InfoNu.nl > Zakelijk > Zakelijk > De curator mag wel heel veel

De curator mag wel heel veel

De curator mag wel heel veel Wat mag de curator allemaal doen als u in een faillissement bent verwikkeld. Waarover mag u als gefailleerde nog zelf beslissen en wat is eigenlijk de taak van een curator bij een faillissement, wat de bevoegdheden? Het wordt in dit artikel uitgelegd. Bovendien ga ik in op het verzoek tot het onder curatele stellen van een persoon. Wie kan vragen om een ondercuratelestelling en wie beslist daarover.

Wat is een curator?

In het Latijn staat curator voor voogd respectievelijk verzorger van waanzinnigen of verkwisters. Dat is nogal wat. In onze wetgeving kent de rechtbank iemand een curator of bewindvoerder toe indien hij handelingsonbekwaam is of in een faillissement is verwikkeld. In beide gevallen bent u in feite onder curatele gesteld. De curator is in feite uw voogd, en handelt daar ook naar.

Taak van de curator

De bevoegdheden van de curator gaan ver. Een curator is door de rechter is aangewezen en gemachtigd om het beheer te voeren over de bezittingen van een andere persoon of van een rechtspersoon. Hij is de wettelijke vertegenwoordiger van de persoon of rechtspersoon, die onder zijn bewind valt, de curandus. De curator is dus bij alle belangrijke beslissingen betrokken en voert ze uit, of stelt ze bij. De curator dient in het belang van de schuldeisers de boedel te liquideren en binnen de mogelijkheden en wettelijke regelingen zo veel mogelijk schuldeisers hiervan uit te betalen.

Wat een curator zoal doet, de bevoegdheden, ziet u in onderstaand lijstje:
 • Hij maakt een boedelbeschrijving, een lijst van uw bezittingen en schulden.
 • Hij liquideert uw vermogen en verdeelt de baten onder de schuldeisers.
 • Hij beschermt de boedel, om te voorkomen dat delen van de bezittingen verdwijnen.
 • Hij beheert alle administratieve zaken van de gefailleerde.
 • Hij beheert alle kassen.
 • Hij beheert alle waardevolle zaken zoals sieraden.
 • Hij rapporteert aan de rechter-commissaris, die op zijn beurt weer toezicht houdt op de curator en het verloop van het van het faillissement. De rechter-commissaris let er onder meer op dat de belangen van zowel de curandus als de schuldeisers voldoende in de gaten worden gehouden.
 • Hij opent al uw post, zowel uw brieven als eventuele mails. Post die niet betrekking heeft op de boedel moet hij direct aan de gefailleerde doen toekomen.
 • Hij kan zo nodig rekeningen openen.
 • Hij bepaalt in overleg met de rechter-commissaris welk deel van het inkomen u zelf mag besteden voor de noodzakelijke persoonlijke uitgaven.
 • Hij kan en zal zo nodig bestaande overeenkomsten beëindigen. Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan een huurovereenkomst of een arbeidsovereenkomst. Het kan ook een andere overeenkomst zijn die door u tussentijds is gesloten, maar waarvoor u van de curator geen toestemming heeft.
 • Tot slot bent u verplicht om de curator alle informatie te geven, die hij nodig heeft om zijn werk goed te kunnen verrichten. U mag niet zonder toestemming naar een andere woonplaats of naar het buitenland verhuizen. Ook moet u voor iedere handeling met financiële gevolgen, toestemming vragen aan de curator.

Onder curatele stellen

Het onder curatele stellen is bedoeld voor personen, die hun eigen belangen, financiële en andere persoonlijke belangen, niet meer kunnen behartigen. Het is ook mogelijk bij verkwisting en aantoonbaar langdurig en nadelig drankmisbruik. Eenmaal onder curatele gesteld, verliest de onder curatele gestelde zijn handelingsbekwaamheid en mag daardoor niet meer zonder toestemming van de aangewezen curator, zelfstandig rechtshandelingen verrichten. Een ondercuratelestelling kan worden aangevraagd door:
 • De betrokkene zelf.
 • Diens partner of familieleden tot in de vierde graad. Dat wil zeggen de ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, de broers, zussen, ooms, tantes,neven en nichten.
 • Wanneer betrokkene nog minderjarig is, kan ook de voogd een onder curatele stelling aanvragen.
 • De officier van justitie.
 • De instelling of woonvoorziening waar betrokkene verblijft. Eis daarbij is wel dat de instelling moet vermelden waarom de partner van de betrokken persoon, of de bloedverwanten in de eerste of tweede graad, de voogd, de curator of de bewindvoerder niet zelf het verzoek daartoe indienen.

Aandachtspunten onder curatele stelling:
 • Velen kunnen een onder curatele stelling aanvragen, maar het verzoek tot ondercuratelestelling moet worden gedaan bij de rechtbank in het arrondissement waar betrokkene woont. De rechtbank beslist over het verzoek.
 • De betrokkenen, ook de persoon voor wie onder curatele stelling is aangevraagd, kunnen binnen twee maanden hoger beroep aantekenen tegen de gerechtelijke uitspraak. Hiervoor hebt u wel een advocaat nodig.

Commissie van schuldeisers

De rechtbank kan bij het vonnis tot faillietverklaring of op een later moment besluiten om uit de haar bekende schuldeisers een voorlopige commissie van drie leden te benoemen. Zij brengen advies uit aan de curator, maar die kan het advies naast zich neerleggen. Als de curator het advies naast zich neerlegt moet hij dat de commissie onmiddellijk laten weten. De commissie kan zich dan wenden tot de rechter-commissaris. De gefailleerde dient desgevraagd te verschijnen en uitleg te geven.

De curator mag niet alles

De curator mag veel maar niet alles. Dat wil zeggen zaken kunnen worden herroepen. Ieder van de schuldeisers en ook de gefailleerde kunnen per verzoekschrift tegen elke handeling van de curator bij de rechter-commissaris bezwaar maken en eventueel om een herziening van besluiten vragen. De rechter-commissaris beslist daarop binnen drie dagen. Verder geldt dat de curator elke drie maanden verslag uitbrengt over de toestand van de boedel. Dit verslag wordt ter beschikking gesteld aan de griffie van de rechtbank en kan kosteloos worden ingezien. De termijn kan door de rechter-commissaris worden verlengd.

Slot

Dit alles overziend is het woord curator nog niet zo slecht gekozen. U mag namelijk bijna niets meer. Toch lonkt soms een doorstart van het bedrijf of een ander perspectief, waar u zich met alle energie op kunt richten. Maar het zal niet meevallen. Het is maar beter, om niet in de situatie van curandus te komen.

Lees verder

© 2007 - 2015 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Persoonlijk failliet laten verklaren: regels en voorwaardenJe persoonlijk failliet laten verklaren is geen prettige beslissing, maar in bepaalde gevallen echter wel de beste besli…
Curator en onder curatele staanEr zijn mensen die totaal geen zicht hebben op de financiën. Ze kunnen hun financiele belangen dan ook niet goed zelf be…
Een faillissement, wat betekent dat voor uEen faillissement, wat betekent dat voor uFailliet gaan of dreigen failliet te gaan. Wat betekent het nou als een bedrijf of persoon failliet wordt verklaard. Kun…
Geld terugvragen bij faillissementVeel mensen denken dat zij meestal al hun geld kwijt zijn wanneer een bedrijf failliet gaat en zij daar nog geld van teg…
Faillissement, faillissementswet wordt insolventiewetFaillissement, faillissementswet wordt insolventiewetEen faillissement komt vaak voor, surseance van betaling ook. Het Nederlandse faillissementsrecht is voor een deel sterk…

Reageer op het artikel "De curator mag wel heel veel"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Reacties

Bas, 25-03-2015 17:52 #80
Beste,

ik heb onlangs zelf failliesement aangevraagt kon belasting bvba en boekhoudkosten zowel socialebijdragen niet meer betalen, op 2-3-2015 is failliesement uitgepsroken.
Boekhouder begint over hiaat omdat bij de start van de ebvba de eerste maanden niet actief was… Reden daarvan is beloofde wwrken gingen niet door dus moest verder zoeken naar klussen dat duurde een paar maanden.
Wat kan ik hier tegen doen?
Ook vraagt hij om boekhouding 2015 maar ik heb enkel 1 dag gewerkt dus 1 uitgaande factuur… Hij heeft alle facturen zowel boekhoudihg en het geld van die factuur op de rekening gekregen.
Boekhoudkantoor werkt niet meer mee nadat hun alle balansen en alle boekhouding hebben over gedragen aan curator…
Wat wel ergens te begrijpen is ze krijgen nog geld.

Alvast bedankt Reactie infoteur, 26-03-2015
Beste Bas,
Waarschijnlijk was de bvba wel actief maar waren er geen inkomen, en dat kan gebeuren. Dit is dus uit te leggen en dat zal ook de curator begrijpen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

José, 23-03-2015 19:44 #79
Dat is gelijk ook mijn vraag. Word per 1 april 2015 curator van mijn 18 jarige dochter, die een verstandelijke beperking heeft. Onduidelijk is wat ik wel en niet mag. Dit staat zo duidelijk niet echt beschreven. Ze heeft de implanon (3 jaar werkend anticonceptie) laten verwijderen, mag ik zorgen dat ze de prikpil gaat gebruiken? Ze neemt nu de "gewone"pil, maar heeft een sterke kinderwens. Of zoiets als; ze wil van school, en op haarzelf gaan wonen, heb ik daarin wat in te brengen, kan ik dat tegengaan? Of; ze heeft contact met haar vader, die alles prima vindt, haar dus negatief beïnvloedt, al ziet hij dat zelf waarschijnlijk niet zo. Allemaal vragen, waar geen directe antwoorden voor zijn. Bij wie kan ik terecht, zodat ik mijn curatorschap goed kan gebruiken, voor het welzijn van mijn dochter, Ze zal het vast niet overal mee eens zijn. Help, hoe doe ik het goed? Reactie infoteur, 24-03-2015
Beste José,
Als iemand ook wilsonbekwaam is (vast te stellen door een arts), mag u ook de beslissingen omtrent zorg nemen, maar met een kind dat niet echt wil meewerken, blijft dit een lastige zaak.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

D., 19-03-2015 09:57 #78
Goedemorgen,

Mijn vriend heeft een eigen bedrijf en eergisteren de mail ontvangen van de curator dat hij contact met hem moet opnemen i.v.m. zijn faillissement. Dat heeft hij gedaan maar de curator was niet meer aanwezig. Vandaag wil hij bellen, echter is de mobiele telefoon al afgesloten. Hoe kan dit? Kan dit zomaar? Zijn rekeningen zijn ook geblokkeerd; dit was natuurlijkt te verwachten.

Hartelijke groet. Reactie infoteur, 19-03-2015
Beste D,
Een reden om de mobiele telefoon af te sluiten kan zijn dat er hoge kosten werden gemaakt of dat er betalingsachterstanden waren. Dat de rekeningen zonder toestemming van de curator niet kunnen worden gebruikt, is gebruikelijk. Wellicht is nog wel een prepaid telefoon mogelijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Robert, 05-03-2015 19:20 #77
Ik heb mijn bedrijf in 2011 failliet laten gaan, Maar elke keer als ik mijn naam in toets kom de faillissement te voor schijn hoe lang blijft dit staan. Reactie infoteur, 05-03-2015
Beste Robert,
Als het goed is zijn insolventiegegevens raadpleegbaar tot zes maanden na beëindiging van de insolventie. Als het om een andere website gaat, kunt u wellicht de website of via google verzoeken om uw gegevens van de site weg te halen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Veronique, 21-02-2015 12:52 #76
Ik heb mijn faillissement zelf aangevraagd op 5 feb 2014, deze is uitgesproken in mei in de rechtbank van Dendermonde, waarbij ik vrij van schulden werd verklaard. De curator heeft alle schuldeisers aangeschreven, waarop maar 2 hadden gereageerd. Ik had namelijk een huurovereenkomst met brouwerij Haacht, waar ik 4 maand achterstond met de huur. Deze hebben niet gereageerd op het aanschrijven van de curator. Nu staat de huurwaarborg nog vast op de bank, en wil de brouwerij dat ik deze vrij geef aan hun, dit zit momenteel bij de advocaat, maar wil toch nog wat extra info, het pand staat te koop ondertussen, ik vind dat ze der geen recht op hebben, ik heb enorm veel geld in de zaak gestoken, er was niets geschilderd, geen verlichting, geen meubilair, waar ik alle bewijzen van heb. Maak ik kans op die huurwaarborg bij een rechtszaak of niet?
Alvast bedankt! Reactie infoteur, 21-02-2015
Beste Veronique,
De huurwaarborg is voor het geval er huurachterstanden zijn of het pand met schade wordt achtergelaten. Als dat niet het geval is, moet de eiser maar aantonen er wel recht op te hebben. Het helpt u enorm als u foto's hebt van het moment waarop u het pand in gebruik had. De verhuurder zal ongetwijfeld zijn best doen om te doen lijken dat er schade is aangericht. Overigens is een normaal onderhoud (schilderen en dergelijke) voor de verhuurder en niet de huurder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jose, 13-02-2015 15:45 #75
Ons bedrijf is 2008 failliet verklaard. Wij zijn hierdoor privé in een schuldsanering terecht gekomen. Inmiddels achter de rug met schone lei. Maar als ik de naam van mijn man intoets op internet kom ik nog steeds uit bij de deurwaarders site met alle gegevens over het faillissement, door iedereen in te zien. Hoe lang mag hij dit op internet laten staan? Reactie infoteur, 14-02-2015
Beste Jose,
De gegevens blijven tot zes maanden na de beëindiging van een schuldsanering in het Landelijk Register Schuldsaneringen staan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk, 09-02-2015 11:06 #74
Hallo, een klant van ons is failliet verklaard, wij hadden diverse goederen als, IP Telefoon toestellen, die nog niet geheel afbetaald waren, op de bedrijfslocatie staan. We hebben enkele dagen voor het faillissement de goederen (wegens onderhoud op locatie) nog aangetroffen. Inmiddels een paar weken verder, geeft de curator aan dat er geen beslag op onze goederen gelegd kan worden, gezien deze niet aanwezig zijn, zij voegt daar direct aan toe, ik zou het bedrag maar afboeken als ik u was… Is het niet de bedoeling van de curator om hier juist op te treden? Op dit moment probeert de curator in elk geval actief om zo snel mogelijk van ons af te komen, we hebben ook een brief gehad dat er niets uitgekeerd gaat worden aan ons. Ondertussen is de failissant met onze spullen aan de haal en de curator is niet geïnteresseerd… Moeten we een klacht indien tegen de curator? Aangifte doen bij de politie? Ik vind dit zo raar, het gaat om ruim 2000,- euro… Reactie infoteur, 09-02-2015
Hallo Henk,
U probeert zo veel mogelijk van uw geld en goederen terug te krijgen en de curator zou u daarbij inderdaad moeten helpen. Als u kunt aantonen dat de goederen er wel waren, kunt u wellicht aangifte doen bij de politie wegens verduistering en aan de hand daarvan de curator/rechter-commissaris aanspreken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

