InfoNu.nl > Zakelijk > Banen > Verplichtingen Werkgever (Rechten Werknemer)

Verplichtingen Werkgever (Rechten Werknemer)

Verplichtingen Werkgever (Rechten Werknemer) De werkgever heeft een aantal verplichtingen t.a.v. de werknemer en dient zich te houden aan o.a. de Wet minimumloon, CAO en de Wet minimum vakantiebijslag. Er zijn ook wettelijke regelingen i.z. gelijk loon voor man en vrouw of een tijdige loonbetaling, arbeidsonge-schiktheid, vakantiedagen en vakantiegeld. Tevens zaken als arbeidsomstandigheden en veiligheidsvoorschriften zijn wettelijk vastgelegd. Dit en meer over wettelijke regelingen en verplichtingen van de werk-gever (rechten werknemer).

Wettelijke Verplichtingen Werkgever

Wettelijke regelingen. Er is een wettelijke regeling over de aan de werknemer toekomende beloning c.q. loon. De Wet minimumloon en de Wet minimumvakantiebijslag bepalen dat het overeengekomen salaris niet mag liggen op een niveau, onder dat van het minimumloon of minimumjeugdloon (afhankelijk van de leeftijd van de betrokken werknemer). Zie voor nadere informatie Minimumloon & Minimumjeugdloon. Tevens zijn er wettelijke regelingen ten aanzien van o.a. vakantiedagen, vergoedingen, tijdige loonbetaling, loongeschillen en arbeidsomstandigheden (veiligheidsvoorschriften). De belangrijkste verplichtingen die een werkgever of andersom geformuleerd, welke rechten een werknemer heeft, wordt nader besproken in dit atikel.

Gelijk Loon Man en Vrouw

Gelijkberechtiging Loon. De Wet bepaalt gelijk loon voor mannen en vrouwen. Een werknemer heeft recht op een even groot loon of salaris als door de werkgever wordt betaald aan een werknemer van de andere sekse die gelijkwaardig arbeid verricht.

Wettelijke regeling 1975. Deze wettelijke regeling dateert uit 1975 en bestrijdt in de praktijk voornamelijk discriminatie wat betreft loon of salaris van de vrouwelijke werknemer. Hoewel er nog wel enkele andere wettelijke loonbeperkende voorschriften zijn, worden werkgever en werknemer voor het overige grotendeels vrijgelaten in de vaststelling van de overeen te komen loonhoogte.

CAO. De hoogte van het loon wordt in principe bepaald in de CAO c.q. is in de CAO geregeld en is een wettelijke basis, waar de werkgever zich aan dient te houden. (In de praktijk betreft dit vooral de garantie voor de werknemer t.a.v. het minimum aan te betalen loon dat de werkgever verschuldigd is).

Loonbetalingsverplichting Arbeidsovereenkomst

Loon en Arbeidsovereenkomst. De verplichting van de werkgever om de werknemer loon voor de verrichtte arbeid te betalen is een voorwaarde voor het aannemen van het bestaan van een arbeidsovereenkomst. Anders geformuleerd, als deze verplichting van de werkgever ontbreekt, is er geen sprake van een arbeidsovereenkomst (ondanks het feit dat er arbeid is verricht). Nader informatie hieromtrent is te vinden in De Arbeidsovereenkomst.

Vervallen Verplichting. Omgekeerd geldt dat in het geval er tussen partijen wel een arbeidsovereenkomst bestaat, de loonbelastingverplichting voor de werkgever vervalt voor de periode waarin de werknemer de overeengekomen werkzaamheden niet heeft verricht, althans zo luidt de hoofdregel.

Loonaanspraken Werknemer

Arbeid en Loon. Het beginsel van geen arbeid - geen loon, kent vele in de wet geregelde uitzonderingen. Zo vervallen uiteraard de loonaanspraken van de werknemer niet als deze wel bereid is werkzaamheden te verrichten, maar hij/zij het werk niet kan uitvoeren door omstandigheden die voor risico van de werkgever dienen te worden gebracht. Zoals bijvoorbeeld werknemers in de chemische industrie, die hun werkzaamheden niet kunnen verrichten omdat door een staking elders de voor het productieproces benodigde grondstoffen niet worden aangeleverd.
Tevens is de werkgever niet van zijn loonbetalingsverplichting ontslagen in geval de werknemer de begrafenis van naaste bloedverwanten bijwoont, alsmede aan een door de wet of de overheid opgelegde verplichting voldoet. Partijen kunnen echter wel schriftelijk overeenkomen dat ook in de hierboven omschreven situaties en gevallen, de werknemer geen recht heeft op loondoorbetaling.

Arbeidsongeschiktheid Ziekte

Arbeidsongeschiktheid. De meest voorkomende situatie waarin de werknemer wel bereid, maar niet in staat is om (afgesproken) arbeid te verrichten, is arbeidsongeschiktheid door ziekte. In deze situatie bepaalt de wet dat de werknemer slechts gedurende een bepaalde tijd recht heeft op doorbetaling van het loon. Hoewel de duur niet altijd vaststaat, levert dit in de praktijk weinig problemen op, daar ook deze loondoorbetalingtermijn meestal in diverse CAO’s geregeld wordt.

Tijdstip Loonbetaling Vertraging

Week- Maandloon. Afhankelijk van wat men bij de aanvang van het dienstverband is overeengekomen, dient het loon aan de werknemer in een Nederlands betaalmiddel te worden voldaan. Het loon wordt uitgekeerd:
  • Aan het einde van de week (bij weekloners)
  • Telkens na een maand (bij maandloners)

Uitblijven Loon. Als een werkgever in gebreke blijft om het salaris tijdig te voldoen, kan de werknemer aanspraak maken op de in artikel 1638 q van het Burgerlijk Wetboek geregelde vertragingsrente, welke kan oplopen tot maximaal 50% van het verschuldigde bedrag. In de praktijk zal de kantonrechter, die van een dergelijk arbeidsgeschil kennis neemt, de hoogte van deze vertragingsrente veelal matigen (afhankelijk van de omstandigheden).

Loon in Natura. Loonbetaling in geld is de meest voorkomende wijze van betalen. Het gebruik en de bewoning van een ter beschikking gesteld woonhuis en het kosteloos (doen) verstrekken van onderwijs worden ook als rechtsgeldige (gedeeltelijke) loonbetaling aangemerkt.

Uitblijven Loonbetaling - Kort Geding

Kort Geding. Indien de werkgever het loon niet tijdig aan de werknemer voldoet, en deze na sommatie hiertoe niet omgaand tot uitbetaling overgaat, bestaat er voor de werknemer de mogelijkheid een kort geding aan te spannen om de werkgever tot betaling te dwingen. Het gaat hier om het loon, waarmee de werknemer zijn kosten van levensonderhoud betaalt. In vrijwel alle andere gevallen, indien de werkgever zijn betalingsverplichtingen niet is nagekomen (ook al ontstaat er geen financiële nood voor de werknemer, bijv. uitbetaling onkostenvergoeding, vakantiegeld) is de kantonrechter de aangewezen rechter, waarbij de loonvordering aanhangig gemaakt kan worden.

Loonvordering. De behandeling van loonvorderingen bij de kantonrechter vinden langs schriftelijke weg plaats, wat in de praktijk onder meer met zich meebrengt dat deze schriftelijke procedure een beduidend langere looptijd hebben dan bij een mondelinge behandeling in kort geding (bij de arrondissementsrechtbank).

Loongeschillen - Rechter

Tijdige Loonvordering. Van groot belang is dat een loonvordering tijdig wordt ingesteld. De Wet bepaalt namelijk in artikel 1638 j van het Burgerlijk Wetboek dat ieder vorderingsrecht inzake niet ontvangen loon, na verloop van zes maanden vervalt.

