ook om moet, hoewel mijn gedrag gewoon goed is, ik heb nog 0 keer iets fouts gedaan of iets in die richting.

naast dat schrijft de selectie functionares in zijn brief aan mij dat ik op de hoogte ben gehouden door de reclassering over het overvallers beleid, terwijl ik er pas wat van hoorde op het moment ik met pp ging, kortom heel raar en krom dit allemaal.

Weten jullie mischien wat ik met deze siteautie aan moet? Reactie infoteur, 20-11-2013
Excuses voor de late reactie.

De reclasseringsorganisaties hebben met het Programma Gewelddadige Vermogenscriminaliteit (GVc) van het Ministerie VenJ landelijk de afspraak gemaakt een intensieve invulling te geven aan de toezichten van overvallers, dat wil zeggen dat alle overvallers in een verscherpt toezicht geplaatst worden, met EC (Elektronische Controle, het zogeheten 'enkelbandje') tenzij.

Je valt onder de doelgroep 'overvallers', waar specifiek beleid op is gericht. Een reclasseringswerker moet in het eerste gesprek met een cliënt die onder deze doelgroep valt uitleggen dat hij behoort tot doelgroep overvallers, waar specifiek beleid op is gericht. Hij zal dan ook moet uitleggen wat hier de consequenties van kunnen zijn. Dit is volgens jou niet gebeurd. Je kunt bezwaar maken tegen de beschikking van de selectiefunctionaris (SF), maar ik denk dat dat verspilde energie is.

Berry, 23-05-2013
Hallo ik heb een vraag ik volg een pp programma en ik heb een drugs verbod. nu ben ik toch in de fout gegaan met cannabis. wat is de straf daarvoor. dit is mijn eerste keer dat ik in de fout ga? Reactie infoteur, 26-05-2013
Indien dit geconstateerd wordt d.m.v. een positieve UC (urinecontrole), dan volgt mogelijk een waarschuwing (en twee keer 'geel' is 'rood'). Het kan zijn dat u tevens op het matje wordt geroepen bij de directeur van de Penitentiaire Inrichting Administratief (PIA), dat is de inrichting waar u als PP-deelnemer onder valt.

Rowald, 13-09-2012
Ik ben veroordeelt tot 4 jaar gevangenisstraf, waarvan ik er 11 in voorarrest heb gezeten.
Er gaat nog 16 maanden VI vanaf, dus moet nu nog 21 maanden terug! Mijn vraag is kan ik dan gelijk half open kamp aanvragen of moet ik nog in gesloten zitten? Zo ja hoe lang dan nog, en vanaf wanneer kom ik in aanmerking voor half open en open kamp? Vriendelijke groet Rowald Reactie infoteur, 13-10-2012
Deze vragen kunt u het beste voorleggen aan de afdeling BSD (Bureau Selectie & Detentiefasering) in de gevangenis. Zij kunnen precies voor u uitrekenen wanneer u in aanmerking zou kunnen komen voor detentiefasering.

Tartuffel (2.976 artikelen)
Laatste update: 12-01-2020
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Juridisch
Bronnen en referenties: 8
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.