D., 28-01-2015 07:27 #73
Mag je naar het buitenland als je onder curatele staat? Reactie infoteur, 28-01-2015
Beste D,
Zonder toestemming van de curator mag u niet naar het buitenland.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans, 09-12-2014 18:27 #72
Beste Zeemeeuw,

Eerste vraag is over een faillissement eenmanszaak sinds April 2014, curator heeft aangegeven dat het 3-6 maanden zou gaan duren, we zijn 8 maanden verder en het is nog steeds niet afgewikkeld. Hoe lang mag dit zo door blijven gaan? Het was een kleine simpele eenmanszaak en administratie was op orde.

Tweede vraag is bij een akkoord van een totale schuld van c.a. 40.000 a 50.000 euro, hoeveel moet een akkoord bedragen? Curator wil daar niets over kwijt, begrijpelijk want die wil zo hoog mogelijk akkoord hebben en kan niet adviseren hierin. In de boedel zal nu ongeveer 4.000 euro zitten van afdrachten van mijn loon.

Derde vraag is dat ik sinds 2011 al bestuurder ben geweest bij een stichting en ben ik in dienst geweest bij deze stichting, echter begin 2012 ontslag maar nog wel bestuurder. De stichting bestaat nog, echter sinds het faillissement van April 2014 van de eenmanszaak ben ik als bestuurder uit mijn functie automatisch ontheven volgens de statuten (vanwege persoonlijk faillissement). Echter heb ik sinds enkele maanden een arbeidscontract bij deze stichting (via de nog wel bestaande bestuurder die in Amerika woont). De curator bemoeit zich met de stichting en volgens mij kan dat niet zomaar. De stichting staat los van mij persoonlijk en heeft al helemaal niets te maken met de eenmanszaak die failliet is gegaan. Hij ziet gelden binnenkomen op de rekening van de stichting omdat de rekening op zakelijk niveau ingezien kunnen worden omdat de zakelijke rekeningen gekoppeld waren met 1 login en wachtwoord, zodoende kan hij ook alles inzien van de stichting, volgens mij is dat verboden en mag hij dit niet zomaar doen en zich hiermee bemoeien, klopt dit?

Graag advies! Reactie infoteur, 10-12-2014
Beste Hans,
1. De curator mag extra tijd verbruiken als de zaak dit nodig maakt. Een rechter kan vooraf hieraan voorwaarden hebben gesteld en dan is er een verlenging via de rechter-commissaris nodig, of u vindt het veel te lang duren en dan kunt u de rechter vragen om de afhandelingstijd te bekorten en een einddatum te prikken, maar een curator zal zich hiertegen kunnen verzetten.
2. U kunt een schuldeiser niet dwingen om akkoord te gaan, wel kan een faillissement worden opgeheven bij onvoldoende baten. In dat geval stelt de curator de rechtbank voor om bij gebrek aan baten het faillissement op te heffen.
3. Door uw arbeidscontract bij de stichting, mag de curator nagaan wat u er verdient. Maar de curator heeft naar mijn mening verder niets in de stichting te zoeken en de bestuurders kunnen zich hiertegen verzetten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Channa, 04-12-2014 17:07 #71
Hallo,

Ik had een vraagje. Ik sta al 8jaar onder curatele en wil daar graag onderhand wel van af. Hoe kan ik dat regelen? Reactie infoteur, 05-12-2014
Hallo Channa,
Dan moet u, omdat u zelf geen rechtshandelingen mag verrichten, dit via de curator doen of iemand vinden die voor u in staat en naar de rechter wil gaan om de curatele op te heffen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Luuk Huigsloot, 03-12-2014 11:45 #70
Wij verhuren een restaurant, de eigenaar heeft zijn eigen faillissement aangevraagd en dan is er een curator gekomen, deze verkoopt de inboedel en deze mensen gaan dit vanuit het restaurant verkopen, vlg de curator mag hij drie maanden gebruik maken van het pand, maar dat geldt toch niet voor de opkopers? Hoe zit het dan met Huur/gas licht en water? Reactie infoteur, 03-12-2014
Beste Luuk Huigsloot,
De kosten van gebruik (gas, licht en dergelijke) komen ten laste van de boedel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tom, 17-10-2014 17:22 #69
Geachte,

Mijn zwager is vorig jaar failliet gegaan(eenmanszaak) maar handeld op adres waar wij wonen. Nu heeft de curator een post blokkade op de post. Dit houdt in dat post van ons prive er ook naar toe gaat. Echter is het zo dat wij totaal niks met zijn bedrijf niks te maken hebben.
Mijn vraag is of de curator onze prive post met een andere naam en achter ook mag achterhouden? Hierdoor heb ik nu belangrijke post gemist.

Vriendelijke groet, Tom Reactie infoteur, 18-10-2014
Beste Tom,
Als de rechter-commissaris daartoe geen toestemming heeft gegeven, mag uw post niet worden tegengehouden. Handiger is het misschien als uw zwager een postbus neemt, zodat er geen verwarring meer mogelijk is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Michel Bille, 11-09-2014 11:25 #68
Geachte,
Kunt u mij laten weten of een buitenstaander van een faillissement persoonlijke gegevens over de gefailleerde mag opvragen bij de curator? (Waar ligt de grens in dit opzicht mbt Privacy?)
met dank!
Michel bille Reactie infoteur, 11-09-2014
Beste Michel Bille,
Een curator mag zelf gegevens inzien van de onder curatele gestelde zonder dienst toestemming. De curator beslist vervolgens of het opportuun is dat een buitenstaander om privégegevens vraagt en krijgt. Als de curator volgens de onder curatele gestelde te ver gaat, kan hij bezwaar maken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

E., 11-09-2014 10:46 #67
Maar wat als je niet zelf het faillissement aanvraagt maar een crediteur?
---
Reactie infoteur, 12-04-2014
Beste Willem,
Alle handelingen die tijdens een aankomend faillissement leiden tot minder vermogen bij de aanstaande gefailleerde kunnen in beginsel door de curator worden teruggedraaid.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw
--- Reactie infoteur, 11-09-2014
Beste E,
Als een faillissement in de lucht hangt, mag de boedel van de zaak niet opzettelijk door de aanstaande gefailleerde worden benadeeld door vermogen weg te halen of andere handelingen te verrichten die de schuldeisers zeker zullen benadelen. Ook als een ander het faillissement aanvraagt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lieve, 09-09-2014 16:54 #66
Vraag:
welke termijn staat ervoor dat de curator het woonhuis verkoopt uit de inboedel, om andere woonruimte te zoeken?
1,5 maand voor datum dat ik eruit moet zijn, heb ik dit te horen gekregen. Woningbouw gaat helaas niet zo snel met urgenties.
zijn er wettelijke termijnen voor? Reactie infoteur, 10-09-2014
Beste Lieve,
Hier staat geen vaste termijn voor, maar als u anders op straat komt te staan terwijl u wel uw best doet om vervangende woonruimte te vinden, kunt u dit het beste zo snel mogelijk aan de curator laten weten en als die niet meewerkt aan de rechter-commissaris.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Angelique, 06-08-2014 10:02 #65
Het is een particuliere hypotheek. We gaan ook maar met een advocaat praten want volgens mij gebeuren er dingen die niet in orde zijn. Reactie infoteur, 06-08-2014
Beste Angelique,
De curator heeft niets met uw particuliere geld te maken, alleen met de bv.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Angelique, 04-08-2014 16:46 #64
Mij partner heeft voor zijn BV faillissement aangevraagd. Dit is uiteindelijk opgeheven bij gebrek aan baten. Wij hebben dit op internet moeten lezen. De curator communiceert helemaal niet met ons. Nu heeft de bank een brief gestuurd dat wij een hypotheek achterstand hebben. Dit terwijl wij dit gewoon iedere maand hebben betaald. Nu blijkt dat geld door gestort te zijn naar de curator omdat zijn kosten vergoed wil hebben. Wij hebben nooit een factuur/bericht van hem gekregen hierover en hebben nu dus een hypotheekachterstand. Mag dit zo maar? Reactie infoteur, 05-08-2014
Beste Angelique,
De curator heeft recht op de betaling van zijn salaris maar om het op deze manier te doen verdient geen schoonheidsprijs. Is dit een particuliere hypotheek of een hypotheek voor de bv? Als het particulier geld is, is het helemaal vreemd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Patricia, 25-07-2014 16:12 #63
Ik sta onder curator.heb sinds een jaar een nieuwe vriend en wil verhuizen naar zijn woonplaats.ik kan daar werk en woonruimte krijgen.er is dus geen sprake nog van samenwonen.mijn curator wil hier niet aan mee werken.mag dat, en wat kan ik doen om dat wel te bewerkstelligen? Reactie infoteur, 25-07-2014
Beste Patricia,
Hier spelen twee dingen. De verhuizing kan een curator vervelend vinden, maar het samenwonen toch niet? Bovendien levert de verhuizing u kennelijk werk op. Als u wilt dat het doorgaat en u blijft in Nederland, dan kunt u het beste contact opnemen met de rechter-commissaris die de curator heeft aangesteld. Die kan eventueel een nieuwe curator in de (buurt van de) nieuwe woonplaats aanwijzen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Arie, 13-06-2014 00:14 #62
Mijn werkgever heeft meerdere bv's, hij laat er nu een 2 failliet verklaren en wil met een ander bv een doorstart maken. Kan dit zomaar? Reactie infoteur, 13-06-2014
Beste Arie,
Een doorstart maken gaat niet zo maar:

http://zakelijk.infonu.nl/zakelijk/6539-de-doorstart-van-een-bedrijf-bij-faillissement.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kromhout (infoteur), 11-06-2014 18:02 #61
Een goede vriend is op gelicht door twee deurwaarders jaren lang heeft hij geld betaald aan de eerste deurwaarder bedrag van 77 euro 10 jaar lang toen is het gestopt omdat hij in AOW ging nu kwam twee jaar laten weer een deurwaarder twee en opnieuw met een vordering en het hele proces ging weer opnieuw het geld die hij heeft betaald is weg op de rekening van de eerste deurwaarder hij was verplicht elke jaar de stand van zaken bekend temaken maar hij heeft in 10 jaar niks van ze laten horen en de WERKELIJKE OPDRACHTGEVER die is hier van op HOOGTE die heeft zijn vordering toen 14 jaar geleden verkocht helaas ik kan niks meer voor u doen ik heb toen afstand gedaan er is ook geen akte notariele akte van cessie die hebben zij niet en toch gebruikt deze deurwaarder twee! de naam weer van de ECHTE OPDRACHTGEVER met zijn nieuwe vordering die hij zelf gemaakt heeft! en zie hoe het erg het is gesteld met deurwaarders we hebben 740 gerechtsdeurwaarders hier in nederland maar rotte appels zitten er altijd tussen Reactie infoteur, 11-06-2014
Beste Kromhout,
Triest. Hebt u het al geprobeerd bij de Nederlandse Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG)?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mieke, 16-04-2014 14:08 #60
Beste Zeemeeuw
Mijn curator vind dat ik mijn storting van mijn bv die toen opgericht zijnniet in de goeie volgorde heb gedaan, naar mijn inziens en volgens de notaris wel.
Er is daar ter plekke voor gebeld maar dit is niet te zien via de bank.
Nu zegt de curator dat ik alsnog Prive dit bedrag van 18.000 moet betalen?
Mijn bv zijn failliet gegaan wat moet ik doen.
Ik heb toen alles in goede orde en geweten gedaan, en ben ook me niet bewust dat ik iets frauduleus of fout heb gedaan. Reactie infoteur, 17-04-2014
Beste Mieke,
Als u het er niet mee eens bent, dient u een bezwaar in bij de rechter commissaris.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Willem, 11-04-2014 18:41 #59
Beste Zeemeeuw,
Ik ga binnenkort wellicht persoonlijk failliet, maar heb mijn bedrijf op naam van mijn minderjarige kind gezet. Kan dit worden afgepakt van hem?
Vriednelijke groet,
Willem Reactie infoteur, 12-04-2014
Beste Willem,
Alle handelingen die tijdens een aankomend faillissement leiden tot minder vermogen bij de aanstaande gefailleerde kunnen in beginsel door de curator worden teruggedraaid.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Coos, 09-04-2014 09:13 #58
Beste,

mijn ouders zijn failliet. Ik woon sinds kort op mijzelf. een deel van mijn post komt nog wel binnen op mijn ouderlijk huis.
is de curator bevoegd om de post, die voor mij bestemd is, te openen en te lezen?