Loongeschillen Kantonrechter. De Wet bepaalt in artikel 39 van de Wet op de Rechterlijke Organisatie dat de kantonrechter oordeelt over alle geschillen die voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst of collectieve arbeidsovereenkomst. Op deze hoofdregel bestaan uitzonderingen (zie onder).

Loongeschillen Arrondissementsrechter. Indien er sprake is van spoedeisende arbeidsgeschillen, bijvoorbeeld bij schorsing van een werknemer vanwege een strafmaatregel of wanneer de werknemer verstoken blijft van loon omdat de werknemer weigert het verschuldigde loon te voldoen, wordt het geschil c.q. kort geding behandeld door de arrondissementsrechtbank.

Zie verder Rechtbank & Procedure voor nadere informatie over kanton- en arrondissementsrechtbank, de te volgen procedure w.o. dagvaardingsprocedure, verzoekschriftenprocedure en meer.

Vakantiedagen Vakantiegeldregeling

Wettelijk verplicht. Naast loonbetaling is er een tweede belangrijke verplichting van de werkgever, namelijk het verlenen van vakantiedagen, alsmede het betalen van vakantiegeld aan de werknemer. Hoewel de vakantie-aanspraken in vele CAO’s uitvoerig zijn geregeld, wordt veelal de wettelijke regeling als leidraad gekozen. In het Burgerlijk Wetboek is de
regeling betreffende vakantie-aanspraak van de werknemer bepaald. In de Wet minimumloon en Wet minimumvakantiebijslag is de vakantiebijslagregeling opgenomen.

Aantal Vakantiedagen. De Wet bepaalt dat iedere werknemer tenminste recht heeft op:
  • 15 werkdagen vakantie per jaar, althans wanneer de werknemer in fulltime dienstverband werkt en onder de voorwaarde dat het dienstverband tenminste één jaar heeft geduurd
  • Werknemers jonger dan 18 jaar, berekend naar de datum van 1 mei, hebben recht op 20 werkdagen vakantie, met de voorwaarde dat het dienstverband tenminste één jaar heeft geduurd.
Indien het dienstverband nog geen jaar geduurd heeft, dan bestaat er voor de werknemer aanspraak op doorbetaalde vakantiedagen in verhouding tot de duur van het dienstverband.

Aanspraak Vakantie. Tijdens ziekte, zwangerschap, het voor jeugdige werknemers volgen van verplicht gesteld onderwijs en nog een aantal gevallen, behoudt de werknemer aanspraak op vakantie (gedurende een periode van maximaal een jaar). Het in de praktijk meest voorkomende geval -naast zwangerschap van vrouwelijke werknemers- is dat van het niet verrichten van arbeid wegens ziekte. Gedurende deze ziekteperiode verkrijgt de werknemer toch aanspraak op vakantiedagen (maximaal over de periode van een jaar) en bouwt dus toch vakantie-aanspraken op.

Vakantieperiode. Als de opgebouwde vakantie-aanspraak van de werknemer toereikend is, dient in overleg tussen werkgever en werknemer de vakantieperiode voor de werknemer, tijdig voor het aanbreken ervan, te worden vastgesteld. Soms zijn de vakantieperioden voor bedrijfstakken in een CAO vastgelegd. Zoals bijvoorbeeld de bouwvakvakantie.

Vergoeding vakantie in geld. Er bestaan vaak misverstanden over de vergoeding aan de werknemer van door hem/haar niet genoten, opgebouwde vakantiedagen. Officieel is het zo dat slechts tegen het einde van het dienstverband vergoeding van vakantiedagen in geld mogelijk is en eerder niet. Vergoeding in geld aan het einde van de dienstbetrekking is echter voor de werknemer financieel gesproken onaantrekkelijk, aangezien over deze vergoeding door de fiscus tegen een hoger tarief inkomstenbelasting wordt geheven; hoger dan ten aanzien van het loon het geval is. (Dit kan dan ook de reden zijn dat de werkgever wel vakantiedagen in geld uitkeert).

Vakantiebijslag wordt ook wel vakantietoeslag genoemd. De Wet minimumloon bepaalt dat de werknemer aanspraak heeft op een vakantiebijslag tot een bedrag, berekend naar een percentage van het loon, tot een maximum van het drievoud van het minimumloon. Genoten sociale uitkeringen ingevolge de ziekte- en/of Werkloosheidwet, moeten worden meegenomen in de berekening van het bedrag aan vankantiebijslag.

De Arbeidsomstandigheden Wet

Arbeidsomstandighedenwet. De arbeidsomstandighedenwet legt de werkgever onder meer de verplichting op er zorg voor te dragen dat machines, gereedschappen, alsmede de gebouwen waarin de arbeid wordt verricht in goede staat van onderhoud verkeren, zodat de veiligheid van de werknemer ten aanzien van het werken zo vergaand mogelijk is gewaarborgd.

Veiligheidsvoorschriften. In afzonderlijke wetten zijn er regelingen met dwingende veiligheidsvoorschriften ten aanzien van werkomstandigheden en productieproces als bijv:
  • Technische installaties (bijvoorbeeld een liftinstallatie)
  • Lawaai (wettelijke voorschriften decibellen, afdoende gehoorbescherming)
  • Giftige gassen en dampen (limiet concentratie, installatie afzuig- en verversingsinstallaties)
Dit betreft de belangrijkste c.q. meest voorkomende bepalingen; in de praktijk zijn er veel meer, die hier onbesproken blijven. In vele afzonderlijke regelingen (Koninklijke Besluiten) zijn gedetailleerde veiligheidsvoorschriften verplicht gesteld.

Tot slot. Niet alleen bestaan er wettelijke verplichingen voor de werkgever ten aanzien van de werknemer, maar andersom gelden ook wettelijke bepalingen voor de werknemer.

Lees verder

© 2007 - 2019 Sila, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Ziekte en re-integratieZiekte en re-integratieHoe verloopt het re-integratietraject van een zieke of arbeidsongeschikte werknemer? Volgens de Wet Verbetering Poortwac…
Loondoorbetaling bij ziekteLoondoorbetaling bij ziekteAls je als werknemer ziekt wordt, is de werkgever verplicht om het loon door te betalen. Voor hoelang geldt de loondoorb…
Opleiding betaald door werkgeverOpleiding betaald door werkgeverOm hun kennis of vaardigheden te verbeteren, worden werknemers soms in de gelegenheid gesteld om een opleiding te volgen…
Psychologisch contract; wat verwacht je bij een nieuwe baan?Bij het aangaan van een nieuw werkverband is het ondertekenen van de arbeidsovereenkomst één van de belangrijkste onderd…
Wat is een loonbeslag?Bij financiële problemen bestaat er een mogelijkheid om loonbeslag te leggen bij de werkgever van de schuldenaar. Hierdo…
Bronnen en referenties
  • Groenhart et al. Uw Goed Recht. Amsterdam: Trendboek

Reageer op het artikel "Verplichtingen Werkgever (Rechten Werknemer)"

De infoteur van dit artikel heeft aangegeven wegens omstandigheden moeilijk of niet te kunnen reageren.
Reageren op het artikel of reageren op reacties blijft mogelijk, maar antwoord van de infoteur zal mogelijk uitblijven.

