Ontslag Procedure & Kantonrechter

Ontslag Procedure & Kantonrechter Bij ontslag op staande voet, kan de werknemer de kantonrechter om nietigverklaring verzoeken en een procedure starten. Wanneer de werknemer in het gelijk wordt gesteld, heeft deze recht op een schadevergoeding en boeterente. Hiernaast is er een 2e procedure mogelijk (werknemer), indien er sprake is van een ontwrichte arbeidsrelatie of van gewijzigde omstandigheden. In dit artikel de procedure inzake ontslag op staande voet bij de kantonrechter, de wettelijke regels en de gang van zaken.

Procedure Ontslag op Staande Voet

Ontslag staande voet. Het dienstverband kan op initiatief van één der partijen (de werkgever of de werknemer) eindigen in ontslag wegens een dringende reden. Zowel de werkgever als de werknemer kunnen dus met een beroep op een dringende reden (in een wetsartikel benoemd) de arbeidsovereenkomst eenzijdig beëindigen. Meer informatie hieromtrent is te vinden in De Arbeidsovereenkomst en Ontslag op staande voet.

Protest Ontslag. In bovengenoemd artikel wordt uitgebreid besproken wat een werknemer dient te doen, indien de werkgever over wil gaan tot ontslag op staande voet en de wettelijke eisen die aan de redenen gesteld worden. Hier worden de te volgen stappen nog even kort beschreven.
  • De op staande voet ontslagen werknemer die bestrijdt dat de werkgever zich op een dringende reden kan beroepen, dient direct (bij voorkeur per aangetekend schrijven) tegen het ontslag te protesteren
  • Vervolgens dient de ontslagen werknemer binnen 6 maanden na de ontslagdatum middels een procedure voor de kantonrechter de nietigheid van het hem/haar gegeven ontslag op staande voet in te roepen
Andersom is het voor de werkgever ook mogelijk om protest in te dienen en een procedure te starten tegen ontslag op initiatief van de werknemer (zie verder Ontslag op staande voet), hoewel dit in de praktijk niet vaak voorkomt.

Kantonrechter & Ontslagprocedure

Ontslagprocedure Kantonrechter. Deze procedure kan zeer langdurig zijn en kent een looptijd van maanden. Het komt zelfs wel voor dat pas na het verstrijken van ongeveer een jaar, de kantonrechter pas een einduitspraak (vonnis) kan geven, waarin melding gemaakt wordt of het ontslag op staande voet wel of niet rechtsgeldig is. De lange duur hiervan wordt verklaard door het feit dat de behandeling van de procedure voornamelijk schriftelijk geschiedt, waarbij over en weer processtukken worden ingewisseld, terwijl anderzijds vaak door de kantonrechten getuigen moeten worden gehoord.

Nietigverklaring Ontslag

Nietigverklaring Kantonrechter. Indien de werknemer in het gelijk gesteld wordt door de kantonrechter, met andere woorden het gegeven ontslag op staande voet met terugwerkende kracht nietig wordt verklaard, dan is hiervan onder meer een logische consequentie dat het dienstverband tussen de partijen nog in stand is.

Schadevergoeding Werknemer. De werknemer heeft dan recht op een schadevergoeding, die gelijk is aan het loon vanaf de ontslagdatum tot aan de datum van rechtsgeldige beëindiging van het dienstverband. Bovendien zal de werkgever, indien dit door de werknemer in de procedure werd gevorderd, een vertragingsvergoeding verschuldigd zijn wegens het feit dat -achteraf bezien- het loon te laat is voldaan. Dit wordt boeterente genoemd.

Boeterente Loon. De boeterente kan oplopen tot maximaal 50% van het door de werkgever verschuldigde loon. Meestal matigt de kantonrechter deze boeterente in de praktijk. Verder zal de werkgever, wanneer hij/zij de in het ongelijk gestelde partij is, door de kantonrechter worden veroordeeld tot betaling van de proceskosten aan de zijde van de werknemer.

Ontwrichte Arbeidsrelatie

Verstoorde Arbeidsrelatie. Het wekt geen verbazing dat de arbeidsrelatie in wezen al is ontwricht, indien de werkgever hetzij via het CWI (zie Ontslagrecht & Ontslagprocedure), hetzij door middel van ontslag op staande voet de beëindiging van het dienstverband wenst. De arbeidsrelatie blijft verstoord als achteraf blijkt dat het CWI de ontslagvergunning geweigerd heeft of de kantonrechter oordeelt dat het ontslag op staande voet nietig is en hierdoor niet rechtsgeldig is gegeven.

Indien een dergelijke situatie zich voordoet, dan biedt de wet in artikel 1639 (Burgerlijk Wetboek) nog een mogelijkheid om tot beëindiging van een dienstverband te komen, opnieuw door middel van een procedure voor de kantonrechter.