met vriendelijke groet Reactie infoteur, 09-04-2014
Beste Coos,
Neen, de post op uw naam is van u.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Willem, 16-03-2014 01:40 #57
Geachte Zeemeeuw

Als een curator ook advocaat is ( in ruim 90 % van de gevallen), is hij dan als curator ook gebonden aan de regels als opgesteld door de orde van advocaten? Ofwel kan hij bij ( vermeend) "wangedrag" worden aangesproken via de Deken van de Orde?
Ik weet dat een curator ( in eerste instantie) verantwoording verschuldigd is bij de rechter commissaris, maar ik ben specifiek geïnteresseerd in het antwoord op de vraag of een curator/advocaat ook gehouden is aan de regels van de orde.
Zo ja, waar is dat eventueel vastgelegd? Reactie infoteur, 16-03-2014
Geachte Willem,
De regels tuchtrecht van de Orde van Advocaten geldt alleen voor zaken die een persoon in de hoedanigheid als advocaat in behandeling heeft. Deze activiteiten zijn als men twee petten op heeft niet altijd even goed te scheiden. Overigens is de Orde nooit blij met een advocaat die in andere werkzaamheden laakbaar is en zal een melding hiervan in de meeste gevallen zorgvuldig bekijken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Michiel, 03-02-2014 22:05 #56
Ik ben sinds augustus 2013 in faillissement. Het betreft een restaurant, omdat het een eenmanszaak was ben ik ook persoonlijk failliet. Ik ben het bedrijf op 20 maart 2012 gestart (inschrijving kvk). De curator vraagt nog steeds heel veel gegevens zoals alle bank afschriften over 2011. Toen was ik geen ondernemer en gewoon in loondienst. Ben ik verplicht om dergelijke gegevens te verstrekken en waar kan ik deze verplichtingen vinden? Reactie infoteur, 04-02-2014
Beste Michel,
1. Als die afschriften nodig zijn voor een goede afwikkeling, moet u ze verstrekken, maar de vraag is wel waarom de curator die gegevens wil hebben.
2. Bankafschriften kunt u het eenvoudigste online uitprinten. Dat is veel goedkoper dan de ontbrekende afschriften op te vragen bij de bank.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ben Peters, 03-02-2014 21:31 #55
Beste zeemeeuw. Hedenmorgen viel een bekeuring op de mat met een bedrag van€400,00 voor het onverzekerd rondrijden in een auto. De peildatum was 12 december 2013. Ik ben echter op 11september failliet verklaart en heb hierbij alle papieren en sleutels ingeleverd. Blijkbaar heeft de curator de auto niet geschorst. Heb hem hierover aangesproken en zei dat de kosten in de boedel zullen worden meegenomen. Heb aangegeven hier niet mee akkoord te gaan. Ook de kosten van telefoon lopen blijkbaar nog steeds, krijg nog steeds rekeningen. Is het niet zijn taak om te zorgen dat de schulden van de boedel niet hoger worden en hoe kan ik hier mee omgaan. Reactie infoteur, 04-02-2014
Geachte Ben Peters,
1. Iemand zal toch met de auto gereden hebben. Meenemen in de boedel lijkt me niet meteen nodig, bezwaar maken wel.
2. Waarom niet de telefoon gewoon opzeggen?
3. De curator moet zorgen voor een goede afwikkeling. De ene curator doet dit duidelijk beter dan de andere.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. Steegers, 03-02-2014 20:10 #54
Geachte Zeemeeuw,
Vijf jaar geleden is een huurder van mij failliet gegaan. Het pand werd "kaal" verhuurd. Het betreft een restaurant. Door deurwaarders is gestickerd en een lijst opgesteld in opdracht van de belastingdienst. Een brouwerij heeft afgerekend met de Belastingdienst en de "lijst" verpacht aan een nieuwe huurder. Niet alles stond op de lijst o.a. grote bloembakken op de terassen en nog wat andere zaken.
Vraag: Aan wie behoren de niet op de lijst staande spullen (o.a. de bloembakken)?

De nieuwe huurder is onlangs ook failliet gegaan. De oorspronkelijke lijst van vijf jaar eerder is gebruikt door de deurwaarders bij de openbare verkoop. Om voortzetting van mijn pand te waarborgen heb ikzelf het grootste gedeelte van de inboedel opgekocht, het nodige aangevuld en de zaak heropend.
De curator nu claimt o.a. de bloembakken en de nodige andere zaken die niet op de lijst stonden en voor het grootste gedeelte reeds aanwezig waren bij het vorige faillissement, hetgeen bewezen kan worden.
Vraag: Kan de curator beslag leggen op spullen die reeds aanwezig waren toen de laatste huurder het pand ging huren en ook niet op de lijst stonden?

Bij voorbaat dank voor uw antwoord.

Met vriendelijk groeten,
H. Steegers Reactie infoteur, 04-02-2014
Geachte H. Steegers,
1. De bloembakken e.d. behoren dan niet tot de boedel.
2. Het feit dat de bloembakken ook al bij het vorige faillissement aanwezig waren, zegt nog niks. De bakken zijn niet verpacht en horen ook nu niet tot de boedel. De curator kan zoveel willen, maar staat hier niet in zijn recht. Hij kan het wel proberen natuurlijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ben Peters, 29-01-2014 07:36 #53
Kan een curator je verplichten om werk te zoeken. Heb geen uitkering oid. Ben 54 jaar oud en hen diverse zware operaties gehad. Ondermeer heb ik 2 schouder en 1 knieprotese. Reactie infoteur, 29-01-2014
Beste Ben Peters,
Een curator kan u niet verplichten om werk te zoeken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jeffrey, 05-01-2014 23:28 #52
Geachte Zeemeeuw, Ik heb een vraag. Als je vader schuld heeft en een faillissement nu heeft en de curator komt langs mag hij dan spullen meenemen van de kinderen zoals een ps3 of een gaming pc (ook voor school) die de kinderen zelf hebben betaald maar dan gekocht via de zakelijke rekening van de ouders. Reactie infoteur, 06-01-2014
Geachte Jeffrey,
Dergelijke aankopen horen niet via een zakelijke rekening te gaan, dus kan de curator deze cadeaus terugvorderen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 29-12-2013 14:40 #51
Vraag,

Een aantal jaren geleden een lening verstrekt aan een familielid. Alles keurig in een overeenkomst vast gelegd. Zelfs met een onherroepelijke volmacht. Lening zou worden terugbetaald wanneer de nalatenschap van de ouders zou worden uitgekeerd. Dat is nu het geval. U zou zeggen tot op heden geen probleem ware het niet zo dat het familielid in tussentijd failliet is gegaan. Inmiddels een curator aangesteld. Wat kan ik nu (nog) doen om het geleende geld terug te krijgen? Welke " kracht". Heeft de onherroepelijk volmacht?

Ik hoor graag uw mening

Dank alvast Reactie infoteur, 29-12-2013
Beste Jan,
De onherroepelijke volmacht is een krachtig middel, maar er moet wel ruimte zijn om hem uit te voeren. Er kunnen andere schuldeisers zijn die hoger in de rij staan zoals de belastingdienst of de bank bij een hypotheek:

http://wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/64674-de-onherroepelijke-volmacht.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob, 16-12-2013 13:27 #50
Geachte Zeemeeuw,

Ik heb een uiterst prangende vraag.

CASUS:
Na 7 jaar civiele procedures is er in hoogste instantie in een executiegeschil, uitspraak gedaan door het Hof Den Bosch (arrest 25 juni 2013 zaaknr. HD 200.100.329/01). Conclusie is dat de wederpartij, na 7 jaar wangedrag en negeren van gerechtelijke ge- en verboden, veroordeeld is tot het betalen van verbeurde dwangsommen à € 200.000,- exclusief wettelijke intrest.

Vervolgens vraagt de veroordeelde partij haar eigen faillissement aan. Saillant detail is dat er slechts één schuldeiser was die een vordering had bestaande uit de verbeurde dwangsommen. Voor het overige waren er geen crediteuren/vorderingen.

De rechtbank spreekt het faillissement uit. Vervolgens treedt art 611e FW in werking en worden de dwangsommen niet meegenomen in het passief van de boedel.

De curator speelt vervolgens het spel mee: hij besluit tot een doorstart en er wordt een nieuwe stichting opgericht.

Dusdoende zijn de dwangsommen niet meer te innen/verifieerbaar, kan degene die het recht aan zijn kant heeft na 7 jaar procederen als nog zijn verlies pakken, dwangsommen zijn verdwenen en de veroordeelde stichting gaat gewoon door na een doorstart en het oprichten van een nieuwe stichting.

1. Is dit een hiaat in de Nederlandse wet of had het faillissement nooit mogen worden uitgesproken? Mocht het laatste het geval zijn, wat zijn dan de consequenties? Wordt een faillissement dan nietig verklaard?
2. NJ 1997, 640 is m.nt. van prof. mr. Kortmann is koersbepalend in deze? Verder kon ik weinig tot geen jurisprudentie vinden m.b.t. tot dit onderwerp.

Hopende dat u een antwoord heeft in deze kwestie,

Hoogachtend,

Rob Reactie infoteur, 17-12-2013
Geachte Rob,
1. Een faillissementsaanvraag kan worden toegewezen als de aanvrager een redelijk belang heeft bij dit faillissementsverzoek. Verbeurde dwangsommen kunnen worden ingebracht als steunvordering, maar zijn op zich zelf onvoldoende voor een faillietverklaring. De vraag is wat de andere vorderingen zijn en hoe deze in de aanvraag zijn ingebracht. Tijdens het faillissement wordt de bevoegdheid tot invordering van de verbeurde dwangsommen geschorst.
2. Voorts kan sprake zijn van misbruik van recht, bijvoorbeeld als het faillissement met een ander doel wordt uitgeoefend dan waartoe men door de rechter bevoegd is.
3. Ik weet niet of de dwangsommen ooit bij het bedrijf zijn gevorderd en wat de liquidatie van de inboedel heeft opgeleverd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob, 28-11-2013 15:54 #49
Geachte Zeemeeuw,

Na het lezen van alle onderstaande reacties op dit forum, in de eerste plaats mijn complimenten betreffende uw zeer uitgebreide kennis m.b.t. het insolventierecht.

Persoonlijk bevind ik mij "aan de andere kant van de FW". Mijn wederpartij heeft haar faillissement aangevraagd (en is uitgesproken op 30 juli jl.). Ik was de enige schuldeiser (geen pluriformiteit) en de reden van de aanvraag was gelegen in het (uiterst asociale) gedrag van de wederpartij: Zij hebben ruim € 300.000,- (incl. wettelijke intrest) aan dwangsommen verbeurd.

Art. 611e lid 2 RV zegt echter dat dwangsommen niet worden meegenomen in de passiva van een faillissement. In praktijk betekent dit dus dat er op grond van één vordering een faillissement wordt uitgesproken, terwijl deze vordering nota bene na uitspraak van het faillissement vervalt!

De curator heeft bovenstaand bevestigd in zijn eerste verslag d.d. 9 augustus jl. Inmiddels zijn we 3 maanden en bijna 3 weken verder en is er nog steeds geen 2e verslag van de curator (ondanks meerdere toezeggingen). De wettelijke termijn voor het 2e verslag is toch maximaal 3 maanden (met toestemming R.C. te verlengen met 2 weken)?

Wat is hierop uw visie?