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Henny, 13-12-2017 23:25 #57
Ik heb een vraag betreft de evt. verplichtingen van een werkgever t.a.v. een werknemer die volledig arbeidsongeschikt verklaard wordt. Heeft de werkgever hier nog verplichtingen aan of moet de werknemer uit vrije wil vertrekken?
Situatie, werknemer van 58 jaar en reeds 19 jaar in dienst, door diversen chronische mankementen 80/100% arbeidsongeschikt verklaart door het UWV.
Graag feedback op mijn vraag aub., vast bedankt.
Gr. Henny Reactie infoteur, 18-12-2017
Beste Henny,

Kijk voor uitgebreide informatie even bij de volgende link:
https://www.arbeidsrechter.nl/arbeidsovereenkomst-ziekte-wachtdagen-loon-uitkering-werkgever-werknemer

Mvg

Anne, 07-04-2017 12:24 #56
Ik heb een vraag naar aanleiding van een inwerkperiode bij mijn baan in de zorg. Ik moet 3-5 inwerkdagen lopen voor verzorgtechnische handelingen. Als ik niet genoeg ADL-ervaring zou hebben, konden daar nog 2-4 dagen daarvoor aan toegevoegd worden. Voor deze dagen zou ik ook geen reiskostenvergoeding en geen loon krijgen, maar daar maakte ik me geen zorgen over, doordat mij verteld was tijdens mijn sollicitatiegesprek dat ik deze ADL dagen niet hoefde te lopen, omdat ik al een zorgstage heb gedaan voor mijn studie. Nu krijg ik ineens te horen dat ik morgen moet beginnen met werken, en dat ik 7 inwerkdagen heb, waarvan de eerste 4 op ADL niveau. Hiervoor moet ik dan rond de 100,- aan reiskosten aan uitgeven, en 4 diensten van 8 uur werk ik onbetaald. Voor de andere 3 krijg ik reiskostenvergoeding en een vergoeding van 25 euro bruto, ik krijg dan nog geen loon uitbetaald. Mag mijn werkgever dit zomaar doen?
Zou u alstublieft z.s.m. willen reageren?
Bij voorbaat dank,
M.v.g.
Anne

M. Vos, 09-03-2017 11:40 #55
Mijn vraag is een beetje hetzelfde als vraag no.51 hieronder. Ook op mijn werk krijg ik vaak minder uren dan in mijn contract staat. Dat noemen ze dan min uren en worden verrekend in Januari, krijg die maand dus niet veel loon. Is het niet zo dat als een baas geen werk voor je heeft over die aantal uren dat ze die gewoon door moeten betalen? Het gaat er vaak om dat de kinderen bv. vakantie hebben ( ik werk in een gezinsvervangend tehuis ) of een vrije dag dat ze dan zeggen dat ik niet hoef te komen. maar ze berekenen dat als min uren. En wat te doen als ze met vakantie gaan? Nou loopt mijn jaar contract per 1 mei af en denk ik dat ik geen verlenging krijg vanwege dat een van de bazen gestopt is met zijn eigen baan en dus voor het thuiswerken heeft gekozen. Ook gaan ze verbouwen en nog wat meer van die dingen dus de kosten worden dan te hoog voor een personeelslid ( ben het enige betaalde personeel ). Mag dit dan zomaar? Reactie infoteur, 10-03-2017
Beste M,

Het ligt er aan wat er ten aanzien van de uren contractueel is vastgelegd. Heb je een contract voor een vast aantal uren, dan moet over deze uren uitbetaald worden. Is er sprake van een flexibel contract, dan wordt er uitbetaald over het werkelijk aantal gewerkte uren.
Zie o.a.:
http://www.mkbservicedesk.nl/65/flexibele-arbeidsrelaties.htm

Mvg

Marja, 14-02-2017 14:01 #54
Geachte,
mijn zoon heeft gewerkt bij een standbouwer. Hij heeft tijdig opgezegd. Hij is per 1-2-2017 gestart bij een ander bedrijf. Hij heeft tot op heden geen salaris over januari 2017 ontvangen. Nu dreigt deze werkgever met het feit dat mijn zoon een schade heeft gemaakt aan een van zijn bedrijfsauto's waarmee hij de werkzaamheden ging verrichten. De schade zou voor rekening komen van mijn zoon. Ik kan me niet voorstellen dat een werkgever schade aan een van zijn bedrijfswagens mag verhalen op zijn personeel. Kunt u mij hierop een antwoord geven? In afwachting van uw reactie. Reactie infoteur, 15-02-2017
Beste Marja,

De werkgever is aansprakelijk voor de -tijdens uitoefening van de functie- veroorzaakte schade door de werknemer. Tenslotte voert de werknemer taken uit in dienst of opdracht van de werkgever.
Als de auto niet tegen de regels in is gebruikt (privé?) en/of er geen sprake is van roekeloos gedrag, kan uw zoon niet aansprakelijk worden gesteld. Daarnaast moet er ook aan te tonen zijn dat uw zoon de schade heeft veroorzaakt.
Zie o.a.:
https://www.112schade.nl/algemeen/autoschade-vern-op-werknemer/

Mvg

Hans, 06-02-2017 23:21 #53
Ik heb een vraag: t/m januari 2017 heb ik fulltime gewerkt, en ook voor fulltime uren vakantiedagen opgebouwd. Vanaf februari 2017 ga ik parttime werken. Behoud ik wel gewoon het totaal aantal opgebouwde vakantiedagen in mijn parttime contract? (niet dat de opgebouwde vakantiedagen nu verminderd zullen worden in verhouding met het parttime contract o.i.d.). Ik ga nl. waarschijnlijk ontslag nemen, en ik wil graag weten of ik ondanks mijn parttime baan nog wel recht heb op het aantal vakantiedagen dat ik in mijn fulltime baan had opgebouwd. (Ik vermoed van wel, maar ik wil het even zeker weten voordat ik mijn ontslag aankondig).
BVD. Reactie infoteur, 07-02-2017
Beste Hans,

Opgebouwde vakantiedagen blijven gewoon staan. Of je ze ook volledig mee kunt nemen, of in jouw geval op kunt nemen of uit kunt laten betalen, is mede afhankelijk van de werkgever en de 'ouderdom" van de opgebouwde vakantiedagen.
Zie o.a.:
https://www.fnv.nl/themas/vakantie-vrij-verlof/vakantiedagen/vakantiedagen-meenemen/

Nieuw op te bouwen vakantiedagen staan uiteraard in verhouding tot de parttime vanaf 1 februari.

Mvg

Yves, 08-01-2017 13:22 #52
Vraagje: Mijn baas heeft mij gebeld tijdens mijn stempel periode en ik was niet thuis. Daarna hebben ze mij niet meer terug gebeld. Moet mijn baas mij terug bellen tot als ik opneem? Kan hij mij een sanctie opleggen omdat ik zelf niet teruggebeld heb? Ikzelf vind dat hij wel de moeite maar moest gedaan hebben om mij terug te bellen. Ik hoop hier snel een antwoord op te hebben voordat ik voor de verkeerde reden uit mijn kramen schiet. Reactie infoteur, 09-01-2017
Beste Yves,

Ik moet je het antwoord schuldig blijven, maar kijk even bij:
https://www.arbeidsrechter.nl/ziekte-werknemer-medewerker-rechten-plichten
of
https://www.arbeidsrechter.nl/ziekte-werknemer-medewerker-rechten-plichten

Mvg

P. N. Burger, 06-11-2016 12:58 #51
Kunt u mij vertellen wat min uren zijn. mijn werkgever vindt dat als ik een contract heb van 40 uur en hij kan niet zorgen voor 40 uur werk bv maar 35 uur in plaats van 40 uur ik 5 min uren heb en dat kan natuurlijk aardig oplopen als mijn werkgever niet meer dan 35 uur werk voor mij heeft.Mag hij die uren van mijn vakantie uren aftrekken of zelfs in mindering brengen van mijn loon terwijl ik een contract heb voor 40 uur?