Geldige Ontslagreden Gewijzigde Omstandigheden

Wetsartikel 1639. Dit wetsartikel bepaalt dat zowel de werkgever als de werknemer zich wegens gewichtige redenen tot de kantonrechter kunnen wenden, met het schriftelijk verzoek de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Gewichtige redenen in het kader van de wet omvatten zowel de dringende redenen (zie Ontslagrecht & Ontslagprocedure), als ook veranderingen in de omstandigheden, waardoor de arbeidsovereenkomst direct al na korte tijd behoort te eindigen. Ook hier geldt dat het in nagenoeg alle gevallen de werkgever is die de kantonrechter verzoekt de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Gewijzigde Omstandigheden. De wet geeft verder geen omschrijving of voorbeelden van situaties die gewichtige redenen op grond van gewijzigde omstandigheden opleveren. In de praktijk voert de werkgever vaak gewijzigde omstandigheden aan, waarin deze stelt dat de werknemer aanvankelijk tot tevredenheid functioneerde, maar dat dit niet langer het geval is. Bijvoorbeeld doordat de werknemer zich niet heeft kunnen aanpassen aan de in het bedrijf ingevoerde automatisering (computersysteem, robot e.d.).
Een tweede veelvuldig door de werkgever aangevoerde grond voor gewijzigde omstandigheden is de stelling, dat de betrokken werknemer hoegenaamd niet met diens superieuren op kan schieten (of onverenigbaarheid van karakters). In die zin, dat de verstandhouding tussen hen is verslechterd en herstel van de normale betrekkingen valt uit te sluiten.

Verzoek Beëindiging Dienstverband

Verzoek Einde Dienstverband. Na kennis genomen te hebben van het schriftelijk verzoek van de werkgever om de arbeidsovereenkomst op grond van een gewichtige reden te ontbinden, wordt hiervan door de griffier van het kantongerecht een kopie per aangetekende post aan de werknemer gezonden. Dit tegelijkertijd met een oproep om te verschijnen op de zitting van de kantonrechter, waar het verzoek van de wetgever mondeling zal worden behandeld.

Verweer Werknemer. De werknemer kan op zijn/haar beurt tegen het verzoek van de werkgever hetzij zelf, hetzij door middel van een gemachtigde, verweer voeren. Dit is zowel schriftelijk als mondeling mogelijk.

Kantonrechter - Vergoeding in Geld

Geldelijke Vergoeding. Indien de kantonrechter beslist tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst, zal deze tevens in vrijwel alle gevallen een in geld uitgedrukte vergoeding vaststellen, die de werkgever aan de werknemer zal moeten voldoen. De werkgever krijgt een zekere termijn om te beslissen of hij/zij deze vergoeding al dan niet aan de werknemer zal voldoen. Indien de werkgever de vergoeding te hoog vindt, of om andere redenen besluit om niet tot betaling over te gaan, dan houdt dit tevens in dat de arbeidsovereenkomst niet zal worden ontbonden. De kantonrechter heeft namelijk in zijn/haar beslissing de ontbinding van de arbeidsovereenkomst afhankelijk gesteld van het voldoen door de werkgever van de (door de kantonrechter) vastgestelde voorwaarde ten gunste van de werknemer.

Lees verder

© 2007 - 2020 Sila, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Ontslag gehad? Waar heeft u recht op? Zoek juridisch adviesOntslag gehad? Waar heeft u recht op? Zoek juridisch adviesU heeft ontslag gekregen en u bent het er niet mee eens. In dit artikel leest u meer informatie over de ontslagprocedure…
Procedure ontslag ambtenaarDe ontslagprocedure in het ambtenarenrecht is gebaseerd op de Algemene wet bestuursrecht. Een ambtenaar is eenzijdig aan…
Een werknemer ontslaan? Dit zijn de mogelijkhedenEen werknemer ontslaan? Dit zijn de mogelijkhedenHet komt in deze tijd al vaker voor dat werknemers ontslagen moeten worden. Hoewel het soms heel noodzakelijk is, blijft…
Verplichtingen WerknemerVerplichtingen WerknemerEen werknemer heeft bepaalde rechten, maar ook een aantal wettelijke verplichtingen. Het Burgerlijk Wetboek regelt de ve…

Juridische terminologie Nederlands-Engels-FransJuridische terminologie Nederlands-Engels-FransDe onderstaande lijst bevat de belangrijkste juridische terminologie in het Nederlands, het Engels en het Frans. Het is…
De bijzondere wetten van Groot BrittanniëDe Britten zijn een vreemde eend in Europa. Ze hebben een aantal eeuwenoude wetten, die nog steeds van kracht zijn terwi…
Bronnen en referenties
  • Groenhart et al. Uw Goed Recht. Amsterdam: Trendboek

Reageer op het artikel "Ontslag Procedure & Kantonrechter"

De infoteur van dit artikel heeft aangegeven wegens omstandigheden moeilijk of niet te kunnen reageren.
Reageren op het artikel of reageren op reacties blijft mogelijk, maar antwoord van de infoteur zal mogelijk uitblijven.

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Sila
Laatste update: Februari 2008
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Juridisch
Bronnen en referenties: 1
Schrijf mee!