Hopende op uw respons en hoogachtend,

Rob Reactie infoteur, 28-11-2013
Geachte Rob,
U doelt op artikel 73a Fw, maar daarin wordt de lengte van uitstel niet nader gespecificeerd of beperkt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem 2., 27-11-2013 15:23 #48
Geachte, ik ben per 1-10-2013 zakelijk en persoonlijk failliet verklaard. Nu maakt de curator naar mijn inziens een heleboel misstappen en toont totaal geen empathie ik ben er van ineen depressie geraakt en kamp met gezondheidsproblemen. waar kan ik mijn beklag doen en een andere curator kan ik deze aanvragen? Ik kom van de regen in de drup op deze manier en het uitzicht wordt alleen maar erger. Mvg., Reactie infoteur, 27-11-2013
Beste Anoniem 2
De rechter-commissaris is hiervoor de aangewezen persoon. Vraag een gesprek met deze persoon aan (zonder curator erbij).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem 7., 14-11-2013 01:21 #47
Ik ben een jaar geleden onder curatele verklaard, en ik ben nu 19. de rede is omdat ik een verstandelijke beperking heb. Om precies te zijn een hechtingsstoornis, en een zzp 6 indicatie. ik woon op een groep, ik vind het fijn om op een groep te wonen. het geeft me de nodige begeleiding. maar mij curatele gaat soms te ver, in afspraken. bijvoorbeeld.
-ik mag niet het huis zomaar uit, om bijvoorbeeld te wandelen of boodschappen te doen.
-ik mag met niemand afspreken, die de curateler niet kent
- ik mag boodschappen doen binnen bepaalde tijd, een uurtje
- de curatele heeft 2 x een keuze voor me gemaakt, terwijl ik niet wilsonbekwaam ben
- als ik ergens heen mag, dan controleert ze of ik er daadwerkelijk heen ga.
- ik krijg 10 euro per week, en 15 euro extra per maand.
terwijl ik mijn eigen rookwaren, verzorgingsspullen, meubilair, elektronica, vervoerskosten moet betalen.
en ik heb geen schulden,
- ze neemt nooit contact met mij op, en ze maakt nooit een afspraak met me
- ze informeert me ook nooit geld
- en heeft mijn curatele over recht om over persoonlijke beslissingen te beslissen,
zoals relaties, seks, dagbesteding, zwangerschap

ik zou graag mijn eigen rechten willen weten,
ik kan dat niet goed vinden op internet… hopelijk krijg ik hier een antwoord Reactie infoteur, 14-11-2013
Beste Anoniem 7,
1. Waartoe de curator bevoegd is, hangt helemaal af van wat de rechter bij de onder curatele stelling heeft toegestaan.
2. Als ik uw reactie zo lees, zijn de touwtjes wel erg strak aangespannen, terwijl u heel duidelijk uw situatie schetst en uw wensen aangeeft.
3. Als een gesprek met de curator niet helpt, kunt u naar de rechtsbijstand stappen om bezwaar te maken. U kunt zich namelijk bij de kantonrechter beklagen over het bewind van de curator en om een aanpassing van de regels, een andere curator of een ander bewind vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 06-10-2013 18:58 #46
Ik ben net failliet verklaard, mag ik dan reizen naar het buitenland? Contacteert de curator mij of ik hem? En wat gebeurt er met mijn invaliditeitsuitkering? Reactie infoteur, 07-10-2013
Beste Anoniem,
1. Als er een curator is aangesteld, hebt u toestemming van de curator nodig.
2. De curator gaat over het geld, maar moet wel rekening houden met een vrij te laten bedrag (beslagvrije voet) waar hij vanaf moet blijven:

http://www.financieel.infonu.nl/geld/61035-loonbeslag-deurwaarder-en-incassobureau.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

P. Pennings, 02-10-2013 12:52 #45
Ik kom er maar niet uit met de curator over de kinderbijslag. ik krijg van veel mensen te horen dat ze dit niet mag gebruiken voor schulden. als ik naar de kinderbijslag vraag krijg ik altijd te horen maar er is te weinig budget of ik krijg maar een klein deel of ze houdt het voor de feestdagen zoals kerst en sinterklaas. dit is toch niet de bedoeling? hoe kan ik er voor zorgen dat mijn curator toch de kinderen hun kinderbijslag geeft, want ook ik vind het is in het belang van de kinderen en hun mogen er toch niet onder lijden. mvg p pennings Reactie infoteur, 02-10-2013
Beste P. Pennings,
Een beslag op de kinderbijslag mag in beginsel niet, omdat dit geld voor het levensonderhoud van een kind is. Maak schriftelijk bezwaar bij de curator en neem contact op met de SVB om te zien wat zij voor u kunnen doen. U kunt zich ook schriftelijk wenden tot de rechter commissaris, want ook een curator dient zich aan de wet te houden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yvonne, 27-08-2013 09:07 #44
De schoonvader van een vriendin van me is onder curatele gesteld. Hij is op huwelijkse voorwaarden getrouwd. Nu is er echter ook beslag gelegd op het inkomen van haar schoonmoeder. Mag dit?
Tweede vraag: enkele weken geleden is de curator op "bezoek" geweest onder begeleiding van twee personen en heeft de portefeuille van schoonvader leeg gehaald. Daar zat een bedrag in van €550,-. Dat geld is meegenomen terwijl schoonvader aangaf dat het geld van zijn zoon is. Mag dat?
Vervolgens is aangegeven door de curator dat dit geld terug zou komen als er een factuur overhandigd zou worden. Deze is overhandigd maar het geld is niet terug. Hoe te handelen?
Ten slotte: haar schoonouders hebben niets om van te leven. Alle rekeningen zijn geblokkeerd maar ze ontvangen van de curator geen geld waardoor ze niet in hun levensonderhoud (eten en drinken) kunnen voorzien. Dit mag toch niet? Reactie infoteur, 27-08-2013
Beste Yvonne,
1. Als ze op huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd met volledige uitsluiting en mevrouw niet meegetekend heeft voor de schulden, mag bij haar geen beslag worden gelegd. Denk er wel aan dat er een verschil is tussen een conservatoir beslag en een daadwerkelijk beslag dat is goedgekeurd is door de rechter:

http://wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/66024-alles-over-conservatoir-beslag-en-executoriaal-beslag.html

2. Als het geld van de zoon is, kan het weer worden teruggevraagd. De curator mag dat ook niet doen zonder een bewijs achter te laten dat hij het geld heeft meegenomen. De curator mocht wel veronderstellen dat het geld van de schoonvader was totdat het tegendeel is bewezen.
3. De curator moet zeker geld achter laten om van te leven:

http://financieel.infonu.nl/geld/101545-bankbeslag-loonbeslag-of-boedelbeslag-bij-schulden.html

4. Als de werkwijze van deze curator u niet bevalt, kunt u het beste contact opnemen met de rechter-commissaris die de curator heeft aangesteld. Als de curator werkt bij een organisatie, kunt u ook daar snel met uw klacht terecht. Zet zoveel mogelijk op papier (bewijs).

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jasper, 31-07-2013 13:08 #43
Het bedrijf waar ik in dienst ben is failliet gegaan afgelopen donderdag. Van de curator ontslag gekregen, verplicht aan het werk tot 1 september (opzegtermijn). De bedrijfsauto (dus geen lease), met privé gebruik en tankpas moet ik van de curator donderdagmorgen inleveren. Maar dan moet ik nog een hele maand aan het werk.
In mijn contract staat dat de bedrijfsauto met alle rechten tot mijn functie behoort en ik hem pas hoef in te leveren op de laatste werkdag of op de dag dat mijn functie wijzigt. Dit is per 1 september dus. Staat niks over faillissement in vermeld.

2 weken geleden had ik mijn loon moeten krijgen, en heb al 2 keer getankt en uit eigen zak betaald omdat de tankpas vanaf vorige week donderdag geblokkeerd is. Mondeling is mij toegezegd dat ik dit terugkrijg, van het UWV.

Zonder auto ben ik de dubbele reistijd kwijt (90 min) en maak ik dubbele kosten omdat ik met het OV moet (€ 21, – per dag)
Dit is niet voor te schieten omdat ik in mijn eentje een hypotheek moet opbrengen (zonder loon deze maand). Inmiddels is er een faillissementsuitkering bij het UWV aangevraagd.

Is er een mogelijkheid bezwaar te maken tegen het inleveren van de auto bij de curator?

Mocht ik hem wel moeten inleveren, krijg ik dan een vergoeding voor het niet meer gebruiken van de auto? Aangezien dit een verkapt loon (in natura) was. En natuurlijk onkosten/reiskosten vergoeding. Reactie infoteur, 31-07-2013
Beste Jasper,
1. Zolang uw functie nog bestaat (u geeft aan dat u verplicht bent tot 1 september door te werken) horen daar de voorwaarden en afspraken bij zoals bij uw functie horen. Na 1 september wordt dat anders.
2. Omdat het bedrijf failliet is, is het wel de vraag waarom u nog verplicht wordt om daar door te werken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joshua van Erkelens, 29-07-2013 10:24 #42
Hallo ik heb een vraag mijn vriendin haar vader zijn bedrijf zit in een faillissement nu is het probleem dat er beslag is geld op zijn pand maar ik was daar bezig om een eigenzaakje te starten in een toegewezen ruimte nu is het probleem dat ik zo goed als klaar was om te starten maar aangezien ze de sloten hebben vervangen kan ik niet meer bij mijn eigenbedrijf en de spullen die daar liggen nu was mijn vraag of ik deze spullen gewoon weer terug kon krijgen of dat ik deze nu ook kwijt ben? Heb van een aantal materialen en machines het bonnetje nog maar heb ook aanzienlijk veel gekregen van familie hoe moet ik nu bewijzen dat die spullen van mij zijn en of gekregen heb sommige spullen komen uit een ander land er is niks gekocht onder de naam van het bedrijf dat nu in faillissement zit krijg ik mijn materiaal en spullen nu gewoon weer terug? Reactie infoteur, 29-07-2013
Hallo Joshua van Erkelens,
Als u een bewijs hebt van de toegewezen ruimte (huurcontract bijvoorbeeld), is het materiaal daarin ook van u. Daarvoor neemt u het beste contact op met de curator. Die zal u onder begeleiding waarschijnlijk wel binnen laten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jeannette, 24-06-2013 14:38 #41
Nog een verdere vraag n.a.v. onderstaande reactie. Onze zoon heeft ook een eigen bedrijf. Dit bedrijf heeft niets met ons faillissement te maken en heeft zelfs een totaal ander postadres (ons huisadres). Nu is er regelmatig post van hem bij de curator geweest. Dit kunnen wij zien omdat er een stempel op de envelop staat van de curator met daarbij "is niet failliet" en de post is ook opengemaakt. Bij de post van ons nieuwe bedrijf gebeurt dit ook regelmatig.
Mag de curator dit zomaar doen? We hebben niets te verbergen en er gebeuren ook geen gekke of onrechtmatige dingen maar het voelt toch als inbreuk. Reactie infoteur, 24-06-2013
Beste Jeannette,
Dat hij de brieven van uw zoon openmaakt, mag niet. Dat ook brieven van het nieuwe bedrijf bij hem belanden, kan gebeuren maar ook die dient hij gesloten te houden als vooraf voldoende duidelijk is dat die niets met het oude bedrijf te maken hebben.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jeannette, 18-06-2013 10:49 #40
Op 4 december 2012 is ons faillissement aangevraagd. Wij hebben op 14 december een doorstart gemaakt met een klein groep werknemers. Wij hebben een nieuwe BV opgericht met een nieuwe naam, nieuwe bankrekening e.d. Deze doorstart gaat tot nu toe redelijk goed. Nu is het zo dat een aantal klanten hun factuur betaald hebben op de failliette BV en op het hierbij behorende bankrekeningnummer. Deze bankrekening is echter nu in handen van de curator. De klanten konden hun geld niet meer storneren bij de bank en de bank heeft gezegd dat de curator het geld terug moet storten naar de klanten. De curator doet dit niet en legt het weer neer bij de bank. Dus een heen en weer spelletje van de curator. Een andere reactie van curator is dat de klant dan maar twee keer moet betalen. Dit kunnen wij natuurlijk niet maken. We zijn net doorgestart en bijna al onze klanten zijn gebleven. Het is toch te gek voor woorden dat wij de klant maar twee keer moeten laten betalen. Curator is volledig op de hoogte van onze doorstart en heeft dit ook goedgekeurd. Heeft hij recht op het geld van deze klanten? We hebben de werkzaamheden voor deze klanten verricht in de nieuwe BV en heeft dus in feite niets meer te maken met de oude BV. De naam van mijn man wordt ook niet genoemd in de nieuwe BV. Hier is de investeerder de directeur van. Kan dit allemaal maar zo?
Verder horen wij niets meer van de curator hoe het nu verder gaat verlopen. Als wij hier naar informeren verwijst hij ons naar Troostwijk en als wij bij Troostwijk informeren verwijzen zij ons naar de curator. Veiling van de inboedel is intussen allang geweest en veiling van het bedrijfspand moet nog komen. Wij willen graag weten hoe nu verder, waar wij staan en wat er nog komen gaat. Is curator niet verplicht om ons juist te informeren? Het komt op ons over alsof het hem totaal niet interesseert, je bent nummer zoveel op de lijst. Maar wij willen ook graag verder en weten waar we aan toe zijn. Je hebt tenslotte wel met mensen te maken. Reactie infoteur, 18-06-2013
Beste Jeannette,
1. Facturen van de oude bv en betalingen daarvan behoren toe aan de boedel van de oude bv. Dat geldt natuurlijk niet voor de nieuwe werkzaamheden van de nieuwe bv en de betalingen daarvan. Dubbel betalen is natuurlijk ook niet aan de orde.
2. Zorg wel ervoor dat u uw communicatie hierover met de curator ook op papier hebt staan.
3. Neem zo snel mogelijk contact op met de rechter commissaris. Die kan de curator corrigeren. Ik zou ook bekijken of de bank verder druk kan zetten op deze curator.
4. Ik neem aan dat u ook een nieuw rekeningnummer opent.
5. Wellicht kunt u vanuit de nieuwe bv een vordering leggen op de inkomsten van de verkoop van het pand.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk, 11-05-2013 17:37 #39
Beste,

Mijn vraag aan u is of de bezittingen in het buitenland (onroerend goed) ook onder de curatelestelling vallen, en is dit dan alleen wanneer deze geregistreerd staan? of juist helemaal niet? Zou u me hierover gedetailleerd kunnen informeren?