Peter, 09-10-2016 11:12 #50
Geachte heer mevrouw
je bent niet verplicht lid te worden van de p.v. ze kunnen het aan je vragen of je dat wil je bent niet verplicht

Cynthia, 22-09-2016 13:58 #49
Help mijn vriend heeft voor een uitzendbureau gewerkt en ze hadden geen werk meer… Nu heeft hij een halfjaar contract gekregen van het bedrijf waar hij werkte vanaf het uitzendbureau. Nu zegt het uitzendbureau dat dat niet mag en er een boete opstaat als alles zonder hun gaat. Ik ben radeloos, kan en mag dit?

A. Rockman, 08-09-2016 13:48 #48
Kan iemand mij uitleggen. Ik werk als een schoonmaker in de treinen. In ik moet elke dag in een rijdende trein werken tussen Nijmegen en Zwolle. En ik weet het niet hoe zit met veiligheid in de trein.

Freek Roeland, 03-09-2016 15:59 #47
Vraag, mag een wekgever je verplichten om lid te worden van een pv en maandelijks 8 euro van je salaris af te houden!

Emily, 23-03-2016 21:34 #46
Zou u mij kunnen helpen? Ik ben 17 jaar oud toen ik begon, en aankomende 18 april zal stoppen met werken. Ik heb een minimum 3 uren contract. Toen ik na 3 maanden mijn verlenging krijg van nog een 3 maanden, stond er op de pagina dat overbetaald salaris kan worden teruggevorderd. Ik had natuurlijk geen idee wat hiermee bedoeld werd, en met jongeren wordt een contract nooit doorgenomen, maar puur ondertekend. Ik had mijn contract zelfs 2 weken na ondertekenen pas ontvangen over de post. Ik kreeg vandaag na werk te horen dat ik 26 uur in de min staat, dit zou betekenen dat ik 26 uur zou moeten terugbetalen aan het bedrijf. Hier was ik nog nooit van op de hoogte gesteld en ik kreeg zowat een hart verzakking. Ik spaar voor een vakantie en met het magere loon wat ik verdien haal ik het net, ik zal de reis niet kunnen betalen als ik nu aan het eind van verloop zo'n 100 euro moet terug betalen. (ik snap dat dat voor u als weinig klinkt, maar na faillissement V&D was Kruidvat geen goed alternatief blijkt.) Nu vraag ik mij af, sinds deze afspraak niet wordt besproken in mijn originele contract en dit mij nooit is verteld tot vandaag door een van mijn collega's, of mijn geld inderdaad kan worden terug gevorderd?

Ani, 10-02-2016 10:02 #45
Kunnen jullie mij helpen aub.
Mijn contract liep tot 29 februari 2016. Ik heb op 18 januari vakantie aangevraagd van 15 maart t/m 31 maart en ze gingen mee akkoord. Ik heb vervolgens op 27 januari een nieuwe contact gekregen voor 6 maanden en ik heb hiervoor getekend. Dit betekent dat ik dan tot 1 september 2016 in dienst ben.

Gisteren 9 februari ontslag genomen nog niet schriftelijk maar wel mondeling besproken. In principe zou ik per 1 april uit dienst zijn, mijn werkgever geeft nu aan dat als ik weg ga per 1 april dat ik dan 2 en half dagen te veel vakantie heb genomen of als ik tot mei werk dan is het goed. Ik kan niet tot mei werken omdat ik dan mijn nieuwe baan kwijt ben en ik moet op vakantie omdat ik al geboekt heb en het is niet meer mogelijk om te annuleren. Na veel na denken en dingen regelen kom ik nu nog half dag te kort dus 4 uur. Ik ga het voorstellen om 2 uur te werken dezelfde dag dat ik op vakantie ga en 2 uur als ik terug ben.

Wat kan ik doen als mijn werkgever hiermee nog steeds niet akkoord ga? Wat zijn mijn rechten en of ik iemand hiervoor kan inschakelen.

Cato, 20-12-2015 20:51 #44
Mijn werkgever betaalt mij niet volgens c.a.o. Daar ben ik onlangs achter gekomen. Kan ik eisen dat ik volgens c.a.o betaald word? En kan ik per terug werkende kracht mijn niet betaalde loon terug laten betalen? Ik werk al 8 jaar bij deze werkgever, en heb een vast contract. Reactie infoteur, 23-12-2015
Beste Cato,

Ja, dat kan, je werkgever is verplicht je bruto volgens de CAO uit te betalen. Spreek je werkgever er op aan.
Neem -als je geen gehoor vindt- een juridisch adviseur in de hand.

Mvg

Hh, 26-11-2015 15:04 #43
Voor mijn werkgever ben ik regelmatig over aan het werk. De reisuren worden netjes betaald.
Maar als ik eerder klaar ben met werken en er geen werkzaamheden meer zijn op de locatie en weer naar huis ga (3 uur rijden) rekent mijn werkgever de uren dat ik niet werk als snipperuren.
Bijv ik werk 6 uur op de dag. Er is geen werk meer en ik ga dan weer naar huis. Mag de werkgever die 2 uren als snipperuren rekenen?

K., 10-11-2015 12:55 #42
En hoe zit het dan bij een bedrijf zonder cao betreffende uitblijven loonbetaling? Ik werk bij zo'n bedrijf zonder cao. Het loon van september krijg ik in de maand oktober. (Dit zou 30 oktober moeten zijn uitbetaald) nu is mijn baas al 11 dagen te laat met die betaling. Zijn daar nog regels of wetten voor? Je kan je voorstellen dat de nood nu hoog is thuis. Wie weet antwoorden?

H. Vieira Rijo, 31-10-2015 07:39 #41
Mijn werkgever verplicht mij buiten de afgesproken arbeidstijden te werken op basis van consignatie terwijl in mijn contract en arbeidsvoorwaarden niets vermeld staat over telefonisch oproepbaar zijn buiten de afgesproken werktijden. En nog erger mijn werkgever wil de overgewerkte uren niet betalen of compenseren met vrije tijd.
Mag dit?

A. P. Bos, 28-09-2015 17:52 #40
Mijn dochter heeft een contract bij Post.nl tot half december van dit jaar. Sinds Maart is zij ernstig ziek en niet in staat
om aan re-intergratie of vervangend werk te doen. Het ziet ernaar uit dat zij voorlopig nog ziek zal blijven.
Onlangs kreeg zij een brief van Post.nl waarin staat dat zij teveel vakantiedagen aan het opbouwen is, en dat die dagen nu dreigen te komen te vervallen. Er wordt er bij haar nu op aangedrongen dat zij haar vakantiedagen opneemt.
Daar begrijp ik helemaal niets van, het lijkt mij dat zij eerst ''beter'' moet worden, voordat zij uberhaupt eens aan vakantie gaat denken? Mijn vraag is, is het mogelijk dat Post.nl haar kan dwingen hen die vakantiedagen aan hun cadeau te doen?
Of moet Post.nl ze in dit geval niet gewoon uitbetalen?
Andy Bos Reactie infoteur, 01-10-2015
Beste Andy,

Mogelijk heb je iets aan de volgende link:
https://www.fnv.nl/site/alle-sectoren/caos/caos/915872/917952/postnl-postbezorgers2014-2015.pdf

Mvg

J. Couwenberg, 13-07-2015 22:59 #39
Vraag

Mijn zoon moet 2 weken lang 3 uur reizen per dag en 12 uur werken per dag, dus in totaal 15 uur per dag. Is zijn werkgever verplicht hem een warme maaltijd gratis te verstrekken? Reactie infoteur, 20-07-2015
Beste J,

De werkgever mag het wel vergoeden, maar het moet niet.
Zie ook volgend document, blz. 309
http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/handboek_loonheffingen_2014_lh0221t41fd.pdf

Mvg

Jolanda, 23-06-2015 09:20 #38
Ik werk 30 jaar bij een bedrijf, in hoeverre kunnen ze mijn nu nog verplichten een mbo diploma te halen?

Eddy, 28-01-2015 11:24 #37
Ik ben sinds 18 mei 2014 werkonbekwaam door een verkeersongeval, hierdoor trek ik een ziekte uitkering. De maand december heb geen uitkering getrokken van de ziekenkas daar
ik tijdens het jaar 2014 geen verlof heb opgenomen. Ik ben bediende en tijdens de vakantie trek ik mijn maandloon. Mijn vraag is, is de werkgever verplicht mij mijn vakantiedagen te betalen?

Montana, 05-12-2014 19:03 #36
Ik werk op een een school (ben een onderwijs ondersteunend personeel) Als wij, de oop-ers verlof willen pakken, moeten we zelf voor een vervanging regelen. En als dat geregeld is dan is het verlof pas goedgekeurd. Is dit cao-beleid? Mogen de leidinggevenden zelf hun beleid maken?

Sandra, 30-10-2014 16:37 #35
Mijn collega gaat per 7 november op zwangerschapsverlof… wij werken in een team van 5 personen.tijdens de kerst periode is het extra druk, er word door de werkgever geen vervanger aangenomen voor de tijd dat zij afwezig is.Nu word er medegedeeld, dat ik mijn roostervrije zaterdag na de kerst moet komen werken.
Mijn vraag is of ik dat verplicht ben te accepteren, en kan ik zelf een andere zaterdag daarvoor eisen wanneer ik dat zelf wil?

May, 27-10-2014 11:12 #34
Ik werk bij een hotel via een uitzendbureau. Nu waren we verplicht maaltijd te nuttigen binnen het restaurant van het hotel en maandelijks wordt ongeveer 80 euro ingehouden verplicht. We kregen een mail dat maaltijd verhoogd is naar 3,15 p dag. Ik heb werkgever aangegeven dat dit teveel voor mij is en ik niet deel wil nemen. Ik kreeg een mail dat er voor iedereen een maaltijd inhouding geldt of je wel of geen gebruik maakt. Ben ik hiertoe verplicht. Het uitzendbureau valt onder RAS CAO.

Bakker, 25-09-2014 19:04 #33
Goedendag,

Ik heb een 0 uren contract in de horeca.
Maar wordt steeds paar uur voordat ik moet werken gebeld dat ik niet hoef te komen. En krijg ook niet betaald daardoor.
Hoeveel uur van te voren moet een werkgever mij melden dat ik niet hoef te werken die avond?

Yamani, 12-09-2014 22:33 #32
Een tussenpersoon in verzekeringen heeft mij een contract aangeboden voor 6 maanden waarvan 1 maand proeftijd. Deze werkgever is een klein tussenpersoon (3 personeelsleden inclusief de eigenaar van het kantoor). Hij heeft geen CAO of andere bedrijfsregeling voor het personeel.

Bij het lezen van de arbeidsovereenkomst heeft de werkgever de volgende zin in de overeenkomst opgenomen namelijk:

Artikel 6: Opbouw van vakantie en opname van vakantiedagen.

" In voorkomende gevallen dat de branche waar de werknemer voor de werkgever werkt collectief een vrije dag heeft om welke reden dan ook- heeft de werknemer de keuze om een onbetaalde vrije dag of een vakantiedag op te nemen"

Wat bedoeld de werkgever met deze zin? is het zo dat bij elke nationale feestdagen of dagen dat tussenpersoonskantoren, verzekeraars of banken dicht zijn dat ik dan een dag moet inleveren?

Mijn tweede vraag is:
ik ga 40 uur per week werken en volgens de overeenkomst staan daar 24 dagen aan vakantie tegenover op jaar basis. Is het bij de wet geregeld dat de boven genoemde vakantie dagen 24 zijn of heb ik recht op meer vakantie dagen? Dit bedrijf kent geen atv dagen of andere extra vrijdagen naast de vakantie dagen die ik boven noemde.

Mike de V., 01-07-2014 18:10 #31
Wij zijn pas in een nieuw pand begonnen en de werkgever verplicht mij om mijn fiets buiten te zetten. zonder dat er een voorziening is waar ik mijn fiets veilig kan neerzetten (denk hierbij aan fietsen rekken, fietsenhok enz).
Mijn vraag is is een werkgever verplicht om in deze voorziening te voorzien?
Wat gebeurt er bij diefstal van fiets die bij een bedrijfspand staat op een veilige plaats? Wie er dan verantwoordelijk? Reactie infoteur, 07-07-2014
Beste Mike,

Nee, dat is een werkgever niet verplicht.
De fiets zelf is eenvoudig te verzekeren, waarbij het in bezit hebben van de sleutel en reservesleutel -ingeval van diefstal- een voorwaarde is, ongeacht de plaats waar deze ontvreemd is.

Bij (grotere) bedrijven is het mogelijk een idee om het bespreekbaar te maken bij de OR

Mvg

Mike, 23-06-2014 17:56 #30
Wat gebeurt er wanneer een werkgever de werknemer verplicht een vakantiedag op te nemen terwijl de dag dat normaal vrij is, word ingeroosterd en deze dag al maanden van te voren is gepland om een speciale gelegenheid mee te maken. De werkgever verplicht dan een vakantiedag op te nemen en dat is buiten proportioneel haantjes gedrag volgens mij. De werkgever heeft aangegeven niet van zijn/haar standpunt te willen wijken.

Bert Harskamp, 04-09-2013 12:13 #29
Geachte infoteur,

Mijn werkgever geeft mij niet de kans om vakantie op te nemen en zegt ook dat ik geen vakantiedagen heb staan. Ik ben in 2010 in dienst getreden en heb dat jaar maar 10 dagen vakantie gekregen en een paar weken tijd voor tijd uit laten betalen. Maar in het contract staat dat ik recht heb op 15 vakantie/11 snipperdagen. Ook heb ik in 2012 maar 5 dagen gehad en kon ik verder geen vakantie krijgen wegens zieke collega's.

Nu is het zo dat ik dit jaar ook maar 1 week heb mogen opnemen vrij laat dit jaar ook ivb. Met zieke collega's.

Ik kan hier nergens iets over vinden. Hopelijk kunt u dit wel.

Groet. Bert

Nicolle, 28-03-2013 09:09 #28
Ik heb ontslag genomen en mijn contract eindigde op 1 februari. Ik heb nog vakantie uren en overwerk uren staan. Ik heb tot nu toe mijn salaris van januari nog niet gehad en ook al mijn uren en vakantie geld nog niet. Er is dus nog niks afgerond. Ik heb al geen inkomen omdat ik zelf ontslag heb genomen en nu dit weer. Hoelang mag mijn oude werkgever hier over doen?

Alvast bedankt!

Richard, 21-02-2013 01:13 #27
Beste,

Ik werk sinds 26 jaar full time in vaste dienst bij een groot postbedrijf, nu wil men mij 300:= euro per maand korten op mijn loon ivm bezuinigingen terwijl ik al jaren dezelfde functie uitvoer. Volgens mij mag dit wettelijk niet, kunt u mij vertellen of dit klopt en/of anders advies geven?