Met vriendelijke groet,

Dincer Ercel Reactie infoteur, 11-05-2013
Beste Henk,
1. In zijn algemeenheid hangt van de formulering van de beschikking van de onder curatele stelling door de rechter af, wat er precies onder valt. Het kan dan zo zijn dat de curandus tot geen enkele rechtshandeling in Nederland meer bevoegd is zonder toestemming van de aangewezen curator.
2. De Nederlandse rechter heeft rechtsmacht in Nederland als betrokkene bij het doen van zijn uitspraak ook in Nederland woont. Het bekend zijn van de woonplaats is daarbij bepalend.
3. Zodra betrokkene niet meer in Nederland woont, is in beginsel herbevestiging door de rechter aldaar van de onder curatele stelling nodig en dat ligt vooral in een niet EU-land niet zo eenvoudig.
4. Om de verhuizing in Nederland aan de gemeente door te gegeven is weer de curator nodig, maar wie met de noorderzon vertrekt, is wel gevlogen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Leo, 10-04-2013 12:32 #38
L.S.,
In 2007 ben ik een kledingbedrijf begonnen samen met een partner (niet mijn vrouw).
ik 65%, hij 35%. Vorig jaar ging het opeens heel slecht. Maar ik heb 25% van mijn aandelen aan hem overgedaan. Zodat de verhouding 60/40 is geworden. Ik heb mij teruggetrokken uit het bedrijf en mijn partner is directeur geworden. Ik heb verder geen bemoeienis meer in de dagelijkse leiding, maar het resultaat is er niet beter op geworden. De zaak dreigt nu failliet te gaan. Het is een BV maar ik sta prive borg met mijn huis. Dan ben ik onder huwelijkse voorwaarden getrouwd. Kan ik omdat ik een minderheidsaandeel in de zaak heb toch nog prive worden aangesproken. Ik heb verder geen bezittingen en of schulden. De enige die moeilijk kan doen is de bank. Heeft u voor mij een advies?
vr. gr.
Leo Reactie infoteur, 10-04-2013
Beste Leo,
1. Omdat u zich uit het bedrijf hebt teruggetrokken, hebt u geen bestuurdersaansprakelijkheid. Ook niet in de verhouding 60/40. Maar een mogelijk probleem is uw borgstelling. Hoe is die borgstelling geformuleerd, hoe steekhoudend is die juridisch gezien? Als dat koud een 100% borgstelling is, onafhankelijk van uw participatie in het bedrijf en eeuwigdurend, kunt u door de bank voor de gehele borg worden aangesproken. In dat geval kunt u vervolgens proberen een deel op de directeur te verhalen als hem wel een onverantwoord bestuur is te verwijten.
2. Ik weet niet in hoeverre de bank op de hoogte is en hoe slecht het gaat, maar anders kunt u low key proberen om van de borg af te komen of die bij te stellen, omdat u geen functie meer hebt in het bedrijf.
3. Dat u onder huwelijkse voorwaarden bent getrouwd is een goede zaak, maar bekijk ook die eens op de precieze uitsluitingen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Deb, 09-04-2013 14:59 #37
Beste,
Mijn curator heeft mijn telefoonnummer doorgegeven aan een schuldeiser. (schuldeiser heeft aan de telefoon bevestigd dat hij dit nummer van mn curator had gekregen, betreft een prepaid 06nummer welk ik pas na faillissementsdatum heb dus kon ie ook eigenlijk niet op andere wijze aankomen). Mag de curator dit zo maar onaangekondigd doen? Is het niet zo dat alle communicatie met schuldeisers via de curator dient te lopen? Kan ik mij hierover beklagen bij de rechter-commissaris? Alvast bedankt voor uw reactie. Reactie infoteur, 09-04-2013
Beste Deb,
De curator moet dit soort zaken inderdaad zo veel mogelijk zelf oplossen. Doorverwijzen naar u is wel erg gemakkelijk voor de curator. En zeer ongemakkelijk voor u. Beklagen kan, maar het kwaad is al geschied.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

G. V. Merwijk, 15-12-2012 10:00 #36
Hallo, mijn moeder is vorig jaar onder curatele gesteld. Daar waren wij het als kinderen helemaal mee eens. Nu is er een vraag van een van hen, dat deze graag wil weten wat de curator rekent als kosten, omdat hij het idee heeft dat er voor dat geld in dat jaar eigenlijk niets gedaan is. Nu zijn er vastgestelde tarieven, maar in hoeverre kan een curator daar zelf van af wijken? En hoe vaak en op welke manier wordt de curator hierop gecontroleerd? Misbruik is hierbij erg makkelijk denkt hij.
Mvrg, G. Reactie infoteur, 15-12-2012
Beste G. V. Merwijk,
1. Ook iemand van de familie had de curator kunnen zijn, de familiecurator, met een tarief van 881 euro in 2012.
2. De tarieven 2012 voor een professionele curator vindt u in:

http://www.zakelijk.infonu.nl/zakelijk/53430-curatele-onderbewindstelling-en-mentorschap.html

3. Ik zou altijd om een specificatie van de werkzaamheden vragen. Voor extra werkzaamheden geldt een uurtarief van 55 euro tot 63,50 euro (BPBI en MNN). Als u aarzelt en de curator is lid van de BPBI of MNN, kunt u met hen eens contact opnemen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wen, 19-11-2012 09:53 #35
Beste, ik heb een aantal vragen. Tijdens mijn faillissement heeft een deurwaarder toch beslag op mijn uitkering gelegd voor een oude vordering van voor datum faillissement waarvoor ik ze had doorverwezen naar de curator. Tevens stond deze oude vordering in eerste instantie op naam van mijn ex-partner en is deze na zijn vertrek (uitschrijving op ons adres) blijkbaar op mijn naam gezet. Aangezien ik net pas onder ogen krijg op basis van welke vordering (er liep nog een andere van mijn nieuwe partner bij dit kantoor) er beslag is gelegd heb ik niet eerder kunnen reclameren. Wat kan ik nu eventueel nog ondernemen om A. de vordering van mijn naam te krijgen en B. de ten onrechte in beslag genomen bedragen terug te vorderen. Mijn faillissement is vorige maand opgeheven zonder uitbetaling aan schuldeisers. En dan blijkt ook het kindgebondenbudget de gehele periode wel netjes te zijn uitgekeerd maar dan op een geblokkeerde rekening bij de ING, kan ik dit alsnog laten overmaken op mijn nieuwe bankrekening ook al heeft de ING nog een vordering op mij? De curator had al eerder aangegeven dat ik over het kindgebonden budget mocht beschikken en ik heb gelezen dat hierop geen beslag mag worden gelegd. MAAR dezelfde curator heeft een eerste nabetaling van het Kindgebondenbudget ter hoogte ter van 1368, - euro ontvangen welke ik met veel moeite naar zijn rekening heb laten overmaken omdat hij geen werk wilde hebben aan het deblokkeren van mijn betaalrekening omdat hij volgens eigen zeggen de rekening ook niet had laten blokkeren (gebeurt standaard bij een faillissement stelt de ING). En na het overleggen van de bewijzen (die hij tot 2x toe kwijtraakte of volgens hem niet had ontvangen) dat dit bedrag het kindgebondenbudget betrof heeft hij dit bedrag toch gehouden omdat hij aangaf dat niet duidelijk was of er wellicht op datum faillissement nog geld op mijn rekening heeft gestaan waar hij recht op zou hebben en er wellicht nog bedragen zijn afgeboekt dus dat deze latere uitkering wellicht daarvoor in de plaats kwam. Dit was absoluut niet het geval en voor hem makkelijk te achterhalen aangezien hij inzage in alle transacties en saldo had en de ING de rekening zoals gezegd hadgeblokkeerd. Ik kon nergens bij en dus ook niet aantonen dat dit onzin was en heb het laten gaan. Nu is het faillissement opgeheven, kan ik alsnog dit geld terughalen bij hem als ik kan aantonen dat hij dit ten onrechte heeft achtergehouden. U merkt, veel te regelen… Ik hoor graag even een reactie. Reactie infoteur, 19-11-2012
Beste Wen,
1. Een curator kan tot de orde worden geroepen door de rechter-commissaris. Maak dus een dossier en richt onderbouwd uw klacht aan de rechter-commissaris.
2. Op een uitkering kan nauwelijks een loonbeslag worden gelegd, omdat u recht hebt op uw beslagvrije voet:

http://www.financieel.infonu.nl/geld/61035-loonbeslag-deurwaarder-en-incassobureau.html

3. Schulden op uw naam zetten die niet van u zijn is al helemaal buiten elke orde.
4. Lukt bovenstaande niet afdoende, dan kunt u altijd nog naar de kantonrechter.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Elif, 23-10-2012 11:57 #34
Hallo,

Ik wil graag het volgende weten:
Mijn ex-man en ik zijn al sinds bijna 5 jaar gescheiden en op papier van de echtscheiding hebben we de deling zodanig vastgesteld, dat ik de koopwoning tot mij heb en hij het bedrijf wat hij nog steeds rund. Ik woon nog steeds in die koopwoning, maar bij de bank staat onze beide namen nog steeds. Om het op mijn naam te krijgen moet ik opnw hypotheek aanvragen voor mij alleen. Maar ik kan nu geen hypotheek op mn naam alleen aanvragen pas over een half jaar. Mijn ex-man beweerd dat niet goed gaat met zijn bedrijf en zegt dat ie binnenkort failliet gaat. kan de curator beslag leggen of aan de koopwoning komen waar ik in woon met mijn kinderen en hypotheek zelf betaal?
Met vriendelijke groet,
Elif Reactie infoteur, 23-10-2012
Hallo Elif,
1. Als uw ex-man mede-eigenaar is van het huis, kan een curator daarop beslag laten leggen. Maar dat is alleen zinvol als het huis meer oplevert dan de hypotheek die erop rust. Bovendien zal hij met u in overleg moeten, omdat u ook eigenaar bent.
2. Als het bedrijf een bv is, hoeft u er geen last van te hebben.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

D. Bozkurt, 10-10-2012 15:02 #33
Geachte heer/mevrouw,
Ik ben op 19/9/2011 failliet verklaard met mijn bedrijf. Een week daarna heeft mijn curator mijn auto in beslag genomen! Heb rond mei een boete verkregen voor de apk en verzekering dit kwam omdat de curator de auto op mijn naam heeft laten staan en niet geschorst, wat mij het meest verstandigst zou zijn. Na deze boetes te hebben ontvangen heb ik gelijk contact opgenomen met curator, maar zijn secretaresse had me aan de telefoon verteld dat de nieuwe eigenaar deze boetes zou gaan betalen en dat ik me daar geen zorgen hoefde te maken! Niks van waar. Vandaag twee agenten aan de deur gehad voor de openstaande boetes, heb ze het verhaal verteld en gelijk het advocatenkantoor gebeld.Ze vertelden dat het door de post was kwijt geraakt en dat ze het zouden gaan nakijken, maar ondertussen is het faillissement al opgeheven ivm onvoldoende baten!
Wat kan ik nog mee? Reactie infoteur, 10-10-2012
Beste D. Bozkurt,
1. Als de boetes nog bij u komen is het de vraag of de auto is overgeschreven op de naam van een andere eigenaar.
2. Ik zou met de RDW contact opnemen en de situatie uitleggen. Bevestig dit met een brief.
3. Dat het faillissement is opgeheven wil niet zeggen dat de auto nu van u is.
4. Blijf alert naar het advocatenkantoor toe.
5. Probeer afspraken op papier te maken, al dan niet via email.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frederique, 08-10-2012 13:20 #32
Geachte heer/mevrouw,

Tegen het einde van de verbouwing van mijn woning heeft de aannemer faillissement aangevraagd. De laatste rekening heeft hij mij echter nooit gestuurd. Nu heeft de curator mij een brief gestuurd waarin zij mij verzoekt het openstaande bedrag over te maken. Maar die laatste rekening heb ik nooit gekregen dus hoe kan ik die dan betalen? Een jaar na dato krijg ik opeens een rekening van de curator, namens de aannemer maar op briefpapier van de curator. Mag de curator mij die rekening sturen?