Bij voorbaat dank

Linda, 19-02-2013 21:06 #26
Mijn ex-werkgever komt de afspraken zoals deze zijn vastgesteld in mijn beeindigingsovereenkomst niet binnen de termijn na. Wat kan ik het beste doen? Rustig afwachten, een email sturen, telefonisch contact opnemen? Ik heb eigenlijk geen zin meer in contact op dit moment wil ik het gewoon ook graag afsluiten.
Alvast bedankt

Amsterdam, 15-01-2013 22:30 #25
Als mijn werkgever mij niet uitbetaalt wegens problemen met de subsidie van het uwv mag ik dan werk weigeren? Ik krijg nu 3 maanden geen loon en gelukkig heb ik spaargeld en red ik het daar net mee nog ff ook reiskosten die ik maak dagelijks met de trein waarmee ik 16 euro kwijt ben per dag wat vergoed hoort te worden en ik ook niet ontvang met het loon.

Dit is meerdere malen voorgekomen in het verleden een keer 4 maanden en nu 3 maanden. Reactie infoteur, 17-01-2013
Beste Nick,

Het beste kan je even contact opnemen met het UWV en daar het probleem (anoniem) voorleggen. Zo voorkom je dat je zelf verder in de problemen komt.

Mvg

Withaar de Jong, 11-01-2013 14:14 #24
Ik heb een vraag. Mag mijn werkgever zomaar elke week een uur vakantie inhouden? Ik wil gewoon mijn uren werken, maar ze roosteren me gewoon minder in en trekken dan het uur van me vakantiedagen af en ik wil dat liever niet. Reactie infoteur, 13-01-2013
Beste Withaar,

Nee, vakantiedagen moeten in onderling overleg vastgesteld worden.

Mvg

Jos Pardoel, 08-12-2012 16:39 #23
Ik ben werkzaam als taxichauffeur en had in eerste instantie een jaaruren contract.
Nu kan mijn werkgever niet genoeg ritten voor mij krijgen waardoor het contract werd omgezet naar een partime contract.Hierdoor is mijn uurloon wat in mijn eerste contract staat verlaag, maar mag de werkgever dit zomaar eenzijdig verandere en moet ik hiermee accoord gaan.Ik kan niet tussendoor zelf ontslag nemen omdat een een leerovereenkomst heb met de werkgever waardoor ik er 2 jaar aan vast zit.
Mvg Jos Pardoel Reactie infoteur, 12-12-2012
Beste Jos,

De uren aanpassen kan - gezien de huidige economische situatie- noodzakelijk zijn voor het voortbestaan of rendabel houden van een bedrijf.
De uurlonen in negatieve zin aanpassen mag eenzijdig niet.
Zie b.v.: http://www.ontslag.nl/werknemers/extra/nieuwsoverzicht/mag_een_werkgever_het_… _een_werknemer_verlagen_

Mvg

E. Glas, 20-09-2012 21:33 #22
Bij businesspost te werk gesteld (WNK) via de gemeente.
Post bezorgen, maar geen plek om te eten. geen plek waar je gebruik kan maken van een toilet.
Materiaal (fiets) die niet worden onderhouden (ondanks het op tijd aangeven dat de band compleet is versleten) Maar als de fiets een lekke band krijgt zie je maar hoe je thuis komt. Als je maar wel zorg draagt voor de nog niet rondgebrachte post. Want daar heb je voor getekend. (zorvuldig omgaan met de poststukken)
Waar zijn hier de rechten van de werknemer? Reactie infoteur, 24-09-2012
Beste E,

Ik zou het niet met zekerheid durven zeggen.
Sinds de liberalisering van de postmarkt is er onduidelijkheid.
Het meest aannemelijk zou zijn dat de CAO van Post.nl gevolgd wordt:
http://www.bvpp.nl/images/stories/cao/postbezorgers/caopostbezorgers2012.pdf
Ook in de kamer is er voldoende discussie over. Zie:
http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1840197/2011/01/14/Kamer-wil-geen-uitstel-contract-postbezorgers.dhtml

Mvg

Anoniempje, 04-09-2012 11:10 #21
Geachte Infoteur,

Al enkele keren is mijn relatie met een collega ontploft. Enige tijd geleden is dit wederom gebeurd. Echter nu word ik doodgezwegen door de betreffende collega. Gesprekken met mijn direct leidinggevende en de directie leveren niets op. Zij zien ook geen oplossing voor dit conflict. Gevolg ik ga elke dag letterlijk met buikpijn naar mijn werk en kom met hoofdpijn en doodmoe weer thuis. Deze collega heeft ook zeer regelmatig hooglopende conflicten met mijn andere collega's. Wat te doen en wat zijn de plichten van mijn werkgever hierin? Ziek melden lijkt me de laatste optie omdat ik hier ook mijn andere collega's mee opzadel, echter zie ik bijna geen andere uitweg meer om dit te doen totdat ik een andere baan gevonden heb.

Mvg Reactie infoteur, 05-09-2012
Beste Anoniempje,

De werkgever zal in het algemeen een goede en veilige werkplek voor je moeten creeren.
Zijn de persoonlijke verhoudingen dusdanig verstoord en is er geen zicht op verbetering, dan zal je uiteindelijk voor jezelf moeten kiezen.
Dat je jouw collega's niet wilt opzadelen met extra werkdruk, siert je. Echter… blijvend werken in een sfeer die niet houdbaar is en leidt tot fysieke klachten kan m.i. op termijn alleen maar tot meer klachten leiden.
Ik ben geen deskundige, maar een pas op de plaats is wellicht raadzaam. Kom je er op je werk niet uit (pers. zaken, OR?) zorg dan dat je huisarts op de hoogte is van de situatie, opdat zijn advies je eventueel kan sterken in je motivatie en je beslissing.

Mvg

Marcel, 04-06-2012 21:55 #20
Geachte Infoteur,

Wat heeft voor zin als je werkgever je niet volgens het cao wilt betalen en zijn referentie het minimumloon is.
Volgens het cao elektrotechnische detailhandel behoor ik met functieniveau 4 en loonschaal 8 1881, - p/m euro bruto te verdienen. (installateur audio/video in de breedste vorm, dus geen foto Klein, BCC, Mediamarkt of dergelijke deze werknemers mogen niet in kruipruimte of op ladders staan doen geen cai installaties of kabels wegwerken en dergelijke.) ik verdien bruto p/m 1690, -
Het is ook niet mogelijk om alle wettelijke vakantiedagen op te nemen omdat ik het enige personeel ben, deze worden uitbetaald, ook de bonusdag heb ik nog nooit gehad.
Als het druk is en als de klus ver weg is, maak ik meer uren dan 12 uur, soms zelfs 18 uur of nog meer en 's ochtends gewoon om 09.00 uur beginnen. De vakbond heeft wel voorgesteld een loonvordering en ze zouden de Uneto-VNI benaderen om de werkgever er op het cao te wijzen. De loonvordering heb ik even in de koelkast gezet en de Uneto-VNI laat niets van zich horen. Als ik door rood rijdt krijg ik een bekeuring, als de werkgever zich niet houdt aan het cao die avv verbonden is gebeurt er niets en wordt het als normaal beschouwd ondanks deze ook aan de wet gebonden is. Een dingetje wat ik wil weten: Als je bij je sollicitatie ben aangenomen als installateur mag de werkgever in het contract je contracteren als verkoper? Een verkoper loopt geen arbeidsrisico met werkzaamheden in de winkel terwijl ik in een auto rijdt en dergelijke.Ben je dan wel verzekerd? Voorbeeld: Een interieurverzorger(ster) bij een schoonmaakbedrijf mag geen werkzaamheden verrichten als glazenwasser.(ik spreek uit ervaring.)