Vriendelijke groet,

Frédérique van Riessen Reactie infoteur, 08-10-2012
Beste Frederique,
Bij een faillissement is de curator gerechtigd om een openstaande vordering te innen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jenny P., 04-10-2012 22:51 #31
Geachte Lezer,

Mijn oudste zus is curator over ons jongste zusje die verstandelijk beperkt is. Wat gebeurt er als mijn oudste zus plotseling overlijdt? Of door plotseling onvoorziene omstandigheden niet meer in staat is, deze taak te hebben? Is het noodzakelijk dat er iemand als ´2e persoon` achter de hand is? Of hoe gaat het dan? Reactie infoteur, 05-10-2012
Beste Jenny P,
Als er iets met uw oudste zus gebeurt waardoor zij haar taak niet meer kan of wil uitvoeren, zal een nieuwe curator moeten worden benoemd. Het kan zeker geen kwaad om na te denken wie dat wat u betreft zou kunnen zijn. Als het niet een familielid is, zal de rechter een buitenstaander benoemen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rn, 13-08-2012 16:16 #30
Is een curator gebonden aan de inhoud van een overeenkomst van geldlening?

Meer specifiek: kan je in een overeenkomst van geldlening overeenkomen dat bij een eventueel faillissement terugbetaling van het bedrag in termijnen zal plaatsvinden? Stel, de geldlening betreft € 100.000 en er wordt tussen partijen afgesproken dat dit bedrag bij faillissement verdeeld over tien jaar wordt terugbetaald. Is de curator hier dan aan gebonden en zal hij, bij voldoende baten in de boedel, elk jaar € 10.000 terugbetalen aan de schuldeiser? Ik denk dat de curator het faillissement zo snel mogelijk zal willen afsluiten en, indien het gehele bedrag tot beschikking van de curator staat, de € 100, 000 in één keer aan schuldeiser zal overmaken. Is dit juist? Reactie infoteur, 13-08-2012
Beste Rn,
De curator is gebonden aan alles wat voor zijn curatorschap op legale wijze tot stand is gekomen. Maar er zijn schuldeisers en schuldeisers. Sommige zijn prioritair en gaan voor. Prioriteit heeft bijvoorbeeld de belastingdienst, de zorgverzekering of het pandrecht bij een hypotheek. Dat alles bepaalt wat wanneer aan wie kan worden betaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cbots, 25-05-2012 09:22 #29
Mag een persoon die onder curatele staat vanwege faillissement een wijziging van het hoofdverblijf voor zijn zoon vragen? Het gaat om gescheiden ouders, waarvan het hoofdverblijf nu bij de moeder ligt, maar waarvan de vader (die onder curatele staat) hier een wijziging voor vraagt. Of moet zijn curator dit doen? Reactie infoteur, 25-05-2012
Beste Cbots,
Dit moet de curator doen, omdat dit financiële en fiscale gevolgen kan hebben.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bv, 02-04-2012 20:52 #28
Als een bv failliet gaat mogen ze dan ook het prive vermogen aanspreken. kan de curator het priver vermogen benutten ten gunste van de bv in de eerste fase?
en wat als die persoon ook nog onder civiel bewind staat, is de curator dan hoger in rang als de bewindvoerder? Reactie infoteur, 03-04-2012
Beste Bv,
1. Het privévermogen kan een rol gaan spelen als het gaat om een eenmanszaak of een vennootschap onder firma. Bij een bv kan dit alleen als er sprake is van onbehoorlijk bestuur dat door een rechter is vastgesteld of als er privé is mee getekend voor een lening:

http://www.zakelijk.infonu.nl/onderneming/6537-bent-u-prive-aansprakelijk-bij-een-faillissement.html

2. Wat de bevoegdheden van de curator zijn, moet zijn aangegeven bij de aanstelling van de curator door de rechter-commissaris. Ook een bewindvoerder mag niet meer dan bij zijn aanstelling is afgesproken, maar kan ook weer niet zo maar door een curator opzij worden geschoven.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kees van Veen, 26-12-2011 14:12 #27
Goede morgen zoals ik in de eerdere reactie schreef is dit een klein detail uit een denk ik een vies zaakje maar ik ga mijn verhaal wat uiteen zette als dat mag mij dochter is 10 jaar geleden een paarden pensionstalling gestart maar omdat zij geen hypotheek kreeg hebben wij dat als ouders gedaan maar na 6 jaar zag de bank het niet meer zitten en draaide de kraan dicht en er kwam een executie verkoop het bedrijf was getaxeerd op 850000 euro de bankhad gezegd dat het niet onder de 700000 euro verkocht zou worden maar u weet hoe dat gaat er zitten van die mensen die met hun geld op zulke panden zitten te azen tenslote werd er afgemijnd op 588000 euro en werd verkocht aan MERKS HOLDINGin Veldriel toen is mijn dochter het van hem gaan huren voor 3250euro per maand daarna heeft de eigenaar nog een stuk land er bij gekocht wat van iemand anders was aangrenzend op zijn land maar gooide wel de huur met 500euro omhoog voor mijn dochter bijna niet te happen maar toch tot het laatst haar huur betaald ik was er achter gekomen dat hij mijn dochter er uit wilde hebben omdat de landbouw grond over zou gaan naar bouwgrond er ligt een bestemmingplan de rest kan u zelf wel bedenken eind augustus kwam de klap de eigenaar zij sorry voor mijn woorden maar zo heef hij het gezegt als je van het weekeind niet opgedonderd bent breek ik alle twee je poten tegen mijn schoonzoon die is toen met mijn zwagere dochter en een kind van 3 gevlucht naar een klant van mijn docher 2 maanden onder erbarmelijke omstandigheden op een zolder hebben gezeten terwijl de huurders beschermd zijn in nederland nou vergeet het maar na vele pogingen een huis te huren lukte dat niet zij kreeg te horen je hebt de kleur niet mee goed even terug naar de zaak van diverse mensen heb ik te horen gekregen dat de Heer MERKS 4000 euro had over gemaakt om mijn dochter eruit te krijgen maar dat kan ik niet hard maken de curator een fallissement op gesteld door een aanvraag van CEHAVE LANDBOUWBELANG in Veghel dat was dus 1 party ik vroeg op mijn beurd waar de 2e aanvrager was van het fallissement zijn antwoord dat hoefde niet omdat CEHAVE falliet was hoefde er maar 1 party te zijn ik op mijn beurd naar Veghel gebeld die waren dus niet falliet maar waren gefuseerd een direktie lid vertelde dat zij de zaak van mijn dochter uit handen hadden gegeven aan curatoren van der laan en die hebben het ook weer uit handen gegeven CEHAVE (die dus niet meer bestaat) want ze zijn gefuseerd zou de aanvraag van mijn dochter voor het fallissement ingediend hebben volgens de directie hebben zij dat niet gedaan een leugen van de curator dus ik had een aantal paarden gekocht voor het geld van mijn hypotheken met die verstanden dat de paarden bij haar op stal zouden blijven staan en zou verzorgen mijn dochter heeft met een koopovereenkomst getekend door mijn docher en schoonzoon mijn vrouw en mijzelf heel ver voor het fallissement maar de curator zij dat hij daar zijn twijfels over had en dat mijn paarden in de boedel hoorde en wilde mijn paarden taxeren daar heeft hij van mij geen toestemming voor gekregen omdat hij eerst zeker moest weten of die koopovereenkoms al dan niet rechtsgeldig was de curator heeft mij toen gedaagd op 17 october maar ik heb toen gemeld dat ik voor mijn werk( touringcarchauffeur ) in Rome was en de curator heeft toen een andere data geprikt tussen die 2 data in heeft hij waarschijnlijk met mijn dochter er telefonis een schikking van gemaakt buiten mijn weten om nou op dat gebied heb ik natuurlijk niets met mijn dochter te maken en had de curator denk ik mij een voorstel van een schikking moeten doen via de post die ik dan had moeten tekenen dat ik het daar mee eens zou zijn mijn dochter heeft mij ook nooit iets verteld dus toen ik 29 november ter zitting kwam zat ik daar met de veronderstelling dat het over die koopovereenkomst zou gaan ook het hele pleidooi daarover werd (overguns zonder advocaat mijnerzijt ) voorgelezen maar zowel de rechter als de curator cq advocaat verbraken het gesprek niet van waar gaat het hier over aan het eind van het verhaal zij de rechter gelijk en keek mijn vrouw aan dat zij haar betalingsafspraken niet na was gekomen en dat wij een procesverbaal kregen van 12000 euro te betalen in termijnen van 12 maanden plus 260 euro intree gerechtsgebouw plus de helft van de gerechtskosten wij waren aan de grond genageld en omdat de rechter zij van als u niet betaald leg ik beslag op al u bezittingen wij dat proces getekend hebben omverdere elende te voorkomen en proberen mijn vrouw en ik maar aan die eisen iedere maand te voldoen mijn spaarbankboekje is leeg ik heb mijn spaarplan voor mijn pensioen af moeten kopen en ik heb mijn belastingvrij sparen wat in januari vrij komt er in moeten stoppen om dit allemaal te kunnen betalen daar hebben mijn vrouw en ik heel ons leven voor gewerkt ik vraag mij af of dat dit allemaal zo maar kan de curator wist allang dat de koopovereenkomst rechtsgeldig was want dat zij hij in de rechtzaal en gaf mij gelijk een paard waar hij beslag op had gelegt direckt aan mij terug en zij tegen mij dat mijn advocaat heeft verzuimd dat mij te zeggen maar ik had helemaal geen advacaat blijkbaar had mijn dochter een gesprek gehad met een advocaat waar ik ook al niets van af wist ik op mijn beurd toen ik daarachtergekomen was die advocaat gebeld die zij tegen mij dat zij van het hele gebeuren niets af wist ook niet dat de curator had gezegt dat die paarden van mij waren dus weer een leugen van die curator ik vraag mijn eigen dus af als hij allang wist dat die paarden van mij waren waarom hij mij gedaagd heeft maar ik begrijp het wel omdat er bij mijn dochter niets te halen valt probeerd hij dat via een omweg over mijn rug en dat is hem op dit moment al aardig gelukt ik heb een brief geschreven naar de rechter commissaris maar daar heb ik nog geen antwoord op gehad ik heb erin gezet dat ik die curator niet vertrouwd en hem verdenk van leugens en bedrog ik stop er even mee ik hoop dat het voor u een beetje verhelderend is ook al is het moeilijk te begrijpen Vriendelijke Groet Kees van Veen. Reactie infoteur, 26-12-2011
Beste Kees van Veen,
1. Ter zake is van alles in de rechtszaal beklonken waarvan u vooraf niets wist en waarbij u geen juridisch adviseur/advocaat had. Jammer is dat u hebt getekend. U had om uitstel kunnen vragen, omdat u onvoldoende hierop was voorbereid. U werd overvallen.
2. U kunt de mogelijkheden bekijken om in hoger beroep te gaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kees van Veen, 23-12-2011 15:45 #26
Goede morgen even een klein detail van een zeer gecompliseerde zaak mijn dochter heeft een paarden pension stalling gerund en is in augustus falliet verklaard ik ben geen mede eigenaar maar ik heb mijn dochter wel financieel gesteund door een aantal hypotheken ter waarde van 99000 euro voor dat geld heb ik een aantal paarden van haar gekocht waar zij met mij een koopovereenkomst heeft afgesloten de curator zij dat het niet rechtsgeldig was en dat de paarden in de boedel hoorde en spande een kort geding tegen mij aan dat plaats zou vinden op17 october maar toen was ik voor mijn werk in het buitenland ik heb toen gevraagt of het op een andere data kon hij heeft dat toen verplaatst naar 29 november ik ben daar naar toegegaan met de gedachten dat het over die koopovereenkomst zou gaan al dan niet rechtsgeldig maar de curator hheft mij er in geluist en er een schikking van gemaakt de uitspraak van de rechter dat ik mijn betalingsafspraak niet na was gekomen en ik kreeg 12000 euro op mijn rug te betalen in een termijn van 12 maanden als ik niet zou betalen werd er beslag gelegt op mijn huis salaris en auto ik was op dat moment zo verbouwereerd dat ik ( achteraf dom) zonder er bij na te denken getekend heb toen zij de curator dat hij allang wist dat die paarden van mij waren en gaf mij een paard waar hij beslag op had gelegt aan mij in de rechtzaal terug en zij daarbij dat mijn advocaat dat heeft verzuimd dat tegen mij te zeggen ik wist op dat moment niet dat ik een advocaat had ik had ook geen opdrachtgeven dat er 1 of andere advocaat voor mij moest werken achteraf had mijn dochter iets buiten mijn medeweten met een advocaat gesproken ik heb toen die advocaat gesproken en gevraagt of zij mij verzuimd heeft te vertellen dat die koopovereenkomst wel rechtsgeldig was zij blijkt daar niets van af te weten dus de curator heeft gelogen en ik zit met 12000 euro opgescheept dus even ter verduidelijkheid ik ben klant bij mijn dochter de curator daagt mij voor een papier wel of niet rechtsgeldig hij omzeild de hele rechtsgang en hij sleept mij mee in een fallissement hoe denk u hier over want als dit iets maar dan ook iets met recht te maken heeft dan kunnen ze mij gerust naar een tehuis brengen want dan is er iets met mijn verstand niet in orde graag u visie hier over Vriendelijke groet Kees van Veen. Reactie infoteur, 23-12-2011
Beste Kees van Veen,
1. Ik begrijp niet waarom u 12.000 euro moet betalen. Stond u borg, hebt u de paarden veel te goedkoop gekocht of op een moment toen al duidelijk was dat de manage failliet zou gaan?
2. Uit de dagvaarding moet duidelijk zijn waarom u gedagvaard wordt. Dat kan zonder uw toestemming niet zomaar worden verander. dan moet de zitting op uw verzoek worden uitgesteld.
3. U hebt getekend, maar wat hebt u getekend?
4. Met uw hypotheek hebt u toch ook een vordering op de manege en geen schuld?
5. U kunt in beroep gaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Paul K., 21-12-2011 19:06 #25
Een huurder is failliet gegaan halverwege het laatste kwartaal van het huurcontract. Het huurcontract was al opgezegd. De huur voor dit kwartaal was nog niet betaald. Dus huur valt deels onder concurente en deels onder de boedelschuld. Nu is nog geen week na de faillissementsdatum het bedrijf overgenomen. De curator heeft een vergoeding ontvangen van de overnamepartij voor de huur van het pand voor de periode die onder de boedelschuld valt. Dus onderverhuur door curator aan overnamepartij. Volgens het huurcontract moet de verhuurder hier toestemming geven op straffe van een boete. Mag de curator onderverhuren aan de overnamepartij? En hoe moet dit afgehandeld worden? Reactie infoteur, 21-12-2011
Beste Paul K.,
De curator mag niet onderverhuren zonder uw toestemming. Nu is het de vraag wat u wilt. Wilt u de onderverhuur ongedaan maken? Wilt u de huur ontvangen? Wilt u een schadevergoeding? Wilt u de boete incasseren? Wat u ook wilt, u kunt het beste schriftelijk hierover de curator op de hoogte brengen. Bouw een dossier op.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Janssen W. H. J., 08-12-2011 19:01 #24
Mag een curator bij een faillissement beslag leggen op de bankrekening van de personeelsvereniging en de tegoeden er van af halen? Reactie infoteur, 08-12-2011
Beste Janssen W. H. J.,
Dat mag wel, maar waar het lonen, emolumenten, onkostenvergoedingen of verhuiskostenvergoeding betreft, hebben de personeelsleden bij voorrang een vordering op de boedel. De curator moet het achterstallig loon uitbetalen en lukt dit niet dan komt het UWV in diens plaats.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Inge Edenburg, 08-12-2011 14:46 #23
Goede middag dams en heren
ik heb een klacht die gaat over een curatot van budgetondersteuning dit bedrijf moet mijn financien beheren maar niets betaald aan me normalen betaling rekeningen en ook niet de schulden afbetaald ik ben 28 juni voor het eerst bij de kantonrechter geweest en dat is niet echt goed gegaan ze hebben mijn onder bewindvoer gezet en nu is deze persoon me curator die niets betaald waar kan ik deze persoon aangeven voor oplichter en verduisteren van inkomen.
ik krijg niets te zien en niets te horen wat die met me inkomen aan het doen is deze persoon is door de eerst advocaat dringen verzorg om met me in gesprek te gaan en dat wijzet deze persoon nog steeds.
kan u me hier bij helpen ik woord echt van kastjes naar de muur gestuurt ook politie wel er niet aan gaan doen ook aangifte van oplichter is hier echt nu voor mijn wel spraken van deze persoon wil zelf niet mee werken om me zo ook zelf weer alles terug te geven.
ik hoop echt dat u me kan of wil helpen hier mee Reactie infoteur, 08-12-2011
Beste Inge Edenburg,
De curator moet verantwoording afleggen aan een rechter commissaris. U moet bij de rechtbank vragen wie dat in uw geval is. Schrijft deze rechter commissaris een brief, formuleer uw klacht en vraag om opheldering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan-Herbert, 15-09-2011 12:25 #22
Mag een curator in een bedrijf (plaats) een zoeking uitvoeren (in kasten kijken en computerbestanden laten openen) om vervolgens administatie in beslag te nemen en computerschermen met geopende bestanden te fotograferen. De curator vermoed dat deze zaken uit een faillisement afkomtig zijn en door dit bedrijf wordt gebruikt Zo ja, onder welke artikelen en voorwaarden mag dit? Reactie infoteur, 15-09-2011
Beste Jan-Herbert,
Als het bedrijf niet tot de boedel behoort, mag dit niet zonder toestemming of bevel van de rechter commissaris. Die toestemming wordt alleen gegeven als er een overduidelijk vermoeden van fraude of strafbare feiten is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Esther, 10-09-2011 19:37 #21
Mag een curator zonder overleg kindgebondenbudget afschrijven van de bankrekening?
Kan een curator überhaupt zonder dat je daar van op de hoogte wordt gesteld geld van je rekening afhalen? Reactie infoteur, 11-09-2011
Beste Esther,
1. Het hangt van het mandaat van de curator af wat hij allemaal mag doen. Tegelijkertijd hebt u recht op de beslagvrije voet, zoals die ook geldt bij een loonbeslag. Als u gegeven uw inkomen het kindgebonden budget nodig hebt, moet u bezwaar maken. Dat mag namelijk niet zonder uw toestemming worden ingehouden.