Met vriendelijke groet, Reactie infoteur, 08-06-2012
Ik zou het je niet met zekerheid kunnen zeggen Marcel. Neem even contact op met de vakbond.

Mvg

L. Martens, 11-05-2012 14:21 #19
Hallo, kan een werkgever mij verplichten om in mijn pauze of op mijn vrije dag onbetaalde extra taken te verrichten die tot nu toe niet bij mijn takenpakket hoorde? Mvgr. Reactie infoteur, 12-05-2012
Beste L,

Een werkgever kan je nooit verplichten onbetaalde (extra) taken te verrichten; ongeacht waar en wanneer.
De inhoud van het takenpakket zal afhangen van dat wat in de branche gebruikelijk is, binnen de functie omschreven is en/of in de CAO geregeld is. Soms is het ook een kwestie van geven en nemen, maar dit zal ook afhankelijk zijn van je functie, eerder gemaakte afspraken en van de verstandhouding(en) binnen het bedrijf.

Mvg

Mireille Emmerink, 22-01-2012 10:57 #18
Mijn man werkte in fase B voor het uitzendbureau
Hij was uitgeleend maar deze uitlening stopte op 9 december 2011,hij heeft daarna twee weken vakantie opgenomen en zich daarna weer beschikbaar gesteld! Elke dag gebeld met het uitzendbureau maar er was geen werk!
Nu heeft het uitzendbureau per 13 januari 2012 zijn arbeidscontract beeindigd terwijl deze eigenlijk de 20ste van december 2011 al afliep maar dit viel in de opgenoemen vrije dagen!
Nu heeft mijn man de tweede week van januari nog loondoorbetaling gekregn maar de eesrte week van januari heeft hij geen loon ontvangen, het uitzendbureau zegt dat het kerstvakantie was en dat er dan geen loondoorbetaling geldT
Mijn man heeft zich die week dus weel beschikbaar gesteld en het is hem ook niet meedegedeeld dat hij dan niet doorbetaald zou krijgen.
Mijn vraag is ook klopt het dat tijdens opgenomen vrije dagen de duur van het contract verlengd wordt met het aantal opgenomen vrije dagen!?
Waarschijnlijk erg warrig allemaal het is voor ons ook net een puzzel? Reactie infoteur, 23-01-2012
Beste Mireille,

Ik zou het niet met zekerheid durven zeggen.
Kijk even bij onderstaande link voor meer informatie, het stellen van een vraag en advies.
http://www.jurofoon.nl/nieuws/weblog.asp?id=2657

Mvg

Richard, 20-01-2012 19:05 #17
Ik ben vrachtwagenchauffeur maar omdat het soms wat minder druk is zegt mijn baas dan dat ik maar een dag thuis moet blijven. Dit is al een paar weken achter elkaar voor gekomen en ik heb mijn baas daar op aangesproken dat ik het daar niet mee eens ben want als ik van de zomer op vakantie wil gaan dan heb ik niet genoeg verlof dagen meer.
Mijn vraag is dan ook kan mijn baas me verplichten om een dag per week thuis te blijven? Reactie infoteur, 21-01-2012
Beste Richard,

Het keuzemoment voor het opnemen van vrije dagen ligt in principe bij de werknemer en niet bij de werkgever. Als de omstandigheden zich er voor lenen kan de werkgever arbeidstijdverkorting aanvragen. Deze omstandigheden moeten dan wel buiten het normale ondernemersrisico vallen.
Hierbij een citaat op een soortgelijke vraagstelling:
"Als partijen geen bijzondere regeling over het opnemen van vakantiedagen hebben opgenomen in de arbeidsovereenkomst of bijvoorbeeld CAO, dan geldt in principe de wettelijke regeling. Deze bepaalt dat de werkgever de tijdstippen van aanvang en einde vakantie vaststelt overeenkomstig de wensen van de werknemer, tenzij gewichtige redenen zich daartegen verzetten. Het keuzemoment ligt dus bij de werknemer. "
Zie ook: http://www.jobcircle.nl/forum/showthread.php?t=117

Mvg

Willem, 15-12-2011 14:55 #16
Wij werken met 20 medewerkers in een bedrijf, nu is er een bedrijfuitje maar hier worden 4 medewerkers door de directie op buitengesloten, mag dit wettelijk. Want eerlijk vind ik dit namelijk niet. Reactie infoteur, 17-12-2011
Beste Willem,

Een bedrijfsuitje is vrijblijvend en niet (CAO) verplicht. Of het de verstandshouding en de motivatie binnen het bedrijf ten goede komt kun je je afvragen? Lijkt me zeker niet.

Mvg

Yvonne, 12-12-2011 11:24 #15
Hoelang van te voren moet de werkgever (horeca) mijn dochter vermelden op welke feestdagen ze moet werken? Wij willen ook afspraken maken met familie en eten voor de kerst en weten tot op de dag van vandaag niet of mijn dochter met kerst en oud en nieuw moet werken. Reactie infoteur, 15-12-2011
Beste Yvonne,

Binnen de horeca kan dit erg lastig zijn omdat het in te plannen personeel sterk afhankelijk zal zijn van de reserveringen die geplaatst zijn/worden.
Daar de loonkosten een stuk hoger zullen zijn tijdens het werken gedurende feestdagen, kan ik me voorstellen dat een werkgever hier voorzichtig mee is en zo lang mogelijk met het inplannen wacht.
Maar… kerst nadert en enige duidelijkheid mag je (dochter) wel verlangen. Toch met enige klem een toezegging 'afdwingen'. Veel meer kan je vrees ik niet doen.
Misschien heb je aan gelinkte site nog wat:
http://www.khn.nl/content-template/-/asset_publisher/qJ4e/content/cao-horeca-2010-2012/?redirect=http%3A%2F%2Fwww.khn.nl%2Fpersoneel%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_U2nF%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_kK0t__column-2%26p_p_col_count%3D1

Lida van der Varst, 03-12-2011 12:37 #14
Ik werk 1 dag per week. Wel vaste werkdag op maandag.
Hoe zit het met de betaling van zon en feestdagen die op maandag vallen.Kerst pasen enz.Is er een verplichting om op die dagen te werken.
Graag u reactie Reactie infoteur, 04-12-2011
Beste Lida,

Werken tijdens de feestdagen moet zijn vastgelegd in de cao. Voor de meeste mensen geldt dat de feestdagen vrij zijn, maar er zijn natuurlijk bepaalde personeelscategorieën die verplicht worden om te werken. Denk aan verplegend personeel, maar ook aan werknemers in volcontinu bedrijven.
In de regel is in de cao ook geregeld dat er voor het werken tijdens de feestdagen een behoorlijke toeslag wordt betaald. Kijk dus altijd je cao na.
Als deze regelingen (cao) duidelijkheid geven, geldt voor jou een vergoeding op de feest-maandagen naar verhouding tot het aantal uur dat je werkt. (dit geldt ook voor de opbouw van je vrije dagen) Dit zal deels loonderving voor jou betekenen omdat veel 'feestdagen' op de maandag vallen.