2. Zie voor meer over de beslagvrije voet het artikel:

http://www.financieel.infonu.nl/geld/61035-loonbeslag-deurwaarder-en-incassobureau.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bert, 18-08-2011 18:36 #20
Mag de curator een openbaarverslag op het internet plaatsen i.v.m. de privacywetgeving? Reactie infoteur, 19-08-2011
Beste Bert,
Faillissementsverslagen zijn openbaar. Toch plaatsen nogal kantoren uit privacy-overwegingen de uitgebrachte verslagen niet op internet. Het is dan ook beter om vooraf dit met de curator te bespreken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mary, 04-07-2011 19:51 #19
Wij vinden dat onze curator zich te makkelijk heeft laten afschepen in een zaak wat kunnen wij hier nog aan doen, er is inmiddels door de curator een schikking met het bedrijf gemaakt waar wij het niet mee eens zijn. En ook niet van te voren over zijn geinformeerd. Reactie infoteur, 04-07-2011
Beste Mary,
U kunt gemotiveerd uw beklag doen bij de rechter commissaris. Hij zal uw klacht bekijken en eventueel de curator corrigeren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yelda, 24-05-2011 11:01 #18
We hebben een pand en wij zijn onderverhuurder ons huisbaas is faillet gegaan we hadden paar maanden huur achterstand en wegens die achterstand is er beslag gelegd op de spullen en het slot is veranderd door deurwaarder.

mijn vraag: Mag een ontruimer spullen meenemen wat niet op het beslag lijst staat?

Mag de deurwaarder na eerst gemaakte beslag lijst nog andere goederen toevoegen?

En mag de curator informatie geven aan de onderverhuurder wat de stand van zaken zijn? Reactie infoteur, 24-05-2011
Beste Yelda,
1. De deurwaarder mag geen andere spullen meenemen dan die van de beslaglijst.
2. Later kunnen nog zaken worden toegevoegd als overduidelijk is dat die zaken van begin af aan op de lijst hoorden.
3. De curator mag anderen inlichten als dat in het voordeel van de afhandeling van de zaak is, anders niet. U kunt altijd terecht voor beklag bij de rechter-commissaris.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

I. Neuteboom, 01-05-2011 20:02 #17
Mijn vader zit in een psychiatrische inrichting. Toen hij daar heen ging waren wij (zijn dochters) te jong om curator te worden. zijn zus is toen curator geworden. Nu willen wij het graag overnemen, omdat zij hem nooit bezoekt en willen niet dat zij bij zijn geld kan komen. En we willen graag goed inzicht krijgen in zijn financiele situatie. Wat moeten we ervoor doen om het over te nemen van haar? Reactie infoteur, 02-05-2011
Beste I. Neuteboom,
Daarvoor moet u naar de kantonrechter. Zie ook het artikel:

http://www.zakelijk.infonu.nl/zakelijk/53430-curatele-onderbewindstelling-en-mentorschap.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dhr Visser, 22-01-2011 23:54 #16
Mijn ex-vrouw en ik hebben een dochter die in een zorginstelling woont (is meervoudig gehandicapt) wij zijn beiden aan gewezen als curatoren. Nu ontvangt ze al geruimte tijd een uitkering (wajong). Mijn ex-vrouw en ik zien dat haar bank saldo best stijgt. Hoe kunnen wij of mogen wij er geld afhalen? Kan een kind die onder curatele staat ook schenken? Reactie infoteur, 23-01-2011
Beste Dhr. Visser,

1. Bij de onder curatele stelling heeft de kantonrechter als het goed is ook aangegeven wat u mag en wat niet. Over een schenking om reden van een morele verplichting hoeft u geen schenkbelasting te betalen.
2. Als een onder curatele stelling u onvoldoende mogelijkheden biedt, kunt u de kantonrechter om toestemming vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Holland, 30-09-2010 16:08 #15
Geachte heer, Mijn vader zit in een gesloten inrichting. We hebben 3 kinderen. Mijn moeder is overleden. De kinderen willen hem onder curatele stellen. Echter 2 kinderen willen cutaror zijn en mij als 3e kind niet mee laten doen als curator. Hiermee ga ik niet akkoord. Ik heb een keer getekend om alleen betrokken te zijn bij beslissingen boven de 50.000 euro. Nu wil ik mijn handtekening terugtrekken, door verandering van mening. Ik krijg het formulier niet terug de anderen willen dit gebruiken voor de aanvraag voor 2 van de 3 kinderen als curator. Hoe kan ik (aan de rechter) mijn bezwaar kenbaar maken en mijn voorkeur uitspreken voor een 3e onafhankelijke als curator of alle 3 kinderen als curator. Reactie infoteur, 30-09-2010
Beste Holland,
1. Stuur de twee andere kinderen bericht, liefst aangetekend, dat u voortaan volledig betrokken wilt zijn bij besluiten omtrent uw vader. Dat u voortaan met ingang van vandaag bij alle beslissingen betrokken wilt worden.
2. Neem contact op met de griffie van de kantonrechter. Vraag of daar al een verzoek voor het onder curatele stellen van uw vader is ingediend. Zo ja laat weten dat u er niet mee akkoord bent dan alleen de 2 betrokken kinderen curator zullen zijn en dat u ze dat schriftelijk hebt laten weten.
3. Vraag ook hoe u uw verzoek het beste kunt indienen.
4. Zie ook het artikel:

http://www.zakelijk.infonu.nl/zakelijk/53430-curatele-onderbewindstelling-en-mentorschap.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Angel1505, 23-09-2010 14:56 #14
Mag mijn toekomstige currator ook over mijn kinderbijslag beheren, en is zij verplicht om mij dit bedrag uit te betalen? Ik zou dit graag willen weten. Reactie infoteur, 23-09-2010
Beste Angel1505,
De curator mag niet aan de kinderbijslag komen. Zie ook het artikel:

http://www.zakelijk.infonu.nl/zakelijk/6544-een-faillissement-wat-betekent-dat-voor-u.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tom, 17-09-2010 11:45 #13
Begin november 2009 ging onze zaak failliet, een curator werd aangesteld die de boedel verkocht via Troostwijk auctions. Alles, behalve een prototype van een uitvinding waar nergens sprake van is. Eveneens de octrooiaanvraag van de uitvinding, dat twee maanden voor het faillissement uit de zaak was gehaald werd nergens vermeld. We zijn het dossier gaan inkijken op de griffie maar vonden geen enkele vermelding van de items noch was er enig spoor terug te vinden van een driemaandelijkse verslaggeving. Verscheidene maanden trachten we de curator te vragen wat er met deze items gaat gebeuren of is gebeurd maar krijgen geen enkele reactie. Ik begrijp dat een curator "wel heel veel mag" maar ook gefailleerden hebben rechten vermoed ik.
Wat kan men in zulke situatie best ondernemen?
Alvast hartelijk dank voor uw raadgeving(en).
Mvg, Tom. Reactie infoteur, 17-09-2010
Beste Tom,
U kunt bezwaar aantekenen tegen de gang van zaken en opheldering vragen bij de rechtercommissaris.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cee, 14-09-2010 19:03 #12
Bedankt voor het snelle antwoord, maar heeft hij ook een meldingsplicht naar ons toe en zit daar een termijn aan vast? Reactie infoteur, 15-09-2010
Beste Cee,
1. Standaard geldt dat de curator elke 3 maanden een verslag uitbrengt, die u kunt inzien. De rechter commissaris kan deze termijn wel oprekken.
2. Er is een vonnis van de rechter-commissaris. Wellicht geeft die u meer duidelijkheid. Het is namelijk wel belangrijk om te weten wat de curator allemaal uitvoert. Bent u het namelijk niet met een besluit eens, dan kunt u bezwaar aantekenen bij de rechter-commissaris. Er staat echter nergens dat de curator de gefailleerde steeds op de hoogte moet houden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cee, 14-09-2010 17:55 #11
Onze vof is failliet gegaan, we horen niet erg veel van de curator. Is er een bepaalde tijdslimiet dat hij ons moet informeren hoe de zaken c.q afwikkeling er voor staat? Reactie infoteur, 14-09-2010
Beste Cee,
De curator zal binnen korte termijn na zijn aanstelling alle hem bekende crediteuren aanschrijven en de situatie in beeld brengen. Daar ligt zij prioriteit. Hij moet ook terughoudend zijn met het verstrekken van informatie aan derden, maar u kunt hem altijd om informatie vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eric, 24-06-2010 10:45 #10
Beste lezer,

Mag een curator in een faillissement een koopovereenkomst sluiten ten gunste van de boedel? Doet de curator dat op zijn titel of geeft hij toestemming aan de failliet om de overeenkomst alsnog aan te gaan?