Mvg

Henk Kempees, 02-11-2011 14:26 #13
Mijn zoon werkt in de horeca. Hij heeft een tijdelijk kontract van een half jaar. Zijn leeftijd is 21 jaar. Gemiddeld maakt hij meer dan de contractuele 38 uur. Hoe wordt dit berekend m.b.t. meer uren per week? Reactie infoteur, 03-11-2011
Beste Henk,

Overuren moeten (uiteindelijk) worden uitbetaald of omgezet in vrije tijd.
Kijk voor de regelingen binnen de CAO voor de Horeca bij deze link:
http://www.khn.nl/documents/10156/52093/ARTIKEL+8+OVERWERK.pdf
of op: www.khn.nl

Mvg

Paul, 13-04-2011 08:44 #12
Wat zijn de rechten een werknemer en de en de plichten van de werkgever in geval van slechte weersomstandigheden. Een werknemer moet al het mogelijke doen om op zijn werk te verschijnen, maar dat lukt uiteindelijk niet. Bij welke partij ligt dan het risico? De werkgever heeft tenslotte de zorgplicht voor zijn werknemer en kan niet zomaar loon opschorten of een dag verlof afschrijven. UItgaande van het feit dat een medewerker geen misbruik van de situatie probeert te maken.

Monique van der Heijden, 06-04-2011 18:41 #11
Mijn werkgever wil dat ik vakantiedagen opneem als het 2e paasdag/2e pinksterdag is (dus de algemeen erkende feestdagen). In mijn cao staat dit niet vermeld en ook niet in mijn contract. Mag dit wel?

M. van Schravendijk, 16-03-2011 19:47 #10
Mag een werkgever je verbieden om een zelf meegenomen maaltijd op te warmen en te nuttigen? Ik werk op een sportschool en werk van 12.00 tot 21.00, rond 5 uur wil ik graag eten, maar mijn werkgever verbiedt mij nu om warm te eten, anders krijgen de klanten misschien honger?

Jasper, 15-03-2011 19:03 #9
Mijn moeder heeft de afgelopen tijd gewerkt bij een bedrijf, als "leerling". Nu ze net klaar is met de opleiding blijkt dat er geen vacature is binnen het bedrijf. Omdat ze voor de opleiding al werkzaam was bij het bedrijf heeft ze een vast contract en moet het bedrijf een vervangende functie voor haar zoeken. Het is mij niet bekend of ze alleen recht heeft op behoud van uurloon (wat niets waard is als ze bijvoorbeeld een nul-urencontract krijg aangeboden) of dat ze ook recht heeft op behoud van uren of totaal loon. Kunt u mij hier antwoord op geven?
Met vriendelijke groet, Jasper

Jasper, 15-03-2011 19:00 #8
Mijn moeder heeft de afgelopen tijd gewerkt bij een bedrijf, als "leerling". Nu ze net klaar is met de opleiding blijkt dat er geen vacature is binnen het bedrijf. Omdat ze voor de opleiding al werkzaam was bij het bedrijf heeft ze een vast contract en moet het bedrijf een vervangende functie voor haar zoeken. Het is mij niet bekend of ze alleen recht heeft op behoud van uurloon (wat niets waard is als ze bijvoorbeeld een nul-urencontract krijg aangeboden) of dat ze ook recht heeft op behoud van uren of totaal loon. Kunt u mij hier antwoord op geven?
Met vriendelijke groet, Jasper

Alma, 15-01-2010 11:57 #7
Onze dochter werkt in juli 2 jaar bij een kinderdagverblijf. Zij heeft een contract van 18 uur, maar werkt meestal 36 uur per week. Haar werkgever belooft haar steeds meer uren maar voert dit niet uit. Je bouwt volgens mij rechten op als je langer dan een bepaalde tijd meer werkt als je contract. Zij moeten dan toch een contract geven voor meer uren?
Kunt U mij daar antwoord op geven?

m.vr.gr.

Dick Bakker, 05-01-2010 12:23 #6
Mag een werkgever op een bepaald moment nieuwe medewerkers minder vakantiedagen toekennen (26) dan de reeds in dienst zijnde werknemers (32)?
In mijn ogen is dat een vorm van discriminatie welke niet is toegestaan. Het argument van de werkgever is?de kosten te drukken?. M.i. kan dat wel, maar dan alleen als het zeer zwaar weegt (bedrijfseconomische redenen) en dan nog, zou het voor ALLE werknemers moeten gelden.
Zie ik dit goed?

Sander Metz, 28-08-2008 18:20 #5
Als mijn Arbeidscontract niet wordt verlengd door de werkgever en bij rechtswege ontbonden wordt en in mijn contract staat bij beeindiging van welke aard dan ook. Neemt de werknemer de auto / het leasecontract persoonlijk over. Ik kan dit niet betalen! Is dit wettelijk toegestaan? Kan de werkgever met de wetenschap dat de werknemer in een behoorlijke schulden last komt deze actie zomaar doorzetten.

Mark, 06-07-2008 22:33 #4
Als ik als werknemer door mijn werkgever binnen het bedrijf word overgeplaatst naar een andere afdeling zonder ik daarmee ingestemd heb en zonder ook maar enig soort van overleg waarbij mijn functie en salaris wel hetzelfde blijft
moet ik daar dan zomaar mee leren leven zoals mijn bedrijfsmanager zegt.
want ik wil het absoluut niet! Reactie infoteur, 09-07-2008
@ Mark, ik vrees dat het zuiver juridisch toegestaan is, indien je functie en salaris hetzelfde blijft (zie ook het artikel Arbeidsovereenkomst). Of het netjes of fatsoenlijk is om dit zonder enig overleg te doen is natuurlijk een ander verhaal.
Voor de zekerheid zou je dit ook nog met details voor kunnen leggen aan het juridisch loket van jouw regio (zie www.juridischloket.nl)
Succes ermee en een groet van Sila (auteur artilkel)

Mirjam Tadema, 17-06-2008 11:55 #3
Als een persoon wordt gevraagd door een nieuwe opdrachtgever onbetaalde arbeid te verrichten als zijnde onbetaalde proeftijd, waarna een arbeidsovereenkomt zonder proeftijdbeding in het vooruitzicht wordt gesteld; is dit dan wettelijk toegestaan? En wordt de (bij gebleken geschiktheid) toegezegde overeenkomst alsnog niet aangeboden, dan is er een x aantal uren/dagen inkomstenderving. Mag dit? En hoe dit te ondervangen? Reactie infoteur, 09-07-2008
@ Mirjam, je kunt hierover meer informatie vinden in het artikel de Arbeidsovereenkomst (link staat onderaan het artikel onder het kopje 'Meer Arbeid Recht & Wet)
Succes ermee en een groet van Sila (auteur artikel)

Rosette van Trigt, 26-05-2008 15:45 #2
Is er een wettelijke regeling dat een werkgever binnen een bepaalde tijd het vakantie geld moet uitkeren? Reactie infoteur, 09-07-2008
@ Rosette, vakantiegeld moet inderdaad binnen een bepaalde tijd uitgekeerd worden. Gebeurt dit niet, dan kun je dit binnen twee jaar zelf opeisen, zie ook het artikel Minimumloon en Minimumjeugdloon (een directe link onderaan dit artikel).
Succes ermee, groetjes van Sila (auteur artikel)

B. A. de Rooy, 25-02-2008 14:14 #1
Uit het stuk blijkt niet of voor loonvorderingen bij de kantonrechter een verzoekschriftenprocedure dan wel een dagvaardingsprocedure dient te worden gevolgd? Reactie infoteur, 05-03-2008
@ B.a. de rooy, bedankt voor deze opmerkzame reactie. Dit staat er inderdaad niet expliciet genoeg in. De bedoeling was om een link naar het artikel:
http://mens-en-samenleving.infonu.nl/12282-rechtbank-procedure-burgerlijk-recht.html op te nemen, waar nader ingegaan wordt op de genoemde procedures.
Deze link is er helaas niet in gezet en over het hoofd gezien, maar is alsnog toegevoegd in het artikel.

Nogmaals bedankt voor het opmerken!
Groeten van Sila (auteur artikel)

Infoteur: Sila
Laatste update: 05-03-2008
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Banen
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 57
Schrijf mee!