Met vriendelijke groet,

Eric Reactie infoteur, 24-06-2010
Beste Eric,
De curator is bevoegd om het faillissement af te wikkelen en alles te doen wat in zijn ogen daarvoor goed is. De failliet heeft hierin geen bevoegdheden tenzij anders door de kantonrechter is bepaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Esperence, 02-06-2010 21:16 #9
Ik ben in faillissement verwikkeld het is ongeweer 4 weken, maar ik heb geen curator tot nu toe, en ik wil niet meer onder curator instelling loppen want mijn situatie is nu beter geworden. Hoe kan ik doen? Reactie infoteur, 02-06-2010
Beste Esperance,
U moet zich wenden tot het hof dat het faillissement heeft uitgesproken. Zie voor het beëindigen van een faillissement het artikel:

http://www.zakelijk.infonu.nl/zakelijk/6544-een-faillissement-wat-betekent-dat-voor-u.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Alexandra, 20-05-2010 16:04 #8
Beste zeemeeuw,
ik ben nu ruim een half jaar weg bij deze curator.omdat hij geen schuldsaniring aanvroeg o e.
maar onlangs hoorde ik dat ik er dankzij hem even 1700euro erbij heb. omdat meneer geen ouderbijdrage betaalden
maar hij ving wel mijn kinderbijslag. mijn schulden zijn aantoonbaar meer geworden. wat kan ik hier tegen beginnen ruim
een half jaar veder? Reactie infoteur, 20-05-2010
Beste Alexandra,
Wat je kunt doen hangt helemaal af van wat de opdracht van deze curator was. Als hij zich niet aan de opdracht heeft gehouden kun je hem/haar daarvoor aanklagen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Alexandra, 19-05-2010 15:56 #7
Ik heb 5jaar lang als persoon onder curatele gestaan. mijn schulden zijn niet minder geworden maar meer. hoe kan ik er achter komen wat die curator wel met mijn geld heb gedaan? want ik heb dus 5jaar lang maar 35euro per week gehat.
en zelfs dat was er wel eens niet. Reactie infoteur, 19-05-2010
Beste Alexandra,
1. Een curator wordt aangesteld door de kantonrechter. De curator krijgt van hem bepaalde bevoegheden mee en is aan hem verantwoording verschuldigd.
2. In eerste instantie kunt u de curator vragen om een verslag van zijn werkzaamheden.
3. Ga na door welke rechtbank de curator is aangesteld en vraag daar naar de verslaglegging van de werkzaamheden. Desnoods kunt u ook daar uw klacht indienen en vragen om de onder curatele stelling op te heffen.

Zie ook:

http://www.zakelijk.infonu.nl/zakelijk/53430-curatele-onderbewindstelling-en-mentorschap.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ivon, 03-03-2010 07:45 #6
In november is mijn man failliet verklaard. Onlangs kwamen er verschillende brieven van de belastingdienst binnen. Ook de aangifte inkomensbelasting 2009. Mijn man diende zelf te zorgen voor de afwikkeling hiervan. Zijn zoon (ze hadden samen een vof) kreeg nog een aanslag 2007 binnen. Bij navraag bij de belastingdienst bleek dat de curator deze brieven nooit had mogen doorzenden en dat zij deze zaken inorde moest maken, omdat de periode voor faillisement is. Klopt dit? Reactie infoteur, 03-03-2010
Beste Ivon,
Het is inderdaad zo dat de curator het faillissement moet afwikkelen, inclusief de schulden. Ook de belastingschulden. Als dat niet gebeurt is namelijk onvoldoende zichtbaar welke schuldeiser wat krijgt en waarom. De curator is aan zet, niet u. Stuur dus eventueel nagekomen belastingaanslagen door naar de curator ter afwikkeling. Het kan geen kwaad om hiervan een kopie achter de hand te houden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eef, 23-02-2010 14:27 #5
Hallo,

Ik krijg geen antwoord van mijn curator, heb het al vier keer gevraagd en krijg geen reactie van hem.
Dus vraag ik het hier hopende op wel een antwoord!
Wij hebben een sociale dienst uitkering sinds 8-12-2009(tevens datum faillissement),nou hebben we 2 x een voorschot van 400,00 gekregen omdat zo n aanvraag altijd wel even duurt en we toch moesten overleven.
Afgelopen feb hebben we dan eindelijk de goedkeuring gekregen van de uitkering.
Direkt daarna heeft de uitkerende instantie 2x 975,00 overgemaakt(975,00 omdat wij geen hypotheek hoeven te betalen anders zou het 1260,00 zijn) en onze curator heeft hier bijna 900,00 van gepakt!
Dit is voor ons heel veel geld en hij wil maar niets zeggen waarvoor dat geld bestemd is, mag dat?!
We hebben toch recht om te weten waar zoveel geld heengaat?!
We hopen dat u ons kunt helpen.
Dan heb ik nog een vraag we hadden voor het faillissement drie bankrekeningen 2 heeft de curator opgeheven en 1 is hij vergeten(hij zegt zelf dat hij nooit niets van deze rekening af wist, maar deze papieren zaten duidelijk in onze administratie!)dus denken wij vergeten!
Omdat deze bank 1000,00 in de min staat heeft ook nog eens deze bank 200,00 van onze rekening afgeschreven!
Ook hier reageerd de curator op dat hij nergens niks van af weet en dat hij de bankafschriften wel tegemoet ziet!
Nou ronduit belachelijk dus het betekend van onze bijstandsuitkering heeft de curator bijna 900,00 afgenomen waar we niks over mogen weten en de bank pakt er 200,00 vanaf en wat houden wij over?/
Maar we mogen niet weer in de schulden raken hoe moeten we dat in vredesnaam doen als er geen geld meer over blijft voor ons?
Kunt u ons aub helpen ben echt ten einde raad!

Met vriendelijke groet Reactie infoteur, 23-02-2010
Beste EEf,
1. In beginsel legt de curator verantwoording af aan de rechter commissaris. De rechter commissaris heeft ook bepaald wat de curator allemaal mag, en hoeveel u aan minimaal inkomen mag behouden.
2. Om een voorbeeld te geven. Wie onder WSNP valt, mag minimaal minimaal 90% van de geldende bijstandsnorm houden, om van te leven. Zie bijvoorbeeld het artikel:

http://www.zakelijk.infonu.nl/zakelijk/10754-faillissement-de-wet-schuldsanering-natuurlijke-personen.html

3. De bank mag alleen geld van uw rekening halen als daartoe toestemming is gegeven.
4. Ik zou in ieder geval vier wegen bewandelen:
* het mandaat van de curator bemachtigen, dat is afgeven door de rechtercommissaris.
* de curator aanschrijven.
* de rechtercommissaris schriftelijk benaderen en uitleggen dat dit niet haalbaar is.
* de gemeente benaderen om te zien wat er aan bijstand mogelijk is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Alfred Bogema, 12-02-2010 18:34 #4
Geachte mevrouw, meneer,

Bij mij heerst het vermoeden, dat mijn psychiater een medische verklaring heeft ondertekend. Om mij maar onder een curator te krijgen. Kan dit zomaar zonder mijn toestemming? Eerst zit ik een oorlog te voeren met een simpele bewindvoerder en nu moet ik een oorlog voeren met een Curator? Want wanneer dit is voorgevallen, dat mijn psychiater zijn handtekening heeft gezet, dan ga ik hier dus niet mee akkoord. Mijn financiele administratie kan ik best zelf. Ik heb echt een hele tijd echt helemaal, maar dan ook helemaal alleen in de wereld gestaan. Waar haalt die ellendeling van een psychiater het recht vandaan om maar even zijn handtekening te zetten? Reactie infoteur, 13-02-2010
Beste Alfred Bogema,
1. Een psychiater heeft een medisch beroepsgeheim, waaronder de zwijgplicht. Zonder uw toestemming mogen geen medische gegevens over u worden doorgegeven. Let wel op de bewindvoerder of hij gemachtigd was om deze gegevens op te vragen en door te geven, en daartoe aan de psychiater toestemming heeft gegeven.
2. U kunt niet zo maar onder curatele worden geplaatst. Daar is een gerechtelijke uitspraak voor nodig. U kunt ook beroep aantekenen. Ik heb het artikel naar aanleiding van uw vragen op dit punt uitgebreid.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marrigje, 21-10-2009 22:43 #3
Tot wanner na datum faillissement mag een curator nog een claim in dienen? En is dit reeel indien dit 2,5 jaar na dato gebeurd met een tijdslimiet van twee weken? Reactie infoteur, 22-10-2009
Beste Marrigje,
Niet elke afwikkeling van een faillissement gaat even snel. Op enig moment zal de curator vragen om claims in te dienen met daarbij een deadline. Vervolgens zal hij de claims beoordelen. De nadien ingediende claims worden normaliter niet meer meegenomen.
Met vriendelijke groet,
Zeemeeuw

Toos, 24-08-2009 17:16 #2
Als curator van mijn zoon stap ik naar het gemeentehuis om zijn bromfietscertificaat om te wisselen voor een bromfietsrijbewijs, iets wat tegenwoordig moet als je geen autorijbewijs hebt. Mijn zoon is erg autistisch en daardoor bijna nergens mee naar toe te krijgen, dus ook niet naar het gemeentehuis. Maar ach, dat is geen probleem, ik ben zijn curator en mag dus in zijn plaatst tekenen. Dat dacht ik tenminste. Totdat men mij daar verteld dat ik niet voor hem mag tekenen en hij dit zelf moet doen. Ik begrijp er niets meer van. Zijn handtekening is toch niet meer geldig? Kunt u mij vertellen hoe dit zit?
Met vriendelijke groet, Toos Reactie infoteur, 24-08-2009
Beste Toos,
1. Met uw toestemming heeft de waarde van de onder uw curatele gestelde zoon wel degelijk waarde. Voor allerlei documenten moet de curator een zogenaamd Toestemmingsformulier tekenen, voordat een persoonlijk document kan worden aangevraagd.
2. Hiermee is overigens uw probleem om uw zoon te kunnen meenemen naar het gemeentehuis niet opgelost. Daartoe zou ik aan de balie vragen of u een afspraak kunt maken met een beambte, om op afspraak in een aparte kamer de handtekening te laten zetten. Neem daarbij het bewijs van in curatele stelling mee.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gertjan Tolhoek, 20-10-2008 14:37 #1
Aannemer is failliet verklaart, echter hij moet nog werkzaamheden uitvoeren volgens de overeemkomst. Kortom, "100% werkzaamhden klaar" is nooit bereikt. Kortom er staat nog een betaling uit van 10% van het orderbedrag welke gefactureerd kon worden wanneer alles af was. Nooit gefactureerd naar mij toe en ik heb ook niet betaald. Wat gaat er nu gebeuren door het faillisement? Gaat curator het bedrag vorderen van mij, terwijl het nog niet afgebouwd is? Moet ik schade gaan claimen bij de curator als gevolg van de niet-uitgevoerde werkzaamhden? Wie heeft ervaring of kent de wet?

Gertjan Reactie infoteur, 20-10-2008
Beste Gertjan,
1. Zoals altijd in dit soort zaken sta je het sterkst, wanneer je de zaken goed hebt gedocumenteerd, de zogenaamde dossiervorming. Wellicht is er een briefwisseling over het feit dat de werkzaamheden niet klaar waren.
2. Het is goed mogelijk dat de curator alsnog komt aankloppen voor de resterende 10%. Indien de curator dit zal vorderen, moet je hem onderbouwd aangegeven waarom de claim op de resterende 10%, of een deel daarvan, onterecht is. Misschien beschik je ook over een rechtsbijstandsverzekering, om je daarbij zonodig bij te staan.
3. Ik zou pas stappen ondernemen als er een vordering komt, maar wel al vast nadenken over de onderbouwing van je afwijzing.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Infoteur: Zeemeeuw
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Zakelijk
Special: Faillissement
Reacties: 80
Schrijf mee!